Broken Family

In: Other Topics

Submitted By nikkamjs
Words 378
Pages 2
At dahil din sa kanya ay nalaman ng mga manunuod ang halaga ng Wikang Filipino sa ating buhay at kasaysayan.

Tagalungsod, tagalalawigan,ang iba’y nagbalikbayan
Isang lahing kinamulatan, sa isang bansa isinilang,
May sariling wika na sa puso at isipa’y nakapunla
Liping hindi ikahihiya dahil sa Pilipinas tayo nagmula.

Wikang Filipino,hatid sa madla’y karunungan
Sumasalamin sa kalinangan at damdaming makabayan,
Tulay na nag-uugnay sa pagpapahayag ng kaisipan
Nagsisilbing kawing tugon sa pag-uunawaan.

Wika’y pundasyon sa karunungang pantao
Tagapaghatid ng kaalaman at katangian ng Pilipino,
Mahalaga sa usapan at pangangatwirang totoo
Marapat na pahalagahan para sa kaunlaran at pagbabago

Matagal ng usapin pagpapaunlad sa wika ng bayan
Dahil lubos na niyakap,wikang nagmula sa dayuhan,
Dayuhang dumusta, ginulo ang isipan
Kaya ng tayo’y lumaya, nawala sariling pagkakakilanlan.

Sa ganitong kalagayan, dalubwika may mithiin
Masusing pinag-aaralan pag-unlad ng wika natin
Para matutunton ang kaganapan ng lahat ng naisin
Ang mapayabong pa ang lahat ng mga wikain.

Upang matugunan ang suliranin ng sambayanan
Wikang magbibigkis, siya nating kailangan
Kung wikang Filipino ang gagamitin sa araw-araw
Tiyak itong epektibo , mga gawa’y makabuluhan.

Wika nati’y yayabong kung tatanggapin ang pagbabago
Na gamitin ang diyalekto at salitang hiram sa kausap mo,
May batas na nagpapahintulot na pag-aralan ang mga ito
Huwag lang kalilimutan ang wika nati’y Filipino.

Sagana ang Pilipinas sa mga katutubong wikain
Iba-iba ang bigkas at diin ngunit ito’y Filipino pa rin,
Saanman dako ng bansa malaya nating gamitin
Ilokano, Sambal, Ivatan, Ifugao na sariling atin

Kilos na kababayan, wika natin ipagmalaki
Ito na ang panahon ng ating pagbubunyi.
Ngayon ay buwan ng mga wikang tatak ng ating lahi.
Wikang Filipino...…...

Similar Documents

Broken Families

...cutiepieBroken families are breaking youth By Tshikululu Social Investments on 12 May 2011 Categories: Social Development We argue that the fact that two thirds of children do not live with their parents is damaging our future workers, entrepreneurs and leaders. Written by Lucy Holborn for the South African Institute of Race Relations. This article is an executive summary of the second report on research conducted by the Institute into the state of South African families and youth. Unemployment, teenage pregnancy, crime and drug and alcohol abuse all affect South Africa’s youth. Family breakdown and the absence of fathers in particular, may contribute to these social ills. “œNine million kids with no dads” was the headline on the front page of The Sowetanon 5 April 2011. It was based on the Institute’s Research into family breakdown and its harmful consequences for children. The following week Ms Phumla Matjila cited our research in her column in The Times, but argued that being brought up by her grandmother had been good for her. There are exceptions, but in general the odds are stacked against South Africa’s young people succeeding. Only 68% of candidates passed their matric in 2010 and to pass a subject they only had to get 30% right anyway. Of those who enrolled in university in 2002, more than half dropped out. One in two young people who want a job cannot find one, and a third of 15-24 year olds are not in education, employment or training. In other words,......

