Marketing in Vietnamese

In: Business and Management

Submitted By hiepdn
Words 2376
Pages 10
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ MARKETING QUỐC TẾ

I. Khái niệm marketing và marketing mix
1.1 Khái niệm marketing
* Các định nghĩa marketing quốc tế (tham khảo): + Marketing xuất khẩu (Export marketing): Bao hàm tất cả các hoạt động marketing khi một công ty bán sản phẩm của mình ra nước ngoài, và sản phẩm thực sự được gửi từ nước này sang nước khác. + Marketing ở nước ngoài (Foreign marketing): Hoạt động marketing bên trong quốc gia đã thâm nhập; Khác với marketing trong nước: Cạnh tranh, Cách ứng xử của người tiêu thụ, Hệ thống phân phối, Xúc tiến + Marketing đa quốc gia (Multinational marketing):• Có tài sản và hoạt động ở nhiều quốc gia- hoạt động theo nhiều chiến lược nội địa. Mỗi chiến lược phải hoàn toàn thích hợp nhằm thoả mãn những điểm riêng biệt của thị trường. • Các hoạt động và lợi ích ở nhiều hơn một nước; Kiểm soát các hoạt động marketing từ bên ngoài nước mà sản phẩm sẽ được bán; mỗi thị trường là một trung tâm lợi nhuận độc lập + Marketing đa khu vực (Multiregional marketing): Các chiến lược bao phủ những vùng rộng lớn hơn và để giảm chi phí sản xuất. Bao gồm: Tây và Đông Âu, châu Á, ASEAN, NAFTA, EU, EFTA. Liên kết các hoạt động cùng nhau để tăng hiệu suất + Marketing toàn cầu (Global marketing): Giai đoạn cuối cùng trong việc phát triển marketing quốc tế, Đòi hỏi một chiến lược đơn lẻ cho toàn bộ thị trường toàn cầu, Toàn bộ tổ chức tập trung vào việc lựa chọn, khai thác những cơ hội marketing toàn cầu; tận dụng các nguồn lực trên toàn thế giới; đạt được lợi thế cạnh tranh hỗ trợ, toàn cầu + Marketing quốc tế-International marketing: Quá trình hoạch định và thực hiện có tính đa quốc gia để nhận thức, định giá, xúc tiến và phân phối những ý tưởng, hàng hoá và dịch vụ nhằm tạo ra những thay đổi để thoả mãn những mục đích của cá nhân và tổ chức. (AMA)
* So sánh marketing nội địa và marketing quốc tế
Giống nhau
• Khái niệm căn bản
–…...

Similar Documents

Vietnamese Traslation of Marketing Service

...Khuôn khổ những hiểu biết về không gian dịch vụ và những ảnh hưởng của nó lên hành vi tiêu dùng. Khuôn khổ ngầm. khuôn khổ này được xây dựng dựa trên lý thuyết về cơ chế tác động : kích thích-chủ thể- phản ứng. Trong khuôn khổ này, môi trường đa chiều đóng vai trò là nhân tố kích thích, khách hàng và nhân viên là những chủ thể đón nhận kích thích và phản ứng lại bằng các hành vi hướng trực tiếp vào thị trường. Một ví dụ dễ hiểu như sau :khi một chiếc xe bán bánh qui được trang trí đầy màu sắc rực rỡ , bắt mắt đậu trước toà nhà trung tâm hoạt động sinh viên,và giả sử rằng bạn đang đói thì màu sắc trang trí, mùi bánh qui đang nướng thơm phức,đám đông tụ tập chính là những nhân tố kích thích, và những nhân tố ấy tác động đến chủ thể là bạn, làm bạn cảm thấy hưng phấn , bồn chồn, hạnh phúc và kết quả là bạn phản ứng lại bằng cách tiến đến chiếc xe tận hưởng những chiếc bánh cùng với bạn bè trước khi vào giờ học tiếp theo. Hành vi trong không gian dịch vụ. Những sắp xếp cơ học, vật chất , thể chat có những ảnh hưởng đến hành vi của con người là một sự thật hiển nhiên ngày nay . Tuy nhiên, thật đáng ngạc nhiên là đến những năm 60 của thế kỷ 20 vẫn bỏ qua những sắp xếp này trong nghiên cứu của họ về hành vi con người. Hành vi cá nhân. Những nhà tâm lí học đã chỉ ra rằng phản ứng của các cá nhân đến các tác động kích thích bao gồm 2 hành động thông thường và trái ngược nhau : tiếp cận và lẩn tránh. Tiếp cận ở đây có thể hiểu là khao khát, ước vọng, khai......

