Free Essay

Ali Ata Bak

In: Business and Management

Submitted By fjts
Words 905
Pages 4
Barnabas İncili'nin akibeti nereye varacak? (müfit yüksel, yeni şafak, 25.02.2012)
1983 Kışında, Şırnak'ın Uludere kazasına bağlı "Kela Memo" mevkiinde av köpekleriyle avlanmaya çıkan Timur Ağa ve adamları bir ara köpeklerini kaybederler. Köpeklerinin yeraltı gibi bir yerden seslerini işitirler. Mağara gibi bir yerden girdiklerinde aşağıya doğru yol olduğunu keşfederler. Daha sonra fenerler alarak buraya girerler ve birçok yeraltı odasının olduğu, adeta bir yer altı şehri ile karşılaşırlar. Odalardan büyük olanında büyükçe bir lahit gören köylüler, hazine umudu ile kapağını açarlar. Lahitin içinde bir mumya, yanında ise büyük boy bir kitapla karşılaşırlar. Kitabı alırlar. Ayrıca o odada daha küçük boyda bir kitap daha bulurlar. İki kitabı da alarak oradan ayrılırlar. Papirüs varaklarından oluşan büyük kitabın ilk varağını koparıp, Süryani rahiplerine gösterirler. Süryani alfabeli, güzel ve düzgün yazılı sahifeyi okuyamazlar. Zira noktasız, Süryani alfabesi ile yazılmış bu metin, Arâmi dili ile yazılmıştır.
Sonunda bu sahife /1984 başlarında, İstanbul'da Ön-Asya dilleri uzmanı, epigraphist Hamza Hocagil'e gönderilir. Belli bir uğraş sonrasında Hamza Bey bu metni çözer ve tercüme eder. Sahifedeki metin tercüme edildiğinde:
"Ben Kıbrıslı Barnabious, bu benim, gökler/semavi yılla 48. Yılda yazdığım 4. İncil nüshasıdır. Bu, Vahyi Sâdık olan Allah'ın kulu Meryem oğlu İsa'ya vahyidir." kaydı yer alır.
Barnabas, İbrani (Levili sülalesinden) ve Kıbrıslı olup, Hz. İsa (a.s) zamanında ona iman edenlerdendir. Hıristiyanlığın yayılmasına hizmet etmiş, ancak sonradan ünlü Pavlos (Paul)'un bazı akidevi konulardaki, şahsına özgü tasarruflarına karşı çıkarak araları açılmıştır. Bible-Yeni Ahit'te, "Resullerin İşleri" bölümünde kendisinden ve Pavlos'la olan kavgasından sık sık söz edilmektedir. Hatta Hıristiyan kiliselerince apokrifal (uydurulmuş) olarak kabul edilen ve İngilizce tercümesi mütedavil olan Barnabas İncili'nin (The Gospel Of Barnabas) giriş kısmında da Pavlos eleştirilir. Birçok kimsenin, Hz.İsa'nın 'Allah'ın oğlu' olduğu zannına kapılarak yanıldığını, aldatıldığını ifade eder. Pavlos'un da bu konuda aldananlardan olduğu belirtilir.(Bkz. The Gospel Of Barnabas, Islamic Publications Limited, 4th Edition, Lahore, Pakistan)
Daha önce Kudüs'te bulunup Kutsal Mabet'te Tevrat yazıcılarından olan Barnabas, sonradan Kıbrıs'a döner ve orada vefat eder. Kabri Kıbrıs'ta halen ziyaretgahtır.
M.S 325 yılında İmparator Constantine'in himayesinde İznik'te toplanan konsül çok sayıda yazılı olan İnciller arasında dört İncili esas alarak, 'canonical' (kabul edilmiş/meşru) ilan eder. Bunun dışında yer alan İncil nüshaları, yasadışı/yasak ve apocryph olarak nitelendirilir. Çeşitli kaynaklarda 270 civarında İncil nüshasının bu konsül tarafından yaktırıldığına dair kayıtlar da yer almaktadır. Bunlar arasında en şiddetle yasaklananlardan biri de Barnabas İncili'dir.
Canonic İncil nüshalarına ( Matta, Markos, Luka, Yuhanna) bakıldığında, Hz. İsa (a.s)'ın hayat hikayesi, fiil ve sözlerini, mevizelerini (vaaz ve nasihat) içeren mecmualar olduğu görülebilmektedir. Bu dört İncil dışında, Yeni Ahitte yer alan metinler daha çok Pavlos'un mektuplarını içermektedir.
