Free Essay

Cuba

In: Historical Events

Submitted By stylianouan
Words 2091
Pages 9
IP/03/358

Bρυξέλλες, 11 Mαρτίου 2003

Η ευρύτερη Ευρώπη και οι γείτονές της: πρόταση νέου πλαισίου της σχέσης με τους ανατολικούς και νότιους γείτονες της ΕΕ

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση, η οποία θέτει ένα νέο πλαίσιο για τις σχέσεις, κατά την επόμενη δεκαετία, με τη Ρωσία, τα Δυτικά ΝΑΚ και τις χώρες της Νότιας Μεσογείου, με τις οποίες επί του παρόντος, δεν υπάρχει προοπτική ένταξης, οι οποίες ωστόσο θα έχουν σύντομα κοινά σύνορα με την Ένωση. Όπως επιβεβαίωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης, η διεύρυνση συνιστά μια ευκαιρία για την προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας πέραν των νέων συνόρων της Ένωσης. Επομένως, η ανακοίνωση προτείνει, κατά την επόμενη δεκαετία, η ΕΕ να επιδιώξει να εργαστεί στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη ζώνης ευημερίας και φιλικής γειτονίας - "κύκλος φίλων" - με τους οποίους η ΕΕ διατηρεί σχέσεις στενές, ειρηνικές και συνεργασίας. Προτείνει, σε αντάλλαγμα για συγκεκριμένες προόδους που αποκαλύπτουν την ύπαρξη κοινών αξιών και την αποτελεσματική εκτέλεση πολιτικών, οικονομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, να δοθεί σε όλες τις γειτονικές χώρες η προοπτική συμμετοχής στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Τούτο πρέπει να συνοδευτεί από περαιτέρω ολοκλήρωση και ελευθέρωση για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων (τέσσερις ελευθερίες). Ο πρόεδρος Prodi δήλωσε: "Με την παγκοσμιοποίηση και τη δημιουργία μιας υπερεθνικής κοινωνίας των πολιτών, δεν δύναται πλέον να γίνεται διάκριση μεταξύ των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης και της εσωτερικής της ανάπτυξης, ιδίως εφόσον πρόκειται για τη γειτονιά μας. Αντί να γίνονται προσπάθειες για την καθιέρωση νέων διαχωριστικών γραμμών, η ουσιαστικότερη ολοκλήρωση μεταξύ της ΕΕ και του κύκλου των φίλων, θα επισπεύσει τον αμοιβαίο μας πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό δυναμισμό". Ο επίτροπος Patten σημείωσε : "Κατά την παρελθούσα δεκαετία, το πλέον επιτυχές εργαλείο εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης ήταν, αναμφισβήτητα, η υπόσχεση για ένταξη στην ΕΕ. Αυτό δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί. Για την επόμενη δεκαετία πρέπει να βρούμε νέους τρόπους για να εξάγουμε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία που δημιουργήσαμε στη διευρυμένη ΕΕ. Πρέπει να αρχίσουμε να ενεργούμε προς την κατεύθυνση αυτή, συμφωνώντας για μια σαφέστερη εικόνα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με τους γείτονες."

Η ανακοίνωση, που υπέβαλε ο πρόεδρος Prodi και ο επίτροπος εξωτερικών σχέσεων Chris Patten, αναφέρει ότι υπάρχει ήδη αμοιβαία εξάρτηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτόνων χωρών σε ό,τι αφορά την επίτευξη σταθερότητας, ασφάλειας και αειφόρου ανάπτυξης εντός των ορίων τους. Προτείνει, να παρουσιάσει η Ένωση μια φιλόδοξη εικόνα, προς την οποία θα πρέπει να τείναουν οι σχέσεις με τους ανατολικούς και νότιους γείτονες κατά την επόμενη δεκαετία.

Συγχρόνως, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι διαφορές μεταξύ των ανατολικών και νότιων γειτόνων - σε ό,τι αφορά την ήδη επιτελεσθείσα πρόοδο σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις καθώς και σε ό,τι αφορά την διάσταση ελπίδων και προσδοκιών σχετικά με την ένταξη στην ΕΕ - πρέπει να αποτελούν τον πυρήνα της νέας πολιτικής γειτονίας. Συνεπώς, προτείνει ότι περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της ολοκλήρωσης και της ελευθέρωσης, πρέπει να εφαρμοστούν βαθμιαία και προοδευτικά, ακολουθώντας τη θετική δράση των γειτόνων χωρών.