Words: 4328 - Pages: 18

Gender in Vietnamese Community

...conflict within societies of Eastern and Western countries. Although Vietnamese women living in the United States have equal access to jobs and education and are able to be independent, they still choose to “incorporate the new realities of their lives into the ideological confines of the traditional family system” (Kibria 109). Tradition mandates that women are the support system of principles and values of the traditional Vietnamese family system (137). While Vietnamese women are more reserved and submissive to their husbands, Vietnamese-American women have discovered the strength and power to be the central figure within the newly defined collective household in order to survive and provide for the children’s future. According to Confucianism, the family line is patriarchal and the man is to be obeyed. Women were expected to follow the three respects—her father, her husband and her eldest son; if not, the consequences were severe. Having women stay at home with the children is a way of life in mainstream Asian countries. In Asia, a woman would not and could not leave her parent's home until she is married, then she would live with and care for her husband's family. An unwed woman living on her own would be considered shameful and disgraceful to her family in Asian culture. Unlike the strict traditional ways of Confucianism, Vietnamese families are orderly and emotional (Freeman 88). Within the traditional Vietnamese family, the “disciplined authority of and obligation......

Words: 730 - Pages: 3

Chinese and Vietnamese Economy

...that both China and Vietnam have been profoundly changed by liberalization and that their "'traditional' Leninist institutions are increasingly less effective tools for building popular legitimacy or managing society." McCormick states that liberalization has opened up both China and Vietnam to a free, or at least difficult-to-restrict, flow of information. Leninist models of social organization work best when people cannot access information and thus have difficulty in formulating a viable ideology to compete with Leninism and also have difficulty in accessing information that could challenge the claim that Leninism is the most effective way to organize political, social, and economic life. McCormick’s article analyzes the Chinese and Vietnamese states prior to reform as one in which people’s lives were lived within the state – all housing was provided by the state, as was food, clothing, utilities, employment, and all of the other necessities of life. In such an environment, the state also has a very significant amount of control over what people think. Once the state relaxes such controls and people are no longer totally dependent upon it for survival, it becomes much more likely that dissent will appear. I agree with McCormick in part – relaxation of economic controls has decreased loyalty to the state and has prompted people to demand further liberalizations. In particular, the economic reforms have legitimized profit. "Reform and Openness” The second article I......

Words: 3747 - Pages: 15

Vietnamese Culture- Beliefs and Rituals of the Death

...Vietnamese culture- beliefs and rituals of the death Vietnamese culture may be still mysterious and unknown to most people outside of the country. Nowadays, the amount of foreigners come to Vietnam is increasing day by day; some people come to travel, and some come for their business. Getting to know, Vietnamese culture is interesting and fascinating because of its varieties. Since Vietnam is an Asian country, it has a lot of differences in culture compare to the Western countries, and Vietnamese beliefs and rituals of the death is one of the most interesting topics. Death is a part of life that everyone has to accept. We all have to die. “Death and grief are normal life events, all culture have developed ways to cope with death in a respectful manner” (Carteret). Vietnam is a small country, but it has numerous traditions concerning death rites. Different parts of Vietnam have separated death beliefs and rituals. Vietnamese honor and respect their ancestors and the deceased people so they strictly pay attention to funerals and worships. To them, funeral is a big ritual in a life cycle. Every region and religion has its own definition and how the funeral should be. Funeral usually includes many processes which is made and dedicated from those who are living to the person who has died. In Vietnam, when a person is about to die and his/her family may predict, the first judgment is asking whether that person wants to weary anything; these last few words are called the will...

