Free Essay

Innovasjon

In: Social Issues

Submitted By johnkenn10
Words 1438
Pages 6
Emilie Durkheim

Klassikernes teorier =høy grad påvirket og uttrykk for politiske og moralske konflikter, økonomiske prosesser og ideologiske strømninger i 19 – århundre. Durkheims sosiologi er preget av spenningen mellom vitenskap og moral, politikk og ideologi.

Aner et moralsk reformperspektiv i mange av hans vitenskapelige arbeider. Generelle faglige mål = avklare betingelser for et stabilt, velfungerende , moderne samfunn. Mente = formulere riktige og vitenskapelige baserte forslag til løsninger på tidens alvorligste problemer.

Deltok i tidens viktigste politiske konflikt = støttet ideen om liberal og demokratisk statsforfatning, utvikling av velferdsstaten og regulering av kapitalistiske økonomi.

Durkheims sosiologi = dype røtter i fransk historie og åndsliv. Viktigste forløperen var August Comte.

Sosiologiens grunnlag: Metodologi og sosial virkelighet

Inspirert av Comtes tanker = sosiologien studerte en særlig objektiv virkelighet. Virkeligheten har en hierarkisk struktur = adskilte organisasjonsnivåer, og hvert nivå styrt av egne spesifikke lover = sosiale nivå med selvstendige lovmessigheter.

Bekjempe individuelle teorier = teorier kun om individer og dets egenskaper.

Søker påvise at sosiale mønstre og institusjoner ikke alene forklares ut fra egenskaper ved enkeltindivider. Selvmord = ikke kunne forstås som resultat av mengde uavhengige individer følelser, men at det finnes overindividuelle årsaker eller krefter = påvirker selvmordstilbøyeligheten.

Sosiologiens metoderegler

Meget opptatt av metodologiske problemer. Boken «Regler» 1895 = samlet verk om metodologi = etablere metoder = avdekke allmenne og overindividuelle sosiale lovmessigheter og funksjonssammenhenger. Forbilde i antiindividualistisk samfunnsvitenskap.

I boken = sosiologien bør kunne studere kollektive sosiale fakta for å finne årsak – og funksjonssammenhenger i disse. Den sosiale aktør egen forståelse og deres individuelle motiver = ingen plass i et slik program. Samfunnet studeres utenfra som et objekt, ikke innenfra med aktørenes subjektive perspektiv.

Sosiale fakta

Mest berømte tanke: «betrakt sosiale fakta som ting, som eksisterer utenfor eller uavhengig av individ, og som utøver tvang over dem». Dette er essensen av Durkheims lære om sosial realitet. En ontologisk antagelse = sosiale fakta er ting.

Sosiale fakta = objektiv eksistens. De utgjør en treg og stabil orden av lovmessigheter, funksjoner og årsakssammenhenger. Dette betyr at man kan avdekke strukturen og lovmessigheten i den sosiale orden. Mange typer sosiale fakta = grunnleggende sosiale struktur, faste handlingsmønstre(selvmord), lover, verdimønstre, normer.....Strukturen er den mest grunnleggende.

Sosiale virkelighets objektivitet = eksisterer utenfor og uavhengig av individer. Det sosiale kan derfor ikke oppfattes som psykologisk fenomen.

Sosial tvang

Avvisning av subjektivistisk og idealistisk samfunnsteori. Ikke individenes ideer og forestillinger som bestemmer hvordan det sosiale skal fungere. Sosiale fakta utøver tvang over individene. Ikke oppfattet som uheldig innskrenkning av individenes frihet ifølge Durkheim. Tvangen er forutsetning for ordnet sosialt liv, uten dette kaos. Individer handler som følge av sosial tvang, ofte i overenstemmelse med deres egne ønsker.

Også områder føler ingen tvang = handlinger dypest sett følge former sosial tvang = tvangen ofte umerkelig og usynlig.

De forskjellige betydninger av sosial tvang

Hva menes med sosial tvang? = en form tvang = skyldes antallet mennesker og omfanget av kontakten mellom disse = skaper press hver enkelt. Denne mekanismen også skaper arbeidsdeling og spesialisering.

