Ekonomika

In: Other Topics

Submitted By twytee
Words 73968
Pages 296
VERSLO STRATEGIJA: atvejo analizė

Vi l n i aus u n ive rs ite t as

Marija Kučinskienė, Laura Žiogelytė, Gražina Jatuliavičienė

VERSLO STRATEGIJA: atvejo analizė
Mokomoji k nyg a

Vilniaus universiteto leidykla Vi l n ius , 2 0 1 2

UDK

Turinys

Apsvarstė ir rekomendavo išleisti Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo katedra (2011 m. protokolas Nr. 5)

Įvadas
1. 2.

5 11

Verslo strategija: teorinis požiūris Praktinių situacijų vertinimas: atvejo analizė 61

Recenzavo: doc. dr. Aida Mačerinskienė lekt. dr. Asta Fominienė

1 atvejis. AB „Snaigė“ – lietuviškų šaldytuvų ateitis 2 atvejis. Humana People to People – padėti žmogui, kuriam reikia pagalbos 3 atvejis. Socialinio tinklo „Facebook“ sėkmės priežastys 87 4 atvejis. UAB „Čili Holdings“ veikla ir plėtros galimybės 96

61

79

5 atvejis. Pokyčiai pasaulio mobiliųjų technologijų lyderės NOKIA veikloje 104 6 atvejis. Starbucks – kavos išsinešti meistras 7 atvejis. „Apple“ – išskirtinė kompanija informacinių technologijų rinkoje 9 atvejis. eBay internetinio verslo sėkmė
170 116

131 148

8 atvejis. Pokyčiai pasaulinėje automobilių pramonėje 10 atvejis. Kompanijos „Nike“ plėtrai sporto prekių rinkoje finišo linijos nėra 181 11 atvejis. Mažmeninė prekyba: „Tesco“ užkariauja pasaulį?
195

ISBN 978-609-459-052-8 © Marija Kučinskienė. 2012 © Laura Žiogelytė, 2012 © Gražina Jatuliavičienė, 2012

12 atvejis. Sėkminga „Google“ veikla – kas slepiasi už šimto nulių? 210

4

5

VERSLO STRATEGIJA: atvejo analizė

Įvadas
13 atvejis. „Marks & Spencer“ (M & S) ir „Zara“ strategijos – sėkmė ir nuopoliai 223 14 atvejis. Ikea verslo sėkmės paslaptys
238

15 atvejis. Alaus gamybos ir vartojimo pokyčiai Europoje ir Lietuvoje 252 16 atvejis. „Virgin grupės“ (The Virgin Group) veikla ir plėtros galimybės 270 17 atvejis. „Hilton Worldwide“ – apgyvendinimo ir poilsio…...

Similar Documents

Italy

...http://www.scribd.com/doc/43757136/SWOT-Analysis-of-Italy Stiprybės     Italija įsikūrusi pačiame viduržemio jūros centre.Pagrindinė jos geografinės vietosvės jėga slype tame,jog ją skalauja ir iš visų pusių supa keturios jūros-  Adrijos jūra, Jonijos jūra, Tirėnų jūra ir Ligūrijos jūra. Italija taip pat garsėja milžiniškais kalnais(Apeninai,Alpės) ,kurie yra pliusas šalies turzimo sektoriui ir nuo seno buvo didelis turistų iš viso pasaulio traukos centras.Turizmas Italijoje yra vienas iš sparčiausiai besivystančių ir pelningiausių sektorių keliančių šalies nacionalinę ekonomiką. (Apeninų kalnai-kalnų grandinė, besitęsianti nuo Italjos šiaurės iki pietų palei rytinę pakrantę. ) Italijoje klimatas labai įvairus ir kaip tik dėl šios priežasties patogu keliauti kiekvienu metu laiku.Jei tai vasara,galima rinktis poilsiauti prie jūros ar atsipūsti prie vieno iš greta esančių ežerų,taip pat galima rinktis kopimą į kalnus.Šalyje turizmas ženkliai išauga šaltuoju metu laiku,žmonės iš viso pasaulio plūsta užsiimti slidinėjimu,pamatyti žinomus kultūrinius centrus(Florencija,Venecija,Milanas).Kultūra-tai kita šalies stiprybė.Italija turtinga savo istorija,kuri apima menus,klasikinę architektūrą.Begalė žinomų menininkų kilę iš šios šalies. Nepaisant pasaulyje vyraujančių tendencijų,vis dar vertinamas tradicinis folkloras,gerbiama ir vertinama senoji Italijos istorija.Viena iš didžių Italijos stiprybių-Katalikybė,kuri jau šimtus metu jungia visus šalies piliečius.Romoje......