Words: 3876 - Pages: 16

Broken Families

...Divorce, Annulments, Broken Families and Religion Did you come from a broken family? That was the question that was asked to me. I said yes. That’s why. He made it sound like that’s the reason why I became a secularist. Having a bad experience growing up, growing up without a father or being in a broken family are common misconceptions that the theists think about the secularists. Both of my parents consider themselves as cafeteria Catholics, for short, secular people. They may be annulled, but they said that they felt happier when that came. According to the elders, people wouldn’t say that they came from a broken family because of heavy religious influence which makes them think that they are heretics. At the present time, people are very open about it and it is accepted in the society. Today, the religious community are alarmed with the boom of divorce within their society. According to this, 20% of Catholics and Protestants and 40% of Jewish marriages end in divorce after 5 years. Also, the Barna Research Group stated that in the United States, 11% of the adult population is divorced, 25%  of adults have had at least one divorce during their lifetime and divorce rates among Christians are significantly higher than those of other religious denominations, and much higher than atheists and agnostics. The results from their research about divorce rate by religion show that: 1. Non-denominational (Evangelical Christian congregations that are not affiliated with......

Words: 656 - Pages: 3

Broken Family

...Causes and Effects of Broken Family Family is the basic unit of society. This is the most essential component of a country. Governance will only be effective if the citizens are properly oriented with good values and virtues, which is commonly taught by the family. A home is where a family lives. It may be alternated to the word ‘house’ but a house is more appropriately referring to the material structure, whereas ‘home’ refers to the intangible things that bind together the family members. It is the immeasurable love and care that keeps together the mother, father and their children. However, no matter how ideal a family in the terms of their relationship, there are still hardships and misunderstandings that will come along the way. It is just part of any relationship anyway. But, the sad part is when one of the family members gave up and the others have no choice but to accept and let go. Thus, the family starts to be broken. Broken family varies from numerous reasons why it had to be that way. But usually, misunderstanding starts from simple domestic quarrel that grows impertinently damaging the long-forged relationship between the family members. When a couple split up, it is the children that are greatly affected scarring them physically, emotionally and socially. The most common dispute between a husband and a wife is the financial issue. This is rooted when the father, which should be the provider for the family, can’t give enough money for the......

Words: 323 - Pages: 2

Broken Family

...TITLE: Behavior and coping mechanism of pupils from broken family. INTRODUCTION People marry for many reasons, including one or more of the following: legal, social, libidinal, emotional, economic, spiritual, and religious. These might include arranged marriages, family obligations, the legal establishment of a nuclear family unit, the legal protection of children and public declaration of commitment. Family is the basic components of the society. And we believes that the number one ingredients on youth’s happy life are their family, that the parents are the most important source of youth’s behavior, which effect to their outlook in life. A broken family refers to a family who has been separated or divorced. That is an archaic phrase coined by people who live in a very conventional social structure where most adults are married and few split up. Of course, in other layers of society marriage is not the norm and people don't use that term much. When parents split up, there can be many emotions that a youth may have to deal with. These feelings, internalized or expressed, will result in certain behavior that will possibly affect to the youth’s outlook in life. Being a broken hurts! It is the collapse of a God intended design. Children can get robbed of a special experience and protection called "Family". They move on in their lives as individuals without the understanding of what family security and bond. Many......

Words: 285 - Pages: 2

Broken Family

...efinition of Terms  Family Family is a primary social group consisting of parents and their offspring, the principal function of which is provision for its members. This is any group of persons closely related by blood.  Home Home is a house, apartment, or other shelter that is t09354133099 Causes and Effects of Broken Family Family is the basic unit of society. This is the most essential component of a country. Governance will only be effective if the citizens are properly oriented with good values and virtues, which is commonly taught by the family. A home is where a family lives. It may be alternated to the word ‘house’ but a house is more appropriately referring to the material structure, whereas ‘home’ refers to the intangible things that bind together the family members. It is the immeasurable love and care that keeps together the mother, father and their children. However, no matter how ideal a family in the terms of their relationship, there are still hardships and misunderstandings that will come along the way. It is just part of any relationship anyway. But, the sad part is when one of the family members gave up and the others have no choice but to accept and let go. Thus, the family starts to be broken. Broken family varies from numerous reasons why it had to be that way. But usually, misunderstanding starts from simple domestic quarrel that grows impertinently damaging the long-forged relationship between the family members. When a couple split up, it is...