Materielle strukturer påvirker handlinger = teknologi, kommunikasjon, endring bosettingsmønster har konsekvenser for handlinger. Den påvirker i form av ytre påvirkning som individ må ta hensyn til. Dette er et materialistisk element i Durkheims tenkning.

Strukturell tvang = organisering samfunnet i hierarki, adskilte grupper, slekt og forskjellige virksomheter = utgjør en sosial ramme som påvirker atferd. Individ tvinges ta hensyn til disse ytre sosiale rammer. Ikke alltid føle underlagt tvang. Sosiale strukturen merkes tydelig hvis man opponerer mot denne.

Sosialisering og tvang

Normativ tvang = dette av det mest sentrale i Durkheims sosiologi. Denne virker på vesentlig annen måte enn alle ytre materielle betingelser og krefter siden opererer gjennom aktørenes forståelse, følelser og motivasjon.

Tvang = føler oss forpliktet handle i overenstemmelse med gitte normer. Respektfølelsen for andre individer, autoriteter, institusjoner = utviklet gjennom sosialiseringen. Som voksne istand til å handle i overenstemmelse med moralske krav = omgivelsenens verdier og normer internalisert i individet.

Kulturell tvang = menneskers ideer, begreper og forestillinger = virkelighetsoppfattelsen = resultat av sosial eller kulturell påvirkning = språket er den overindividuelle struktur = individ vokser opp språkfelleskap = tilegner seg kollektive gitte måter tenke på.

Forklaringstyper

Durkheims ideer om forklaring = stor betydning senere samfunnsvitenskap.

Formålsforklaringer: Handlinger ut fra bevisste formål som aktør søker realisere. Weber gitt denne forklaringstype en avgjørende metodologisk betydning.

Durkheim = årsaksforklaring = Samfunnet en overindividuell objektiv kraft = påvirker individenes handlinger uavhengig av deres subjektive formål og ideer. Ikke forklare handlingsregularitet med formålsforklaringer. De subjektive mål individet prøver realisere = ofte resultat av sosial påvirkning eller sosialisering.

Derfor årsaksforklaringer som i naturvitenskap. Avdekke regelmessige kausale forbindelser mellom faktorer eller hendelser i et tidsforløp uavhengig av aktørens hensikter eller forestillinger. Derfor sammenheng mellom selvmord og samfunn, utvikling av arbeidsdeling og endring i lover. Sosiologien = regel nøye seg med statistisk sammenhenger mellom variablene.

Funksjonalisme

Funsjonsforklaringer: alminnelig årsaksforklaring utilstrekkelig = sosiologien forklare komplekst samspill mellom enkeltelement innenfor en helhet = selvregulerende system. Bruker en biologisk analogi = samfunn kan sammenlignes med en organisme.

I en organisme = ikke forstå enkeltsammenheng mellom årsak – og virkningsfaktorer uavhengig av den organiserende helhet. Endringer i en del påvirker andre deler, organer virker sammen opprettholde en funksjonsdyktig organisme. Samfunnet virker på denne måten = institusjoner funskjon på tilsvarende måte som organer. Familien = funksjon sosialisering. Religion = bidra til integrasjon.

Begrenset funksjonalisme = institusjoner, norm, skikker...opprettholdes gunstige sosiale virkninger = men denne funksjonen ikke forklare hvorfor institusjon oppstod. Rekonstruksjon institusjon = ty til alminnelig årsaksforklaringer. Ikke alt er positive funksjoner = oppstått tilfeldig og fortsatt uten spesiell grunn.

Solidaritet og sosial orden

Første hovedverk fra 1893 = «om den sosiale arbeidsdeling» = beskrive grunntrekkene i moderne samfunn.

Mekanisk solidaritet

Primitive felleskap. Segmentære karakter = avgrenset felleskap preget av homogenitet og likhet mellom individ. Svakt utviklet spesialisering = bortsett fra utskillelse av få autoritetspersoner. Liten autonomi innen gruppen, lite utviklet individualitet.

Likhet mellom individer i dette felleskapet virker som sosialt lim. Dette er den dominerende grunnlag samhold innen enkle samfunn.

Både materielle og ikke – materiell aspekter i forestilling er like viktig. Virkelighetsoppfatning, teorier og begrep = felles. Kollektive bevissthet er grunnleggende religiøs = sterke forestillinger om riktig og galt, hva hellig, regler, ritualer....