Words: 1029 - Pages: 5

The Vietnamese Political System

...The Vietnamese Political System THE HISTORY OF VIETNAM FROM NINETEENTH CENTURY The Nineteenth Century is the initial period of imperialism and colonialism Western capitalist countries. The French colonialists began the invasion in Vietnam through missionaries and trade. From the beginning, the resistance movements under the leadership of Vietnamese intellectuals revolted everywhere. Dong Du movement by Phan Boi Chau and Duy Tan movement by Phan Chau Trinh are two most prominent movement in that time, however, both of them are suppressed by the French. In 1930, Nguyen Ai Quoc, known as Ho Chi Minh coordinated the unification of the parties: the Indochinese Communist Party, Annamese Communist Party and the Indochinese Communist Union, into the Communist Party of Vietnam (CPV) with Tran Phu as the first Secretary General. In 1941, Nguyen Ai Quoc established the Viet Minh Front in northern Vietnam, and it fight for national independence. CPV headed by Nguyen Ai Quoc led the Vietnamese people and the Armed Propaganda Unit for National Liberation successfully led a general uprising to seize power, founded the Democratic Republic of Vietnam (DRV) on September 2, 1945. The globe-shaking victory of Dien Bien Phu in May 1954 put an end to the invasion the French colonialists and to the signing Geneva Agreement. In this period, Northern Vietnam named DRV, under the leadership of Ho Chi Minh, with Hanoi is the capital. South Vietnam named the Republic of Vietnam headed......

Words: 2162 - Pages: 9

Marketing

...MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MARKETING MANAGEMENT ASSIGNMENT ((( | | |TOPIC: | |SWOT ANALYSIS OF | |BURGER KING VIETNAM | | | | | | | | | | | | ...

Words: 3240 - Pages: 13

The Transition of Vietnamese Wedding

...The Transition of Vietnamese Wedding The Vietnamese wedding is one of the most important ceremonies in Vietnamese culture. In modern life, although Western wedding style seems to be popular in Vietnam, most of Vietnamese still keep the traditional step when they get married. However, there are three changes in the wedding namely the wedding party, the congratulatory gift and wedding costumes. First of all, traditionally, there are two main steps in Vietnamese wedding. The first step is a betrothal ceremony in which the man’s family with betrothal presents such as areca nuts and betel leaves, tea, fruits, wines and other things covered with red papers come to the woman’s family to ask for a promise of marriage. The second step is wedding ceremony. In the morning, the groom’s family along with betrothal presents, which are similar to those from the betrothal ceremony, come to the bride’s home to receive her. At the bride’s home, after the trays of gift are given to the bride’s family, the groom and the bride meet each other. After that, the groom will bring the bride to his house in order to present her to his ancestor and relatives. At the groom’s home, the couples pray before the altar and bless for their marriage. Then, the parents share their experience and give advice to the couples. Moving on, the couples ex change their wedding rings and receive the gifts from their family. After the wedding ceremony is over, there will be a wedding party. In the party, the couples......

Words: 596 - Pages: 3

The North Vietnamese Communist Leadership

...The North Vietnamese Communist leadership's ability to reassess and adapt during the Vietnam War was reflected in how well they combined guerilla and conventional operations to achieve their strategic goal of unifying Vietnam under communist rule. Throughout the conflict, the Viet Cong (VC) were employed to conduct guerilla operations while North Vietnamese Army (NVA) and VC "main force" units were used to transition to conventional operations. Guerilla operations enabled Hanoi to inflict a steady flow of casualties on US forces which increased anti-war sentiment in America. NVA and VC main force conventional operations reinforced the US Army's conventional approach to the fight which caused the Americans to alienate the people of South Vietnam. By alienating the South Vietnamese people, the Americans enhanced the VC's ability to conduct guerilla operations and control rural population centers which weakened the credibility of the Government of South Vietnam (GVN). The combined effects of guerilla and conventional operations supported the North Vietnamese strategy of a protracted conflict that was sure to weaken the resolve of the United States and eventually defeat the GVN.  The relationship between conventional and guerilla operations was a key element of the Vietnamese communists’ “Dau Tranh” strategy to fight and win the Vietnam War. A brief description of the Dua Tranh (meaning struggle) strategy is appropriate since it was the basis for North Vietnam’s success. The......