Words: 485 - Pages: 2

Verslo Ciklai

...lygis, žemas gamybinių pajėgumų apkrovimo laipsnis. Pagyvėjimo metu pradeda didėti bendroji gamybos apimtis, užimtumas, kainos, palūkanų norma bei darbo užmokestis. Pasiekiamas pusiausvyrinis gamybinių pajėgumų apkrovimas, faktinis nedarbas prilygsta natūraliam nedarbo lygiui. Augantis vienetinis pelnas, mažėjančios atsargos lemia stiprų privačių investicijų prieaugį bei papildomą darbo jėgos poreikį. Didėjantys atlyginimai keičia vartotojų elgseną: mažėja taupymo tendencija, įsivyrauja optimistiniai lūkesčiai. Ekonomika pereina į pakilimo fazę, kuriai yra būdingi aukšti bendrojo vidinio produkto augimo tempai, didėjantys gamybos kaštai bei gamybinių pajėgumų stygius. Ekonominiam aktyvumui pasiekus aukščiausią pakilimo tašką – bumą prasideda kritimas. Išaugus resursų bei produkcijos kainoms, sumažėjus vienetiniam pelnui, verslininkai koreguoja realizacijos lūkesčius; namų ūkių vartojimas stabilizuojasi arba net mažėja, vartotojai praranda optimizmą. Ekonomika sugrįžta į pusiausvyrą. Cikliškumo priežasčių aiškinimas. Ankstyvosios verslo ciklo teorijos. Pirmasis detalus verslo ciklo aprašymas atsirado dar 1862 metais. Jo autorius Paryžiaus gydytojas Clementas Juglaras (1819-1905) empiriškai nustatė, kad ekonominės krizės yra periodiškai ( kas 7-12 metų) pasikartojantis reiškinys. Į šią hipotezę buvo atsižvelgta vėlesnių ekonominio aktyvumo svyravimų tyrėjų darbuose, kur, šalia kitų ciklų ( Kondratjevo, Kitchino ) analizuojami ir Juglaro ciklai. ......

Words: 5638 - Pages: 23

Intermediantion

...Banking Sector on Economic Growth: Theoretical and Practical Aspects” provides a theoretical survey of the possible effects of a banking sector on economic growth, which includes a brief theoretical analysis of the role and functions of financial intermediaries in the economy and the empirical analysis of the effects of a banking sector on economic growth. Refering to the statistical regression models, the most influential factors of a banking sector to the economic growth have been highlighted, their impact is evaluated and economic interpretation of traced relationships presented. Keywords: financial intermediation, banking, investments’ efficiency, quantitative analysis. 1. Ávadas Lietuvai tapus Europos Sàjungos nare, stiprinant ðalies ekonomikà ir ruoðiantis pereiti prie bendros Europos Sàjungos valiutos – euro, ypaè didelæ reikðmæ turi patikima ir stabiliai funkcionuojanti finansø institucijø, kuriø pagrindà sudaro bankai, veikla. Bankai atlieka reikðmingà vaidmená ðalies ekonomikoje. Pagrindinis bankininkystës sektoriaus poduktas – pinigai – lemia ðalies ekonominæ gerovæ, vystymàsi. Pinigai, iðsisklaidæ smulkiomis sumomis, neturi dinaminës kûrybinës valios, tuomet jie yra tik tar- pasmeniniø ekonominiø mainø tarpininkai. Tie patys pinigai, paleisti á ûkiná kûrybiná darbà, pradeda kurti naujas vertybes ir kartu jau virsta kapitalu. Bankai yra svarbiausi ðalies ûkio centrai, kurie leidþia pinigus á ekonominá gamybos darbà [1]. Per paskutinius keletà metø Lietuvos......