Likhet i materielle vilkår og skikker.

Solidaritet i moderne samfunn

Moderne samfunn = omfattende arbeidsdeling. Sterkt spesialiserte aktiviteter.

Ikke knyttet til en gruppe med stor likhet og homogenitet. Kan bevege seg mellom mange sosiale grupper = ingen enkeltgruppe kan tvinge individ i fast livsmønster med så uimotståelig kraft som i det mekaniske samfunn. Dette gir at individ utvikler seg ulikt.

Organisk solidaritet = Gjensidig avhengighet mellom de ulike aktiviteter og mellom individ. Alle produsenter blir avhengig av hverandres produkter. Komplementerer hverandre = differensiert sammenhengende helhet.

Skulle vært fredelig = men mange konflikter = utviklet seg fra en annen samfunnsform = føydalismen = uforenlig med den nye strukturen.

Individualisme

Individualisme = økt ulikhet i aktiviteter og sosialt liv. Når denne for sterk = virker ødeleggende på samholdet mellom mennesker. Hindre dette = motvirke individualisme gjennom nye institusjonelle bånd mellom mennesker.

Familien for svak til dette = til at dette kunne være en effektiv motkraft. Ikke tro heller på sosialistenes tanker om sterk stat kunne motkraft.

Foreslo selv = kooperasjon = likhet med laug = der alle involvert i en virksomhet inngår i en nasjonal organisasjon = utvikling av solidaritet. Også påvirkning gjennom skolen.

Selvmord og samfunn

Tredje hovedverk 1897 = «selvmordet». Krisetendenser i det moderne samfunnet. Dyp bekyming samfunnsutviklingen.

I utgangspunktet = selvmord en individualistisk atferd. Men Durkheim prøver avdekke kollektive, overindividuelle krefter som har innflytelse på denne handlingen. Tydelig finne stabilt mønster selvmord i alle samfunn = dette må skyldes sosiale betingelser og krefter. Enkeltindividers motiver preget av holdninger og følelser som finnes i det sosiale miljø.

Altruistisk og egoistisk selvmord

Tre hovedtyper selvmord:

Altruistisk selvmord: før – moderne samfunn preget av kollektivisme. Individ strengt underordnet felleskapet. Sikrer sosial tilhørighet. Individet liten betydning i forhold til verdien av fellesskapet. Gruppens krav alltid først. I gitte situasjoner = at individet må ofre seg av hensyn til gruppen. Selvmordet kan også skyldes den vekt Ære gruppen tillegger = den som mister ære kan ikke leve videre. Hinduistisk enkebrenning. Et resultat av sterkt samhold.

Egoistiske selvmord. Konsekvens av svak integrasjon. Båndene mellom mennesker svake = ikke tilfredstillt grunnleggende sosiale behov for samhørighet og felleskap. Denne mangel svekke livslyst. Ikke støtte andre mennesker når man opplever problemer. Familiestørrelsen hadde betydning = hyppigere selvmord i små familier. Kvinner lavere selvmord enn menn, og lavere med flere barn = streker knyttet familien og slekt enn menn. Også mer selvmord blant protestanter = mer individualistisk livsholdning. Et resultat av den moderne individualismen.

Anomisk selvmord

Normløshet = mangler sosiale standarder og regler som angir riktig nivå levestandard. Forvirring, overspenthet og frustrasjon blant individer = streber etter stadig høyere nivå og aldri nok uten forestilling om grenser.

Anomisk selvmord = skyldes frustrasjoner som skapes av manglende eller uklare normer.

Påviser en økning i selvmord = forbindelse med økonomiske svingninger. Økning også i økonomisk vekst = faste forventninger inntekt og belønning forstyrres.

Anomibegrepet kan brukes analyse av andre sektorer enn økonomi = generelt vil sterke sosiale endringer, omstillinger og mobilitet alltid preges av anomi.

Durkheims betydning

Stor innflytelse ettertidens samfunnsvitenskap, funksjonalismen og strukturalistiske retninger innen antropologi og sosiologi. Dominerende samfunnsvitenskapelige tenkning i Frankrike begynnelsen 20 – århundre.…...