Zaman içerisinde Hıristiyanlıkta, /özellikle Roma İmparatorluğunun Hristiyanlığı kabulünden sonra gelişen inanç ağında, Hz. İsa'nın Rab, Rabb'ın oğlu olarak görülmesi dolayısıyla bizzat vahyin kendisinin olduğu akidesinin esas alınması ile, Hz. İsa'nıın Cebrail aracılığıyla Vahy alabileceği akidesi tamamen dışlanmış olur. Bu suretle Canonical İncillere bağlı Hristiyan inancında, Hz. İsa'ya Cebrail aracılığıyla bir İncil nazil olduğu kabul edilmez, reddedilir. İsa-Mesih, vahyin kendisi olarak kabul edildiğinden, Hz. İsa'nın sözleri, fiileri ve hayat hikayesini anlatan mecmualar, Kutsal Metin-İncil olarak kabul edilir. Bundan dolayı, Kiliseler, Vahy meleği Cebrail (a.s) aracılığıyla nazil olan bir İncil nüshasının olabileceğini şiddetle reddettikleri gibi; bu Canonic, dört incil dışında, yine Hz. İsa'nın sözlerinden ve hayatının anlatılmasını içeren herhangi bir metni-mecmuayı da aynı kesinlikle reddedip karşı çıkarlar.
Bugün elde İngilizce tercümesi bulunan Barnabas İncili nüshası da, aynı şekilde Hz. İsa'nın sözleri ve yaşam öyküsünü içeren bir mecmuadır. Ancak, Canonical İncilllerden farklı olarak, Hz. İsa'nın Rabb/Rabbın oğlu olma inancını açık biçimde reddeder. Ayrıca, Hz. İsa'nın (a.s) 30 Yaşında iken, Zeytindağı'nda , Hz. Cebrail'den İncil'i aldığı kaydedilmektedir. Yine, Hz. İsa'nın (a.s) "kendisinden sonra Ahmed'in geleceğini" söylediği ifadesi de yer almaktadır.
Tüm bunlara bakıldığında, Barnabas'a atfedilen bir Vahy İncili'nin olup olmadığı sorusu sorulabilir. Uludere'de "Kela Memo" mevkiinde bulunan 250 varak Papirüse, Süryanî alfabesi, Hz. İsa'nın (a.s) lisanı olan Arâmî dili ve Barnabas'ın elyazısı ile yazılmış bu nüshanın böyle bir Vahy İncili nüshası olabileceğini güçlendirmektedir.
Uludere'de bulunan bu İncil nüshası, Ekim 1984'te İstanbul'a köylüler tarafından getirilirken bir ihbar sonucu Hakkari'de ele geçirilir. Hatta 27 Ekim günü Milliyet gazetesinde ele geçirilme haberi fotoğrafı ile birlikte yayınlanır. Daha önce, Hamza Hocagil bu İncil'den rahmetli pederimi haberdar eder ve kendisine gönderilen ilk varağı o tarihte bizlere de gösterir. Bilahare bu İncil nüshasının peşine düşülür, köylülerin talep ettiği meblağ ilkin maalesef bulunamaz. Daha sonra 1984 Eylülünde İstanbul'a getirilmesi için bir meblağ karşılığı köylülerle anlaşılır. Burada, bu İncil nüshasının İstanbul'da Hamza Hocagil tarafından tercüme edilip, orijinalinin tıpkıbasımı ile birlikte yayınlanması ve nüshanın da Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Bölümüne konulması hedeflenmişti. Ne var ki, Ekim 1984'te bir ihbar sonucu Sıkıyönetim idaresince ele geçirilmesi bu projeyi akim bırakır.
Birkaç yıl Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesinin kasalarında muhafaza edilen Barnabas İncili nüshası bilahare Ankara'ya gönderilir. Burada, Etimesgut Dil-İstihbarat Okulu'nda iken 13 varaklık bir fotokopisi de alınır.Daha sonra ise Genelkurmay Karargâhına nakledilir. 1990 yılı Aralık ayında bu konuyu bizzat o zaman ANAP hükümetinde Kültür Bakanı olan Namık Kemal Zeybek ile özel randevu alarak görüştüm. Ancak, daha sonra Yıldırım Akbuluıt hükümetinin 1991'de düşmesi ile bu teşebbüsümüz yarım kaldı İncil'in bazı varakları'nın kopyaları Hamza Hocagil'e gönderilerek tercüme ettirilir. Tercüme edilen metinlerde kadınlara ait hükümler, Yusuf (a.s) kıssası ve altın zinet kullanılmasının erkeklere yasaklandığına ilişkin ifadeler yer almaktaydı. Genelkurmay'ın elinde olan küçük ebatlı diğer nüsha ise bu asıl nüshadan kopyalanmış, bazı şerhler düşülmüş, yine Arami dili ve Süryani alfabesi ile yazılmış bir nüshadır.
Bu İncil nüshaları 2009 Yılı Şubat'ına kadar Genelkurmay Karargâhında muhafaza edilmekteydi. Sonrasını ise bilmiyoruz.…...