Τα εν λόγω μέτρα είναι τα εξής:

- Επέκταση της εσωτερικής αγοράς και των κανονιστικών δομών
- Σχέσεις προτιμησιακού εμπορίου και άνοιγμα αγορών
- Προοπτικές νόμιμης μετανάστευσης και κυκλοφορία προσώπων
- Εντατικοποιημένη συνεργασία για την πρόληψη και καταπολέμηση απειλών κατά της κοινής ασφάλειας
- Μεγαλύτερη πολιτική εμπλοκής της ΕΕ για την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διαχείριση των κρίσεων
- Μεγαλύτερες προσπάθειες για την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ευρύτερη πολιτιστική συνεργασία και ενίσχυση αμοιβαίας κατανόησης
- Ολοκλήρωση στα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών και στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας
- Νέα μέσα για την προώθηση και προστασία των επενδύσεων
- Υποστήριξη για την ολοκλήρωση στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα
- Ενισχυμένη βοήθεια, καλύτερα προσαρμοσμένη στις ανάγκες
- Νέες πηγές χρηματοδότησης
Αυτή η νέα πολιτική γειτονίας πρέπει να προωθηθεί μέσω στρατηγικών σχεδίων δράσης ανά χώρα και/ή περιφερειακά, τα οποία καταρτίζονται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τις γείτονες χώρες. Στα σχέδια δράσης θα περιλαμβάνονται πολιτικές και οικονομικές συγκριτικές αξιολογήσεις βάσει των οποίων κρίνεται η πρόοδος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα σχέδια δράσης, αφού συμφωνηθούν, αντικαθιστούν τις κοινές στρατηγικές και συνιστούν πλέον το κύριο έγγραφο πολιτικής της Ένωσης σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τις γείτονες χώρες, μεσοπρόθεσμα.

Σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη της ολοκλήρωσης και της ελευθέρωσης στις συμβατικές σχέσεις, η ανακοίνωση ανοίγει επίσης την προοπτική για νέες συμφωνίες γειτονίας, συμπληρώνοντας, εφόσον χρειάζεται, τις ισχύουσες συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και τις συμφωνίες σύνδεσης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης, της 12ης και 13ης Δεκεμβρίου, καλωσόρισε την πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει προτάσεις για την ενίσχυση των σχέσεων της Ένωσης με τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τη Λευκορωσία και τις χώρες της νοτίου Μεσογείου (Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία και Τυνησία). Καθ' υπόδειξη του Συμβουλίου, τούτο πρέπει να βασίζεται σε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση, η οποία προωθεί τις δημοκρατικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, την αειφόρο ανάπτυξη και εμπόριο.

