Free Essay

Best Western

In: Business and Management

Submitted By mls123
Words 6531
Pages 27
Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

Hjemmeopgave 3: Best Western – Corporate governance og identitet 07.12.12 Copenhagen Business School 2012 HA(psyk.) Team 27 Line Mulvad, Marie-Louise Schultz, Maria Sølby, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi Anslag: 34.960

Side 1 af 19

Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

Indhold
Indledning
............................................................................................................................................... 3 Best Westerns ejerstruktur og påvirkning af målsætninger .................................................................... 4 Best Westerns identitetsudvikling .......................................................................................................... 5 Mission, Vision og værdigrundlag ........................................................................................................... 6 Kognitiv dissonans ................................................................................................................................... 7 HR – policy ............................................................................................................................................... 8 Selvpålagte begrænsninger, troværdighed og selvkontrol-­‐model ........................................................ 11 Konklusion ............................................................................................................................................. 15 Referenceliste ........................................................................................................................................ 17

Side 2 af 19

Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

Indledning Vi vil i følgende opgave undersøge Best Westerns (BW) corporate governance og identitet med særligt henblik på virksomhedens ejerstruktur, identitet, HR policy, mission, vision og værdier, samt virksomhedens begrænsninger. Dette vil vi gøre på baggrund af en række teorier og begreber fra erhvervsøkonomi og økonomisk psykologi, som vil blive begrundet i dette afsnit. Ejerstrukturen i en virksomhed spiller en stor rolle i forbindelse med, hvad ejerne kan gøre for at sikre, at lederne handler nogenlunde i overensstemmelse med ejernes interesser. Ifølge Jensen & Meckling (1976) bør man opfatte virksomheden som en juridisk kontraktstruktur, hvor virksomheden indgår en række kontrakter med virksomhedens interessenter. Ifølge denne agency-model kan virksomhedslederne ikke uden konsekvenser forfølge egne mål, men de bliver via et bundt af foranstaltninger ”disciplineret” til også at tage hensyn til ejernes ønske om profitmaksimering. Der findes flere forskellige måder, hvorpå virksomhedsejerne kan sikre sig mod virksomhedsledere. Man kan forsøge at udforme kontrakten for ledelsen, hvor der indgår en række incitamenter for at mindske en potentiel interessekonflikt, eksempelvis bonusordninger som bliver indløst, hvis nogle specificerede performance-mål er opnået. Derudover er en direkte måde, hvorpå ejerne kan søge at kontrollere virksomhedsledelsen, en bestyrelse, der agerer som en begrænsning af virksomhedsledelses handlingsfrihed. I opgaven vil vi foretage en analyse af, hvilke målsætninger virksomheden agerer ud fra med fokus på relationen mellem virksomhedens ejere og dens ledelse. Dette vil blive belyst ud fra Principal-Agent-teorien. Derefter vil vi analysere BWs identitet ud fra et længdesnitsperspektiv for at belyse, hvordan virksomhedens identitet har udviklet sig, og hvilke specifikke årsager man kan knytte hertil. Derudover vil vi foretage en analyse af BWs mission, vision og værdigrundlag, som giver en os en endnu klarere ide om virksomhedens identitet i dag. Denne undersøgelse vil ske på baggrund af empirisk materiale, herunder BWs hjemmeside. Men med så mange hoteller og så faste værdigrundlag kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt virksomheden praktiserer det, som den prædiker. Dette vil vi belyse ud fra teorien om kognitiv dissonans, og vi vil prøve at identificere et eventuelt virksomhedsmæssigt gap. Herefter vil vi foretage en identifikation af hovedlinjerne i virksomhedens HR policy. I den forbindelse vil vi analysere hvilken effekt incitamenterne, som ledelsen og de ansatte får, samt virksomhedens værdier, mission og vision har på virksomhedens opbyggelse af en reputation som god arbejdsgiver. I forlængelse med dette, vil vi yderligere prøve at klargøre virksomhedens nuværende identitet ved at foretage en analyse af, hvilke begrænsninger BW har pålagt sig selv for at styrke denne. Dette
Side
3 af 19

Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

vil vi forklare ud fra en selvkontrol-model, som vi vil sammenligne med Selznicks begreber om distinkte kompetencer og organisatorisk karakter, Penroses teori om kundskabsbaser, samt Principal-Agent teorien.

Best Westerns ejerstruktur og påvirkning af målsætninger BW profileres som en non-profit medlemsorganisation, og ejerstrukturen kan derfor ikke umiddelbart anskues som i en arketypisk virksomhed. Direktøren David Kong står for den daglige ledelse, og man må som udgangspunkt antage, at han er interesseret i at omsætningsmaksimere, idet hans anseelse som leder har større sandsynlighed for at blive forbedret ved at vise sine egenskaber til at holde gang i en virksomhed. Bestyrelsen i BW består af hotelejere, hvis hoteller er medlemmer af organisationen. Da disse hoteller har valgt at melde sig ind organisationen, ville det virke naturligt, at de er interesserede i profitmaksimering. Dette kan forklares ved, at BW er en nonprofit organisation, og al overskuddet går tilbage til medlemmerne i form af øgede ressourcer/services til disse. Da bestyrelsen består af hotelejere, vil det være logisk, at de repræsenterer hotellernes ønske om profitmaksimering. Dog ville det også være en mulighed at bestyrelsen, ligesom David Kong, er interesseret i at omsætningsmaksimere. Årsagen herfor er, at jo flere hoteller, der er medlem af BW, jo bedre reklame og jo flere indtægter kommer der til organisationen, der alt andet end lige må gavne de enkelte hoteller og dermed også bestyrelsen. Man kan således forestille sig, at bestyrelsen er interesseret i at holde hotellernes afgift til BW nede, så det bliver endnu mere efficient at blive medlem. Fordelen ved det øgede antal medlemmer, til trods for lavere indtjening pr. medlem, vil være, at eksempelvis reklamemængden vil stige, hvilket vil være til fordel for det enkelte hotel. Som udgangspunkt må det dog antages, at bestyrelsen i høj grad repræsenterer de enkelte hoteller, hvis mål er en profitmaksimering. Der kan dog argumenteres for, at ved at man omsætningsmaksimerer også vil være fordele for hotellerne, som måske kan vise sig at være mere efficiente end en direkte profitforøgelse. Antager vi således, at David Kong ønsker at omsætningsmaksimere, og bestyrelsen ønsker at profitmaksimere, er der opstået en interessekonflikt. Denne konflikt løses ved den alternative ejerstruktur. Som udgangspunkt kan hotellerne anskues som ejere, der i dette tilfælde vil fremstå som principaler. Hotelejerne (repræsenteret i bestyrelsen) ønsker, at organisationen BW udfører et administrativt stykke arbejde, der derved giver dem økonomiske fordele. Samtidig kan Kong også anskues som principal, der ønsker, at hotellerne, der her anskues
Side
4 af 19

Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

som agenter, udfører et stykke arbejde ved at sælge hotelværelser, således at BW opnår profit, idet de modtager et beløb for hvert solgte værelse. P-A strukturen kan altså anskues som en cirkelform. Denne alternative struktur tjener således som en sikkerhed for både agent og principal, da de involverede parter kan motivere hinanden ved at monitorere den anden parts handlinger. Det er også i denne forbindelse interessant at se på organisationens identitet, som non-profit organisation. Hotelejerne er villige til at betale relativt store beløb til BW, dels grundet de mange fordele, som organisationen tilbyder, og dels begrundet med tanken om, at al overskud ender tilbage i egne lommer, da det bliver brugt til investeringer i organisationen (Best Western Australia, 2011). For at vende tilbage til interesseforskellene er det relevant at kigge på BWs organisationsstruktur. Medlemsfordelene i BW er i høj grad baseret på samdriftsfordele. Dels i form af reklamefordele, reservationssystem og supply chain operations. Omsætnings- og profitmaksimering hænger altså i høj grad sammen for BW, idet der opstår en ”sneboldeffekt”; Des flere hoteller, der er medlemmer, des flere indtægter har BW, men da det er en nonprofit organisation betyder det, at de kan pumpe flere ressourcer/services tilbage til de enkelte hoteller. Det vil sige, at der er flere forskellige fordele ved at være medlem, og derfor bliver det også mere attraktivt for andre hoteller at melde sig ind. Det samme gælder, når det kommer til reklame. Des flere hoteller, der er medlemmer, des mere reklame får BW og derved hvert hotel, og des stærkere bliver hotellet på konkurrencemarkedet.

Best Westerns identitetsudvikling BW startede, som allerede beskrevet, som en sammenslutning af hoteller, der via direkte anbefalinger til kunderne hjalp hinanden med at omsætte værelser. Allerede fra grundlæggelsen blev der lagt en uformel og afslappet stemning omkring organisationen, der desuden var, og stadig er, non-profit, hvilket kan anskues som en traditionalizing force. BW brander i dag sig selv som en hotelfamilie, (Best Western International, About us, 2012), hvor filosofien er, at man ved at hjælpe hinanden når længst, og denne profil står i fin overensstemmelse med den oprindelige vision. Dog er der sket visse ændringer siden stiftelsen i 1946. BW har ekspanderet kraftigt, men det er bemærkelsesværdigt, at de ikke har diversificeret. De fokuserer den dag i dag stadig udelukkende på hoteller af vis standard og kredser om deres medlemmer med diverse medlemsfordele og services. Dog skal det nævnes, at BW i forbindelse med deres ekspansion har udvidet deres segment ved også at fokusere på hoteller med meget høje standarder. De har i fin stil med Guertins filosofi om at garantere
Side
5 af 19

Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

kunderne, at de får, hvad de forventer, inddelt deres hoteller i tre kvalitets/brands-kategorier. (CNBC, 2011) BW har altså formået at holde fast i den oprindelige identitet som forbliver at fremstå som en organisation, hvis formål er at hjælpe hinanden til øget profit. Denne virksomhedsstruktur bygger i høj grad på tillid. Hotellerne betaler en betydelig afgift til organisationen og forventer i den forbindelse at få både reklame og services tilbage. For at sikre sig dette, består en stor del af BWs ledelse af hotelejerne. Den anden vej rundt forventer BW, at hotellerne lever op til de aftaler, der er indgået omkring standarder og services til kunder. BW foretager tjek af deres medlemmer én gang om året for at sikre, at aftalen bliver overholdt. (Best Western, Quality standards, 2012) Der bliver således gjort nogle tiltag for at tjekke, at begge parter overholder sin del af aftalen. Dog bygger organisationen i høj grad på den gensidige insider-følelse. Helt tilbage til grundlæggelsen sørgede man for at opbygge en personlig tillid ved, at hvert hotel ringede personligt til hinanden for at foretage reservering af værelse for den kunde, der havde overnattet på hotellet. (Boyer, 1996). BW forsøger i dag at opretholde samme profil ved at give medlemmerne en in-group følelse samt ansvarlighed overfor organisationen, hvilket blandt andet ses ved den familiære branding. Yderligere eksempler på in-group følelser uddybes senere i opgaven.

Mission, Vision og værdigrundlag Best Western International er baseret på et simpelt koncept: De hoteller, som er medlem af Best Western er selvstændigt ejede og drevet. Hvert enkelt medlem har en stemme i virksomheden. Deres mission er i korte træk at skabe en høj standardiseret service med et lokalt tilsnit og derved skabe vækst i form af udbredelse og ”Brand awareness”. ”The mission of Best Western International is to enhance brand equity and increase member value (Best Western International, Press-media, 2012). I værdigrundlaget er der lagt vægt på flg.(Best Western International, Values, 2012): • Høj standardiseret kvalitet (de har en streng kvalitetskontrol). Herunder har de et omfattende værdigrundlag, som de enkelte hoteller skal opfylde • Uafhængighed - Hoteller skal kunne give deres eget individuelle præg. (dvs. fokus på individualitet, kreativitet og selvudfoldelse). • Fællesskab (Hotellerne skal tage et socialt ansvar ved at give en hjælpende hånd i de samfund, der omgiver dem).
Side
6 af 19

Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

• •

Fair værdi-prissætning. Enjoying everything we do – we like to have fun and want you to have fun when you stay with us (even if it’s for a not-so-fun business meeting!). En af BWs visioner er meget indlysende. De vil skabe et firma som giver køberen/gæsten den bedste form for service samtidig med, at de skaber et globalt anerkendt navn inden for kvalitet på hotelområdet. Derudover vil de hjælpe fattigdomsramte børn. Dette gør de ved at være en del af organisationen ”World Vision”. Denne del af visionen skal dog tages med et gran salt, da det er forholdsvist let at støtte en organisation med penge. Men denne vision giver selvfølgelig BW et mere humanitært ansigt. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt det er en reel vision eller blot en forretningsmæssig strategi med det formål at lokke flere gæster til.

Kognitiv dissonans BWs selvforståelse er, at de er et samlet fællesskab af private hoteller. Dog skal det bemærkes, at i og med at BW er en af de største kæder i verden, så kan man stille spørgsmålstegn ved, hvor meget de enkelte mindre hoteller i virkeligheden kan bestemme. Da de forskellige hoteller meldte sig ind i organisationen, sagde de ja til en række retningslinjer, så de er underlagt en vis dagsorden. Derfor vil der sandsynligvis opstå diskussioner om, i hvor høj en udstrækning de enkelte hoteller rent faktisk kan bestemme, da der er grænser for, hvad BW vil lægge navn til. På deres hjemmeside nævner de ”Every Best Western hotel is individual and crammed full of its own personality”(Best Western, About us, 2012). Dette udsagn kan dog godt komme til at være i modstrid med noget af deres grundlæggende værdigrundlag. De signalerer, at de giver et lokalt ansvar og en grad af selvstyre, hvilket kan stå i kontrast til ønsket om standardiseret kvalitet. Selvom BW i deres markedsføring underspiller dette ved at skrive at ”The only thing that is the same is their commitment to the quality, value and standards of service that every guest receives” (Britain By Choise, 2012) er det ikke svært at forestille sig, at dette kan være en stor barriere for det lokale unikke fingeraftryk, som er fremhævet i det øvrige værdigrundlag. Det er let at forestille sig, at den centrale BW ledelse bestemmer mere, end hvad de giver udtryk for. Det er en oplagt hypotese, at der kan være stor divergens mellem central styring og decentral autonomi (selvstyre). For eksempel vil der næppe være plads til ubegrænset kreativitet med afsæt i de store forskelle i lokale forhold for hvert enkelt hotel (som f.eks. serviceforhold) Dette kan udmønte sig i et virksomhedsmæssigt gap i og med, at deres koncept med ”varme

Side 7 af 19

Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

lokale smil” (Best Western, About us, 2012) kommer i strid med deres grundlæggende værdier om standardiseret kvalitet.

