Free Essay

Ffff

In: Business and Management

Submitted By emrahlafci
Words 1003
Pages 5
2016/1 DÖNEMİ
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA
İLİŞKİN DUYURU
5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış
"Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.
Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları,
Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.
2016/1 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri

* İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi
* Tekrar katılacaklar için son başvuru tarihi

: 19-20 Mart 2016
: 10 Şubat 2016
:

29 Şubat 2016

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 10 Şubat 2016 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır. SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;
1. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği
Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.
2. Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve
/ veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,
3. Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir. SINAV KONULARI
19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar. • Finansal Muhasebe,
• Finansal Tablolar ve Analizi,
• Maliyet Muhasebesi,
• Muhasebe Denetimi,
• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur
Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
• Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
• Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı
Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)
2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
3. Onaylı nüfus cüzdanı örneği,
4. Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı
Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),
5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,
6. Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,
7. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler, 8. TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

9. Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 110,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 770,00-TL, 8 dersten sorumlu olanlar için ise toplam 880,00-TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,
Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile TEOS Sistemi üzerinden de ödenebilir.Banka bilgileri;
• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255,
• ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591
• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav
Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde
19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete ) 2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.
Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://teos.tesmer.org.tr internet adresine girerek sınav başvurusunu yapmaları gerekir.
BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME
Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi
(TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5.maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.
1. Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde duyurulacaktır.
3. Sınav Giriş belgeleri, TESMER'in http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.
4. Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.
5. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
6. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.
7. Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
8. Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
İlan Olunur.…...

Similar Documents

Premium Essay

Ffff

...Case Solutions Fundamentals of Corporate Finance Ross, Westerfield, and Jordan 9th edition CHAPTER 1 THE McGEE CAKE COMPANY 1. The advantages to a LLC are: 1) Reduction of personal liability. A sole proprietor has unlimited liability, which can include the potential loss of all personal assets. 2) Taxes. Forming an LLC may mean that more expenses can be considered business expenses and be deducted from the company’s income. 3) Improved credibility. The business may have increased credibility in the business world compared to a sole proprietorship. 4) Ability to attract investment. Corporations, even LLCs, can raise capital through the sale of equity. 5) Continuous life. Sole proprietorships have a limited life, while corporations have a potentially perpetual life. 6) Transfer of ownership. It is easier to transfer ownership in a corporation through the sale of stock. The biggest disadvantage is the potential cost, although the cost of forming a LLC can be relatively small. There are also other potential costs, including more expansive record-keeping. 2. Forming a corporation has the same advantages as forming a LLC, but the costs are likely to be higher. 3. As a small company, changing to a LLC is probably the most advantageous decision at the current time. If the company grows, and Doc and Lyn are willing to sell more equity ownership, the company can reorganize as a corporation at a later date. Additionally, forming a LLC is likely......

Words: 18515 - Pages: 75

Premium Essay

Ffff

...What is emotional intelligence? Emotional intelligence (EQ) is the ability to identify, use, understand, and manage emotions in positive ways to relieve stress, communicate effectively, empathize with others, overcome challenges, and defuse conflict. Emotional intelligence impacts many different aspects of your daily life, such as the way you behave and the way you interact with others. If you have high emotional intelligence you are able to recognize your own emotional state and the emotional states of others, and engage with people in a way that draws them to you. You can use this understanding of emotions to relate better to other people, form healthier relationships, achieve greater success at work, and lead a more fulfilling life. Emotional intelligence consists of four attributes:  Self-awareness – You recognize your own emotions and how they affect your thoughts and behavior, know your strengths and weaknesses, and have self-confidence.  Self-management – You’re able to control impulsive feelings and behaviors, manage your emotions in healthy ways, take initiative, follow through on commitments, and adapt to changing circumstances.  Social awareness – You can understand the emotions, needs, and concerns of other people, pick up on emotional cues, feel comfortable socially, and recognize the power dynamics in a group or organization.  Relationship management – You know how to develop and maintain good relationships, communicate clearly, inspire and influence......