Γενικό πλαίσιο

Η εταιρική σχέση της Βαρκελώνης Η Ευρω-Μεσογειακή εταιρική σχέση, που συμφωνήθηκε από τους υπουργούς εξωτερικών της ΕΕ και τους δώδεκα μεσογειακούς εταίρους[1] στη Βαρκελώνη, τον Νοέμβριο 1995, βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση της αξίας που έχει η ανάπτυξη περιεκτικής πολιτικής στενής σύνδεσης σε μεγάλο αριθμό τομέων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, που οφείλεται στην εγγύτητα των δύο περιφερειών. Οι στόχοι της εταιρικής σχέσης επιβεβαιώθηκαν σε όλες τις συναντήσεις των υπουργών εξωτερικών που πραγματοποιήθηκαν μετά τη Βαρκελώνη, ακόμη και αν ο ρυθμός προόδου σε ό,τι αφορά την επίτευξή τους, ήταν βραδύτερος από τις αρχικές προσδοκίες. Η διαδικασία της Βαρκελώνης επιβεβαιώθηκε από την κοινή στρατηγική για την περιφέρεια της Μεσογείου, την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που πραγματοποιήθηκε στην Santa Maria da Feira, τον Ιούνιο 2000. Η πλέον πρόσφατη συνάντηση των Ευρω-Μεσογειακών υπουργών εξωτερικών πραγματοποιήθηκε στην Βαλέντσια, στις 22-23 Απριλίου 2002 και συμφώνησε ένα σχέδιο δράσης σχετικά με την ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης. Οι στόχοι της διακήρυξης της Βαρκελώνης είναι οι εξής: - δημιουργία ζώνης ειρήνης και σταθερότητας με βάση κοινές θεμελιώδεις αξίες, ειδικότερα, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας· - δημιουργία μιας περιφέρειας κοινής ευημερίας, μέσω της βαθμιαίας καθιέρωσης χώρου ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων αφενός, και μεταξύ των ιδίων των εταίρων αφετέρου, μέχρι την ημερομηνία - στόχο 2010· η διαδικασία αυτή συνοδεύεται από ουσιαστική χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ (κυρίως το πρόγραμμα MEDA) και μέσω δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την προώθηση της οικονομικής μετάβασης και για να μπορέσουν οι εταίροι να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, τις οποίες συνεπάγονται οι αλλαγές αυτές· - συμβολή στην καλύτερη κατανόηση μεταξύ των λαών της περιφέρειας και στην υποστήριξη μιας δραστήριας κοινωνίας των πολιτών. Η συνεργασία στο χώρο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, ιδίως η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, καθώς και ο χειρισμός ζητημάτων που αφορούν την μετανάστευση, αναφέρονται συνοπτικά στην διακήρυξη της Βαρκελώνης και απέκτησαν μεγαλύτερη σημασία μετά το 1995, επειδή η ΕΕ επέκτεινε το κεκτημένο και στο χώρο αυτό. Η εταιρική σχέση εφαρμόζεται διμερώς μέσω των συμφωνιών σύνδεσης, τις οποίες έχουν διαπραγματευτεί η ΕΕ και οι εταίροι, και πολυμερώς, μέσω περιφερειακών φορέων, ιδίως μέσω της Ευρω-Μεσογειακής επιτροπής και των τακτικών συναντήσεων των ανωτέρων υπαλλήλων για το διάλογο στον τομέα της πολιτικής και της ασφάλειας. Οι συμφωνίες σύνδεσης καθιερώνουν, για μια μεταβατική περίοδο, ελεύθερες συναλλαγές βιομηχανικών προϊόντων και προοδευτική ελευθέρωση των συναλλαγών γεωργικών προϊόντων καθώς και ένα "ραντεβού" για την έναρξη διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά την ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών· περιέχουν επίσης διατάξεις περί συνεργασίας σε πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις καθώς και μια ρήτρα "αναστολής", βάσει της οποίας επιτρέπεται στα μέρη να αναστείλουν τη συμφωνία στην περίπτωση παράβασης ουσιώδους στοιχείου της συμφωνίας σύνδεσης (ιδίως σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας). Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδοτική βοήθεια από το MEDA, οκτώ από τους εταίρους (Αλγερία, Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανο, Μαρόκο, Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία και Τυνησία) καλύπτονται από εθνικά ενδεικτικά προγράμματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τον κύριο όγκο της βοήθειας MEDA (μέχρι 90%). Το υπόλοιπο καλύπτεται από το περιφερειακό ενδεικτικό πρόγραμμα, βάσει του οποίου χρηματοδοτούνται πολυμερείς δραστηριότητες για τις οποίες είναι επιλέξιμοι και οι δώδεκα μεσογειακοί εταίροι. Οι μεσογειακοί εταίροι ήταν επίσης δικαιούχοι βοήθειας από την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΠΔΔΑ). Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορηγεί δάνεια από τους ιδίους πόρους προς όλους τους μεσογειακούς εταίρους, κυρίως για επενδύσεις σε υποδομές, αλλά και για περιβαλλοντικά έργα, για τα οποία προβλέπεται επιδότηση επιτοκίου. Οι πόροι αυτοί συμπληρώθηκαν μέσω της δημιουργίας διευκόλυνσης για Ευρω-Μεσογειακές επενδύσεις και εταιρικές σχέσεις (FEMIP), που δρομολογήθηκε τον Οκτώβριο του 2002, κυρίως με στόχο την αύξηση της διαθέσιμης υποστήριξης στον ιδιωτικό τομέα. Αναμένεται να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2003, σχετικά με το κατά πόσο η διευκόλυνση αυτή θα μετατραπεί σε μια Ευρω-Μεσογειακή Τράπεζα, υπό την ΕΤΕπ. Η Λιβύη δεν είναι μεσογειακός εταίρος αλλά επί του παρόντος έχει την ιδιότητα του παρατηρητή σε ορισμένες συναντήσεις και θα μπορούσε να καταστεί πλήρες μέλος, εάν δεχθεί όλες τις πτυχές της εταιρικής σχέσης της Βαρκελώνης, ως έχουν σήμερα. Η Επιτροπή έχει αντιπροσωπείες σε όλες τις χώρες της εταιρικής σχέσης και γραφείο αντιπροσωπείας στα Παλαιστινιακά Εδάφη. Δεν έχει αντιπροσωπεία στη Λιβύη.