Words: 1444 - Pages: 6

Broken Family

...economic, spiritual, and religious. These might include arranged marriages, family obligations, the legal establishment of a nuclear family unit, the legal protection of children and public declaration of commitment.  Family is the basic components of the society.   And we believes that the number one ingredients on youth’s happy life are their family, that the parents are the most important source of youth’s behavior, which effect to their outlook in life. A broken family refers to a family who has been separated or divorced. That is an archaic phrase coined by people who live in a very conventional social structure where most adults are married and few split up. Of course, in other layers of society marriage is not the norm and people don't use that term much.   When parents split up, there can be many emotions that a youth may have to deal with. These feelings, internalized or expressed, will result in certain behavior that will possibly affect to the youth’s outlook in life. Being a broken hurts! It is the collapse of a God intended design. Children can get robbed of a special experience and protection called "Family". They move on in their lives as individuals without the understanding of what family security and bond.  Many people would be puzzled by that phrase since many families begin to heal and thrive when the person who was making family life miserable has been removed from family life. This household might suffer from violence, and a dissolved marriage,......

Words: 300 - Pages: 2

Broken Family

...Delinquency 1 The “Broken Home” or Broken Society A Sociological Study of Family Structure and Juvenile Delinquency By Hillary R. Sheehan Advised by Professor Chris Bickel SocS 461, 462 Senior Project Social Science Department College of Liberal Arts CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY Winter, 2010 © 2010 Hillary Sheehan Delinquency 2 TABLE OF CONTENTS Chapter Page Research Proposal…………………………………………………………………………3 Annotated Bibliography…………………………………………………………………...5 Outline……………………………………………………………………………………10 Abstract…………………………………………………………………………………..14 Introduction………………………………………………………………………………15 The “Broken Home”: Truth or Trend……………………………………………15 Statistics on Single-Parent Families and Juvenile Delinquency…………………21 Case Study……………………………………………………………………….23 Theories…………………………………………………………………………..27 Criticisms………………………………………………………………………...32 Conclusion……………………………………………………………………….34 Bibliography……………………………………………………………………………..36 Delinquency 3 Research Proposal The goal of this research paper is to explore the topic of juvenile delinquency and to analyze the cause of such behavior. The topic of most interest is how the family structure plays a role in delinquent behavior and what can be said about the so called broken home. There is a lot of research in criminal justice that tries to explore the reasons behind people’s behavior and this paper is intending to address youth who have been involved in the system. By exploring this topic I hope to get a......

Words: 9153 - Pages: 37

Broken Families

...CHAPTER I INTRODUCTION In the Philippines, Family is defined as the small unit of society where students got their first learning about the world before they engage themselves in the real scenarios of life. It is believed that parents are the first advisers of their kids who will teach them everything about all aspects of life including education. Filipinos nurture the value of family and their importance to one’s life. Filipinos are well-known of having close family ties that love, respect, support and understand one another. An individual cannot achieve his or her goals without the necessary supports from the family. The family becomes the major inspiration of students to work hard and earn better grades so that one day they can help their family. Most of Filipino students believed that a perfect family can bring them hope, luck, success and a better life in the future. But if these things are not found in one student’s life, delay or halt and even absence of education might occur. There are many difficulties faced by students while they are studying such as financial constraints, drug addiction, suspension from school, involvement in different fraternities, attached in relationships, unwillingness to attend classes and many more. But one of the most crucial problems to be considered that disturb students from their education is having a broken family. There are many reasons why some families are experiencing this kind of problem but one thing is certain, it deeply......