Similar Documents

Free Essay

The Firm

...Emne nr: 12, 11 og 10 12. Staten og bedriften (2) 11. Innovasjon og samfunn (2) 10. Hvordan skapes og utvikles bedrifter (1) 12. Statens rolle i den økonomiske historien * Under merkantilismen, hierarki og ”Good trade” * Etter Adam Smith, 1776 Nattvekterstaten * Spredningen av den 1. industrielle revolusjon, GB 1850 * Økt proteksjonisme før og etter 1. verdenskrig * Tvunget liberalisering og gjenoppbygging etter 2. verdenskrig, gullalderen 1950-70 * 1971 og 73, stagnasjon og nye betingelser * Fra 1980 økt tro på markedet * Forsterket etter Berlin-muren og Sovjet-imperiets fall 1989/1990 * Fra 1990-tallet nettverk og klynger * Statens rolle etter Lehmann Brothers 15. september 2008 og ”finanskrisen”, nasjonale tiltakspakker, Keynes og/eller nasjonalisme? 12. Staten og bedriften * Den nordiske modellen * Klassekompromisser i mellomkrigstiden * E.2VK velferdsstater * Sikkerhetsnett * Blandingsøkonomi * Sterk eiendomsrett * Blandingsøkonomi * Tillit * Politisk konsensus * Sammenpresset lønnsstruktur * Flexisecurity * Sejersted: Demokratisk kapitalisme * WTO 11. Næringsklynger (clusters) * Schumpeter II, institusjonalisering av innovasjoner * Det kan ses på som en fleksibel spesialisering. * De små bedriftene erstatter på en måte storbedriften, fordi de til sammen utgjør en stor enhet. * Silicon Valley ...

Words: 2512 - Pages: 11

Free Essay

Aorg 101

... - Ut fra en institusjonell tilnærming fremstår org.oppskrifter som meningsbærende symboler. De er rasjonaliserte symboler. Det betyr at det legges vekt på å definere og fremstille dem som redskaper for effektivisering og modernisering. Påstanden er at populære org.oppskrifter har fått sin legitimitet og spredningskraft nettopp ved at de har blitt symboler på grunnleggende rasjonalistiske verdier i det moderne samfunnet – som fornuft, effektivitet, styring, demokrati og vitenskapelighet – og slik blir assosiert med fremskritt. - På denne måten knyttes de to perspektivene sammen, og gjør det vanskelig å tenke seg oppskrifter som er bare symboler eller bare verktøy. - Oppskrifter settes i sammenheng med tekniske nyvinnger, innovasjon. Får spredningskraft om de gjøres til symboler på ”det nye”. - Symbol: en oppskrift kan bli omformet slik at det ikke utgjør noen trussel mot eksisterende praksis i org. Begeistring for en oppskrift kan også føre til at man oppdager et problem i org....

Words: 10607 - Pages: 43

Free Essay

Marketing Communication (No)

...deles opp i tre forskjellige grupper: «Manufacturer brands» kjennetegnes av at de er utviklet av produsenten. Eks.: Levi’s, BMW osv. «Own-label brands» eller «private labels» kjennetegnes av at det ikke er en link mellom produsenten og merket. Eks.: Extra (coop), First Price (Norgesgruppen) osv. «Generic brands» er produkter som ikke har «brands». Er ofte billige alternativer, og blir ofte brukt i farmasøytiske sammenhenger (medisiner osv.) Suksessfulle merkevarer Suksessfulle merkevarer er differensierte. Forbrukeren anser dem som unike med fordeler som skiller seg fra konkurrentenes merkevarer. Overlegen kvalitet er en forutsetning for suksessfull branding. «Top brands» har ofte en «added value» i tillegg til overlegen kvalitet. Innovasjon er også ett viktig stikkord for å ha ett forsprang på konkurrentene (tenk: Apple). En ledende posisjon kan bare opprettholdes ved å ha full støtte og engasjement fra både ledelse og ansatte. Et merke kan ikke bli suksessfull uten langtids-satsning og er ikke bygget over natten. Økonomer er gjerne fristet til å «slakte» merket for å tjene kortsiktig fortjeneste. Dette igjen ødelegger fortjenesten på lang tid. Merkevarestrategier Line extension: Betyr å legge til ett produkt i en allerede eksisterende produktlinje. F. eks.: iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5. Fordeler med dette er at merkevarens image blir overført videre med samme merkenavn, og tidligere kommunikasjonsinvesteringer i merkevaren kan brukes til å markedsføre nye......