Similar Documents

Free Essay

Ali of We

...Ali of We by Derrick I.M. Gilbert a.k.a D-Knowledge Lately I’ve been flying in my dreams Taking off at will Elevating/Gliding/Landing Like a butterfly with skills Blessed with confidence And imagination’s zeal I’ve come a long way baby Since being a scared crawling caterpillar When I was a little scared brown Searching for colorful crayons in a White chalk box suburban world Sure I had great folks but no real Mythic heroes No superman/Spiderman Batman No BlackMan looking like me Free to believe he could be who Ever he wanted to be But then came Ali Pops was the introduced me “Boy get in here and watch this fight You can even stay up late tonight” And oh what a left hook that shook My outlook on life With words quick as one-two jabs Dad was right The king of the ring even taught me How to sing with rhyme When I needed honey Ali gave me the whole hive Made me alive inside John Coltrane’s Sax Jackie Robinson’s first at bat Althea Gibson’s swing Miles Swing Miles Swing Robeson’s renaissance ability Josh Gibson’s invisibility Arthur Ashe’s unique humility Jim Brown’s tenacity Bill Russell’s eleven-ring legacy And even they know you’re the greatest of all time That’s Ali of We Showing Magic tricks Giving Jordan air The Williams sisters’ passes to country clubs And it making possible for a cub to become a Tiger In the woods of a rigorous worlds Because Ali taught us We can all be the greatest lovers of all That’s......

Words: 270 - Pages: 2

Free Essay

Muhammad Ali

..."The name Muhammad Ali needs no introduction in the sports industry. This man is a living legend. Ali has accomplished my achievements during an era when African-Americas weren’t allowed any opportunities. The career of Cassius Clay began at the age of twelve. After his brand new bike had been stolen at the Louisville Home Show. He wanted to “whoop” the thieves so badly that he began to take boxing lessons. His first victory was a three round, three-minute split decision match. As he became more dedicated to boxing, Clay advanced to winning six Kentucky Golden Gloves Championships, two National Golden Glove tournaments and two National AAU titles. He won a gold medal at the 1960 Rome Olympics. The career highlight for Cassius Clay was being titled heavyweight champion after his defeating Sonny Liston. Ali contributes to variety of charities and services. “ I am devoting much of his life today healing the human spirit. My chosen path for doing this is my religion. “ quoted Muhammad. He is creating the Muhammad Ali center in his hometown of Louisville, Kentucky. The ultimate goal of the Muhammad Ali center is to inspire everyone everywhere to be the best they can be. It has been a dream of Ali to create a place to share, teach and inspire people to be their best and pursue their dreams. He also lends his name and presence to hunger and poverty relief and supporting education efforts of all kinds. In addition, he promotes adoption and encouraging people to love one......

Words: 404 - Pages: 2

Premium Essay

Muhammad Ali

...What kind of man does it take to achieve greatness? A man that inspires people through his work in the boxing ring, as well as in his personal life. We meet a man who, throughout his life has done both all the way up to this very day. He has inspired people to fight for what they believe and to have confidence to be whoever you want. Muhammad Ali was one of the greatest boxers of all time and an influential leader throughout his entire life. Cassius Clay was born January 17, 1942 in Louisville, Kentucky. While Cassius was a young he experienced racial prejudice and discrimination. At the age of 12, young Cassius and a friend were at the local fair when the two noticed Cassius bike was stolen, which led him to his boxing career. It was more of a twist of fate that brought Cassius Clay to boxing. According to Muhammad Ali (2013). Cassius ran to Joe Martin who was a police officer and also trained boxers at the local gym. When Joe heard that Cassius wanted to beat the thief up Joe Martin replied “Well you better learn how to fight, before you start challenging people” Muhammad Ali (2013). Joe Martin took Cassius under his wing and worked with Cassius on his boxing skills. Cassius went on to win his first Amateur fight in 1954 from a split decision. Cassius then won the Golden Gloves Tournament for novices in 1956 as well as jumping through ranks and winning the National Golden Gloves three years later. Cassius was quick and had a powerful jab that caught his opponents of......

