Free Essay

International Economics

In: Business and Management

Submitted By tuonglinh2112
Words 935
Pages 4
Chiến lược nhân sự không phải là một thuật ngữ xa xỉ chỉ cần đến đối với doanh nghiệp có quy mô lớn, sản xuất kinh doanh đa lĩnh vực, đa địa phương mà cho tất cả các doanh nghiệp dù là doanh nghiệp quy mô gia đình, phải coi đó là một phần quan trọng nhất của chiến lược kinh doanh, thực chất của chiến lược này thể hiện hóa bằng các hành động rất cụ thể như:

- Hiểu và đánh giá sâu sắc vai trò của con người (lực lượng lao động) trong doanh nghiệp; coi đó là yếu tố then chốt cần quan tâm và đầu tư nhất;
- Hiểu và đánh giá đúng về vai trò của những cán bộ làm công tác tổ chức nhân sự của doanh nghiệp (vai trò đối với tổ chức, tính chất nghề nghiệp..) để qua đó cũng tuyển và sử dụng được những cán bộ nhân sự vừa có năng lực chuyên môn và phẩm chất tốt, có tâm và yêu nghề;
- Hiểu và xác định rõ những thuận lợi và khó khăn mà các cán bộ nhân sự trong DN mình đang gặp phải, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ để kịp thời động viên, khuyến khích và hỗ trợ họ;
- Xác định rõ sự liên kết mật thiết, logic giữa chiến lược phát triển các hoạt động sản xuất – kinh doanh với chiến lược nhân sự; giữa chiến lược nhân sự với các chiến lược khác như đầu tư, tài chính…
- Có tầm nhìn tốt, dự đoán các thay đổi về thị trường lao động, chính sách nhà nước về lĩnh vực lao động, sự thay đổi khách quan và chủ quan của nghành nghề doanh nghiệp đang sản xuất - kinh doanh, xu thế cạnh tranh để đưa ra biện pháp ứng phó,xử lý nhất là công tác quản trị doanh nghiệp, công tác nhân sự;
- Xác định và có kế hoạch trong các hoạt động nhân sự như cơ cấu bộ máy tổ chức, định biên nhân sự, tuyển dụng, sử dụng nhân sự..;
- Có kế hoạch và có ngân sách cụ thể, rõ ràng trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Cần có sự đầu tư thích đáng cho công tác này, đặc biệt cần có sự chuẩn bị về nguồn lực và nhân sự kế cận, nhất là nhân sự làm công tác quản lý;
- Cần ban hành và thực thi hệ thống đánh giá nhân sự, chế độ đãi ngộ cho cán bộ nhân viên, chế độ thu hút và sử dụng nhân tài, bố trí cán bộ, đặc biệt cũng cần quan tâm đến đời sống tinh thần, hoạt động cộng đồng xã hội của người lao động;
- Ban hành các chính sách, nội quy quy chế gắn sát với hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc thù của doanh nghiệp, phù hợp với xu thế và thị trường lao động;
- Đưa ra chính sách thi đua khen thưởng và kỷ luật hợp tình, hợp lý và hợp pháp;
- Cần có chính sách và quy định về phân cấp, phân quyền, quy định rõ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các cấp quản lý, các phòng ban/ đơn vị;
- Có kế hoạch và triển khai tốt việc xây dựng hệ thống, quy trình quản trị trong DN; mạnh dạn áp dụng và triển khai nghiêm túc quy trình quản lý tiên tiến như ISO, 5S,…
- Đặc biệt xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp, coi đó là bản sắc của doanh nghiệp, là cốt lõi thu hút nhân tài, tạo đà mạnh mẽ cho sự phát triển của doanh nghiệp; văn hóa doanh nghiệp phải được thấm sâu trong tất cả mọi người mà các cấp lãnh đạo, quản lý phải là người tiên phong, tránh để trong doanh nghiệp tồn tại “ lực đẩy” kết hợp với “ lực hút” từ thị trường lao động bên ngoài lấy mất nhân viên.
Nguồn nhân lực ngày nay còn được gọi như là Human Resources Capital (tạm dịch là Vốn nguồn nhân lực, hay nguồn vốn nhân lực) – thuật ngữ này rất đúng trong bối cảnh ngày nay khi DN nào có được nguồn lực tốt nhất sẽ dành được cơ hội tốt nhất- Vốn nhân lực là loại vốn đặc biệt cần thiết như vốn tài chính, do vậy cần phải khai thác và sử dụng tốt nhất, tránh thất thoát, lãnh phí và phải luôn được đầu tư, gia tăng giá trị