Words: 523 - Pages: 3

Free Essay

Ffff

...I m going to tell how the automobile has done a complete turn around. Starting with the steam engine powered carriage that was developed in 1769. Then moving to 1832 when the first electric carriage was developed. In 1885 the first gasoline powered three wheel vehicle was developed by Karl Friedrich Benz. This led to Gottilieb Wilhelm Daimler building the first four wheel powered car in 1886. These two great minds later combined in 1926 to form Mercedes-Benz corporation. 1913 was a big advancement in the car being produced. Henry Ford produced the Model T on the first assembly line. He was not only responsible for the assembly line but also for the five day eight hour a day work week . His famous saying was “Any customer can have a car painted any color that he wants as long as it is black”. The reason for black only cars was because it was easier to make on the assembly line. Fast forward to 1996 GM developed the EV1 total electrical vehicle, other car makers like Toyota, Ford got on board to build electrical cars. This was done as a test program in California. California built charging stations throughout the state. This program was scraped after three years of testing, because the battery production companies where sold to Chevron Oil Company. Which was a conflict in gasoline production. In 1999 Honda built the insight hybrid car. This car got 61mpg in the city and 70mpg on the highway. The insight was built for 7 years, and later brought back into production......

Words: 272 - Pages: 2

Premium Essay

Ffff

...Learning Team Reflection QNT/351 1/22/2014 The way we would formally set up the hypothesis test is to formulate two hypotheses, one that describes our prediction and one that describes all the other possible outcomes with respect to the hypothesized relationship. By formulate your prediction (directional or not), and then we formulate a second hypothesis that is mutually exclusive of the first and incorporates all possible alternative outcomes for that BIMS case. In the first study, the process was plagued by data coding and entry problems, as well as some problems with the construction of the questionnaire, which together compromised the data integrity and yielded some disappointing results. However, the quantitative analysis of the data from the first study also provided some useful lessons learned from the process, which prepared the organization to undertake a more concrete quantitative analysis in a subsequent. The first step was to write the null hypothesis (H0), then write the alternative hypothesis (H1). We also set the alpha level (amount of error allowed) and determine degrees of outcomes. We Picked & calculate the significance test that fits our design. Last step was to accept or reject the null. Taking a closer look at the concrete quantitative analysis and the several degrees of outcomes we picked and calculated the appropriate significance test; as we discover interesting results that helps us formulate different conclusions about BIMS......

Words: 253 - Pages: 2

Premium Essay

Ffff

...Student Database Management System Abstract: An organized and systematic office solution is essential for all universities and organizations. There are many departments of administration for the maintenance of college information and student databases in any institution. All these departments provide various records regarding students. Most of these track records need to maintain information about the students. This information could be the general details like student name, address,performance, attendance etc or specific information related to departments like collection of data. All the modules in college administration are interdependent. They are maintained manually. So they need to be automated and centralized as, Information from one module will be needed by other modules. For example when a student needs his course completion certificate it needs to check many details about the student like his name, reg number, year of study, exams he attended and many other details. So it needs to contact all the modules that are office, department and examination and result of students. With that in mind, we overhauled the existing Student Database Management System and made necessary improvement to streamline the processes. Administrators using the system will find that the process of recording and retrieving students information and managing their classes, including marking of attendance, is now a breeze. In general, this project aims to enhance efficiency and at the same......

Words: 308 - Pages: 2

Premium Essay

Ffff

...Share Embed Like Public Sarah Talley and Frey Farms Produce: Negotiating with Wal-Mart No description by on 20 March 2014 • 1438 Comments (0) Please log in to add your comment. Report abuse Transcript of Sarah Talley and Frey Farms Produce: Negotiating with Wal-Mart Sarah Talley and Frey Farms Produce Frey Farm is a supplier of produce Frey Farm - Wal-Mart Cooperation Frey Farm started growing Negotiation with Wal-Mart Harsh weather conditions lead to high prices Looking at the future Sarah Talley and Frey Farms Produce: Negotiating with Wal-Mart Atmosphere Intermediate strategy Modes of Conflict Trust Building Model Background Collaboration Negotiation In 1997, Frey Farm became Supplier of Walmart Frey Farms & Wal-Mart Problem faced by both parties Negotiation strategy & approaches Future (Threats, challenges & opportunities) Presentation outline Sarah Talley accelerated the growth by selling produce Wal-Mart Co-Management was a concept developed by Wal-Mart In both cases, negotiation failed and Sarah Talley become a third party supplier GET STARTED Frey Farm wants to become a Co-Managed supplier Wal-Mart wants to offer local sourced produce at EDLP Objectives Market position Wal-Mart has superior bargaining power Perceived divergence of interests Conflict/Cooperation Power/Dependance Unbalanced power relationship Expectations Short-term: Wal-Mart demands lower prices Long-term: "Frey Farm wants to grow alongside Wal-Mart" Ideal position Interests and desires for......