Words: 1034 - Pages: 5

Free Essay

Mr.Haidar Ali

...Haidar Mouez Ali Ain alremane –general street-lord building- Beirut - lebanon. E-MAIL: hayderm_alwahab86@hotmail.com Mobile: 0096170094557 Home: 009611381906 • Objective: To work for the benefit of a growth oriented competitive organization that provides for future prospects and opportunities to apply my skill for the best interest of the organization. • Personality: Nationality: Iraqi. Gender: male. • Education: - MBA: from AUST – American University of science & Technology (2011 – till now). - University: B A of mechanical engineer from Beirut Arab University (BAU)-Beirut – Lebanon (2006-2009). - Diploma certificated: industrial engineering from Technology University – Baghdad – Iraq (2004-2006). - High school: Al-mansour secondary high school – Baghdad – Iraq (2001-2004). • Work history: July 2009- till now at: MECHANICAL CONSTRACTION COMPANY INTERNATIONAL (MCCI). Project name: YAGHT CLUB BUILDING- Town Quay Development Beirut – Lebanon. Position held: mechanical construction engineer (site engineer). - Designed and drawn mechanical “shop drawing” and final “as built drawings” (chilled, heating and water supply pipes, floor heating loops, supply and ventilation air ducts and mechanical rooms). - Sizing for ducts, internal grilles and external louvers. - Coordination all......

Words: 595 - Pages: 3

Premium Essay

Ali and Nino

...Ali and Nino "One feels as if one had dug up buried treasure--. An epic of cultural change that seems more immediate than this morning's headlines."--The New York Times I can say the same about this book, even much more than “Times” says. After having read, my feelings could be compared only with feelings of person who really found a treasure. It’s best novel I have read ever. It’s captivating, fascinating, unique, enchanting masterpiece which affects themes like love, war and tolerance. First when I got the book, I did guess that the center of novel will be love, but I couldn’t just imagine what kind of love would be described. This was a love between two young people with different cultures, religions and even outlooks on life were different. About love which appears on the streets of Baku. About love which goes through many barriers and in spite of everything it was saved. Love which made stay them together, but religion and war which separated them. The novel also covers the history and the differences of cultures like Arabian, Georgian, Russian, Armenian, Turkish and Persian. Due to quotes said by “Times” newspaper, I believe that I would not be mistaken to say that this story is the only story which covers East and West, Islam and Christianity, both. I cannot possibly or how to say adequately express neither how poetic the book is, nor how beautifully were described the nature and each palace, bazaar and landscape. So much beautiful, amazing and at the same......

Words: 338 - Pages: 2

Premium Essay

Muhammad Ali

...Muhammad Ali (Cassius Marcellus Clay) was born 17 January 1942 in Louisville, Kentucky to parents of modest circumstances.  He started boxing in junior high, when he learned boxing from a policeman at a local gym. By the time that Ali had reached high school, he already intended to be a prizefighter and hoped to box in the Olympics.  As an amateur boxer, Ali attracted notice in 1960 by winning the Amateur Athletic Union light heavyweight and Golden Gloves heavyweight championships. At the Rome Olympics in 1960, Ali crushed his opponents to win a gold medal in the light heavyweight division.   After turning pro, Ali defeated his first opponents.  Then on 25 February 1964, he fought, and knocked out, Sonny Liston in seven rounds, thus becoming the new heavyweight world champion.  Ali defended his title nine times from 1965 to 1967 and became universally recognized as world heavyweight champion after outpointing World Boxing Association (WBA) champion Ernie Terrell in fifteen rounds on 6 February 1967. Ali often proclaimed his invincibility in verse and boasted, "I am the greatest!"   Soon after becoming heavyweight champion, Ali decided to change his religion and joined the Nation of Islam (Black Muslims), taking the Muslim name "Muhammad Ali."  The Vietnam War then interrupted Ali's career.  In 1967, he was inducted into the military, but he refused to serve, saying his religious beliefs forbade him to fight. While some Americans praised Ali for risking prison to stand up......