Words: 7466 - Pages: 30

Free Essay

Board

...karakteristika som visjon og planlegging, mennesker, teknologi, ekspansjon, kapitalsituasjon, kunder og oppnådde milepæler som er nærmere beskrevet i kapittel 6. Vi startet å jobbe med temaet og fant raskt ut at vi måtte sette noen kriterier og avgrensninger for å finne vår målgruppe da vi har begrenset med tid. Denne oppgave er derfor snevret inn rundt IKT selskaper som har startet opp i 2005 og 2006 og har mottatt FoU-midler fra SkatteFUNN i hhv 2007 og 2008. Denne innsnevring og begrensning ble besluttet etter samtale med Innovasjon Norge for å ha et mest mulig homogent utvalg. Om SkatteFUNN. http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&cid=1222340152207&pagename=skattefunn%2FHovedsidemal (hentet 10. april 2011) SkatteFUNN er Norges største satsing på FoU i næringslivet. Ordningen gjelder for alle skattepliktige bedrifter i Norge. Den er hjemlet i skatteloven § 16-40 og administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Innovasjon Norge og Skatteetaten. Ordningen er rettighetsbasert. Det vil si at ved godkjent prosjekt har små og mellomstore bedrifter og store bedrifter krav på henholdsvis 20 og 18 prosent fradrag i skatt for kostnader knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet etter visse kriterier. Prosjektene må ha som formål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter som igjen kan føre til nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. Vår oppgave vil ta for seg generelt om bruk av eksterne styremedlemmer og deres styrets......

Words: 9204 - Pages: 37

Free Essay

Nynorsk

...moglegheiter for å prøve noko nytt. Det er kanskje også ein grunn til at det er så mange grunderar på vestlandet. Ein Brunstad fabrikk her og ein Ekornes fabrikk der. No e Sykkylven ikkje like ute på landet som Hardanger, men same grunnlaget har dei nok hatt før i tida. Ser eg meg sjølv om nokon år når familie blir etablert kan det godt være mogleg at eg vil forelske meg i nettopp denne plassen. Det er nok nettopp denne målgruppa kommunen hovudsakleg vil vende seg til. Alt i alt er dette ein stad med masse natur å by på, eit vakkert sted å bo, spesielt for den vaksne generasjon, men også ein ypparleg stad å dra på ferie. Inntrykket annonsen gjev er berre positivt og ved første blikk vil dette verke som den beste staden å bu i Noreg. Innovasjon Norge si satsing på distrikta har nok også hjelpen avsendaren her. Regjeringa har satsa mykje på å halde liv i desse plassane. Både når det gjeld busetjing og turisme. Den norske naturen, kulturen og historia skal bli teke vare på og her får vi berre håpe!...

Words: 1252 - Pages: 6

Free Essay

Adam Smith

...gevinstene ved å findele arbeidsoperasjoner så mye som mulig. For det første vil ferdighetene til hver arbeider øke når de kun utfører noen få operasjoner, for det andre sparer man tid og arbeiderne slipper å omstille seg fra en type arbeid til annen, og til sist vil oppfinnelsen av maskiner gjøre arbeidet mer produktivt. Men argumentene ikke helt overbevisende; at spesialisering fører til økte ferdigheter er lite trolig, da kravet til ferdigheter i fabrikkarbeid på den tiden var lave og relativ lette å lære. Bevis: utstrakt barnearbeid. Å slippe å omstille, impliserte ikke at spesialiseringen måtte skje mellom ulike personer. En nålarbeider kunne kutte ståltråd en dag, rette de ut neste dagen osv. Til slutt: Smiths tro på økt grad av innovasjon ble senere motsagt av ham selv: ”En mann som hele livet kun utfører få enkle arbeidsoperasjoner, som i tillegg er helt like, har ingen grunn til å utvikle forståelse eller gjøre oppfinnelser for å fjerne problemer som aldri oppstår.” Smith overser arbeidsdelingens opprinnelige funksjon i fabrikken var å disiplinere og kontrollere måten arbeidet ble utført på og sikre nødvendigheten av en organisator, m.a.o. å garantere posisjon for kapitalisten i produksjonsprosessen. I følge Smith er betingelsen for arbeidsdeling økt handel, internt og eksternt. Arbeidsdelingen er begrenset av markedets omfang, som igjen avhenger av et velutviklet transport- og kommunikasjonssystem, utbredelsen av kredittinstitusjoner og produksjonens vekstrate.......