Words: 309 - Pages: 2

Free Essay

Ffff

...Student Name: Ubeydullah BÜYÜKABARLAR Teacher Name: Esra uzun mason Course Code upp_05 18 may 2015 Word Count: 589 Television and kids In the past, there weren’t any television. Therefore, children could spend their time to do a lot of things. Also, they had healthy life because they always ran, played football and walked outside which means they did sports. Nowadays, all families have TV. Therefore, children don’t give up television, so it means they are always sitting in front of TV. Children shouldn’t be allowed to watch TV because there are two primary negative effects of watching TV on kids, which are social problems and health problems. The first reason why children shouldn’t be allowed to watch TV is social problems. To begin with, children who watch too much TV can suffer from identity crisis. When children are watching TV, they see bad people on TV. Therefore, if they try to be like these people, they will take all negative side of this arts. According to Park (2013) illustrate that children and teens who can get to be extremely cliché and mentality of the performing artists on-screen characters which they see on TV. Therefore, it is hard for kids to be their own particular individuals. It means, when children watch TV a lot, they lose their own personality. Moreover, they have communication problems. A child who watches TV for a long time His brain will develop less than other Children. Also, if kids watch TV, they get addicted to it, so they......

Words: 613 - Pages: 3

Premium Essay

Ffff

...AEM 4160: Strategic Pricing Professor: Jura Liaukonyte Exam 2 – March 14, 8:40 AM Suggestion: do not delay studying till the last minute. Do not hesitate to contact me to ask questions or to schedule an appointment. I will also answer your questions via email. Exam is cumulative but there is more weight put on the material presented after EXAM 1.  There will be approximately 30% of questions (or total points) from Lectures 2 through 8 (excluding the cases and articles)  There will be approximately 70% of questions from Lectures 9 through 13 (including cases)  Remember that some of the material discussed in Lectures 9-13 actually relies on your complete understanding of prior lectures. Reading    Lecture Notes: Lectures 2 through 8 Lecture Notes: Lectures 9 through 13 HBS cases: o Advance Selling for Services o Pricing Information: How to Customize Both the Product and Its Price o Merck: Pricing Gardasil o The UCLA Medical Center: Kidney Transplantation Some highlighted topics Beyond the problems solved and discussed during the lectures and in HW3 and HW4 the following list should serve as a reminder of what we covered in lectures 9 through 13. Please refer to EXAM 1 handout for topics covered in lectures 2 through 8. • Services Pricing • Advanced booking • Pricing with capacity constraints • Uncertainty in demand • How to calculate optimal booking limit • Overage, underage costs • Optimal protection level and critical......

Words: 442 - Pages: 2

Free Essay

Ffff

...Subject | Stok Opname – Tahunan | Created by | Okt | Updated On | 2014 | Updated by | Okt | * Urgent | For review | * Please Comment | * Please reply | * Please recycle | Penjelasan umum: proses perhitungan stok fisik atas semua barang yang nilainya dicocokan dengan perhitungan pencatatan transaksi di komputer hingga menghasilkan selisih opname. Nilai selisih harus dipertanggung jawabkan 00 ke 11 setiap tahun. 90% dari keberhasilan opname terletak pada proses persiapan, sisanya adalah pelaksanaan. Workflow Diagram Stok opname - Tahunan: Stok Opname - Tahunan 1 | Penjelasan | Panitia opname 00 | Stok 11 | | A ACC? Pengajuan Mulai Persiapan fisik gudang Tidak Ya A Fisik Siap? B B Update Kode rak Inventarisir kd. rak C D Tidak Ya A ACC? Pengajuan Mulai Persiapan fisik gudang Tidak Ya A Fisik Siap? B B Update Kode rak Inventarisir kd. rak C D Tidak Ya | 1) Buat dokumen Pengajuan Stok Opaname Tahunan. Isinya adalah: a) Kepanitian: personil hitung, pengawas area, operator input, penanggung jawab. b) Rincian rencana persiapan opname. (lihat rincian diproses Persiapan) c) Jadwal batas terakhir update transaksi. d) Jadwal pelaksanaan opname. e) Jadwal transfer dan laporan ke 11 2) periksa kelayakan: apakah pengajuan opname tahuna diACC? f) Tidak: minta 00 koreksi. g) Ya: proses selanjutnya 3) Buat cek list dan pastikan: h) Barang: i) Tidak ada yang......