Words: 3216 - Pages: 13

Broken Family

...CHAPTER I THE PROBLEM AND ITS SETTING INTRODUCTION In today's society, there are many different types of families. Some include intact, non-intact, and a variety of others. Along with these different varieties of families there is one common incident that can cause the family structure to change. Divorce is an unexpected event in a family's life. It is something that affects each member of a family at different times and in different ways. This can change this attachment style and can make a child have feelings of anger, bitterness and confusion, which can alter the child's ability to form meaningful relationships. This is one impact that can take on adolescents, after a parental separation. When separation occurs, it’s very typical for adolescents to be unhappy and want their parents to remain together. That unhappiness can translate into low self-esteem, behavioral problems, and a sense of loss. That’s in the short term. There are also longer term effects that can result from separation or divorce. These, though, certainly don’t apply to all adolescents from separated families. There is a tendency to perform to a lower standard in school, which can eventually mean that as adults they won’t have good jobs.  It has been shown in prior studies that family structure is one of the factors that influence an adolescent's success. Parental separation is a stressful period for adolescents and involves a lot of adjustment. Parents are the most important and valued......

Words: 984 - Pages: 4

Broken Family

...Broken Families CHAPTER I INTRODUCTION In the Philippines, Family is defined as the small unit of society where students got their first learning about the world before they engage themselves in the real scenarios of life. It is believed that parents are the first advisers of their kids who will teach them everything about all aspects of life including education. Filipinos nurture the value of family and their importance to one’s life. Filipinos are well-known of having close family ties that love, respect, support and understand one another. An individual cannot achieve his or her goals without the necessary supports from the family. The family becomes the major inspiration of students to work hard and earn better grades so that one day they can help their family. Most of Filipino students believed that a perfect family can bring them hope, luck, success and a better life in the future. But if these things are not found in one student’s life, delay or halt and even absence of education might occur. There are many difficulties faced by students while they are studying such as financial constraints, drug addiction, suspension from school, involvement in different fraternities, attached in relationships, unwillingness to attend classes and many more. But one of the most crucial problems to be considered that disturb students from their education is having a broken family. There are many reasons why some families are experiencing this kind of problem but one thing is......

Words: 3218 - Pages: 13

Broken Families

...INTRODUCTION In the Philippines, Family is defined as the small unit of society where students got their first learning about the world before they engage themselves in the real scenarios of life. It is believed that parents are the first advisers of their kids who will teach them everything about all aspects of life including education. Filipinos nurture the value of family and their importance to one’s life. Filipinos are well-known of having close family ties that love, respect, support and understand one another. An individual cannot achieve his or her goals without the necessary supports from the family. The family becomes the major inspiration of students to work hard and earn better grades so that one day they can help their family. Most of Filipino students believed that a perfect family can bring them hope, luck, success and a better life in the future. But if these things are not found in one student’s life, delay or halt and even absence of education might occur. There are many difficulties faced by students while they are studying such as financial constraints, drug addiction, suspension from school, involvement in different fraternities, attached in relationships, unwillingness to attend classes and many more. But one of the most crucial problems to be considered that disturb students from their education is having a broken family. There are many reasons why some families are experiencing this kind of problem but one thing is certain, it deeply affects the......

Words: 321 - Pages: 2

Broken Family

...INTRODUCTION Family is a single word with many different meanings. People have many ways of defining a family and what being a part of a family means to them. What every family has in common is that the people who call it a family are making clear that those people are important in some way to the person calling them his family. Some teenagers can define a family as their best friend, teacher, classmate and people who can always be there for them. But some other teenagers defined it as their enemy, problem, heartache and most hated people in their life because of being into a broken family. A broken family is defined as a family that has split or separated due to a variety of reasons that we will know in the next part of this research.  Broken homes can cause children to question their self- worth, to experience unnecessary grief, guilt and confusion. It can affect their whole life, especially in their studies and in their emotions. Being into a broken family gives a lot of effects in a teenager. The one who should support and be there for them are the one who hurts their feeling. This leads to children being raised by single parents, stepparents or others not related to the biological parents. The study is primarily focused on the impact of broken family among the teenagers and students. In this study, the researchers will focus on the behavior of the students in school and how it affected their lives. STATEMENT OF THE PROBLEM The focus of the study is......