Có nhiều chủ doanh nghiệp vẫn than rằng “sao người thì nhiều mà sao khó tuyển được người làm được việc thế!”. Đó là một thực tế mà mỗi doanh nghiệp cần phải đối mặt và thừa nhận, nhất là tuyển được nhân tài, “ nhân tài như lá mùa thu”, thời nào cũng thế, nhưng thay vì than trách, hãy bắt đầu từ việc hoạch định và triển khai tốt chiến lược nhân sự, mạnh dạn tuyển dụng lao đông trẻ, thậm chí chưa có nghề để đào tạo họ, rồi “ đất lành chim sẽ đậu”, nhưng tuyển đã khó,sử dụng còn khó hơn, giữ nhân sự lại càng khó. Đó là câu hỏi đặt ra cho mỗi lãnh đạo doanh nghiệp cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác nhân sự trong doanh nghiệp luôn phải trăn trở, suy nghĩ để đưa ra phương án hiệu quả và kịp thời.Hãy bắt đầu từ chiến lược nhân sự, hãy bắt đầu từ con người, hãy bắt đầu từ nội bộ trong mỗi doanh nghiệp.…...

Similar Documents

Premium Essay

International Economics

...Read the power points posted (chapter 1-2) Chapter 1 Try to answer the study questions in page 26. Answers of these problems will be provided next week; however, you should try your best to answer these problems before check the answers. Try to answer the following multiple choice questions. Answers of these problems will be provided next week; however, you should try your best to answer these problems before check the answers. 1. A primary reason why nations conduct international trade is because: b. Resources are not equally distributed among all trading nations 2. International trade in goods and services is sometimes used as a substitute for all of the following except: d. Domestic production of different goods and services 3. International trade forces domestic firms to become more competitive in terms of: d. All of the above 4. Increased foreign competition tends to: c. Place constraints on the wages of domestic workers 5. International trade in goods and services tends to: d. Increase the amount of competition facing home manufacturers Chapter 2 Try to answer the study questions in page 60. Answers of these problems will be provided next week. Try to answer the following multiple choice questions. Page 64-66 1.Mercantilism: Regulation to ensure a positive trade balance.Critics: possible only for short term; assumes static world economy. Absolute advantage (Adam Smith) Countries benefit from......

Words: 488 - Pages: 2

Premium Essay

International Economics

...Chapter 1: Introduction 1. Historians of economic thought often describe ___________ written by _______ and published in __________ as the first real exposition of an economic model. A. "Of the Balance of Trade,” David Hume, 1776 B. "Wealth of Nations," David Hume, 1758 C. "Wealth of Nations," Adam Smith, 1758 D. "Wealth of Nations," Adam Smith, 1776 E. "Of the Balance of Trade," David Hume, 1758 Answer: E 2. From 1959 to 2000, A. the U.S. economy roughly tripled in size. B. U.S. imports roughly tripled in size. C. the share of US Trade in the economy roughly tripled in size. D. U.S. Imports roughly tripled as compared to U.S. exports. E. U.S. exports roughly tripled in size. Answer: C 3. The United States is less dependent on trade than most other countries because A. the United States is a relatively large country. B. the United States is a "Superpower.". C. the military power of the United States makes it less dependent on anything. D. the United States invests in many other countries E. many countries invest in the United States. Answer: A 4. Ancient theories of international economics from the 18 th and 19 th Centuries are: A. not relevant to current policy analysis. B. are only of moderate relevance in today's modern international economy. C. are highly relevant in today's modern international economy. D. are the only theories that actually relevant to modern international economy. E. are not well understood by modern......