Σχέσεις με τη Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία και Λευκορωσία Από το 1992, η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας (TCA), την οποία είχε συνάψει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα με την ΕΣΣΔ, εφαρμόστηκε για την διαχείριση των σχέσεων με κάθε νέο ανεξάρτητο κράτος. Η TCA προέβλεπε, μεταξύ άλλων, μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους σε ότι αφορά τις συναλλαγές, και τη δυνατότητα δημιουργίας κοινών επιτροπών. Για την Ρωσία, Ουκρανία και Μολδαβία, η TCA αντικαταστάθηκε από τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ το 1997 και 1998. Η ΣΕΣΣ με τη Λευκορωσία υπεγράφη το 1995, ωστόσο ούτε έχει πλήρως κυρωθεί ούτε συνομολογηθεί. Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας είναι πλήρεις, καλύπτουν δε τον πολιτικό διάλογο, τις συναλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών, οικονομικά, περιβαλλοντικά, επιστημονικά καθώς και πολιτιστικά θέματα. Επίσης, καλύπτουν τη συνεργασία στο χώρο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, ειδικότερα δε τη πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων, καθώς και τη συνεργασία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και τη νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ενώ οι ΣΕΣΣ έχουν εξελικτικό χαρακτήρα, προβλέποντας την ανάπτυξη εμπορικών και συναφών με το εμπόριο διατάξεων, με βάση τη μεταχείριση ΜΕΚ η οποία εφαρμόζεται σήμερα για την εγκαθίδρυση διμερούς χώρου ελευθέρων συναλλαγών, δεν καθιερώνουν περαιτέρω εμπορικές παραχωρήσεις, πέραν από εκείνες που παραχωρεί η ΕΕ στους εταίρους της του ΠΟΕ. Έτσι, οι χώρες εταίροι συμφωνούν να εφαρμόζουν τη μεταχείριση ΜΕΚ ή εθνική μεταχείριση, ανάλογα με το ποια είναι η ευνοϊκότερη. Οι ΣΕΣΣ περιλαμβάνουν ρήτρα "αναστολής", βάσει της οποίας κάθε μέρος δύναται να αναστείλει τη συμφωνία σε περίπτωση παραβίασης θεμελιώδους στοιχείου της εταιρικής σχέσης (σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου). Οι ΣΕΣΣ ισχύουν για δέκα έτη, και στη συνέχεια ανανεώνονται ετησίως σιωπηρά. Σήμερα, βελτιώνεται η εφαρμογή των διατάξεων επίλυσης των διαφορών που περιλαμβάνονται στις ΣΕΣΣ, σε ό,τι αφορά τη Ρωσία και την Ουκρανία. Η εκτέλεση των συμφωνιών επιβλέπεται από υπουργικό συμβούλιο συνεργασίας, έναν ανώτερο υπάλληλο της επιτροπής συνεργασίας και την κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας, όπου η σχετική αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπροσωπεί την ΕΕ. Επιπλέον, η ΕΕ πραγματοποιεί συναντήσεις κορυφής με τη Ρωσία (ανά εξάμηνο) και την Ουκρανία (ετησίως). Το 1999 και 2000, το Συμβούλιο ενέκρινε κοινές στρατηγικές για τη Ρωσία και την Ουκρανία, οι οποίες αναβαθμίζουν τον κατάλογο των επιδιωκόμενων δραστηριοτήτων συνεργασίας, ώστε να τεθούν στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις για την υλοποίηση στρατηγικών προτεραιοτήτων. Η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και με τις τέσσερις χώρες, συμφωνία για τον χάλυβα με τη Ρωσία καθώς και συμφωνίες για την έρευνα στο χώρο της πυρηνικής ασφάλειας και τη θερμοπυρηνική σύντηξη με την Ουκρανία. Η ΕΚ διαπραγματεύεται εκ νέου σήμερα με τη Ρωσία συμφωνία περί συνεργασίας στο χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας και συμφωνίες για εκκένωση πυρηνικών στη βορειοδυτική Ρωσία, την επανεισδοχή και τη συνεργασία στον τομέα της αλιείας. Κύρια χρηματοδοτική βοήθεια που προβλέπεται στις ΣΕΣΣ είναι αυτή που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού Tacis. Εκτός από το Tacis, η ΕΕ χορήγησε περαιτέρω βοήθεια στη Μολδαβία, μέσω του προγράμματος επισιτιστικής ασφάλειας (ΠΕΑ). Η Ρωσία και η Μολδαβία ήταν δικαιούχοι προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας, υπό τη διαχείριση της ECHO. Η Μολδαβία και η Ουκρανία έλαβαν μακροοικονομική βοήθεια. Η Ρωσία επωφελήθηκε ειδικών προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας το 1992, και μεταξύ του 1998 και 2000. Το 2001, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έλαβε εντολή να δανείσει ποσό μέχρι 100 εκατ. € για περιβαλλοντικά έργα στη βορειοδυτική Ρωσία. Και οι τέσσερις χώρες επωφελήθηκαν βοήθειας από την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η Επιτροπή έχει αντιπροσωπείες στη Μόσχα και στο Κίεβο (η τελευταία είναι διαπιστευμένη στις πόλεις Μinsk και Chisinau).
-----------------------
[1] Aλγερία, Κύπρος, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μάλτα, Μαρόκο, Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία, Τυνησία, Τουρκία…...