Words: 4283 - Pages: 18

Brics

...summity a jejich výstupy. Následně se budu v celé subkapitole zabývat doposud nejvýznamnějším střetnutím hlavních představitelů v Durbanu a nakonec se pokusím posoudit zamýšlený projekt rozvojové banky. Poslední část seminární práce bude zaměřena na aktivity a postavení skupiny v rámci světové ekonomiky. Pokusím se zhodnotit celosvětový ekonomicky vliv, vztahy s ostatními státy a ostatními sdruženími a pozornost budu věnovat i kritickým a kontroverzním názorům. 1. Charakteristika potenciálu a ekonomického rozvoje členských států 1.1 Čínská lidová republika Čína, nejlidnatější stát světa a další potenciální světová supervelmoc. Celosvětově hraje ekonomicky a politicky jednu z nejvýznamnějších rolí a jako druhá největší světová ekonomika si stále uchovává výrazný růst HDP, který se v roce 2012 pohyboval na úrovni 7,8%. Současně je také největším světovým exportérem. Čína má ovšem také stinné stránky. V zemi vládne autoritářský režim komunistické strany Číny, který má ovšem do ideálů komunismu poměrně daleko. Od roku 1978, kdy generální tajemník Deng Xiaoping zavedl v ekonomice principy tržního hospodářství, byly v Číně z komunistických praktik ponechány v zásadě pouze represe. Rok 1978 znamenal pro zemi a především její ekonomiku zásadní zlom. Na začátku reformního procesu režim upustil od zásad kolektivního zemědělství a začal s pomalým uvolňováním ekonomiky řízené „stalinistickými“ principy. Následně bylo dovoleno soukromé podnikání, byl budován nezávislý......

Words: 5060 - Pages: 21

Budget

...Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 1. V kursa studenta Autora Vārds un uzvārds referāts Ekonomikā BUDŽETS Rīga, 2011. SATURS BUDŽETA DEFINĪCIJA 3 BUDŽETA RAŠANĀS VĒSTURE 3 BUDŽETA GATAVOŠANAS MĒRĶI 4 BUDŽETU VEIDI 4 ELASTĪGAIS BUDŽETS 5 FIKSĒTAIS BUDŽETS 5 BUDŽETU TIPI 6 VALSTS BUDŽETS 7 IZMANTOTĀ LITERATŪRA 8 BUDŽETA DEFINĪCIJA Budžets – (franču bougette – maks, soma) – vispārīgā nozīmē ir ieņēmumu un izdevumu plāns noteiktam laika posmam, darbam, pasākumam vai funkcijai. Budžetu plaši pielieto ģimenes (mājsaimniecības), uzņēmumi, valstis, pašvaldības u.t.t. Budžets tiek plānots arī īstenojot dažādus projektus. Budžets ir finansu plāns konkrētam laika periodam, kas ir sadalīts naudas vienībās. Laiku, kuram plāns sastādīts, sauc par budžeta periodu. Budžeta nosaukums radies 18.gadsimta Francijā – karaļa Luija XVI laikā. Par budžetu (bougette) sauca ādas somu, kurā valsts mantzinis nesa karalim uz izskatīšanu valsts ieņēmumu un izdevumu aprēķinus. BUDŽETA RAŠANĀS VĒSTURE Mūsdienu valsts finanšu sitēmas viens no galvenajiem elementiem ir budžets, kuru pēc tā sastādīšanas apstiprina valsts augstākais likumdošanas orgāns un kuram pēc tā pieņemšanas ir likuma spēks. Mūsdienu......