Words: 6132 - Pages: 25

Free Essay

Innovasjon På Norsk

...kamp og markeder. Man kan i stor grad trekke inn disruptiv innovasjon i Blue Ocean Strategy, med tanke på blant annet redusert kostnader og økt verdig for kunden. (http://www.sivilokonomene.no/?nid=82115&lcid=1044&iid=96387&pid=11615.-20201) 3.2.4.1 Pebble og Blue Ocean Strategy Hvorvidt Pebble besvisst valgte å gå for en Blue Ocean Strategy eller ikke, er vanskelig å svare på. Utifra undersøkelsene som er gjort, fant vi ingen tegn til at Pebble gikk inn for å satse på Blue Ocean Strategy. Egentlig virker det mer som om “det bare ble sånn”. Det var flere innen smartklokke-markedet, likevel var det ingen klokke som enda hadde oppnådd noen stor suksess (strategylab3.wordpress.com). Da tidens representerte aktører i smartklokke-markedet var hovedsakelig Sony MN2SW og i’m Watch. i’m Watch utnevnte seg selv som “The world’s first real smartwatch” (imsmart.com/en), likevel slo den ikke an på forbrukermarkedet. Kanskje det var fordi prisen var 349 dollar (ca. 2100kr), eller så kan det være fordi i`m Watch hadde et overdrevet fokus på spesifikasjoner og ikke på hva forbrukren faktisk hadde behov for, med andre ord var ikke fokuset på jobbet som skulle gjøres. Pebble har i stor grad fokus på “jobs to be done”-prinsippet, som baserer seg på at forbrukerens behov og ønsker prioriteres ovenfor utviklerens behov og ønsker. Dette er for øvrig en av kriterene i både Blue Ocean strategy og innen disruptiv innovasjon. Forbrukeren får en mye mer tilnærmet tilværelse av......

Words: 1405 - Pages: 6

Premium Essay

Business Strategy

...fuel-efficient and green technology cars. | Increase in fuel prices is a threat on automobile demand. Stricter norms in terms of vehicle regulation in overseas countries related to emission, noise and technology. | Inferior performance in terms of quality standards and lean production | Threat of losing market share. | 3. Strategies Production of Electric vehicles:TATA motor should focus more on electric version of passenger car like Tata Indica and commercial vehicle Tata Ace in both domestic and foreign market. Both run on lithium batteries. The vehicle was launched in Norway in 2009.Tata Motors' UK subsidiary, Tata Motors European Technical Centre, has bought a 50.3% holding in electric vehicle technology firm MiljøbilGrenland / Innovasjon of Norway forUS$1.93 M, which specializes in the development of innovative solutions for electric vehicles, and plans to launch the electric Indica hatchback in Europe next year. In view of the rising crude oil prices and reducing India’s dependence on oil, TATA Motors should adapt the following strategies: 1. Focus on developing hybrid electric versions (HEVs) of passenger cars like TATA Indica, Indigo, Nano, etc. 2. Developed vehicles which can run on blended fuel (gasoline and ethanol).The GOI (Govt.of India) have already announced a policy for biofuels (such as biodiesel/biopetrol). Tap the relatively untapped rural market in India: According to the National Council for Applied Economic Research, or NCAER,......