Words: 1580 - Pages: 7

Free Essay

International Economics

...Global institutions have grown to a new level of prominence in recent history. Global institutions like the IMF and World Bank have provided countries with public goods like stability and the reduction of uncertainty in international markets. As the influence of institutions like the IMF and World Bank grow a large set of critics have pointed out major flaws in the structure and philosophies of these institutions. These criticisms fall into three categories Sovereignty and transparency, Ideology, and Implementation and Adjustment costs. These criticisms call for major reform to the current international financial institutions and call into question whether they provide any benefit to the global economy at all. The first type of criticism is Sovereignty and transparency. Sovereignty criticisms point to the infringement of these institutions policies on the sovereignty of nations. In particular IMF conditionality is of harsh scrutiny as it requires countries to pursue certain macroeconomic policies as a condition of borrowing money from the International Monetary Fund. Countries and their people may not want to use these policies, but they are required by the institution. Nations are no longer in charge of their own policy and this can anger people who favor localize policies for the specific characteristics of certain nations. Transparency is another major criticism of both the IMF and World Bank. Transparency criticisms state that too many o these important decisions......

Words: 1130 - Pages: 5

Free Essay

International Economics

...EC312 International Economics Assessment (Q1) Student ID: 0926451 Word Count: 1, 498 The 2008 and subsequent global economic downturns were rooted in lax monetary policies and lack of financial oversight, leading to an aftermath of widening global imbalances, global liquidity abundance and downward pressures on real world interest rates. These resulted from mercantilist trade policies and an unprecedented increase in savings and foreign reserves of emerging economies in Asia. This essay will first explain the Mundell-Fleming (henceforth M-F) model and use it to compare current account deficits under different exchange rate regimes. It will also refer to real-life contexts and discuss limitations of the model. The M-F model portrays the short-run Keynesian relationship between an economy’s key macroeconomic variables. The assumptions and implications of the model are as follows: 1. The economy operates on a perfectly elastic aggregate supply curve. This implies that the level of economic activity, Y, is solely dependent on fluctuations in aggregate demand, as per the IS-LM framework. As prices are fixed, P is normalised to 1 and M represents both real and nominal money stocks. 2. The current account (CA) is determined independently of the capital account. PPP does not hold. CA deficits, as we will later see, depends on Y and the nominal and real exchange rate, e. The higher Y is, the greater the demand for imports; and the lower e is, the more uncompetitive......

Words: 2362 - Pages: 10

Premium Essay

International Economics

...International Economy Global recession is a situation many economists fear could happen if actions today are not implemented. Fixing the economy cannot be done by only addressing one issue as the economy is an intertwinement of different areas combined. A change in one area has effects on others just as not making changes can affect other areas too. Preventive measures in the areas of global productivity, monetary and fiscal policy, and increasing international trade could keep the world from entering this kind of recession. By being proactive citizens of the world the global economy could overcome current conditions. If some of today’s issues are not resolved or addressed the world could face real economic hardships. Increasing Global Productivity by Increasing Employment When one thinks of efficiency in productivity and productivity costs usually coincide with job cuts and lower wages. However, according to Okun’s Law, there is a 1 to 2 ratio when comparing unemployment to loss of real output (Schiller, 2008). This relationship means the more employed individuals a nation has the higher the production possibility can be. The higher number of unemployed individuals the lower the production possibility is. Decreasing unemployment globally will maximize global output. Increases in global output can have beneficial effects on demand and supply, inflation, and the Gross Domestic Production Per Capita for the entire world. Monitoring Monetary and Fiscal......

Words: 707 - Pages: 3

Free Essay

International Economics

...International Economics 3307AFE Group Assignment | Extend the table 1.3, examine the openness for various countries and analyse the relationship between the openness and the faster long-term growth in standard of living | (Makin, A.J., 2002, p.10) | | | | Sanjeev Henny s2760582 Yu-Ting, Lin s2672341 Yen-Ting, Lee s2768300 World count: 985 | With the increasing globalization of most economies, there is consequently more focus on understanding how international integrations influence macroeconomic performance. Economists use numerous indicators to measure the degree of an economy’s openness. One of the common indicators is the percentage of trade as a share of gross domestic product (GDP). It is the sum of exports and imports of goods and services measured as a share of GDP. (World Bank, 2013). This essay will firstly generally examine the degree of openness for various countries by using the percentage of trade as a share of GDP. It will then outline Singapore as the most open country, Brazil as the least open country and the most rapidly increased openness: Hong Kong. Finally, it will examine whether the degree of openness is correlated with faster long term growth in standard of living. In advanced economies, there are many kinds of methods to analyse an economy’s openness. There has been one commonly used indicator which is the percentage value of the sum of exports plus imports as a share of national product. (Makin,......