HR – policy

David Kong I BW har David T. Kong siddet på posten som CEO siden 2004. (Best Western, 2012) Til at monitorere hans handlinger og den strategiske kurs i organisationen, har BW en bestyrelse bestående af syv medlemmer, som alle er ejere af BW hoteller. "Our Board of Directors, made up of seven of Best Western's dedicated hoteliers, is committed to helping define what our iconic brand's course will be, said David Kong” (CNW, 2012) Dvs. at BW har en foranstaltning i form af bestyrelsen, som sikrer, at CEOen handler i hotelejernes interesse, set i kraft af at bestyrelsesmedlemmerne selv er hotelejere. Incitamentet som bestyrelsen giver David Kong til at handle i deres interesse, er i form af hans løn, hvor han får 441.000$, en bonus på 462.700$, en Total Short Term Compensation på 589.400$ og en total value of option på 5.6 mio.$ (Bloomberg, 2012). Dvs. en stor del af hans løn er variabel. Sammenlignet med de 30 bedst betalte CEOs inden for hotelbranchen (Hospitalitynet, 2009) ligger han omkring en 20. plads, når man regner både løn, kompensationer og bonusser med. Hvis man derimod kun kigger på hans løn så ligger han på en 27. plads og da BW er verdens største hotelkæde (Hospitalitynet, 2012) kunne det antyde, at BWs bestyrelse søger, at lønnen afspejler deres non-profitprofil. Hvis man medregner Kongs Short Term Compensation, så er 31 % af hans samlede løn bonusbaseret (når man ikke medregner total value of option), og hvis ikke man medregner short term udgør bonussen 51 % af hans løn (når man ikke medregner Total Value of Option). Alt efter om bonussen er et fast årligt privilegium, som man som CEO i BW kan opnå, så kunne det være et stort incitament til at handle i bestyrelsens interesse, fordi denne og the total value of option sammenlignet med hans faste løn udgør en stor procent. Vi har dog ikke kunne finde nogen oplysninger om, hvorvidt det er et fast årligt privilegium. Det har desværre heller ikke været muligt at finde informationer om, hvordan tidligere CEOs i BW førhen er blevet lønnet. Det kunne ellers have givet et indtryk af rationalet bag aflønningsmetoden. Dvs. hvis aflønningsmetoden har været anderledes ville man kunne have fundet ud af om den måde, som de benytter nu, evt. er et mere gavnligt incitament for BW, så

Side 8 af 19

Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

BW er blevet mere efficient i forhold til tidligere aflønningsmetoder, som hypotetisk set måske ikke førte til en lige så stor omsætningsvækst. Vi går ud fra, at man i BW nøje har analyseret sig frem til, at denne måde at aflønne på er profitabel, eftersom at bonus- og obligationssummen er stor. Som CEO i BW har Kong mulighed for at vinde stor prestige inden for branchen, hvis han er i stand til at drive BW efficient, særligt fordi BW er verdens største hotelkæde (Hospitalitynet, 2012). Man kunne forestille sig, at ledelsen har brugt dette som et incitament til at fremme Kongs indre motivation. Kong har haft andre ledende stillinger inden for hotelbranchen, herunder Hilton Hotel, Hyatt Hotels, Omni international (Best Western International, David Kong – President and CEO, 2012) og dette kunne tyde på, at Kong oprigtigt er interesseret i hotelbranchen, og han dermed har en intrapsykisk motivation. Men fordi han har haft så mange jobs inden for branchen, kunne han også være attraktiv for andre hotelkæder. Hvis ledelsen tænker således, kan de buge det som et incitament overfor Kong til deres fordel, ved at argumentere for at han får opbygget en anseelse, som gavner ham i offentligheden, hvis han på et tidspunkt valgte at træde fra stillingen. Øvrige ansatte BW forsøger at skabe efficiente relationer til deres medarbejdere samtidigt med, at de sigter efter at opbygge en reputation som god arbejdsgiver. En reputation er svær at ændre, og derfor er forholdet mellem BW som arbejdsgiver og de ansatte af stor betydning for virksomheden. Derudover er det, ud fra et økonomisk synspunkt, i BWs interesse at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, da disse er kernen for produktiviteten i virksomheden. Det er derfor en vigtig opgave for BW at identificere medarbejdernes behov for at kunne fastholde, tilfredsstille og motivere disse. Dette er Human Ressources opgave, og derfor har denne afdeling en central rolle i virksomheden. I BW’s tilfælde sker ovenstående gennem en række incitamentsværktøjer, blandt andet i form af gode arbejdsforhold, arbejdsmiljø, sociale arrangementer, belønninger og andre fordele ved at være ansat i virksomheden, såsom rabatordninger. Monetære incitamenter er fravalgt i BW, udover en lille række ansatte, herunder ledere, general managers assistens og salgs- og marketingsmedarbejdere, som får en bonus. (Glassdoor, Best Western Assistant general manager salary) Som Baron og Krebs argumenterer for, har balancen mellem medarbejderens arbejdsindsats og belønning hertil en stor betydning for motivationseffekten af disse belønninger og hermed for medarbejderens adfærd og engagement.(Baren, Kreps,
Side
9 af 19

Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

1999) Det er denne balancegang, som kan være en udfordring. BW skaber deres incitamentsværktøjer blandt andet på baggrund af en række værdier. Vi vil i det følgende belyse nogle af disse. Fællesskab: På samme måde som BW reklamerer med, at de er verdens største familie af hoteller, lægger de også stor vægt på den familiære følelse og fællesskabet blandt deres medarbejdere, og dette kan være et vigtigt og afgørende incitament for de ansatte. BW arrangerer både medarbejderfester, velgørenhedsarrangementer, loppemarkeder, m.m. for at skabe et bånd mellem sine medarbejdere (Best Western International, Jobs, 2012). Hvis BW formoder at skabe et tilhørsforhold for deres ansatte, vil der også opstå et tillidsbånd mellem de ansatte og overfor virksomheden, og dette vil fremme den indre motivation hos de ansatte. Kompetencefølelse: Kompetencefølelse hos medarbejderne er et behov, der ved opfyldelse afleder positiv adfærd af højere kvalitet ifølge Edward Deci. (Self determination theory) BW søger at forme sine medarbejdere således at deres kompetencer passer særligt i deres virksomhed, hvilket sker gennem træningsprogrammer og kompetenceudvikling. Disse træningsprogrammer bliver udbudt til deres medarbejdere, men også til de ansatte på hvert enkelt hotel. Således reklamerer BW med, at de søger at hjælpe deres medarbejdere med professionel og personlig udvikling. ”If we help our employees become better people, we are better.” og ”We've created a truly positive work environment where you get support to achieve your professional and personal goals.” (Best Western International, Proffesional development, 2012). Disse træningsprogrammer findes i form af en online træningsplatform, hvor de ansatte har adgang til online konferencer, videoer, læringsprogrammer og kurser. Derudover udbyder BW en række kurser, herunder Manager kursus og tre forskellige ”I Care” kurser som sætter fokus på kundeservice og hygiejne mm. (Best Western International, Press and Media, 2009) I relationen mellem BW og de enkelte hoteller, findes der også et incitamentssystem. Eksempelvis uddeles der årligt en International Quality Award til de hoteller, som har den højeste kvalitet. (Best Western International, Hotel directory, 2012) BW opbygger en reputation af en virksomhed, hvor den ansatte er i centrum, og hvor virksomhedens fokus er at få glade, velfungerende og kompetente medarbejdere. Det er det
Side
10 af 19

Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

billede, som BW uden tvivl er interesseret i at have udadtil, men ved at sørge for medarbejdernes trivsel og kompetenceudvikling får BW også en indirekte indflydelse på medarbejdernes adfærd og performance, som har en indflydelse på den samlede efficiens i virksomheden. Derfor handler BW også i egen interesse, og det er netop det, som er formålet med ovenstående HR teknikker, at glade og kompetente medarbejdere skaber profit for virksomheden. Af andre incitamentsværktøjer kan nævnes langtidsansættelse og loyalitet samt medindflydelse. Alle værktøjerne søger at skabe grobund for en indre motivation hos de ansatte, der kan have en positiv effekt på medarbejdernes udførsel af deres arbejde. Det skal dog tages i betragtning at ansættelse, træning, belønninger, arbejdsforhold og sociale arrangementer koster penge, og omkostningen af den implementerede HR strategi bør selvfølgelig være lavere end resultatet og profitten heraf. Ydermere er det forskelligt, hvorledes hver enkelt medarbejder motiveres. Nogle motiveres af økonomiske incitamenter, hvor andre motiveres af selvrealiserende incitamenter. For at vurdere hvilken holdning medarbejderne hos BW har til incitament redskaber, ville det være nødvendigt at foretage en undersøgelse, eksempelvis i form af et kvantitativt spørgeskema. BW arbejder med incitamenter ud fra en række værdier som kommer til udtryk i incitamentværktøjerne, herunder fælleskab, kompetencefølelse, medindflydelse og loyalitet. Disse værktøjer er med til at fremme medarbejdernes engagement, arbejdsindsats og trivsel, hvilket i sidste ende er i BW’s interesse, da det medvirker til medarbejdernes produktivitet. Derudover er ovenstående grobund for indre motivation hos de ansatte, der er en god kilde til glæde og hermed effektivitet hos de ansatte, og det er derfor også i BW’s interesse at søge at fremme den indre motivation hos deres medarbejdere.

Selvpålagte begrænsninger, troværdighed og selvkontrol-­‐model BW har pålagt sig selv flere forskellige begrænsninger. Blandt andet kan man se det som en begrænsning, at hvert eneste hotel er privatejet (Best Western International, About us, 2012), da BW dermed ikke har direkte indflydelse og kontrol over hotellerne, men derimod kun observerer dem gennem landeledere. På baggrund af dette bliver BW dermed meget afhængige af at yde en god service til medlemshotellerne for at sikre sig, at de vil blive ved med at betale for medlemskab. Denne service består blandt andet i at udbyde oplærings- og træningskurser til alle de hotelansatte, ligegyldigt stilling, hvor der afholdes seminarer blandt andet vedrørende kundeservice, salg, teknologi og lederskab (Best Western Developers,
Side
11 af 19

Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

2012). Udover seminarerne har de også ”..online professional development programs..” (eCornell, 2012), der også fokuserer på udvikling af de ansatte. Af andre services BW stiller til rådighed for hotellerne, kan nævnes reservationssystemet, der bruges på alle hotellerne over hele verden (Best western developers, marketing, 2012) - et reservationssystem kaldet ”..Central Reservation System Two-Way Interface…”(Hss,2005), der ”..provides "last room availability" and automatic, real-time rate and inventory updates based on Open Travel Alliance standards. Central Reservation Agents and the BWI website will always have current room and rate information for hotels using the Two-Way Interface so hotels never miss an opportunity to sell a room…”(Hss, 2005). I og med at hotellerne ikke selv skal styre eksempelvis værelses-bookings, da det foregår automatisk, og at BW sørger for uddannelse af personalet, lever de op til deres identitet og den fællesskabs- og familiefølelse, de hele tiden prøver at udvise ved blandt andet at kalde sig ”THE WORLD'S BIGGEST HOTEL FAMILY®”(Best Western, 2012). De tager sig godt af deres medlemshoteller, som føler et vist sammenhold mellem dem og organisationen, hvilket er en af grundene til BWs efficiens, samt til at de virker troværdige på trods af, at de hverken ejer eller driver et eneste hotel selv. BW begrænser også sig selv ved at forblive en ren énprodukt-virksomhed, hvor deres eneste produktområde er hotelbranchen. Selv på trods af tidens tendens fra 1949 til nedgang i den relative andel af rene énprodukt-virksomheder, som gik fra at udgøre 42% til 14,4% mellem 1949 og 1970. (Knudsen, 2012), valgte BW at forfølge deres strategi om at forblive en énprodukt-virksomhed. I stedet for at udnytte deres interne profit til at opkøbe virksomheder fra andre brancher, valgte BW allerede dengang at koncentrere sig om at føre sig frem udelukkende i hotelbranchen. Også i 60’erne hvor der var en stor entusiasme for konglomeratvirksomheder, og selvom BW havde den optimale m-formede struktur til at kunne følge en diversifikations-strategi, skete det ikke. Den kortsigtede løsning for BW ville have været at følge tidens tendens til at diversificere, som også havde været en nem løsning, da de havde den oplagte m-formede struktur. På den måde havde BW bevæget sig ind på nye produktområder, og virksomheden ville være vokset i størrelse, men sandsynligvis også i profit, i hvert fald hvis man sammenligner med nogle af de virksomheder, som valgte at diversificere, herunder en anden hotelkæde som Hilton eller virksomheden American Can (Knudsen, 2012). Best Westerns rene énprodukts-strategi som begrænsning kan begrundes ved virksomhedens koncept (jf. Imprint-hyptesen) og langsigtede mål. Best Western har skabt et koncept, der
Side
12 af 19

Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

bygger på standarder og identitet, hvor deres mission er at styrke deres brand og kundeservice indenfor hotelbranchen. Ved at forblive en énprodukt-virksomhed står BWs identitet, og hvad de står for, hermed mere klart – de benytter sig af den såkaldte ”stick-to-your-knittings” strategi. (Knudsen, 2012) Derudover udvikler BW hele tiden deres brand og kundeservice for at styrke deres identitet. Ved at være en énprodukt-virksomhed kan alle ressourcer og energier blive brugt til at styrke denne bestemte udviklingsvej, hvilket ikke ville være muligt i en multiprodukt-virksomhed (Knudsen, 2012), hvor ressourcerne ville blive fordelt på flere produktområder. Yderligere er der mindre risiko for informations-overload hos Kong, da han kun har ét produktområde, hvor han skal foretage beslutninger. Derudover kan Kong og de øvrige medarbejdere fokusere og udvikle deres viden på dette område, og herved mindsker de risikoen for at træffe fejlagtige beslutninger pga. begrænset viden. (Knudsen, 2012) Det kan derfor konkluderes at BW risikerer at miste deres identitet ved at følge en kortsigtet løsning om at diversificere. Der kan også argumenteres for, at de vælger den sikre, langsigtede løsning fremfor en usikker løsning om diversifikation. Ved at forblive en énprodukt-virksomhed sikrer BW, at de kan fokusere alle deres ressourcer på dette ene produktområde og hermed styrke og udvikle det. En tredje begrænsning som organisationen BW lægger på deres medlemshotelejere er, at de skal leve op til nogle bestemte kvalitetsstandarder fastlagt af BW. Ud fra en selvkontrolmodel ser man virksomheden stå overfor et selvkontrolproblem, der analogt kan betragtes som et individ, der er bærende af flere jeg-er, som har forskellige handlingspræferencer. Vi vil her kalde jegerne praktikeren og planlæggerne som Thaler og Shefrin kalder dem (Knudsen, 2011). Man prøver således at binde praktikeren via nogle commitment anordninger så man kan få denne til at handle i overensstemmelse med de langsigtede planer. Den kortsigtede løsning for BW ville være at se igennem fingrene med, hvis et enkelt hotel ikke lever op til deres kvalitetsstandard, som BW årligt kommer og tjekker, i stedet for at holde sig til planlæggerens plan om, at alle hotellerne skal leve op til deres kvalitetsstandard. Grunden til at BW ville have et incitament for at se igennem fingrene med det enkelte hotel er, at BW langt hellere vil beholde så mange hoteller som muligt for at kunne blive ved med at være verdens største hotelkæde (Hospitalitynet, 2012), dvs. omsætningsmaksimere, men også for at profitmaksimere. BWs kvalitetsstandard som begrænsning kan forstås, fordi BW bliver nødt til at forfølge planlæggernes langsigtede strategi, da de ellers mister deres identitet, da en stor del af BWs
Side
13 af 19

Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

koncept (jf. imprint hypotesen) og identitet bygger på er, at kunderne ved, hvad de kan forvente ift. service og standard, når de køber en overnatning på et BW hotel. BW ville hermed miste sin identitet ved at nedprioritere standarderne. Således har BW bundet sig til en ekstrapsykisk commitment i form af kunderne, som ville blive frustrerede over at produktet ikke levede op til deres forventninger, og det ville gå ud over alle hoteller i organisationen, som ville få et dårligt ry. Ydermere har BW også bundet sig til en ekstrapsykisk commitment ved at skrive på deres hjemmeside, at de foretager kvalitetstjek hos de enkelte hoteller, og at hvis ikke de lever op til disse, vil de i sidste instans blive smidt ud (Best Western International, Quality standards, 2012), hvilket gør, at kunderne kan holde dem oppe på dette, således at hvis de mener, at hotellet ikke overholder de lovede standarder, så kommer de ikke igen. Ydermere hvis mange kunder spreder deres dårlige erfaring, vil det give BW en masse dårlig omtale, som vil skade BW. Kvalitetstjekket kan derfor ses som en troværdig ekstrapsykisk commitment. Selvkontrolmodellen kan relateres til Edith Penrose’s teori om kundskabsbaser, Prahalad og Hamels begreb om kerne-kompetencer, og Selznicks begreber om distinkte kompetencer og organisatorisk karakter, som alle har ”fokus på den enkelte virksomheds udvikling og ledelse i et tidsperspektiv” (Samfundslitteratur,), hvilket også er gældende i selvkontrolmodellen, hvor man forsøger at binde praktikeren til planlæggerens langsigtede beslutninger. Ifølge Penrose består virksomheden af nogle kundskabsbundter, (Handelsvidenskabeligt tidsskrift, 1996) som akkumuleres over tid, så man får oparbejdet nogle rutiner og standardiseringer, som bliver brugt til at frigive ledelsesmæssige ressourcer. Disse ressourcer kan anskues, som hvad der i selvkontrolmodellen svarer til planlæggernes præference. BW opnår således ved at binde sig til deres standardiseringer, som anskues af Penrose som en rutine, at få frigivet nogle ledelsesmæssige ressourcer, fordi BW ikke hele tiden skal vurdere, om det enkelte hotel på dets egne præmisser lever op til nogle acceptable standarder, men blot skal følge en tjekliste. Selvkontrolmodellen kan også relateres til Selznicks begreber om distinkte kompetencer og organisatorisk karakter, som argumenterer for, at virksomheden har bundet sig til nogle character-defining commitments, som kan anskues som planlæggeren, hvor organisationen frivilligt har begrænset sine handlingsmuligheder ved at binde sig til nogle regler for fremtiden, samt nogle værdier virksomhedslederen har tillagt virksomheden (Knudsen, 2012). Dette fører til, at virksomheden kan beholde sine distinkte kompetencer og dens organisatoriske karakter, som er vigtigt for, at organisationen kan fastholde sine værdier
Side
14 af 19

Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

(Knudsen 2011). Selvkontrolmodellen kan også relateres til principal-agent teorien, hvor principalen prøver at binde agenten til at handle i sine interesser ved at lave en kontraktmæssig relation mellem disse parter (Knudsen, 2012). Kontrakter svarer således til planlæggerens langsigtede mål.

Konklusion Ejerstruktur, identitet og god reputation er nogle af grundpillerne i en virksomheds ønske om succes. I BW kan ejerskabet karakteriseres ved BW’s bestyrelse som principalen, der ønsker at profitmakismere, og David Kong som agenten med et ønske om at omsætningsmaksimere. Da bestyrelsen samtidigt selv er hotelejere, bliver de også monitoreret af Kong, som derfor også kan anskues som principal. På den måde monitorer de hinanden, og sikrer at begge parter lever op til hinandens interesser. God reputation spiller en vigtig rolle, da den er et billede af offentlighedens syn på virksomheden. BW forsøger at opbygge sin reputation som værende en god arbejdsgiver ved at gøre de ansatte mere indre- fremfor monetært motiveret via diverse træningsprogrammer og kurser samt sociale arrangementer og forskellige belønninger. Herved kan det konkluderes af medarbejdernes motivation i en virksomhed både spiller en rolle for virksomheden efficiens i form af produktivitet, men også hvad angår virksomhedens omdømme. Som en tredje faktor til en virksomheds succes er dennes identitet. BW har bl.a. pålagt sig selv nogle begrænsninger i forhold til deres kvalitetsstandarder og deres virksomhedsstruktur for at bibeholde og styrke deres identitet. Disse begrænsninger kan forklares ud fra en selvkontrolmodel, da et brud af disse, vil resultere i at virksomheden mister sin identitet. BW’s begrænsninger er troværdige, fordi de er blevet offentliggjort på virksomhedens hjemmeside, og BW har herved bundet sig til en ekstrapsykisk commitment. BW’s mission, vision og værdigrundlag er henholdsvist at skabe en høj standardiseret service med henblik på optag af flere medlemshoteller og dermed udvidelse af brandet. Derudover vil BW yde den bedste kundeservice samt støtte fattigdomsramte børn. Værdigrundlaget bygger især på den høje, standardiserede kvalitet, uafhængighed og fællesskab. Med så mange hoteller og så stærke værdier kan der hurtigt opstå en kognitiv dissonans. Det blandt andet tvivlsomt, hvorvidt hvert enkelt hotel har en stemme i beslutningssituationer, men BW profilerer sig på, at alle har en stemme. Samtidigt er det måske også begrænset, hvor

Side 15 af 19

Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

individuelt og selvstændigt det enkelte hotel kan være, når ejerne har skrevet under på en kontrakt om specifikke standardiseringer. Fra organisationens grundlæggelse i 1946 til nu har BW udviklet sig, men identiteten er forblevet den samme. På trods af ekspansion og udvidelse af kundesegmenterne er fokus stadig, at alle medlemshoteller skal føle sig som en del af familien, og de overnattende gæster skal kunne regne med, at de får, hvad de forventer (stick-to your-knittings strategi).