Words: 1223 - Pages: 5

Aacsb

...perusahaan-perusahaan multinasional ternama di mancanegara. Dan pada tahun 2013 ini UGM (Universitas Negeri Gadjah Mada) lebih tepatnya Fakultas Ekonomika dan Bisnis tengah mengajukan permohonan akreditasi kepada AACSB. Apabila Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM telah memenuhi standar-standar yang telah ditentukan oleh AACSB maka FEB UGM akan menjadi fakultas pertama di Indonesia yang akan mendapat akreditasi dari AACSB. Hal tersebut tentu merupakan suatu prestasi yang luarbiasa, karena Fakultas ekonomika dan Bisnsis UGM berarti telah terakreditasi secara internasional dan mampu bersaing dalam jajaran sekolah-sekolah bisnis ternama internasional lainnya. Maka sebagai seluruh civitas akademika di FEB UGM kita harus menyukseskan program tersebut supaya Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM bisa terakreditasi oleh AACSB. Akhir-akhir ini juga diadakan sebuah program di kampus FEB ugm yang bernama AACSB week yang dilaksanakan pada tanggal 9-13 September 2013, dalam program tersebut terdapat berbagai macam acara dan juga perlombaan. Seperti perlombaan Call for Essay, Call for Videos, dan Call for Slogan. Selain itu ada juga duta-duta aacsb yang di FEB UGM mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang bertugas menyebarluaskan pengetahuan mengenai aacsb serta menyukseskan jalannya program aacsb week di fakultas ekonomika dan bisnis UGM. Harapannya kedepan adalah semoga Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM berhasil lulus dan teruji dari standar-standar yang telah ditetapkan oleh AACSB sebagai......

Words: 543 - Pages: 3

Bendras Vidaus Produktas. Jo Apibūdinimas.Bvp Eurostat Duomenimis.

...būdu Gamybos metodu BVP skaičiuojamas kaip visų prekių ir paslaugų, sukurtų ataskaitinį laikotarpį (metus) , grynoji vertė, t.y. sumuojant kiekvienos ekonominės veiklos pridėtines vertes. Gamybos metodas apskaičiuoja ekonominę veiklą sudedant visų gamintojų, visos šalies mastu, pridėtąsias vertes (VA), sukurtas kiekvienoje ekonomikos šakoje.Bet kurio gamintojo pridėtoji vertė yra jo produkcijos vertė minus gamubos veiksnių, kuriuos jis perka iš iš kitų gamintojų, vertė. Gamybos metodas apibrėžia šalies bendrąjį vidaus produktą kaip galutinio vartojimo prekių ir paslaugų, naujai pagamintų šalyje per metus, rinkos vertę.Yra trys gamybos metodo apibrėžimo dalys: ✓ Rinkos vertė ( minus ne rinkos prekės minus pogrindinė ekonomika); ✓ Naujai pagamintos prekės ir paslaugos; ✓ Galutinio vartojimo prekės ir paslaugos ( minus tarpinio vartojimo prekės ir paslaugos minus investicinės prekės minus atsargos). Nefinansinių įmonių ir bendrovių sektoriaus produkcija yra parduotų prekių ir paslaugų vertės gatavų gaminių bei nebaigtos gamybos atsargų likučių pasikeitimų suma. Šie rodikliai skaičiuojami remiantis įmonių ketvirtine ir metine gamybinių ir finansinių rodiklių ataskaita. Finansinių įmonių ir bendrovių sektoriaus produkcija skaičiuojama tokiu būdu: 1. Bankų produkcija lygi: gautos palūkanos minus sumokėtos palūkanos plius pajamos už banko paslaugas. 2. Draudimo kompanijų produkcija lygi: faktiškai besidraudžiančių įnašai......

