Free Essay

Jbaonfownapvaopmevpampvooapev

In: Business and Management

Submitted By haziqzaman
Words 392
Pages 2
PROJEK – LAWATAN INDUSTRI (15%)
DAM 31802 (KEJURUTERAAN INDUSTRI)

1. Semua pelajar yang mendaftar kursus DAM 31802 (Kejuruteraan Industri) dikehendaki mengadakan lawatan ke sebuah syarikat/industri perusahaan 2. Pelajar akan dibahagikan kepada 5 kumpulan (9~10 pelajar/kumpulan) mengikut unit masing-masing. Pembahagian unit adalah seperti berikut: i. Pengurusan ii. Unit Perhubungan dan Cenderahati iii. Unit Teknikal dan Logistik iv. Unit Kebajikan dan Keselamatan v. Unit Dokumentasi dan Media

Skop Tugas

Jawatankuasa | Jawatan | Skop Tugas | Penasihat | | * Memantau pelaksanaan program (lawatan ke industri) | Pengurusan | Pengarah program (1) | * Mengetuai organisasi program * Membuat keputusan * Merancang perjalanan program * Memastikan program berjalan dengan lancar mengikut ketetapan | | Timbalan Pengarah (2) | * Mengetuai tugas dalam setiap unit * Membina hubungan yang baik setiap unit * Memantau dan menyelia perjalanan program | | Setiausaha * dibantu oleh setiausaha setiap unit | * Menyediakan kertas kerja program lawatan * Menyediakan surat yang diperlukan sepanjang perancangan * Menyusun atur tugasan * Menyampaikan maklumat terkini kepada AJK penyelaras * Memastikan program yang dirangka berjalan dengan lancar * Memantau kesemua ahli jawatankuasa pelaksana * Mengemaskini laporan perjalanan setiap unit | Unit Perhubungan dan Cenderahati | - Pengerusi- Setiausaha- AJK | * Merangka tentatif program (waktu perjalanan/solat/rehat) * Berurusan dengan pihak industri * pemberitahuan* keperluan yg dikehendaki pihak industri * Menentukan pakaian yang bersesuaian mengikut program * Mengenalpasti cenderahati yang diperlukan | Unit Teknikal dan Logistik | - Pengerusi- Setiausaha- AJK | * Menempah pengangkutan (PPH) * Berurusan dengan pemandu bas * Menyimpan no telefon pemandu bas * Memantau perjalanan pengangkutan ahli program | Unit Kebajikan dan Keselamatan | - Pengerusi- Setiausaha- AJK | * Memastikan kesihatan kesemua ahli program * Memastikan kehadiran ahli program cukup sepanjang masa program * Memastikan tatasusila ahli program berada dalam keadaan terkawal sepanjang program | Unit Dokumentasi dan Media | - Pengerusi- Setiausaha- AJK | * Mengambil gambar sepanjang program berlangsung * Membuat laporan program |

3. Pelajar perlu menyediakan laporan selepas tamat lawatan dan melakukan pembentangan. Penilaian markah adalah seperti berikut: i. Laporan – 10% ii. Pembentangan – 5%

Penyediaan kertas kerja * Muka hadapan * Tujuan * Pengenalan * Maklumat Program (Objektif Program, Justifikasi mengadakan program, Matlamat Program, Tarikh, Masa, Lokasi, Jawatankuasa Program, Peserta,Tentatif) * Belanjawan (sekiranya ada) * Kesimpulan * Disediakan oleh (Pelajar) >> Disemak oleh (Pensyarah) >> Diluluskan oleh (Pengurusan)

Laporan – Laporan setiap kumpulan terbahagi kepada dua bahagian
Bahagian A: Penyediaan dan tugas sebelum ke industri * Pengenalan * Skop kerja kumpulan * Tentatif
Bahagian B: Laporan berkaitan industri * Pengenalan * Latar belakang industri * Pemerhatian * Perbincangan berkenaan kaedah/jenis perlaksanaan kawalan kualiti di industri tersebut * Cadangan penambahbaikan untuk industri tersebut * Kesimpulan

4. Kemahiran employability (5%) setiap pelajar juga akan dinilai sepanjang kuliah dan sepanjang kelangsungan perancangan program lawatan.…...

Similar Documents