Side 16 af 19

Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

Referenceliste
Baron, James. Krebs, David. 1996.Employment and economics, in Strategic Human Resources: Framework for General Managers, Chapter 4, 62-94, New York:Wiley and Sons Best Western Developers, Education and training, 2012 http://www.bestwesterndevelopers.com/operations/education.html Best Western Developers, Marketing, Reservations, http://www.bestwesterndevelopers.com/marketing/reservations.html Best Western International, About us http://www.bestwestern.com/about-us/ Best Western International, David Kong – President and CEO, 2012 http://www.bestwestern.com/about-us/press-media/ceo.asp Best Western International, Hotel directory, 2012 International quality assurance award recipients, 2012 http://www.bestwestern.com/reservations/hotels/international-quality-awards.asp Best Western International, Joining Best Western, 6.12-2012 http://www.bestwestern.com.au/Home/JoiningBestWestern/tabid/148/Default.aspx Best Western Australia, Joining Best Western, 2011 http://www.bestwestern.com.au/Home/JoiningBestWestern/tabid/148/Default.aspx Best Western International, Press and Media, BW outpaces industry in 2009 despite recession,16.11-2009 www.bestwestern.com/about-us/press-media/press-release-details.asp?NewsID=678
Best
Western International, Press and Media, What is the Best Western International mission statement?, 2012 http://www.bestwestern.com/about-­‐us/press-­‐media/faq.asp /

Best Western International, Professional development, 2012 http://jobs.bestwestern.com/professional-development
Side
17 af 19

Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

Best Western International, Quality standards, 2012 http://www.bestwestern.ch/en/about-us/quality-standards/ Best Western International, Working at Best Western International, 2012. www.jobs.bestwestern.com/working-at-best-western-international Best Western International, Values, 2012 http://www.bestwestern.co.uk/values/ Best Western Swiss Hotels, Guaranteed Standards For Guests, 2012 http://www.bestwestern.ch/en/about-us/quality-standards/ Bloomberg Businessweek, Company Overview of Best Western International, Inc., 05.122012: http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/people.asp?privcapId=3432426. Boyer, William H.S. 1996. Simply the best: A celebration of the first 50 years in the life and times of Best Western International.Heritage Publishers Britain By Choise, Best Western, 2012 http://www.britainbychoice.com/accommodations/best-western/ CNBC Video, Best Western’s new strategy, 01.02- 2011 http://video.cnbc.com/gallery/?video=1775251731 CNW, Canada Newswire, Best Western Announces 2012 Board of Directors, 12.12-2011 http://www.newswire.ca/en/story/893713/best-western-announces-2012-board-of-directors eCornell, Best Western International Renews Hospitality Leadership Development Partnership with eCornell, 3.4-2012 http://www.ecornell.com/best-western-international-renews-hospitality-leadershipdevelopment-partnership-with-ecornell/ Glassdoor, Best Western Assistant general manager salary http://www.glassdoor.com/Salary/Best-Western-Assistant-General-Manager-SalariesE3931_D_KO13,38.htm
Side
18 af 19

Hjemmeopgave 3: Corporate governance og identitet CBS HA(psyk.) 2012 07.12.12

Team 27: Marie-Louise Schultz, Line Mulvad, Mikkel Bendixsen, Nanna Ceccardi og Maria Sølby

Glassdoor, Director salary http://www.glassdoor.com/Salary/Best-Western-Director-Salaries-E3931_D_KO13,21.htm Handelsvidenskabeligt tidsskrift, Virksomhedens viden og virksomhedens grænser, 1996 http://tidsskrift.dk/index.php/ledelseogerhvervsoekonomi/article/view/30022/57909 Hospitalitynet, CEO pay – the hot popato, 16.09-2009 http://www.hospitalitynet.org/news/4043400.html Hospitalitynet, Best Western International – the World’s Largest Hotel Chain® - unveils plans to open a second property in Malaysian capital Kuala Lumpur, 14.09-2012 http://www.hospitalitynet.org/news/4057684.html Hss,Wednesday, October 21 2005, 21.10-2012 http://www.hssltd.com/news.php Knudsen, Christian. 2012. Undervisningsnote, Virksomhedens ejerstruktur, styring og ledelse Knudsen, Christian. 2011. Økonomisk Psykologi. Frederiksberg: Samfundslitteratur Samfundslitteratur, Ressourcebaseret strategi, 2012 www.samfundslitteratur.dk/uploads/media/Slides_til_Kapitel_9.ppt Self determination theory, 2012 http://www.selfdeterminationtheory.org/theory

Side 19 af 19…...

Similar Documents

Free Essay

Western Medicine

...Refer to: Tsuei JJ: Eastern and Western approaches to medicine. West J Med 128:551-557, Jun 1978 Special Article Eastern and Western Approaches to Medicine JULIA J. TSUEI, MD, Honolulu An objective comparison of Eastern and Western approaches to medicine is necessary to further evaluate the validity of Oriental medical techniques such as acupuncture. The development of medicine in Western nations follows the way of hypothetical deduction and the Eastern approach uses the inductive method. The Western approach clearly divides the health from the disease, yet the Eastern approach considers health as a balanced state versus disease as an unbalanced state. The Western approach tends to change the environment and the Eastern way is to prefer to adapt to the environment. There are numerous difficulties in comparing these two approaches. The same terminology may apply to entirely different facts, the teaching and learning methods are quite different, and the evaluation of the treatment is almost not comparable. In order to help understand the Eastern approach better, an understanding is needed of the basic Chinese concepts: the concept of a small universe living in a large universe; the duality concept of yin and yang; the concept of anatomy; the concept of physiology in Chinese medicine-the state of equilibrium expressed by the five elements; the concept of pathophysiology expressed by the external and internal insults; the concept of maintaining and promoting health......

Words: 5442 - Pages: 22

Premium Essay

Western Medicine

...it’s okay to eat arsenic, but dangerous to drink elderberry juice or raw milk. Eat more poison and consume less healing food. (Benson, 2011) The FDA has ruined the lives and imprisoned people for coming out with natural cures for many of the biggest known diseases. A quick Google search will formulate an extreme amount of information and supporting facts showing this. A little time invested to verifying the information and generating your own hypothesis will not be a waste. Since the 1990’s time after time the FDA is trying to find loopholes around the Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) passed in 1994. Since this act was passed the awareness of a healthier lifestyle, eating, and alternatives to the “keep them sick” western medicine approach have blossomed. However in this same act it gave the FDA authority to regulate new ingredients introduced after October 15, 1994. Since then the FDA has done nothing with the power. For 19 years the dietary supplements industry has enjoyed tremendous innovations. Innovations that have allowed us to extract and concentrate the most effective natural ingredients, as a result millions of consumers have benefitted. They’ve protected their hearts and arteries, found relief from joint pain, boosted their memory and so much more. During this time supplements have enjoyed a remarkable safety record as well. Statistics show that supplements are safer than prescription drugs, cosmetics, medical devices, and even food.......