Similar Documents

Premium Essay

Cuba

...On December 2 1959, Fidel Castro and 81 other soldiers, landed in Cuba begin the revolutionary war against U.S backed regime of Fulgencio Batista. After many more struggles, the revolution’s victory came January 1, 1959. March 10, 1952, Batista led a bloodless attack in Cuba. July 26th, 1953, Fidel Castro led an attack on the Moncada army garrison in Santiago Cuba. After the defeat, Batista’s forces killed more than 50 captured revolutionarys. Che Guevara met Fidel Castro in Mexico. General Alberto Bayo gave classes in military tactics, he became head of personnel. Fidel was captured and the ranch outside of Mexico City. November 25, 1956 at two o’clolk in the morning they left the port of Tuxpan with lights out and bad weather. On November 30 they heard on the radio that Frank Pais had started an uprising in Santiago de Cuba. On December 2nd by the time they reached the beach of Las Coloradas. Exactly ten days after the departure from mexico, they reached a point known, Alegria de Pio. On January 14, 1957 they came acoss the La Plata army barracks. On the 16th the rebel army crossed the shallows of the La Plata, there were 15 soldiers arracks and one of the most notorious foremans were due to ride by. They had 22 weapons for the attack, after initial resistance the rebels took initial control with no casualties on their sides. January 1st 1959 at 2 am Batista and a military junta takes over. On 16th July Castro resigns as prime minister because of Urratias opposition to......

Words: 281 - Pages: 2

Premium Essay

Cuba

...Cuba Cuba, officially named "Republic of Cuba", is the largest island in the Caribbean. The capital of Cuba is Havana, and its population is 10.8 million. The main language used by most cubans is spanish and the currency used there is a Cuban Peso, which is equal to one U.S. Dollar. Cuba is a communist state and its president, since December 1976, is Fidel Castro Ruz. The main objective of this paper is to talk about the economic and political side of Cuba during the reign of Fidel Castro. Fidel Castro was born on August 13, 1926 in Oriente. The schools that he attended were Catholic and located in Havana. He entered the University of Havana in 1945 and graduated with a law degree in 1950. In 1948 he married Mirta Diaz Balart but they were soon divorced in 1954. His son Fidel Castro Diaz Balart became the head of Cuba's atomic energy commision. Castro was a very good vocalist and he brought himself national prominence by leading an attack on Moncada army barracks. Due to this attack he was sentenced to 15 years in prison, which only lasted for 2 years. After being in exhile in Mexico, Castro returned with 81 others, including Che Guevera, to Cuba and launched a successful guerrilla war. Castro became a strong leader and many other countries begun to fear him. In Cuba the state is the head of the economy and controls almost all trade between foreign countries. Many reforms have been undertaken by the government so that the labor incentives......

Words: 1265 - Pages: 6

Free Essay

Cuba

...wait another 3 hours before getting on another plane. Finally arriving to our destination, Cuba, we hopped off the plane only to be surprised by the scorching heat and insane humidity. We were all drenched in a puddle of sweat while just standing motionless waiting for our luggage. Arriving at the hotel we hit the pool for the rest of the day. Next morning we arrived at the field not knowing what to expect. I was pitching the first game. I felt so honored to be given the special opportunity to pitch in the very first stadium where the very first game was played in Cuba. In between innings my teammates would go through a case of water like it was nothing. We were trying hard to play in the scorching weather. I was literally dying in the mound, there was an inning where I ran out of air and was purple! I took about a million puffs of the inhaler and got back on the mound. I am proud to say that I was the first pitcher to ever throw a complete game shutout on that team in history!       on this trip I realized how much I have and how bad I take for granted. It was very hard for me to see kids playing just as good or even better than us without any proper equipment! Kids playing in sandles, torn up cleats , ripped up gloves shorts or sweats. I made many friends and I told them how embarrassed I was to have what I have and not realize how lucky I am, so I gave everything that I had away. I left cuba with my glove and the clothes I had on when I arrived. It brought tears to my eyes......

Words: 429 - Pages: 2

Free Essay

Cuba & the U.S

...Response was indoctrinated, the U.S. had already had a shaky relationship with Cuba, with which whom the doctrine was set against. The President had allowed a group of armed militias to enter Cuba to overthrow the government, they were unsuccessful. Cuba Cuba is the largest of the islands located in the West Indies. It is 42,803 square miles and just ninety miles from the coastline of the Florida Keys. A person leaving the tip of Florida could travel there in roughly one hour. Prior to the Cuban Missile Crisis the United States had a vested interest in the country, its economics and its politics. Cuba had traded sugar, tobacco and even tourism with the U.S. and many American people had land, homes and businesses there. In fact the relationship likened to that of a parent/child, the U.S. was considering annexing Cuba, with the country being only 90 miles off the coast of Florida, why not? We were assisting them financially, militarily and to some degree politically. I lieu of all of this information it only seemed feasible that we would want to have Cuba as a border state to the U.S. (www.historyofcuba.com). The Doctrine When Fidel Castro joined sides with the Soviets in 1962, President Kennedy’s doctrine went into effect this is when the whole scope of our relationship changed. A trade embargo was placed on the country, which immediately halted any product from entering America that was shipped from Cuba. No longer were we supplying them with arms or finances. The U.S.......