Words: 2331 - Pages: 10

Internet

...ISSN 1822-6515 EKONOMIKA IR VADYBA: 2009. 14 ISSN 1822-6515 ECONOMICS & MANAGEMENT: 2009. 14 IMPACT OF TECHNOLOGY ADOPTION ON CONSUMER BEHAVIOUR Elina Gaile-Sarkane Riga T echnical University, Latvia, elina.gaile-sarkane@rtu.lv Abstract Fast development of equipment and technologies, economic globalization and many other external circumstances stimulate the changes in consumer behavior. Usually consumer behavior has drawn upon theories developed in related fields of study of human behavior such as psychology, sociology, economics, behavioral economics, and anthropology, to develop a theoretical framework for the analysis of the behavior of consumers. It is very convenient and up-to-date to use information and telecommunication technologies for communication among individuals what improves the information flow within an organization and outside. At the same time there are a lot of challenges for all involved parts – industry and society. These challenges are principally related to adoption of the technologies in the country what directly impacts the consumer behavior. In the paper customer behavior in electronic environment have been analyzed, peculiarities of behavior caused by information and telecommunication technologies were funded out. The research conducted by the author showed that information technologies create dynamic behavior what involves different from traditional market interactions and exchanges. Keywords: consumer behavior, electronic environment,......

Words: 3622 - Pages: 15

Asdd

...Daueso planas - pagal šį planą JAV 1924-1928 m. suteikė Vokietijai milžinišką paskolą, kad ši atkurtų savo ekonomiką. Kelogo - Briano paktas - 1923 - Šveicarijoje pasirašyta Lozanos sutartis tarp Turkijos ir Graikijos, Bulgarijos bei kitų Pirmojo pasaulinio karo dalyvių, nustačiusi šiuolaikinės Turkijos sienas.1929 - Įsigaliojo Kelogo-Briano paktas, pasmerkęs karą kaip užsienio politikos priemonę. 1918 m.  – 1939 m. TARPUKARIS 1919 m. balandį įkurta Tautų Sąjunga turėjo užtikrinti taiką pasaulyje. Tačiau ji buvo neveiksminga dėl to, jog JAV joje nedalyvavo, o Vokietija, Japonija, SSRS ir Italija buvo nesuvaldomos. 1931 m. Japonija įsiveržė į Mandžiūriją. 1935 m. Italija pradėjo karą su Abisinija, kuri buvo viena iš kelių nepriklausomų Afrikos valstybių. Tautų Sąjunga ėmėsi prieš Italiją ekonominių sankcijų, tačiau jos buvo nesėkmingos. Tai Hitleriui parodė Tautų Sąjungos silpnumą ir paskatino sulaužyti Versalio taikos sutartį. Demokratinės valdymo formos šalys: Norvegija, Švedija, Danija, Suomija. Airija, Jungtinė Karalystė. Olandija, Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, Šveicarija. Čekoslovakija. Autoritarinio valdymo šalys: Portugalija, Ispanija. Vengrija, Austrija. Rumunija, Jugoslavija, Bulgarija, Albanija, Graikija, Turkija. Lenkija, Rytų Prūsija. Lietuva, Latvija, Estija. Totalitarinis valdymas: Italija (Musolinis arba „Dučė“; 1922 – 1943 m.). Vokietija (Hitleris arba “Fiureris”; 1933 – 1945 m.). SSRS (Stalinas; 1924-1953 m.). Veimaro Respublika – demokratinė......