Words: 4626 - Pages: 19

Free Essay

Best

...Best of the Best Best of the Best is a movie about the world of martial arts combined with a fictional story line. Released in 1989, I saw this movie for the first time when I was only 10 years old and it has always been a personal favorite. Aside from some cheesy acting and basic storyline the movie itself has merit, not so much for the violence that is innate to the sport of Tae Kwon Do, but for the ending that is wrought with emotion. This movie does not glorify violence in the sport, but rather portrays it matter of fact. The premise of the movie revolves around a tournament between the South Koreans and Americans. The tournament is to be held in Seoul, South Korea and so the task begins of assembling the American team. James Earl Jones plays the role of Coach Frank Couzo who invites top and former great karate athletes to be a part of the five man team. (Lots of references to karate, but it is actually Tae Kwon Do). The five men are brought together, from different backgrounds and of course with varying personal struggles and personality conflicts ensue. Sonny (David Agresta), is an Italian, street smart, macho man. Virgil (John Dye) is the centering persona of the team. He is a Buddhist and expresses the need for calm and meditation. Travis (Chris Penn), is a bit of a hillbilly and has quite the temper. Alex (Eric Roberts), is a widower and has a son, Walter. Alex was forced to retire years ago after suffering a career ending shoulder injury. Tommy......

Words: 839 - Pages: 4

Premium Essay

Best

...Erickson's work. This will be accomplished by excerpting small portions of various published articles about his work, most of them of a transcriptual nature. Part III of this volume is a step-by-step, explicit presentation of the patterns identified in Parts I and II. This Part is intended to give you the skills necessary to construct each pattern through an understanding of its formal characteristics. Our belief is that in this way the patterns of Erickson's behavior will be made available to you for use in your own work. We strongly recommend that you read this volume carefully and that you spend some time experimenting with each pattern. This book is designed primarily as a training manual, not as a novel. Careful use and re-use will reap the best rewards for you. FOOTNOTE 1. Syntactic Structures, Mouton & Co., The Hague, 1957, p. 5. 4 PATTERNS OF ERICKSON'S PART I IDENTIFICATI ON OF 5 HYPNOTIC WORK Preface An attack of anterior poliomyelitis in 1919, shortly after my graduation from high school, rendered me almost totally paralyzed for several months, but with my vision, hearing and thinking unimpaired. Since I was quarantined at home on the farm, there was little diversion available. Fortunately, I had always been interested in human behavior, and there was that of my parents and eight siblings, and also that of the practical nurse who was taking care of me, available for observation. My inability to move tended to restrict me to the intercommunications......

Words: 80180 - Pages: 321

Premium Essay

Western Domination

...Western Dominance By the nineteenth century, the imperialistic western powers dominated and influenced most of the world. Europe’s power spread until much of the world was controlled and influenced by European business imperialism. The British had acquired direct control over France, India, most of Africa, much of Southeast Asia, South Asia, Malaysia, and the Pacific. They had indirect control over large parts of China, Afghanistan, Persia, Mongolia, and Latin America (Kallander 2/13). The Westward shift of power was brought about with the British domination of foreign trade, the advancement of technology and weapons, and business imperialism. The United States expanded into the Pacific, took over Hawaii and bought Louisiana from the French. The westward shift of power was essential to the rise of global empires and to the start of modernization. Less powerful countries or empires would take ideas from those which were more powerful empires to better advance their society. The expanding western dominance in the world was essential to increasing globalization. The western military dominance symbolized modernization, which was then thought of as industrialization. As western imperialism spread, modernization also spread; the rest of the world had to compete and did so by imitating western militaristic ideas. By building up their own military using western ideas, the unconquered empires could compete and fight against imperialists. The western imperialists continued to......

Words: 1386 - Pages: 6

Premium Essay

Western Marriages

...Western Marriage Practices Cassandra Moore ANT 101 Instructor: Vasiliki Touhouliotis 2/06/2014 Throughout history, marriage has had the biggest impact on many countries, and their Cultures. Religious practices, political organization, and economic growth have all been stepping stones for all nations and how their countries have been shaped. One most important ritual to any culture is the tradition of marriage and the impact it has on their religion and history. By comparing the Japanese culture of marriage and Ethiopian traditional marriage practices and in contrast on what’s different in these two cultures. I will reveal how history has stayed the same and changed for each culture and their marriage culture as a whole. The history of marriage in the Japanese culture has always been a private and selective occasion. In history, it was mandatory for the families of both bride and groom to come from households of equally standing social status. That meant that both families had to come from equal social and economic status. Because of this, selecting a family to marry into had to be calculated carefully. Unlike western culture where marriage is based primarily on love, Japanese culture practices arranged marriages where the two people have never met before. It is believed that over time, the two will eventually learn to love each other and accept one another. However, Japanese weddings are separated into two categories. Shinto weddings ceremonies and...

Words: 1541 - Pages: 7

Premium Essay

Best

...Discussion 2 The information that is given is as follows: • raised $15 million and retired $19 million in new long-term debt • sold $25 million in new stock and repurchased $5.4 million • purchased $50 million in fixed assets and sold $5.73 This tells me that in all three categories (operating, investing, and financing activities) the firm has a positive cash flow. The more accurate cash flow statement would have to be the income statement. This statement will tell if the company made profit or note. The expansion plan is a good move. Base on the positive trends from 2007 to 2008 from total current assets, total fixed assets, total current liabilities, total equity, I can confidently say that expanding would be in the best interest of the stockholders and the company. These numbers tell the company is operating at a profit. If the company was to be sold today and all debts are paid, the stockholders/owners of the company would make out with money in the bank. Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J. F., & Jordan, B. D. (2011). Corporate Finance: Core Principles and Applications (3rd ed.). New York, NY: McGarw-Hill Irwin....

Words: 477 - Pages: 2

Premium Essay

Western Parents

...Work harder, try harder, and be better! This is the parenting structure that the Chinese mother uses to effectively parent their children; whereas, western mother’s focus more on individuality and letting their children decide their own interest and path. The major differences between these two parenting styles is the methods in which the parents drive their children, the views of both the child and parent on success and failure, and the responsibilities the child will endure once they have grown up. Keep in mind that these are just two parenting styles out of the numerous other ways to parent a child. All styles should be considered when determining what is the best style for you and your child. Please remember that this essay will only discuss these two styles and the ways in which they are different. “Driving” our children is undoubtedly an important factor as parents that we must do to ensure that our children reach the success that they deserve. These styles of parenting reach this success level in a two very different ways. Amy Chua, in her book Battle Hymn of the Tiger Mother, discusses a story in which she pushes her child, Lulu, to complete a piano piece perfectly. She explains the difficulty behind the piece and how her daughter was unsure of herself and he abilities to do this piece perfectly. The story goes on to say that Chua resulted to threats of donating her toys to the Salvation Army if she does not perform the piece perfectly and even resulted to......

Words: 1128 - Pages: 5

Free Essay

Best

... This use does not occur in formal speech or edited writing, where the adverbwell is used instead:  He did well on the test. She sees well with her new glasses.   The adjective good isstandard after linking verbs like taste, smell, look, feel, be, and seem: Everything tastes good. The biscuits smellgood. You're looking good today. When used after look or feel, good may refer to spirits as well as health:  I'm feelingpretty good this morning, ready to take on the world.  Well is both an adjective and an adverb. As an adjective used afterlook, feel, or other linking verbs, it often refers to good health:  You're looking well; we missed you while you were in thehospital.  See also bad.   Example Sentences for best But though you will be angry tohear it, i believe, for myself atleast, what is is best. Benny was a swing player anddecided to concentrate on what he doesbest....