Words: 2433 - Pages: 10

Free Essay

Ffff

...CS201 Final Study Guide I. Basic Linux Commands a. cd – change directory b. mkdir – make directory c. ls – show contents of directory II. Variables in Python d. Variables do not need to be declared e. Must start with a letter or “_” i. can contain numbers f. **variable names are case sensitive! ii. Use camel case: 1. newValue 2. studentAverage 3. setAverageGrade g. Initializing a variable: iii. 3 2 1 iv. variable = value h. Order of Operations: v. HIGHEST PRIORITY: not ** vi. * / % vii. + - viii. < <= > >= ix. == != x. and xi. LOWEST PRIORITY: or III. Python Data Types (int, float, strings, lists, boolean, NoneType) and the type function i. Int – integer numbers: 5, 6, 3, 25, etc. j. Float – decimals: 5.0, 3.50, 25.4, etc. k. String – string of words or a phrase: “Hello World” etc. l. List – a list of values contained within brackets: [1, 4, 3, 25] m. Boolean –......

Words: 4622 - Pages: 19

Premium Essay

Ffff

...I am the Corporate Communications Director within Harley-Davidson’s corporate headquarters. We here at Harley-Davidson consider our customer’s satisfaction and our relationship with them very seriously. It is Harley-Davidson’s responsibility to ensure our customers that we, here at Harley-Davidson, provide our customers with top, legendary brand service and high quality legendary brand motorcycles, which Harley-Davidson’s takes great pride in providing and servicing. We want our customers to experience our legendary Harley-Davidson Motorcycle; along with our competitive industry service standard; along with our legendary brand with our signature roar and easygoing riding. We want each of our customers to own a Harley-Davidson motorcycle and to feel part of the Harley-Davidson worldwide family. It has come to my attention that when you purchased your Harley Davidson motorcycle, that you have certain high quality standards which you have come to look for and to expect within Harley-Davidson Motorcycles. I do understand that you had some matters of interest concerning your recently purchased 2016 CVO Street Glide. Your concerns were as follows: (1) Rusted paint underneath the clear coat. (2) The chrome parts are defective. (3) And poor gasoline mileage not up to par nor up to Harley-Davidson’s high standards. Upon full inspection, the Harley-Davidson’s dealership was able to find that the 2016 CVO Street Glide was running and operating up to par and up to......

Words: 275 - Pages: 2

Premium Essay

Ffff

...Resort FM: Joklan Goni, MM MMR 50: A.A.G Ananta P.  Marcella Aprilia  Rico Pahlevi Company Profile 2006 1952 Parks & Resort 1923 Walt Disney Company 11 theme parks (California, Florida, Tokyo,Paris, HK), 35 Resort Hotel, 2 Cruise Company Profile • 1992: Eurodisney in France • Strategy: transplant an American-style park to Europe • Choice: Barcelona vs Paris • American management style • French indignation: cultural imperialism Concept Generation Images, products and experiences that epitomized fun, imagination and service through the ‘magic’ of legendary fairytale and story characters. Concept Screening (Design Funnel) Original American Style Disneyland Different culture between Americans and Europeans More European Disney Design Funnel Tokyo Disneyland proven big sucess A B D C F Feasibility E Good Finance, Bank willing to give loan and Government will give incentives Fun and Imaginative C B E F Acceptability 85% of French people welcoming Good Financial Return B F B Vulnerability Full consequences of adopting the option? Downside risk? Original American Disneyland Location Decisions Supply-side factors: - The Channel Tunnel was due to open in 1994 - Financial incentives from government - French government prepared to expropriate land from local farmers - Critics from French intellectual elite - Demand-side factors: Labour skill standard Paris is highly attractive vacation destination Suitable site available just outside Paris 85%......

