Free Essay

Alkener

In: Science

Submitted By simonlunau1
Words 323
Pages 2
Kemi-arbejdsark 2.4

Alkener med modeller
Formålet med disse opgaver er at få en rumlig fornemmelse for molekylerne og de kemiske processer - her især additionsreaktioner.

De sorte kugler er modeller for carbonatomer, mens de hvide svarer til hydrogen.

De små hvide knapper og de korte grå stænger bruges for enkeltbindinger.

De lange, bløde stænger bruges til at lave dobbeltbindinger.

Penten | | Tag 5 sorte kugler og sæt dem sammen til en lang kæde vha. de korte grå stænger. Erstat en af bindingerne med en dobbeltbinding, dvs. to af de lange, bløde grå stænger. | | 1 | De to kugler kan ikke dreje sig i forhold til hinanden præcis som i virkeligheden. Modellens bindingsvinkler passer også næsten, de er nemlig ……°. | | 2 | Hvor mange forskellige muligheder er der for placeringen af dobbeltbindingen? | | 3 | Flyt et af C-atomerne fra enden af kæden ind, så det sidder som en sidekæde på resten. Den længste kæde er nu på 4 C-atomer. Hvor mange forskellige muligheder er der for placeringen af en dobbeltbinding? | | | | Addition | 4 | Byg modeller af dihydrogen og dibrom. Adder molekylerne til to modeller af but-1-en. | | 5 | Opskriv reaktionsskemaer for de samme to reaktioner. Carbonhydriderne angives med molekylformel (ikke strukturformel). | | 6 | Byg modeller af additionsproduktet for additionen mellem dichlor og hex-3-en. Tegn også en strukturformel. | | 7 | Byg en model af additionsproduktet for additionen mellem vand og pent-1-en. Tegn også her strukturformlen. | | 8 | Byg modeller af to molekyler but-2-en. De to molekyler kan addere til hinanden. I additionsproduktet findes en dobbeltbinding, der sidder midt i molekylet. Byg en model af additionsproduktet og navngiv det. | | | | Krakning | 9 | Byg en model af octan med hydrogenatomerne sat på. | | 10 | Molekylet krakkes og går i to stykker. Hvor mange forskellige muligheder er - der må dannes dobbeltbindinger, men alle C-atomer skal have 4 bindinger | | 11 | Lav vha. et tabelværk en liste med de af alkenerne fra spørgsmål 10, der er flydende ved stuetemperatur. |…...

Similar Documents

Free Essay

Reaktionstyper

...man sig med carbonforbindelser, hvor vi skelner mellem kulbrinterne alkaner, alkener og alkyler, som har forskellige egenskaber. Dog er det irrelevant at forklare om alkyler i denne rapport, da vi kun arbejdede med alkener og alkaner under forsøget. Alkaner består af enkeltbindinger mellem C-atomerne, og de derfor mættede carbonhydrider, da der ikke kan være flere H-atomer i forbindelsen. Alkener har også flere isomerer former, med samme bruttoformel, altså samme kemiske formel, men blot med forskellige strukturformler. Alkener indgår i substitution reaktion, at substituerer betyder at sætte noget i stedet for noget andet. I den kemiske forstand betyder det, at et atom eller atomgrupper bliver udskiftet med et andet atom eller en anden atomgruppe. Det har de Behov for, idet de er reaktionstræge, (fordi carbonbindingerne er stabile) men under lys eller høj temperatur, kan de reagerer. Alkener er umættede carbonhydrider, fordi der kan lægges flere hydrogenatomer til bindingen, i modsætning til alkanerne. Alkener indeholder en eller flere dobbeltbindinger mellem to carbonatomer og de dermed reaktionsvillige. Som vist i en af de forrige kemitimer, er dobbeltbindingen låst mellem carbonatomerne, og dermed har vi at gøre med en anderledes form for isomeri, som er trans og cis, eftersom der mangler bøjelighed ved dobbeltbindingen. I modsætning til substitution forløber additionsreaktionen i alkener, hvor der bliver brudt en dobbeltbinding i en organisk forbindelse -......

Words: 1099 - Pages: 5