Words: 1538 - Pages: 7

Free Essay

Cuba

...Government: The First Secretary of the Communist Party of Cuba is concurrently President of the Council of State (President of Cuba) and President of the Council of Ministers (sometimes referred to as Premier of Cuba). Members of both councils are elected by the National Assembly of People's Power. Raul Castro  The President of Cuba, who is also elected by the Assembly, serves for five years and there is no limit to the number of terms of office. Cuba's national legislature, the National Assembly of People's Power, is the supreme organ of power; 609 members serve five-year terms. The assembly meets twice a year; between sessions legislative power is held by the 31 member Council of Ministers. Candidates for the Assembly are approved by public referendum. All Cuban citizens over 16 who have not been convicted of a criminal offense can vote. Cuba is a totalitarian communist state headed by General Raul Castro (2008). Castro replaced his brother Fidel Castro as chief of state, president of Cuba, and commander-in-chief of the armed forces on February 24, 2008. Currency: Cuba has two currencies: the Cuban peso (CUP) but tourists will be given Cuban Convertible Pesos (CUC) .The peso is one of two official currencies in use in Cuba, the other being the convertible peso. Cuban state workers receive a portion of their wages in convertible pesos, the rest in national pesos. Shops selling basics, like fruit and vegetables, generally accept only the normal peso.  The word......

Words: 1006 - Pages: 5

Free Essay

Cuba

...Name: Tutor: Course: College: Date: Cuba Cuba is an island in the Caribbean with many archipelagos. The capital city is Havana. It has over eleven million inhabitants. Cuba has a less population density compared to other Latin nations. Cuba is a socialist state with communist governments. The state operates on socialist principles when controlling its planned economy. The state owns means of production and operates most organizations. Cuba is a multiethnic country with Spanish being the official language (Hemingway 9). Cuba has a dual system of currency with Cuba Pesa being their currency. Every Cuban citizen holds a book called a libreta .with this book, every household has a monthly supply of staple foods at a subsidized cost. Cuba has seen a number of reforms in the agricultural sector with the presidency of Raul. In 2008, the government to increase land usage and efficiency enacted agrarian reforms. At this time, almost 80% of food was being imported. Cuba's major export partners include china, Netherlands, Canada, and Spain. Major exports include tobacco, fish, medical products, and sugar. Imports are food, fuel, and machinery. Nickel is Cuba's most vital resource. As at 2013, its world production was 7% with an estimated 5.5 million tons (Bran 94). Cuba is a member of the United Nations. Cuba’s membership is also the second committee. The second committee of the United Nations deals with issues pertaining to economic growth...

Words: 384 - Pages: 2

Premium Essay

Culture of Cuba

...The Culture Of Cuba Andrew Mengel Moravian College The Culture of Cuba Cuba has a complex but rich culture that has been broadening in all aspects in its society. Its semi-forbidden access to Americans makes it a curious destination for adventitious people. The largest island in the Caribbean, Cuba has been inhabited since the mid-1400s by various Mesoamerican tribes, until 1492 when Christopher Columbus invaded the island and took it over. It remained a colony of Spain until the Spanish-American war in 1898, and briefly became a colony of the United States. A few years later, Cuba than gained nominal independence from America in 1902 and functioned under a democratic republic, despite weak leaders in their national government. (CIA.gov) With increasing social and political turmoil, Cuba, looking for administrative leadership, fell under the dictatorship of Fulgencio Batista in 1952. However, Batista could not gain the popularity of the people and was ousted from the government in 1959. (PBS.org) The government than again shifted to a new type of regime and has continued with the same political lens ever since. Switching to socialist fundamentals and following the lead of Fidel Castro, Cuba has and currently is, governed as a single-party state under the Communist party. Now steadily ruled, Cuba prospers in music, food and their plush agriculture. Cuba’s Spanish integrated philosophy creates a unique and passionate society that cannot be found anywhere else......