Words: 1231 - Pages: 5

Premium Essay

International Economic

...Change The Climate change has always been a big concern regarding to WTO multilateral trading system and climate change. Climate change is the biggest sustainable development challenge the international community has had to tackle to date. Measures to address climate change need to be fully compatible with the international community's wider ambitions for economic growth and human advancement. It is a challenge that transcends borders and requires solutions not only at national levels but at the international level as well. The WTO is one part of the architecture of multilateral cooperation. It provides a framework of disciplines to facilitate global trade and serves as a forum to negotiate further trade openness. Freer trade is not an end in itself; it is tied to crucially important human values and welfare goals captured in the WTO's founding charter, the Marrakesh Agreement. Among these goals are raising standards of living, optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustainable development, and protection and preservation of the environment. The issue of climate change is not part of the WTO's ongoing work program and there are no WTO rules specific to climate change. However, the WTO is relevant because climate change measures and policies intersect with international trade in a number of different ways. First, trade openness can help efforts to mitigate and adapt to climate change, for example by promoting an efficient allocation of the......

Words: 2979 - Pages: 12

Free Essay

International Economics

...middle class acutely vulnerable to the financial storm that swept the globe. In the wake of the Great Recession, a sizable stratum of spent consumers has materialized where an aspirational middle used to be. Overlooked—or just ignored— during the boom preceding the global recession was clear evidence that the position of the middle class in developed markets was increasingly fragile. The New York Times reported in early 2008 that “[t]he European dream is under assault, as the wave of inflation sweeping the globe mixes with this continent’s long-stagnant wages.” A recent report from the UK-based Resolution Foundation Commission on Living Standards documents the failure of wages in developed markets since the mid-1970s to keep pace with economic growth, as shown in Figure 1. Figure 1: Wages as a Percentage of National Income for OECD Countries 60% 55% 50% 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-04 2005-08 Source: James Plunkett, Growth Without Gain? The Faltering Living Standards of People on Low-to-Middle Incomes, Resolution Foundation Commission on Living Standards, May 2011. 3 Quickening the Pace In the US, as Figure 2 reflects, inflation-adjusted wages for men dropped by double digits from 1969 to 2009, even for those with a college degree. It’s not just an issue of wages, though. More fundamentally, it’s an issue of jobs. An analysis by MIT economist David Autor, summarized in the chart shown in Figure 3, shows that middleincome......

Words: 12348 - Pages: 50

Premium Essay

International Economics

...ECF5921 Introduction to International Economics Assignment Question 1 Based on the article and other related readings of your choice, discuss the economic and social factors that have caused individual behavior to shift towards the consumption of unhealthy foods and unhealthy lifestyles. Compare ‘fat taxes’ and other alternatives that can be used address the problem. Which one would you recommend? Why? Answer Based on the article “Stick and carrots”, there are certain factors from economic and social aspects that have caused the individual behavior to shift towards the consumption of unhealthy foods and unhealthy lifestyles. From the economic perspective, the article “stick and carrots” has given the theory of rational consumption theory which states that as individuals incomes grow, the range and volume of commodities each of us will consume is growing meanwhile. Thus, the expenditures on general goods increases alongside the increasing of our incomes. That is one of the reasons that nowadays general individuals may have more chances to gain fat (as food is one of the general consumption) by purchasing more food, especially cheap and tasty junk food. Moreover, the improving of technology within the food proceeding may also resulted in a fall in the price of food, as well as the availability of a wide variety of cheap foods. Other than just buying more food as the income effect itself, individuals also tend to substitute away from consuming relatively......