Words: 2534 - Pages: 11

Vietnamese Corporate Bond Market: J

...properly acknowledged and referenced. If this statement is untrue I acknowledge that I will have committed an assessment offence. Student ID: ____________12345678_____________________ Level of Study: ____________Post Graduate_________________ Module Title: ____________Dissertation_______________ Course Title: ____________MAITF1_______________________ Module Tutor : ____________ABC_______________ Student Name: ____________ABC_____________ Student Signature: ____________Anh__________________________ Date of Submission: ____________March 14th, 2010________________ Name of first marker: Mark: Name of second marker: Mark: DISSERTATION PROPOSAL ON VIETNAMESE CORPORATE BOND MARKET: THE CAUSES OF UNDERDEVELOPMENT BY ABCDEF ABCDEF ID: 123456789 14th March, 2010 Table of contents 1. Background of study 4 1. Structure of literature review 6 2. Significance of study 6 3. Research questions and objectives 7 1. Research questions 7 2. Research objectives 7 4. Research methodology 8 1. Research design 9 2. Data collection 9 3. Ethical permission 9 5. Time scale 9 1.6.0 Resources 10 References 11 Appendix 1 12 1.......

Words: 2543 - Pages: 11

Vietnamese Lpi

...clearly observed in the change in 2011 as administrative procedures and infrastructure, telecommunications ... this is the point light paved the way for 2012, and as noted above, Vietnam's logistics industry needs to look more optimistic contributed significantly to bringing Vietnam import-export turnover to a new stage production and servicing, consumer domestic to large fluctuations occur. The optimism of the logistics industry in Vietnam in 2012 through the following presentation: Take a look at the indicators optimistic about Vietnam's logistics industry, it is also the most stable signals: Vietnam's logistics industry has matured, it is confirmed not only VIFFAS (Association of Freight Forwarders Vietnam), in other words the Vietnamese logistics industry has entered through a period of "young" with more than 30 years of development of which more than half the time rubbing with the market economy. From the new place is called the right name (logistics services in the Trade Act 2005) until now, we have expanded into the concept of supply chain, supply chain eg Vietnam seafood products in the United States, Europe, or the coffee supply chain, dragon Vietnam international fashion market ... In all that supply chain, logistics plays an important role implementing the process of bringing "flow" of goods, information, payment to the final consumer in a most satisfying: true cost, condition, price, place and time. Evaluation of logistics capabilities in Vietnam, the......

Words: 1544 - Pages: 7

Vietnamese Water Puppetry

...(Foley, 2001, p. 130) Around eight-ten trained puppeteers stand behind a bamboo scrim controlling the brightly painted puppets. The slits in the scrim enable the puppeteers to make sure the puppet choreography is executed properly. It is interesting to observe how the water is kept dark and cloudy to conceal the puppetry techniques and deceive the audience into believing that the puppets are moving themselves. The stage has two doorways on each side- “the door of life” and the “door of death” from which puppets enter and exit respectively (Gaboriault, 2009). Each scene tells a different story, however eventually some if not all scenes connect with each other by a common theme (Gaboriault, 2009, p. 31). All Mua Rồi Nước scenes are based on Vietnamese folk tales that contain one or more morals and values. The scene Avoid Stealing Antique Objects is based on the folk tale The Toad Sues Heaven. “In this scene, village members are gathering near the water to clean Buddha’s statue, however, under the cover of darkness, a thief steals Bodhisattva Kwan Yin’s statue. Chủ Tếu and a group of animals search for the statue to no avail. Pleading for help, the toad asks the kitchen God to tell the Jade Emperor what has happened. The Emperor sends a fairy with a magical telescope and statue is retrieved.” (Gaboriault, 2009, p. 40). The puppet Chủ Tếu appears universally throughout almost all performances. He is seen as a kind of comic master of ceremonies, commenting on stories, on......

Words: 2959 - Pages: 12

Vietnamese-American Economic Relation

...Vietnamese vs. American communication stylesnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnb fddk^phikrtonhglfbglblv:,bvn,b,nvb,n;,bvn;,bvn,bvn,blmvno*j^hnhgknlkhgnhnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ngn nb n b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b bvv;b,fd,b kgpo ipigofd gjdfoigjd jgifdjgdf igofpdiThe commercial relation between the US and Vietnam before and after the integration into the WTO of Vietnam (2007) Chapter 1: The commercial relation between the US and Vietnam before 2007 1.1. Factors affecting the commercial relation between the US and Vietnam 1.2.1. General factors 1.2.2. Factors in Vietnam’s side 1.2.3. Factors in the US’s side 1.2. The commercial relation between the US and Vietnam before 2007 1.3.4. The commercial relation between the US and Vietnam before the two countries signed trade agreements (2001) 1.3.5. The commercial relation between the US and Vietnam since the two countries signed trade agreements (2001) * Total exportation and importation throughout the years * Main export – import products 1.3.6. The role of the bilateral trade agreements between the two countries to the commercial relation of the US and Vietnam Chapter 2: The commercial relation between the US and Vietnam since 2007 2.1. Total exportation of Vietnam via the US 2.2. Total importation of Vietnam from the US 2.3.......