Words: 604 - Pages: 3

Neoklasyczna Ekonomia

...problematyką podaży. Starał się jakby przerzucić pomost między tradycyjną teorią kosztów produkcji a teorią krańcowej produkcyjności. Z punktu widzenia metodologicznego, Marshall - niewątpliwie przejmując założenia szkoły matematycznej - zdecydowanie podkreś¬lał funkcjonalny charakter powiązań zjawisk ekonomicznych przy rezygnacji ze związków przyczynowo-skutkowych. Zawsze też pod¬kreślał, że w ekonomii zarówno popyt, jak i podaż oddziałują na cenę, a cena określa wielkość podaży i popytu. . Można stwierdzić, że Marshall rezygnował z makropodejścia — analaizy agregatowych procesów gospodarki narodowej — na rzecz rozważań w skali różnorodnych rynków, a więc mikropodejścia. Obiektem zainteresowania jest codzienność otaczająca człowieka ,,Ekonomika jest nauką o tym, jak ludzie żyją, działają i myślą w codziennym życiu gos¬podarczym". Jak widzimy, autor tej definicji korzystał z języka zrozumiałe¬go nie tylko dla uczonych. Podobnie z umiarem Marshall wykorzystywał swoją głęboką wiedzę matematyczną. O coraz modniejszej metodzie matematycznej wyrażał się z dużym sceptycyzmem. Marshall starannie dokonywał identyfikacji obiektu badawczego, zdając sobie w pełni sprawę ze złożoności zjawisk społeczno - gospodarczych. Zalecał i sam konsekwentnie stosował technikę analizy znaną w logice i matematyce jako warunek ceteris paribus — przy innych warunkach równych. Chodzi o to, by w początkowym stadium rozważań przyjąć pewne okoliczności i wielkości za stałe, w celu skupienia uwagi......

Words: 5288 - Pages: 22

Mokesciu Analize

...ISSN 1822-7996 TAIKOmOJI EKONOmIKA: SISTEmINIAI TYRImAI: 2012.6/2 DOI: 10.7220/AESR.1822.7996.2012.6.2.1 Inga KONcEVIČIENĖ martynas PRIEVElIS lietuvos mokesčių sistemos efektyvumo vertinimas Pasikeitus ekonominei Lietuvos situacijai mokesčių sistemos efektyvumas tapo itin reikšmingas. Straipsnyje išskiriami esminiai mokestinės bazės tarifų pakeitimai ir pristatomi mokesčių naštos bei biudžeto mokestinių pajamų priklausomybės tyrimo rezultatai. Darbe analizuota Lafero kreivės dinamika 2007 - 2011 m. laikotarpiu parodė, jog Lietuvoje bendra, PVM ir GPM kreivės balansavo leistinoje zonoje. Raktiniai žodžiai: mokesčių sistema, Lafero kreivė, pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis. Changes of the economic situation in Lithuania were a reason for the importance of a tax system effectiveness. The essential changes of the tax base are revealed in the paper as well as the analysis results of the tax burden and state budget income revenues dependence. Dynamics of the Laffer curve during the period 2007 - 2011 in Lithuania has shown that general, VAT and income tax curves were in the optimal zone. Keywords: tax system, the Laffer curve, value added tax, income tax. JEL Classifications: H21/H71. Įvadas 2008 metų pabaigoje Lietuvą pasiekusi pasaulinė ekonominė krizė itin neigiamai paveikė iki tol sparčiai augusią šalies ekonomiką. Anot R. Bun (2009) mažėjantis bendrasis vidaus produktas (BVP), valdžios sektoriaus skolos didėjimas, augantis ......

Words: 5401 - Pages: 22

Finance

... | | | | | | | |PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN | |FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS | |UNIVERSITAS GADJAH MADA | |JAKARTA | |2011 | PROJECT EVALUATION BASED ON INVESTMENT CRITERIA |Years |0 |1 ......

Words: 340 - Pages: 2

Cooporate Change

...Šeimienė, 2009) Implications Although based on the furniture producer, this article’s findings seem applicable to managing culture change in all organizations. Especially, it can help managers leverage new technologies and leaders to drive cultural transformations in their organizations. Nevertheless, the article argues to benefit fully from a new corporate culture, some important characteristics of the current one ought to be improved, changed, avoided, or maintained. Regular monitoring of the culture is also essential to understand the shifts and changes in the system over time.   References Kulvinskienė, V.R., & Šeimienė, E.S. (2009). Factors of organizational culture change. Ekonomika, 87, 27-43. Retrieved from http://www.zurnalai.vu.lt/ekonomika/article/download/1047/536...