Words: 720 - Pages: 3

Premium Essay

Alma Ata

...Declaration of Alma-Ata International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978 The International Conference on Primary Health Care, meeting in Alma-Ata this twelfth day of September in the year Nineteen hundred and seventy-eight, expressing the need for urgent action by all governments, all health and development workers, and the world community to protect and promote the health of all the people of the world, hereby makes the following Declaration: I The Conference strongly reaffirms that health, which is a state of complete physical, mental and social wellbeing, and not merely the absence of disease or infirmity, is a fundamental human right and that the attainment of the highest possible level of health is a most important world-wide social goal whose realization requires the action of many other social and economic sectors in addition to the health sector. II The existing gross inequality in the health status of the people particularly between developed and developing countries as well as within countries is politically, socially and economically unacceptable and is, therefore, of common concern to all countries. III Economic and social development, based on a New International Economic Order, is of basic importance to the fullest attainment of health for all and to the reduction of the gap between the health status of the developing and developed countries. The promotion and protection of the health of the people is essential to sustained......

Words: 1142 - Pages: 5

Premium Essay

Muhammad Ali

...Muhammad Ali Muhammad Ali, whose birth name was Cassius Marcellus Clay, was born in Louisville, Kentucky January 17, 1942. He was named for a white, Kentucky abolitionist, Cassius M. Clay, and received the name Marcellus from his father’s name. Ali’s father, Marcellus Clay was a mural painter who did a lot of work for many churches in the community and his mother Odessa (Grady) Clay was a domestic worker. As a young boy, Cassius Clay was full of energy and carried a loud mouth wherever he went. One day when Ali discovered that someone stole his bicycle, he became enraged and made loud threatening comments by exclaiming that he would “whup whoever stole it.” Upon hearing these threats, Louisville police officer Joe Martin persuaded Ali to take out his frustration in the boxing ring rather than on the dangerous streets of Louisville. At age 12, Ali’s boxing career had officially begun. Martin started Ali working out in Louisville’s Columbia Gym, and Ali became passionately devoted to the sport. With the help of a black trainer named Fred Stoner, who taught Ali the techniques of boxing and to move with the grace of a dancer, Ali became a very skilled and deadly competitor. Between 1955 and 1960, Ali had participated in 108 bouts, in which he won six Kentucky Golden Glove titles, two National Amateur Athletic Union (AAU) championships, two National Golden Glove crowns, and received the Gold Medal in the light heavyweight division in the 1960 Summer Olympics held in Rome,......

Words: 1528 - Pages: 7

Premium Essay

Muhammad Ali

...When you hear the name Ali most people only think of a great boxer, but Muhammad Ali was much more then a boxer he was an inspiration to many americans living in poverty. American soldiers fighting over seas were given strength by this amazing fighter. Muhammad Ali is an unsung heroes in american history. Muhammad Ali was born January 17,1942 (may have been conceived in May 1941) under the name Cassius Marcellus Clay jr. in Louisville, Kentucky. Ali was born to Cassius Marcellus Clay Sr. and Odessa Grady Clay. Ali changed his name after he converted to Muslim in 1975. Ali's road to greatness started when he was 12 years old. When a red and white Schwinn bicycle was stolen, a distraught Ali went to a police station to report the theft. Young Ali reported the theft to police officer Joe Martin, while Ali was telling the officer what happened he said the phrase that would start his career " when I find the person that stole my bike Im going to pummel them". Officer martin ( boxing trainer) told the young man that he needed to train before he started to challenge any one. Officer Martin took Ali under his wing and began to train him. This was the first step on the long road to being a world heavy weight champion and Olympic gold medal.Young Ali trained hard and dedicated all his time to learning as much as he could about the art of boxing. Four weeks later (1954) Ali won his first match by a split decision....