Words: 1347 - Pages: 6

Premium Essay

Cuba

...Cuba Country Profile International Business Cuba is an island in the Caribbean. (Discuss it's culture) The island is located only 90 miles from Florida and is alligator-shaped. It's the biggest island in the Caribbean. The total population is 11,061.886. It's official language is Spanish, and 95% Cubans are Roman Catholic. The major ethnic groups include mulattos, which consist of 51% of the population. The remaining groups include 37% of white or European decent, 11% black, and 1% Chinese (Aguirrie, 2007). In 1492, Christopher Columbus discovered the island, and conquered it for Spain. Spain ruled the island until 1902, when it became independent. Cuba's independence was short lived. In 1940, Fulgencio Batista was elected as President. Under Batista's rule, Cuba was a Republic. It had a political system similar to the U.S. It consisted of “three branches, a President, a cabinent, and a Supreme Court.” In 1959, Communist dictator, Fidel Castor, and 11 members of his group, including Ernesto “Che” Guevara, overthrew Cuba's government, resulting in the Cuban Revolution (Crooker, 2002 p. 69) Prior to this revolution, things weren't much better in Cuba's economy. Under Batistas's rule, “Cuba had become like a vacation resort” for many affluent Americans, many of whom would “pass their time doing illegal things like gambling and prostitution” (Crooker, 2002 p. 10). It was a place where organized crime bosses......

Words: 1204 - Pages: 5

Free Essay

Luckers Cuba

...collapse of the Soviet Union. It was the last year of normality, and total imports to Cuba fell by 75%. 2. The Sugar production in Cuba has fallen by 50% (3 years) in recent years because Cuba’s fertilizer imports fell. Cuba also went through fuel shortages which caused the workers to use one their hands instead of machines to harvest the crop. 3. The disappearance of the Soviet Union from Cuba and the inability to receive medical supplies has led to the decline in the much vaunted medical care system in Cuba. Since the Soviet Union supported them heavily, Cuba lacked medical equipment and medicine in their medical system. 4. After the summer of 1993 it has been legal for Cubans to have dollars. Having easier access to dollars from tourism, open exile money pocket books. Family in America sending back money to their people in Cuba. The Cuban government decided to legalize them because they were being sold on the black market. 5. The professionals who supported the Cuban revolution the most suffered economically because they supported the Cuban revolution they are unlikely to have contact with relatives in the exile community. 6. The average Cuban yearly salary was about 2400 pesos which equals about 24 dollars. 7. According to Jesse Jackson, the American policy towards Cuba has driven the US to its limits with Cuba. ESSAY: In some ways the US embargo and known as "the blockade" helped Cuba along with also helping themselves. For example, even though the US planned......

Words: 450 - Pages: 2

Free Essay

Cuba Narrative

...buy the tickets. The issue here is not the tickets, the issue here is that the person who invited them, (Peter), at the last minute, decided not to buy their tickets anymore because he had made alternate plans. Yordani knew my father because my father had visited Cuba several years before. Yordani called and explained a little bit of what was happening and my father told him that he was welcome to come and stay with us. When they arrived here, they explained more in detail what had happened. While they explained the story, they were crying, “Why would Peter all of sudden call of the plans without notice?” they asked. When I heard that, I felt very bad and I could not understand how Peter could do something like that. Yordani and his wife were asking themselves, “Why did we come to the U.S.?” Now, not only they were suffering, but their two children as well because they had to get rid of many things that belonged to their children in order to pay for the tickets. What happened to this Cuban couple is totally dishonorable and Peter should be ashamed to have done this kind of thing. Now, this couple is hurt and very disappointed for what they have gone through. They are counting the days to go back to Cuba; although, this does not mean that they are unhappy with us. They do, however, feel terrible because now, “You Godly people are paying for what Peter did”, they stated. Sometimes we think that something like this is not a big issue, but is not ethical for someone......

Words: 524 - Pages: 3

Premium Essay

Cuba

...United States. In CUBA, democracy is not relevant. They follow the communist regime and Cuban people have no say. More than four out of five of Cubans are dissatisfied with their country’s direction. US had major interest in CUBA, especially with the former leader 1953 and Batista was elected. US had major business interest such as owning and running sugar plantations, cigar factories, agricultural industries and refineries. Batista was intent on lining his pockets, Cuba did flourish economically during his regime before the revolution. 96% of the tobacco harvested in Cuba 75% of corn 72% of beans 64% of cacao 56% of Vegetables 48% of Tubers 70% of port It also produces a large volume of milk and other produce. Individual farmers provided nearly 50% of the food sold in the state farmers markets and they operated under the supply and demand method( Raisa) Since Castro’s revolution he banned any foreign countries that didn’t agree with his political views. Relations between the United States and Cuba deteriorated rapidly as the Cuban government redistributed land owned by the US. In reaction to the refused to refine petroleum of Royal Dutch Shell, Standard Oil and Texaco and used petroleum from the Soviet Union in Cuban in July 1960. The Eisenhower administration promoted a boycott of Cuba by oil companies, to which Cuba responded by nationalizing the refineries in August 1960. Both sides continued to escalate the dispute. Cuba expropriated......