Words: 457 - Pages: 2

Premium Essay

Ffff

...Kayla Ferguson 5th period 5/10/2011 Reflective Paper When I came into Communication Application, I didn’t know anything about it, or what it had to do with my daily life. But for the past three six weeks I’ve been in the class, it has really informed me about the many ways of communicating. During the first few weeks of class we quickly started to jump into the lesson. First we learned about communicating with our body language. We had to show many different ways of facial expressions, eye contact, gesture, posture, and movements dealing with our body. After doing it for awhile, I really grasped on to it. A couple of weeks later, we learned things about dealing with interference, such as physical, semantic, and psychological noises. That was super hard to understand the differences between the three! But I learned and understood it after a few lessons, and quickly embraced it, using it in the real world. Around the end of the second month in the communication class, the class went into talking about the communication process. It stated, and talked about the point of sending a message, receiving a message, and giving feedback from which you get from the message that was being sent to you. Learning all these different ways to communicate was a blessing, but the one I most benefitted from was the lesson about stage fright. It talked about the certain things you should do to overcome having fear in front of people. That particular lesson thought me how to stand up...

Words: 356 - Pages: 2

Free Essay

Ffff

...HYDRAULIC JACKS Hydraulic jacks find variety of application in Civil and Structural Engineering such as plate Bearing and CBR tests on soils, Deformation and Insitu Shear tests on foundation rock strata, Elastic Modulus-tests on mass concrete and for pre-stressing steel wire in pre-stressed concrete. HEICO jacks are simple and compact in design and easy to operate. Jacks upto a capacity of 500 kN are provided with single plunger pumping units and those of capacity more than 500 kN are provided with double plunger type pumping units. Each jack is provided with a calibrated pressure gauge of appropriate capacity. The different types of Hydraulic Jacks manufactured by HEICO are detailed below:Note : All hydraulic jacks mentioned below have hand operated pumping units only. Bottle Type Jacks These are fully self contained jacks with integral pumping units and oil reservoirs. A detachable hand lever is provided for operation of pump. A 10 cm dia calibrated load gauge is supplied with each jack. Lifting handle is also provided on the jack. Cat. No. HJ54.05 HJ54.10 HJ54.15 HJ54.20 HJ54.25 Cap 50 KN 100 KN 200 KN 250 KN 500 KN Sensitivity 0.5 KN 1.0 KN 1.0 KN 2.0 KN 2.0 KN mm dia pressure gauge for those of higher capacities. Cat. No. HJ54.30 HJ54.35 HJ54.37 HJ54.40 HJ54.45 HJ54.50 HJ54.55 HJ54.60 HJ54.65 HJ54.70 HJ54.75 HJ54.80 Cap 50 KN 100 KN 150 KN 200 KN 250 KN 500 KN 750 KN 1000 KN 1500 KN 2000 KN 3000 KN 5000 KN Sensitivity 0.5 KN 1.0 KN 1.0 KN 2.0 KN 2.0 KN 5.0 KN 5.0 KN 5.0...

Words: 1174 - Pages: 5

Free Essay

Ffff

...Dermot Russell 84 Bruce Crescent L4N 8T8 Barrie, ON (705) 796-5646 – Cell dmrussell88@live.com     Objective              To obtain a position that will enable me to gain more work experience and skills to broaden my future endeavours.   Summary of Abilities § Very dedicated and hardworking § Follows direction well, with enthusiasm § Works well as a team player and as an individual § Possesses strong computer skills of a PC including Word, PowerPoint and Excel   Accomplishments § Received C.P.R. Certificate § Received W.H.I.M.I.S. Certificate   Education High School Diploma February 2008 – October 2009 Barrie Adult Learning Center                                             Barrie, ON     Professional Experience General Labourer August 2011 - February 2012 Moore Packaging Barrie, ON Worked on machines making cardboard boxes Maintained a clean work environment Assessed orders and piled boxes in an proper piling pattern Assisted with the setup of the machine Printed out order tracking sheets Cook, Cashier                                                     June 2010 – August 2011 Wendy’s Restaurant                                                      Barrie, ON § Assessed order screen while processing orders accordingly § Kept work station clean and organized at all times § Responsible for the general up-keep and cleanliness of restaurant’s kitchen § Cashier duties as......

Words: 337 - Pages: 2