Words: 255 - Pages: 2

Premium Essay

Western Civilization

...there were 22 emperors, as various generals fought in a perpetual state of civil war. During this time Christianity began to take ahold of the population, who began to waver of the constant political change and found solace in new traditions. The third century thru the eighth century saw the end of the western portion of the Roman Empire, and the emergence of new civilizations in its place. In 284 Diocletian was the Emperor, and began restructuring the empire. He made the provinces smaller, 100, and placed them in 12 dioceses each ruled by a vicar. The dioceses were split into 4 prefectures, and the empire was split into two parts. This in effect created a tetrarchy, with two emperors and two lieutenant emperors. In 312 Constantine took control of the entire west, by 324 he controlled both halves of the empire. He continued focusing on administrative reforms, keeping Diocletian’s wage and price controls and increasing the size of the army. From 324-330 Byzantium, Constantinople, was built and became the new capital of the empire. Constantine also stopped the persecution of Christians with the Edict of Milan. Infighting continued after his death, but the fifth century the western half had collapsed after the last emperor was deposed in 476. After its collapse the Roman Empire in the west was replaced by Germanic kingdoms. Visigothic Kingdom in Spain, Frankish Kingdom under the leadership of Clovis, and Anglo-Saxon England were the most prominent. Christianity became the......

Words: 1005 - Pages: 5

Premium Essay

The Western Experience

...The Western Experience Ashley J. Seay HIS 110 April 8, 2015 Professor Muhammad The Western Experience The 19th century was a very prosperous and interesting moment in history for my family. Living in California at the time gave plenty of opportunities for many miners because of the overflow of gold that had been presented. Before the discovery of gold in 1848, most of the West didn't belong to the U.S. Many Americans believed it was the country's "manifest destiny" to stretch from the Atlantic Ocean to the Pacific, and President James Polk (1845-1849) was determined to acquire the Oregon territory from Great Britain and California from Mexico. He secured Oregon through a series of treaties, but California was a lot tougher (Elder, 2013). From January 1848 to 1860, the rivers that flowed from the Sierra Nevada produced a flood and abundance of gold. As soon as word passed around many people migrated to California in hopes of getting a piece of the “pie”. In 1849 almost one hundred thousand people came over from other places, while an estimated two hundred fifty thousand came by 1855. From San Francisco to China, from Australia to Western Europe, the social, economic, and political effects of California gold were profound. Among European nations, the impact in France and on the French was perhaps the most profound. Once it hit, gold fever attracted experienced miners from Latin America, laborers from China, investors from Europe, and speculators from Australia. Almost...

Words: 902 - Pages: 4

Free Essay

Western Civ

...Dr. Malmude Monday/Tuesday, September 28/29, 2015 HY 101 D, E, F, J Western Civilization I Areas Covered by Next Week’s Exam Textbook Chapters: 1 and 2 Classroom Content Through Thursday-Friday September 24, 25, 2015 Content Areas Covered (26 Theme Areas): 1. Periods covered in Western Civilization, Parts 1 & II, from pre-historic times to the present (names of the main periods, with dates). 2. Neolithic, hunting and gathering, nomadic, mobile, non-rooted tribal societies. 3. The characteristics of the riverine environment. 4. Transitioning into a settled-irrigation-based systematic farming society with city walls and social/functional classes. 5. Warrior tribes, their common hunting and gathering ancestry, which they share with the very river-based societies whom they attack. The warrior tribes’ role in the creation of land empire. * 6. Four stages of writing and data recording. * Oral tradition- little writing passed down by word of mouth * Syllabic writing- focuses on the sound of word * Alphabet- phonecians roughly 26 symbols 7. Tangible and intangible infrastructure. * Tangible is physical infrastructure; intangible infrastructure is things such as language or attitude. Everyone has infrastructure. 8. Systematic farming and population increase. * Systematic farming leads to population increase. But how? * Systematic farming is an efficient way to feed people, it raises grain and grain...

Words: 1487 - Pages: 6

Premium Essay

Which Characteristic of the Western Way of War Best Exemplifies Warfare in the American Civil War?

...Of the five characteristics of Western Warfare, the emphasis on innovation best exemplifies warfare in the American Civil War. Throughout history, the combatant with the highest level of technology and innovation typically is victorious over numerically superior forces. For example, using new and innovative methods of constructing fortifications, in 1294 AD, the garrison of Harlech Castle in Wales, consisting of only 37 soldiers, was able to defend against a significantly numerically superior force. During the American Civil War, both sides used the emphasis on innovation to turn the three non-military technologies of the manufacture of interchangeable parts, railroads, and the telegraph, into weapons of modern Western warfare. During the early nineteenth century, gun smithing was an extremely skilled craft and most firearms were handmade, subsequently making them one of a kind . The bulk of the American industrial base was located in New England, and it was there that the “American system of manufacture” was born. As the demand for manufactured goods rose, many companies developed systems that would increase the overall output of their factories while decreasing the need for highly skilled tradesmen. The result was the ability to mass-produce nearly identical parts that could be used in any random selection of parts. The primary American army firearm of the day was the Springfield Musket. The armory at Springfield, Massachusetts, mass-produced the majority of......

Words: 1158 - Pages: 5

Premium Essay

Western Drug

...Western Drug Companies and the AIDS Epidemic in South Africa In December 1997, the government of South Africa passed a law that authorized two controversial practices. One, called parallel importing, allowed importers in South Africa to purchase drugs from the cheapest source available, regardless of whether the patent holders had given their approval or not. Thus South Africa asserted its right to import “generic versions” of drugs that are still patent protected. The government did this because it claimed to be unable to afford the high cost of medicines that were patent protected. The other practice, called compulsory licensing, permitted the South African government to license local companies to produce cheaper versions of drugs whose patents are held by foreign companies, irrespective of whether the patent holder agreed. The law seemed to be in violation of international agreements to protect property rights, including a World Trade Organization agreement on patents to which South Africa is a signatory. South Africa, however, insisted that the law was necessary given its own health crisis and the high cost of patented medicines. By 1997, South Africa was wrestling with an AIDS crisis of enormous proportions. It was estimated that over 3 million of the country's 45 million people were infected with the virus at the time, more than in any other country. However, although the AIDS epidemic in South Africa was seen as primary reason for the new law, the law itself was......

Words: 1709 - Pages: 7

Premium Essay

The Best

...Regulatory policy reforms should encompass two elements: first, strengthening supervision and the enforcement of prudential rules, especially in the area of credit risk; and second, ensuring that the regulatory framework enhances, rather than diminishes, incentives on bank owners and managers for prudent management. The four countries covered in this paper implemented major reforms to prudential regulation in the late 1980s and/or early 1990s. Bank supervision departments were strengthened and new banking laws were enacted, incorporating much stricter prudential regulations on, inter alia, capital adequacy, large loan exposures and insider lending. This has brought most aspects of their banking legislation into line with international best practice. If the new banking legislation is to be effective, close monitoring of the banks by the supervisors, particularly of their asset portfolios, and the imposition of sanctions on banks which violate the regulations, are necessary. To prevent insider lending (or at least levels of insider lending which exceed prudential limits) and other forms of imprudent lending activities, such as excessive loan concentration, supervisors must carry out regular on -site inspections and have the accounting skills to detect when bank records have been falsified. Regulators should also focus attention on identifying potential problem debts in the banks, and ensure that banks properly classify loans according to predetermined criteria based on......

Words: 11598 - Pages: 47