Words: 830 - Pages: 4

Premium Essay

Ehrs in Cuba

...------------------------------------------------- Week Two: Individual Reflection Paper Allscripts EHRs in Cuba Around the world, electronic health records (EHRs) are being implemented to improve patient care, reduce health care expenses, and fundamentally change the way in which healthcare providers practice medicine. Now that Washington has begun to dismantle its trade embargo with Cuba, new opportunities arise for Allscripts Healthcare Solutions (Allscripts) to sell their products and solutions. Allscripts is health information technology (HIT) company providing physician practices, hospitals, and other healthcare providers with electronic health record and practice management technology, including electronic prescribing, care management and revenue cycle management software. An electronic health record is a digital version of a patient’s paper chart. It contains a patient’s medical history, diagnoses, medications, treatment plans, immunization dates, allergies, radiology images, and laboratory and test results, and more. One of the key features of an EHR is the ability to share health information across multiple health care organizations. Another key feature of an EHR is the ability to improve patient care, care coordination, practice efficiencies, and patient outcomes—most important, costs savings. So, what makes Cuba an ideal overseas market for EHR companies? Cuba is Interested In EHRs Cuba started building a national strategy for a universal health......

Words: 855 - Pages: 4

Free Essay

Caribbean and Cuba

...ban GMO and rid the islands of the scourge, the ability for farmer to produce heirloom, organic produce would be possible and sustainable. It is a simple solution but one that could have surprisingly good effects. 2. For many people in government along with citizens of the Unites States that saw the Cold War and the things that came from it remember differently Cuba and the role that it played. China and the United States are currently engaged in a love-hate economic relationship that is symbiotic in a sense. If one fails so will the other, sort of. As Americans we know what China is and stands for but it too has realized its ways in a sense, at least economically, and has ventured outside the walls of communism that still hold back Cuba. China is a strange mix of capitalism and communism that blurs the line between traditional models of the two extremes. Capitalism will eventually give way to a structured middle class that in time will evolve into a blossoming democracy or at least in the United States we hope so. Cuba has not budged from its stance despite the fall of the USSR. In the case of Cuba also, many things went into forming the relationship today as tumultuous as it is, many things that people have forgotten. It came from both sides but the relationship has been bitter since 1960. When, a United States supported, Fidel Castro overthrew the government of General Batista it seemed that things for the country would begin to turn around. Castro......

Words: 1068 - Pages: 5

Free Essay

Cuba 2012

...never know, but one thing that we know is… The world has changed since the early days of 1962, but one thing has remained constant from the cold war: The United States’ economic embargo on Cuba, a near-total trade ban that turned 50 years old in January 2012. Most supporters say it is a justified measure against a repressive Communist government that has never stopped being a thorn in Washington’s side. Critics call it a failed policy that has hurt ordinary Cubans instead of the government. All acknowledge that it has not accomplished its core mission of toppling Fidel Castro or his brother and successor, Raúl. Although his predecessor, President Dwight D. Eisenhower, had imposed trade restrictions Mr. Kennedy announced the total embargo on Feb. 3, 1962, citing “the subversive offensive of Sino-Soviet Communism with which the government of Cuba is publicly aligned Although his predecessor, President Dwight D. Eisenhower, had imposed trade restrictions Mr. Kennedy announced the total embargo on Feb. 3, 1962, citing “the subversive offensive of Sino-Soviet Communism with which the government of Cuba is publicly aligned.” It went into effect four days later at the height of the cold war, a year removed from the failed C.I.A.-backed Bay of Pigs invasion meant to oust Communism from Cuba and eight months before the Soviet attempts to put nuclear missiles on the island brought the two superpowers to the brink of war. Supporters of the policy acknowledge that many......

Words: 1044 - Pages: 5

Premium Essay

Visit Cuba

...Entry Upon entry into Cuba, it is recommended that visitors have a return air ticket and evidence of sufficient funds for the duration of their stay. Travellers arriving with "air only" tickets must show that they have sufficient funds to meet their minimum financial needs (equivalent to CUC 50 per day for the duration of the stay). Airport Tax There is a mandatory airport tax of CUC 25 payable only in Cuban convertible pesos. =========================================== When reporting a crime to local police, you should insist on receiving the Comprobante de Denuncia as confirmation that a report has been made. Police officers may speak only Spanish. Passports and Visas A valid Canadian passport is required for Canadians intending to visit Cuba. The passport must be valid for at least one month beyond the date of your expected departure from Cuba. Canadians must also carry a tourist card (or visa), or a business or student visa. The tourist card is generally provided by tour operators or airlines, or can be obtained from a Cuban government office in Canada in the case of privately organized flights. It can also be purchased at certain airports in Canada. Health Insurance Since May 1, 2010, travellers must present proof of health insurance in order to enter the country. Upon arrival, travellers may be required to present an insurance policy, insurance certificate, or medical assistance card valid for the period of their stay in Cuba. Those who do not......

Words: 1524 - Pages: 7