Words: 644 - Pages: 3

Positive and Normative Economics

...normatyvinės ekonomikos kryptys. Pozityvinė ekonomika – tai realių ekonominių reiškinių analizė, jų aiškinimas ir aprašymas, besiremiantis faktine medžiaga. Šios krypties tikslas yra ištirti ir paaiškinti visuomenės ekonominę veiklą bei parodyti kaip veikia šalies ūkis. Pozityvinė ekonomika atsako į tokius klausimus kaip, pavyzdžiui, koks šiuo metu yra vidutinis darbo užmokestis tam tikroje šalyje, koks jis buvo prieš 10 metų. Atsakydami į šiuos klausimus, pozityvinio požiūrio ekonomistai analizuoja įvairius ekonominius reiškinius, nustatinėja veiksnius bei vertina jų įtaką. Remiantis tuo jie pateikia įvairius skaičiavimus ir palyginimus. Dėl pozityvinių teiginių retai kada ginčijamasi, kadangi jie atspindi objektyvią tiesą. Pozityvinės srities ekonomistai atlieką įvairių veiksnių analizę, tačiau nesiima vertintą šių veiksnių rezultatų. Jie nevertina ar rezultatai yra geri ir naudingi visuomenei, ir kaip reikėtų elgtzis, kad situacija pagerėtų. Tai jau yra normatyvinės ekonomikos atstovų užduotis. Normatyvinėje ekonomikoje remiantis pozityvinės ekonomikos nustatytas faktais yra įvertinami ir rekomenduojami įvairūs sprendimai. Pozityvinė ekonomika nurodo ekonomiką, o normatyvinė siūlo kaip ją galima išspręsti (Klimašauskienė, 2010). Huei-chun Su (2012) teigimu, ekonomika yra menas ir ją analizuodami ekonomistai dažniausiai susiduria su dviem pagrindinėmis kliūtimis: 1) sunku arba praktiškai neįmanoma atlikti ekonominio eksperimento, 2) ekonomika yra susijusi su žmonių......

Words: 3162 - Pages: 13

Sparks of an Eyeglass

...heosistema, ay isa sa dalawang pangunahing mga kabahaging larangan ng heograpiya.[1] Isa itong sangay ng likas na agham na nakatuon sa pag-aaral ng mga proseso at mga gawi sa likas na kapaligiran na katulad ng atmospera, biyospera, at geospera (heospera), na kabaligtaran ng kapaligirang itinayo o kapaligirang kultural, ang dominyo o sakop ng heograpiyang pangtao. Heograpiyang Pantao (Ingles: Human Geography Ang disiplina ng Heograpiya ay nahahati sa dalawang sangay: ang Heograpiyang Pisikal (Physical Geography) ang agham na tumatalakay sa mga natural na proseso ng mga pagbabago sa kapaligiran; pinag-aaralan dito ang Klima, Heolohiya (Geology), Biolohiya (Biology) at iba pang sangay ng agham-pangkalikasan. Ang likas na yaman (tinutukoy sa ekonomika bilang yamang lupa, lupain o hilaw na materyal) ay likas na nagkakaroon sa loob ng mga kapaligiran na hindi gaanong ginagambala ng tao, sa isang likas na anyo. Kadalasang binibigyan ng katangian ang likas na yaman sa laki ng kaibahan ng biyolohika na mayroon sa iba't ibang mga ekosistema. Ang biodiversity ay pagkakaiba at pagiging katangi-tangi ng lahat ng anyo na bumubuo sa natural na kalikasan. 1.1 Ang mga batayang konsepto ng heograpiya, gamit ang mapa, atlas at simpleng teknolohikal na instrumento, upang mailugar niya ang kanyang sarili at ang kinabibilangan niyang komunidad; 1.2 Ang impluwensiya ng pisikal na kapaligiran sa tao at lipunan at ang epekto ng mga gawaing pantao sa kalikasan; 1.3 Ang mobilidad (pag-usad) ng......

Words: 320 - Pages: 2