Words: 4658 - Pages: 19

Free Essay

International Economics

...Contents 1.0 1 INTRODUCTION 1 1.1 BACKGROUND OF GERMANY 1 1.1.0 PEOPLE AND SOCIETY OF GERMANY 1 1.2 INTERNATIONAL TRADE STATUS OF GERMANY 2 2.0 INTERNTIONAL TRADING WITH OTHER COUNTRIES 3 2.1.0 GERMANY’S INTERNATIONAL RELATIONSHIP WITH FRANCE 5 3.0 Data collection and Analysis 6 3.1 Data collection 6 3.2 Analysis 7 3.2.1 IMPORT 7 3.2.2 EXPORT 8 3.2.3 REAL GDP 8 3.2.4 INFLATION 9 3.2.5 UNEMPLOYMENT 10 3.2.6 INTEREST RATE 10 3.2.7 EXCHANGE RATE 11 3.2.8 BALANCE OF PAYMENT 11 4.0 IMPORT AGAINST REAL GDP 12 4.1 IMPORT AGAINST CPI 12 4.2 IMPORT AGAINST UNEMPLOYMENT 13 4.3 IMPORT AGAINST INTEREST RATE 13 4.4 IMPORT AGAINST EXCHANGE RATE 14 4.5 IMPORT AGAINST B.O.P 14 4.6 EXPORT VS REAL GDP 15 4.7 EXPORT VS CPI 15 4.8 EXPORT VS UNEMPLOYMENT 16 4.9 EXPORT VS INTEREST RATE 16 4.10 EXPORT VS EXCHANGE RATE 16 4.11 EXPORT VS B.O.P 17 4.12 IMPORT VS OTHER FACTORS 18 4.13 EXPORT VS OTHER FACTORS 18 5.0 ISSUES AND CHALLENGES OF GERMANY 19 5.1 Exporting German Troubles 19 5.2 Industrial Competitiveness 19 5.3 Paying for Europe 20 6.0 RECOMMENDATION AND CONCLUSION 21 6.1 RECOMMENDATION 21 6.2 CONCLUSION 21 References 22 1.0 INTRODUCTION 1.1 BACKGROUND OF GERMANY Germany which is otherwise called the federal republic of Germany which is additionally the parliamentary republic in the western-focal piece of Europe which comprises of 16 bodies electorate and which has held its predominance. Its capital is Berlin and its landmass covers a zone of......

Words: 3875 - Pages: 16

Premium Essay

International Economics

...International Economics Paper Gabriela University of Phoenix Author's Note This paper prepared for ECO/372 facilitated by Introduction The Federal Reserve system is the main banking system within the United States. Established by Congress, its primary objectives are to seek full employment for US citizens, ensure price stability, supervise banks via regulation, provide financial services to banks, the US government, and foreign official institutions, and review and stabilize long-term interest rates. A seven person Board of Governors, also known as a federal agency, administers the Federal Reserve. Currently the Board Chair is Janet Yellen, the first woman to hold the position since the Reserve's creation in 1913. The Federal Reserve balances are affected by not only the Board but by the Federal Open Market Committee, which monitors monetary and credit market conditions within the US as well as foreign exchange markets (Board of Governors of the Federal Reserve System, 2015). The Reserve is an essential component in the current monetary and fiscal policy. The president and Congress are policy makers who seek to influence the economy with this monetary and fiscal policy. They seek legislation that changes taxes and increases or decreases government spending and borrowing. Central banks take cues from this legislation and therefore adjust interest rates, reserve requirements, and the buying and selling of government securities and foreign......

Words: 1519 - Pages: 7

Premium Essay

International Economics

...International Economics The German Economy 10th of December 2015 Groupmembers: Con Brunissandre Baitzouroff Pawel Fedko Ha Pham Thai 1 Morenikeji Aina-Badejo Atiwat Hongupathamchai Table of Contents 1. Introduction………………………………………………………………………………..…….. 4 2. The Structure of German Economy…………………………………………………….. 5 2.1 Import, Export and Trading Partners…………………………………………………………….. 5 2.2 Germany’s Main Economic Sector – The Automotive Industry…………………….. 8 3. The Global Financial Crisis and its effects on Germany……………………….. 9 3.1 What are the origins of the 2008 financial crisis?............................................. 9 3.2 The financial crisis plunged Germany in an economic crisis………………………….11 3.3 Government’s Action to Combat Crisis ………………………………………………………. 16 4. Future Challenges and Outlook for Germany…………………………………...19 5. Conclusion……………………………………………………………………………………….21 6. References……………………………………………………………………………………….22 2 Executive Summary This report provides a concise summary of Germany’s main economic features. It starts off by describing the key sectors and trade patterns that make up German economy. From there, it will further examine how one of the strongest economy in the world was affected by the global financial crisis in 2009, and critically analyze the extensive use of policies used by the German government to counter the crisis. The report will conclude by looking at Germany’s long term key challenges and......