Words: 7540 - Pages: 31

Free Essay

Student

...utlandet. * Jobb tidene. vil heller ikke passe inn. De jobber hele døgnet. * Ingen fagforening er et problem i mange land. Det er et krav i Norge. * Japan kan være et godt eksempel, det må være et land som kulturen er allerede integrert. For vanskelig å sette opp i land som allerede har noe helt annet. * Denne type strategi kan fungere i produksjonsselskaper der det produseres like produkter, IKKE ulike. Det kan heller ikke fungere i innovasjons og teknologi selskaper. 4. Hvilke råd vil du gi til ledelsen for at de skal overleve og gjøre det bedre? * Anbefaling; ansettelse fra utenfra selskaper, få inn yngre personer og kanskje personer med utdanning som kan jobbe med innovasjon og teknologi. Verden rundt endres rask, for å overleve må du fornyes hele tiden. Det er også mer og mer anbefalt og være fleksibel, siden verden er dynamisk. hva er de nyeste generasjoners forventinger til bedriften. Være mer åpen til teknologi. * Kanskje ikke bare resultatbasert bonuser, men kanskje innovasjons basert bonus så om du kommer med gode ideer kan du også få en lønn, ikke bare så mye du klarer produsere/jobbe. Det er et stort stabilt selskap, men de har problemer. De kan ikke fokuserer på kostnad hele tiden. Fordi andre selskaper har også tatt innpå dette. Men det er ikke en bra aksje å kjøpe som og om de skape verdi, må de gjøre noe med disse tingene som er diskutert over. De har startet på noen av dem, men ikke i nærheten av så mye de burde....

Words: 592 - Pages: 3

Free Essay

Balansert MåLstyring Sammendrag

...cost-leadership strategien? For å svare på dette analyseres følgende tre forhold: Vekst Price-recovery Produktivitet Egenskaper ved et godt BsC: Oversetter bedriftens strategi Oversetter bedriftens strategi til et sett med årsak-virkningsforhold (linkene innenfor og mellom de ulike perspektivene) Hver del (prestasjonsmål) bidrar til oppnåelse av strategien Kommuniserer strategien til alle i bedriften Ansattes handlinger og beslutninger tas med bakgrunn i dette Finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål henger sammen Begrenset antall prestasjonsmål Kun de viktigste/mest kritiske Skjerper fokus og unngår kaos (og i verste fall motstridende mål) Transparent Avdekker mislighold En bedrift/avdeling som fokuserer på innovasjon og produkt-differensiering kan på kort sikt øke driftsresultatet ved å redusere kostnadene knyttet til FoU Må fanges opp av balansert målstyringssystemet! Problemområder: Kausalitet ikke absolutt! Skal ikke tas for gitt Å anse som hypoteser (antakelser) Samle data som underbygger/avkrefter disse Dersom avkreftet: kaste ut og erstatte! Være inneforstått med at både markedet og bedriften vil endre seg over tid Modifikasjoner nødvendig Finnes ikke et perfekt BsC Forbedringer nødvendig, men ikke overdrive Kost-nytte analyser derfor svært sentralt Ikke bare objektive prestasjonsmål Objektive: driftsresultat, markedsandel m.m. Subjektive: kunde- og ansatt-tilfredshet Det sterke fokuset på ikke-finansielle prestasjonsmål......

Words: 3880 - Pages: 16

Premium Essay

Strategy Management

...Assembly Plant Co. in Thailand to manufacture, assemble, and market pickup trucks. In 2007, Tata sold all its interest in Tata-Holset to Cummins, Inc. In 2008, Tata purchased the iconic British brands Land Rover and Jaguar and began selling passenger cars and pickup trucks in the D.R. Congo and announced its “People’s Car,” named the Nano. The Nano hit the market in 2009 at a base price of about $2,250, and 362 Part 2 Cases in Crafting and Executing Strategy won India’s Car of the Year award. Tata began exporting the Nano to South Africa, Kenya, and developing countries in Asia and Africa. In that year, Tata purchased the remaining 79 percent of Hipo Carrocera and purchased a 50.3 percent interest in Miljø Grenland/ Innovasjon, a Norwegian firm specializing in electric vehicle technology. Also, Tata entered into an agreement with Motor Development International (MDI) from Luxembourg to develop an air-powered car. In 2010, the Tata Nano Europa was set up for sale in developed economies, especially country markets in Europe. Tata celebrated its 50th year in international business in 2011. During that year, the company announced the opening of a commercial vehicle assembly plant in South Africa and a Land Rover assembly plant in India. Two long-distance buses, the Tata Divo Luxury Coach and the Tata Starbus Ultra, were introduced, and two new SUVs—the Tata Sumo Gold and the Range Rover Evoque—went on the market. Also in 2011, upscale Tata......

Words: 219639 - Pages: 879