Words: 261 - Pages: 2

Free Essay

Tinjauan Atas Analisis Prosedur

...TINJAUAN ATAS ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN SERTA PENCATATAN AKUNTANSI KREDIT PENSIUN PADA PT. BANK JABAR BANTEN KCP. IPDN JATINANGOR KAB. SUMEDANG LAPORAN TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Diploma III Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Disusun Oleh : Nama : L. Vina Maya Martiana NPM : 0308059 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA Terakreditasi (Accredited) SK. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 017/BAN-PT/Ak-VII/Dpl-III/X/2008 BANDUNG 2013 LEMBAR PENGESAHAN TINJAUAN ATAS ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN SERTA PENCATATAN AKUNTANSI KREDIT PENSIUN PADA PT. BANK JABAR BANTEN KCP. IPDN JATINANGOR KAB. SUMEDANG LAPORAN TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Diploma III Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Disusun Oleh : Nama : L. Vina Maya Martiana NPM : 0308059 Menyetujui, Pembimbing (Intan Oviantari, S.E., M.S. Ak., Ak) NIP 1110201063 Mengetahui Dekan Fakultas Ekonomi (Dr. H. Islahuzzaman,S.E.,M.Si.,Ak) NIP 11105840 Ketua Program Studi Akuntansi D-3 (Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak.) NIP 1110201069 “Tuhan tidak menurunkan takdir begitu saja. Tuhan memberikan takdir sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jika kita maju dan berusaha, Tuhan akan memberikan takdir kesuksesan. Jika kita lengah dan malas, Maka Tuhan akan memberikan takdir kegagalan.” “Orang yang gagal selalu mencari jalan......

Words: 14147 - Pages: 57

Free Essay

Ali Ata Bak

...KÜRESEL FİNANSAL KRİZ: NEDENLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Doğan ALANTAR1 ÖZET 2007 Ortalarında ABD konut piyasasında başlayan sorunlar giderek büyümüş ve gelişmiş ekonomilerden gelişmekte olan ülkelere de sirayet ederek küresel bir boyut kazanmıştır. Krizin nedenlerini, likidite bolluğu ve bunun sonucunda verilen özensiz krediler, aşırı menkul kıymetleştirme, saydamlık eksikliği, derecelendirme kuruluşlarının etkinliğindeki yetersizlik ve düzenleyici ve denetleyici kuruluşların müdahalede gecikmesi olarak sıralayabiliriz. Küresel finansal kriz banka iflasları mali sistemdeki konsolidasyonlar ve devletleştirmelerden sonra reel sektöre de yansıyarak küresel büyüme oranlarını düşürmüş, enflasyonist etkiye yol açmış, ve regülasyon taleplerinin daha yüksek sesle dillendirilmesine neden olmuştur. Anahtar Kelimeler: Küresel finansal kriz, reel sektör, regülasyonlar 1.Giriş ABD de konut kredilerindeki özensizlik ve şişkinlik ile başlayan finansal problemler derinleşerek devam etmektedir. Konut kredilerinde ikincil piyasanın gelişmesi için oluşturulan Freddie Mac ve Fannie Mae’nin devlet kontrolüne geçmesinin ardından büyük yatırım bankası Lehman Brothers ABD İflas Yasasının 11’inci maddesi kapsamında iflas başvurusunda bulunmuş, Merrill Lynch çok düşük bir bedelle Bank of Amerika ya satılmış ve dev sigorta şirketi AIG operasyonlarını devam ettirebilmek için FED’den(ABD Merkez Bankası) önemli tutarda kredi kullanmak durumunda kalmıştır. Krizin İngiltere, Avrupa ve......

Words: 2509 - Pages: 11

Premium Essay

Muhammed Ali

...Boxer, philanthropist, and social activist Muhammed Ali was born Cassius Marcellus Clay, Jr. on January 17, 1942, in Louisville, Kentucky. Ali won the Golden Gloves Tournament in 1959 and an Olympic gold medal in 1960. During the 1960s Ali won all of his bouts with the majority of them by knockout. Since his retirement, Ali has devoted much of his time to philanthropy. Quotes "The man who views the world at 50 the same as he did at 20 has wasted 30 years of his life." – Muhammad AliEarly Life Boxer, philanthropist, social activist. Born Cassius Marcellus Clay, Jr. on January 17, 1942, in Louisville, Kentucky. Once one of the top American boxers, Muhammad Ali has shown that he is not afraid of any fight—inside or outside the ring. Growing up in the segregated South, Ali experienced firsthand the prejudice and discrimination that African-Americans faced during this era. At the age of 12, Ali discovered his talent for boxing through an odd twist of fate. His bike was stolen, and Ali told a police officer, Joe Martin, that he wanted to beat up the thief. "Well, you better learn how to fight before you start challenging people," Martin reportedly told him at the time. In addition to being a police officer, Martin also trained young boxers at a local gym. Ali started working with Martin to learn how to box, and soon began his boxing career. In his first amateur bout in 1954, he won the fight by split decision. Ali went on to win the 1956 Golden Gloves Championship for...