Words: 348 - Pages: 2

Invisible Hand in the Vietnamese Context

...Invisible Hand in the Vietnamese context Introduction Adam Smith is an infamous political economist in the UK and around the world. He has many valuable arguments among which this essay will refer to the theory of "invisible hand" which was coined in The Wealth of Nations. The invisible hand is essentially a natural phenomenon that guides free markets and capitalism through competition for scarce resources by maintaining equilibrium between the supply and demand of resources. Also, as market participants compete, driven by their own needs and wants, they involuntarily benefit society at large without the help of goverment. This essay will examine the core theoretical ideas behind Adam Smith’s invisible hand theory, focusing on the negative aspects, and show that the negative aspects are more prominent when applied to the article ‘Power trader accused of abusing monopoly position’ Understanding of theory Adam Smith's invisible hand theory sets the foundation for laissez-faire economic philosophy, which describe the self-regulating behavior and minimize the role of government intervention and taxation in the free markets .Smith argued the most crucial variable in the market is the price and its functions is providing information telling people what to do and presenting incentive for them to act on this information. Both companies and workers are guided, as if by an invisible hand, to produce the goods and services that are most desired by consumers, which occurs when all......

Words: 3465 - Pages: 14

Vietnamese Corporate Governance

...1: Vietnam, which is one of the leading agricultural exporters in the world and an attractive destination for foreign investment in the Southeast Asia, has undergone the very different periods of economic development due to the influences of the invasions from the powerful nations such as France or the US. Basically, civilization of Vietnam had been based on agriculture, and during French colonial period, national economy were agrarian, subsistence, and village-oriented. However, with the political division of the North and South in 1954, Vietnam adopted different economic systems: communism in the North which was following the communist party, and capitalism in the South because of the control of the US in this region. Since 1986, Vietnamese economy has made a significant shift from command-plan economy in which market mechanism are replaced by a centralized state authority into a market economy with socialist orientation through launching a political and economic reform so-called “renovation campaign” which is often understood by foreign scholars. This reform aimed to liberalize the economy as well as encourage the potential for the development of national economy such as the private economic sectors and foreign investment including foreign-owned enterprises. To boost economic development, the Enterprises Law 1999 (the National Assembly, 1999) was enacted, though it only dealt with domestic investors, being the first real step towards corporate governance and creating......

Words: 3216 - Pages: 13

The Borderland Negotiation Between Vietnamese-Chinese

...------------------------------------------------- group assigment SSN301 “Borderland negotiations between Vietnamese-Chinese” TABLE CONTENTS I. INTRODUCTION 2 II. OVERVIEW OF SITUATION 2 1. The parties and the circumstances that led to negotiations 2 2. Negotiation objective 3 III. THREE STAGES OF NEGOTIATION PROCESS 3 1. Initiation 3 a. The interests of the parties 3 b. Factors affecting negotiations 4 2. Negotiation 5 a. The negotiation process 5 b. Analysis the strategy during negotiate process 6 3. Agreement 6 IV. CONCLUSION 7 V. REFERENCES 9 http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bo-truong-ngoai-giao-nguyen-dy-nien-noi-ve-hiep-dinh-phan-dinh-vinh-bac-bo-viet-nam-trung-quoc-94783.htm 9 http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=9072&print=true 9 INTRODUCTION Negotiation is an important skill that can help you achieve your demand when you talk with someone about that. It’s a communicate process, trade off demand of both two parties, in order to a final agreement. Negotiations with international elements are called by international negotiations. In this assignment, we would like to introduce the international negotiation between Viet Nam and China about land border during 19 years. From this case, we will show negotiation skill and analysis it, what’s successful and what failure in the negotiation is. Through it we hope can have deep knowledge about negotiation skill especially are international......

Words: 2220 - Pages: 9