Words: 4926 - Pages: 20

Free Essay

International Economic History

...a   dramatic   change   in   the   political   situation  worldwide.   Before  the  war:    Europe  had  political  and  economic  predominance  in  the  world.    There  was  a  proper  functioning  of  the  international  payment  system.    Freedom  was  given  to  the  movement  of  factors  (labour  and  capital)    And  there  was  limited  intervention  of  the  government  in  the  economic  life.   After  the  war:   |  | The  United  States  became  the  first  world  economic  power.  Important  distortions  appeared  in  production  and  trade.  Workers  and  soldiers’  claims  started.   | |  | Poor   functioning   of   the   international   payment   system   once   the   war   finished   (lots   of   economic  problems  appeared  against  the  Gold  Standard  System)   | |  | Protectionist  policies  increased.  International  movements  of  labour  and  capital  went  down.    And  governments  assumed  an  important  role  in  economic  decision-­‐making  processes.   |   | | | War  financing   There  are  three  ways  to  finance  any  war:   1. Increase  in  taxes   2. Spoil  (botín)  obtained  in  occupied  territories   3. Government  indebtedness  through:    Public  debt  issuing    International  lending  or      Money  issuing   All   countries   used   money   issuing   (increase   in   fiduciary   circulation)   as  ...

Words: 7051 - Pages: 29

Premium Essay

International Economics

... International Economics ECO/372 April 25, 2016 International Economics The American Jobs Act was made by the President and Congress, which aim to create jobs as a way of stimulating the economy. Some of the several proposals of the Act are reducing the tax rates on the small businesses, providing assistance to the unemployed, employing more teachers and increase their pay and investing in the infrastructure (Rotemberg, 2013). Furthermore, the President and the Congress have come up with short-term transitory fiscal expansion to generate jobs. Increasing the public investment and increasing the government expenditure will improve the economy. On the other hand, the President and the Congress have increased the tax rates charged on the small businesses to decrease the number of such businesses created and hence the level of employment as a way to contract the economy (Rotemberg, 2013). Also, they lowered the level of government expenditure on infrastructure and projects like roads to minimize the economic development and contractual jobs that attract lots of the younger generation. The Federal Reserve can decrease the interest rates to stimulate economy. By decreasing the interest rate, investors will be encouraged to take loans from banks and invest in the economic activates, which will enhance the economy (CNN Money, 2015). Also, it can contract the economy by decreasing the money supply in the economy. This will increase the interest rate accordingly discourage the......

Words: 951 - Pages: 4

Premium Essay

International Economics Paper

...International Economics Paper Hercillia C. Henderson ECO/372 October 21, 2015 Professor Watson Ragin The Role of the President and Congress in Stimulating and Contracting the Economy Both the President of the United States and the United States’ Congress are capable of enacting policies that may have the effect of either stimulating or contracting the economy. The President is able to stimulate the economy in a variety of ways. One is to propose a Congressional budget that includes increases in spending for the purpose of creating a stimulus, or proposing tax cuts that likewise are intended to have a stimulus effect. The President may also issue executive orders in certain areas that have the effect of creating a stimulus or contracting the economy. These might include appointing like-minded people to the Federal Reserve Board, adjusting certain tax rates by means of changes in revenue collection policy, adjustments to trade policy, and the like. Congress possesses similar powers in that Congress may appropriate spending for purposes of a imposing a stimulus package, adjusting rates of taxation for the purpose of generating economic growth, adjusting trade policy, such as lowering tariffs, for a similar purpose, and creating public works programs. Budgets and legislation that are proposed by the President must ultimately be approved by Congress, although the executive branch of the......

Words: 1436 - Pages: 6