Words: 1254 - Pages: 6

Premium Essay

Mohammed Ali

...Mohammad Ali Mohammad Ali AKA Cassius Marcellus Clay Jr. was one of the most talented boxer’s in the world “float like a butterfly sting like a bee” quoted from millions of his fans he was born on January 17, 1942, in Louisville, Kentucky The success story of Muhammad Ali began with a simple incident. In 1954, when Ali was only 12 years old, his bike was stolen when he was with a friend at the Columbia auditorium. Boiling with rage, young Cassius encountered Joe Martin, a police officer. It was Martin who first advised him to learn boxing before he thought about fighting with anybody for revenge! This was the time when Clay began training with Fred Stoner. With Stoner’s training, Clay then won six Kentucky Golden Gloves title and many more medals. Young Cassius thus began dreaming about being a heavyweight champion at an early age.  As a teenager, this boy completely dedicated himself to boxing. He practiced with unmatched fervor. His constant practice set him off from other boys. The talent and hard work is what helped him to bag all the medals even before he turned 18 years of age. With 100 wins in his amateur career, Cassius returned home to Louisville only to be shocked with unfair treatment. Cassius was refused service at a local restaurant despite all the extraordinary feats.  Muhammad Ali’s childhood was thus not an ordinary life. It was the beginning that laid the foundation of a success story to inspire many others that choose this path. Muhammad Ali......

Words: 727 - Pages: 3

Free Essay

Muhammad Ali

...Muhammad Ali: World Champion and Role Model World renown Muhammad Ali is known for his many championship titles in boxing along with his professional record of 56-5-0. While in the ring, he would always follow his motto “float like a butterfly, sting like a bee” (“Muhammad Ali” 1). Muhammad Ali was motivated to fight by a police officer one day and he had no idea that that decision to begin fighting would dramatically change his future. Through determination Muhammad Ali became a world famous boxer and changed how the sport is played today. After his retirement he was diagnosed with Parkinson’s disease, which led him to want to help other people with that disease and proceed with other humanitarian work. Being a world famous boxer, Muhammad Ali influenced many children with his unique fighting styles and how others now perceived the sport. Students of boxing would look back at his fights and notice that he “brought beauty and grace to the most uncompromising of sports” (Knauer 29). People getting into the sport of boxing look up to him as a role model trying to mimic his styles and copying his capability to “sway back” (Knauer 27), which was “a tactic that appalled to experts.” He mastered a skill that was very hard to do and put his own little spin on it. According to Kelly Knauer, he also was known for his extraordinary excess of skill and character (29). Muhammad Ali didn’t just leave behind his styles but it was his character that helped him become what he......

Words: 856 - Pages: 4

Premium Essay

They'Ve Got Your 'Bak

...Running Head: MODULE 2: THEY’VE GOT YOUR ‘BAK They’ve Got Your ‘Bak CamelBak’s business relationships and strategic partnerships have helped increase the value of CamelBak’s products and the business. CamelBak’s first major move was selling their product to the military for use in the Gulf War in 1991. This allowed the government and military personnel use the product in extreme situations and conditions. It probably saved lives by keeping military personnel hydrated in the desert. A few years later, in 1995, the company was sold and redesigned with camouflage. This made the packs even more appealing to the military and they issued all personnel their own CamelBak which could be used during extreme situations such as the war in desert conditions or even during training and PT sessions. The most effective move for CamelBak was partnering with DuPont to continue their progress and research to better the product for even more extreme situations. This allowed CamelBak to reach clients that would not have otherwise been able to take advantage of the system before. I believe that CamelBak took into consideration of the needs of military, law enforcement and other clients with extreme conditions to market and create their products. I believe he ideas from first hand experiences through Michael Edison and Chuck Hunter made the most impact on how to reach clientst hat could not be reached before. With the design and creation of the LIRR system, personnel who could not have a...

Words: 336 - Pages: 2