Words: 378 - Pages: 2

Broken Family

...the news that their parents are getting a divorce. But the worst that can happen is the long term effect that can eventually ruin their future. In most cases, usually one parent keeps custody of his/her children. But despite of that, the thought that they are no longer complete seem unacceptable. Here are some effects of a broken family on children: 1. A broken home can make a child insecure. Insecure in a sense that he no longer had a complete family he can call his own. For a child’s mind, a family is composed of a father, mother and children. And living without either his father or mother will create fear and insecurities in him. This feeling of insecurities will even trigger if he is around his friends who are living a normal, complete and happy life. This is especially true in school events where the parents’ presence are required. There are plenty of school activities that involves the parents and seeing scenes like these will even make him feel ashamed of his family situation. 2. The insecurities, self-doubt and lack of confidence in a child can eventually make him uninterested in school. More often, those who are out of school are products of a broken home. 3. Sometimes a child’s reaction on his parents’ announcement of a divorce is not visible. He keeps to himself the pain, shock and anger he feels. This in turn makes him vulnerable to anger, depression, revenge, alcohol, crimes, drugs and so on. He makes these as his outlets. Too much depression, alcohol......

Words: 1903 - Pages: 8

Broken Family

...Reliability San Beda College Human Relations and Social Orientation Program THE IMPACT OF BROKEN FAMILY AFFECTING TO THE ACADEMIC PERFORMANCE OF SAN BEDA COLLEGE STUDENTS. Submitted by: Chua, Jurielaine Casino, Pamela Tapales, Alexis Nunez, Gian Submitted to: Prof. Kim Guia Chapter I Introduction “Family is the foundation of the society which strengthens the human world.” This is from the research paper of Ms. JesalynPastorfide. This inspires us to choose the topic “The impact of broken family that affect to the academic performance of San Beda College Students.” In studying, having a complete family somehow inspires a student to study hard. Our family is the first environment in which we are exposed to. We can’t choose the family we want but what it will depend on us. What is a broken family? A broken family refers to a family that are divorced or separated. Parents have their own families because of misunderstanding. Broken homes can cause children to question their self- worth, to experience unnecessary grief, guilt and confusion. The study is primarily focused on the impact of broken family to the academic performance of the San Beda College students year 2015-2016. In this study the researchers will focus on the behavior of the students in school and how they will interact with others. Statement of the problem The focus of the study is to discover the impact of a broken family to San Beda College students S.Y 2015-2016 Specifically, it seeks to answer the......

Words: 786 - Pages: 4

Broken Family

...BROKEN FAMILY TO THE ACADEMIC PERFORMANCE OF SELECTED PUPILS OF VICTORIA ELEMENTARY SCHOOL A Research Proposal Presented to the Faculty of College of Teacher Education at LAGUNA STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY In Partial Fulfilment Of the Requirement in Research Submitted by: Millienor D. Tapia AUGUST 2012 INTRODUCTION Family is the basic unit of society. This is the most essential component of a country. ”The family is one of nature’s masterpieces.” (Santayana) 2012. Governance will only be effective if the citizens are properly oriented with good values and virtues, which is commonly taught by the family. ”Marriage is the agreement to let a family happen.” (Wylie) 2012. A home is where a family lives. It may be alternated to the word ‘house’ but a house is more appropriately referring to the material structure, whereas ‘home’ refers to the intangible things that bind together the family members. It is the immeasurable love and care that keeps together the mother, father and their children. However, no matter how ideal a family in the terms of their relationship, there are still hardships and misunderstandings that will come along the way. It is just part of any relationship anyway. But, the sad part is when one of the family members gave up and the others have no choice but to accept and let go. Thus, the family starts to be broken, varies from numerous reasons why it had to be that way. But usually, misunderstanding starts from simple domestic......

Words: 464 - Pages: 2