Free Essay

Mba - Business and Management

In: Business and Management

Submitted By lilyvu
Words 3045
Pages 13
Công Cụ Đo Lường Hiệu Suất Quảng Cáo Adwords

Nội dung
▪ Báo cáo Thứ nguyên ▪ Báo cáo Cụm từ tìm kiếm ▪ Báo cáo Thông tin chi tiết phiên đấu giá ▪ Báo cáo Tỷ lệ hiển thị ▪ Báo cáo Phân đoạn

Google Confidential and Proprietary

Đo lường hiệu suất quảng cáo trong tài khoản AdWords

Google Confidential and Proprietary

Doanh nghiệp có thể làm gì để tối ưu hoá tài khoản AdWords của mình?
Biết khách hàng mục tiêu là ai

Đo lường hiệu suất quảng cáo AdWords

Cải thiện & Tối ưu hoá quảng cáo

Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Phân tích dữ liệu lịch sử của tài khoản theo nhiều chế độ xem, giúp bạn hiểu rõ hoạt động của từng chiến dịch và những yếu tố cần cải thiện để tối ưu hoá tài khoản

Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Cách mở báo cáo Thứ nguyên
1. Vào tab Chiến dịch và chọn Tất cả chiến dịch trực tuyến, hoặc chiến dịch / nhóm quảng cáo muốn xem báo cáo 2. Nhấp vào tab Thứ nguyên 3. Chọn khung thời gian để hiển thị báo cáo 4. Nhấp vào tab Chế độ xem để chọn loại báo cáo muốn xem

Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Cách mở báo cáo Thứ nguyên

Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Cách mở báo cáo Thứ nguyên

• Nhấp vào Cột > Tuỳ chỉnh các cột để thêm các dữ liệu cần đọc và nhấn Áp dụng • Ví dụ: Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Chuyển đổi, Nhấp chuột không hợp lệ, …
Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Chế độ xem: Chuyển đổi

• Đọc dữ liệu về từng chuyển đổi mà bạn đã thiết lập theo mục đích hoặc tên chuyển đổi • So sánh giữa các chuyển đổi để tìm hiểu chuyển đổi nào hoạt động chưa tốt và cách khắc phục

Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Chế độ xem: Phạm vi tiếp cận và tần suất

• Phạm vi tiếp cận (Người dùng duy nhất): số lượng người dùng Internet đã nhìn thấy quảng cáo của bạn • Tần suất: số lần trung bình một người dùng nhìn thấy quảng cáo của bạn • Sử dụng tính năng Giới hạn tần suất trong tab Cài đặt để tăng hiệu quả quảng cáo

Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Chế độ xem: Nhãn

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still

• Kết hợp với tính năng đặt nhãn cho Từ khoá / Quảng cáo / Nhóm quảng cáo / Chiến dịch để theo dõi và so sánh hoạt động của các mục tiêu quan trọng

Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Chế độ xem: Thời gian

• Theo dõi hoạt động và hiệu quả của tài khoản trong từng khung thời gian • Sử dụng kết hợp báo cáo Ngày trong tuần và Giờ trong ngày với tính năng Điều chỉnh giá thầu trong Lịch quảng cáo
Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Chế độ xem: Thời gian

• Tăng mức Điều chỉnh giá thầu tại những thời điểm có lượng hiển thị lớn, nhưng tỉ lệ nhấp chuột CTR thấp

Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Chế độ xem: URL đích

• Theo dõi và so sánh hoạt động và hiệu quả quảng cáo của từng trang đích • Tập trung ngân sách và tăng giá thầu cho những trang đích hoạt động tốt • Có biện pháp cải thiện đối với trang đích hoạt động kém hơn

Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Chế độ xem: Người đề xuất hàng đầu

26-10 đến 01-11

02-11 đến 08-11

• Chọn khung thời gian so sánh (7/14/28 ngày) và ngày kết thúc so sánh • Phân tích các biến động lớn về chi phí và số nhấp chuột trong 2 khung thời gian được so sánh, cùng với nguyên nhân có thể gây ra biến động đó
Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Chế độ xem: Người đề xuất hàng đầu

• Nhấp vào Xem lịch sử thay đổi để kiểm tra thời điểm thực hiện thay đổi • Xem xét đảo ngược thay đổi nếu thấy cần thiết

Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Chế độ xem: Địa lý

• Phân tích dữ liệu hoạt động trên từng thành phố, tỉnh hoặc quốc gia • 2 loại vị trí: Vị trí thực tế và Vị trí ưa thích • Sử dụng kết hợp với mục Địa điểm trong phần Cài đặt và tính năng Điều chỉnh giá thầu theo địa điểm để nâng cao độ cạnh tranh tại những thị trường trọng tâm

Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Chế độ xem: Vị trí của người dùng

• Tương tự như Chế độ xem: Địa lý, phân tích dữ liệu hoạt động trên từng địa điểm. Tuy nhiên điểm khác nhau là vị trí người dùng ở đây đều là vị trí thực tế • Sử dụng kết hợp với mục Địa điểm trong phần Cài đặt và tính năng Điều chỉnh giá thầu theo địa điểm để nâng cao độ cạnh tranh tại những thị trường trọng tâm

Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Chế độ xem: Khoảng cách

• Phân tích dữ liệu theo phạm vi khoảng cách tính từ địa chỉ được cài trên Tiện ích mở rộng vị trí • Sử dụng kết hợp với tính năng nhắm mục tiêu Địa điểm theo bán kính so với Tiện ích mở rộng vị trí trong phần Cài đặt

Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Chế độ xem: Cụm từ tìm kiếm

• Tương tự như báo cáo Cụm từ tìm kiếm trong tab Từ khoá, phân các từ khoá đã kích hoạt quảng cáo nhằm tìm ra các từ khoá phù hợp để thêm vào và các từ khoá không liên quan để loại trừ.

Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Chế độ xem: Phải trả tiền & không phải trả tiền

• Tổng hợp thông tin hoạt động của trang web từ tìm kiếm phải trả tiền (quảng cáo với AdWords) và không phải trả tiền (tìm kiếm tự nhiên trên Google) • Để sử dụng tính năng này, cần liên kết tài khoản AdWords với Công cụ quản trị web (Google Webmaster Tool) trong phần Tài khoản được liên kết

Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Chế độ xem: Vị trí tự động

• Tương tự như Chế độ xem: Cụm từ tìm kiếm cho chiến dịch mạng tìm kiếm, Chế độ xem: Vị trí tự động phân tích các trang web mà quảng cáo của bạn đã hiển thị trong chiến dịch mạng hiển thị. Dựa vào đó, có thể tìm ra các trang web phù hợp để thêm dưới hình thức nhắm mục tiêu theo Vị trí đặt, đồng thời loại trừ các trang web ít liên quan.

Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Chế độ xem: Nhấp chuột miễn phí

• Thống kê các hoạt động của tài khoản được hệ thống của Google xác định là nhấp chuột miễn phí. Ví dụ: di chuột lên trên quảng cáo hình ảnh, xem ½ của quảng cáo video, vv… • Giúp hiểu đươc các tương tác của người dùng với quảng cáo của bạn

Google Confidential and Proprietary

Thứ nguyên
Chế độ xem: Chi tiết cuộc gọi

• Phân tích các thông số về cuộc gọi qua Tiện ích mở rộng cuộc gọi • Dựa vào Thời lượng gọi và Mã vùng của người gọi để xác định các vùng cần ưu tiên nâng cao mức độ cạnh tranh

Google Confidential and Proprietary

Báo cáo cụm từ tìm kiếm
Xem quảng cáo của bạn hoạt động như thế nào khi được kích hoạt bởi các tìm kiếm thực tế bên trong Mạng tìm kiếm

Google Confidential and Proprietary

Báo cáo cụm từ tìm kiếm
Cách mở báo cáo cụm từ tìm kiếm
1. Vào tab Chiến dịch và chọn chiến dịch muốn xem báo cáo 2. Nhấp vào tab Từ khoá 3. Chọn khung thời gian là 30 ngày qua hoặc Tất cả thời gian 4. Nhấp vào ô Chi tiết và chọn Tất cả trong phần Cụm từ tìm kiếm

Google Confidential and Proprietary

Báo cáo cụm từ tìm kiếm
Cách mở báo cáo cụm từ tìm kiếm để xem cho tất cả từ khoá

Google Confidential and Proprietary

Báo cáo cụm từ tìm kiếm
Cách mở báo cáo cụm từ tìm kiếm để xem cho 1 từ khoá cụ thể

Google Confidential and Proprietary

Báo cáo cụm từ tìm kiếm
Đọc thông tin trong báo cáo cụm từ tìm kiếm
Cột “Từ Khoá” • Cách bật: Cột > Tuỳ chỉnh các cột > Các thuộc tính > Thêm Từ khoá > Áp dụng • Từ khoá nào đã đối sánh với cụm từ tìm kiếm và kích hoạt quảng cáo Cột “Loại đối sánh” • Loại đối sánh cụm từ tìm kiếm có thể khác loại đối sánh mà bạn đã chọn cho từ khoá đã kích hoạt quảng cáo

Google Confidential and Proprietary

Báo cáo cụm từ tìm kiếm
Cải thiện danh sách từ khoá
• Thêm cụm từ tìm kiếm có hiệu suất cao vào làm từ khoá • Xem xét điều chỉnh giá thầu và văn bản quảng cáo • Thêm cụm từ tìm kiếm làm từ khoá phủ định nếu không liên quan đến sản phẩm/dịch vụ mà bạn cung cấp • Chọn loại đối sánh đúng cho các từ khoá hiện tại

Google Confidential and Proprietary

Thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Cho phép bạn so sánh hiệu suất của mình với các nhà quảng cáo khác tham gia vào cùng phiên đấu giá bạn tham gia.

Google Confidential and Proprietary

Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
Cách mở báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
1. Vào tab Chiến dịch và chọn chiến dịch muốn xem báo cáo 2. Nhấp vào tab Từ khoá 3. Chọn khung thời gian là 30 ngày qua hoặc Tất cả thời gian 4. Tick vào ô vuông bên trái của từ khoá bạn muốn xem báo cáo 5. Nhấp vào ô Chi tiết và chọn Tất cả hoặc Đã chọn trong phần Thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Google Confidential and Proprietary

Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
Cách mở báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Google Confidential and Proprietary

Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
Đọc thông tin trong báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
Vị trí trung bình • Mức độ mà quảng cáo của bạn xếp hạng so với xếp hạng quảng cáo của các nhà quảng cáo khác trong cùng phiên đấu giá Tỷ lệ hiển thị • Phần trăm hiển thị mà bạn nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện nhận được Tỷ lệ trùng lặp • Tần suất quảng cáo của một người tham gia khác đã nhận được hiển thị khi quảng cáo của bạn cũng hiển thị

Google Confidential and Proprietary

Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
Đọc thông tin trong báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
Tỷ lệ vị trí phía trên • Tần suất quảng cáo của người tham gia khác được hiển thị ở vị trí cao hơn các quảng cáo của bạn, khi cả 2 quảng cáo hiển thị cùng lúc Tỷ lệ đầu trang • Tần suất quảng cáo của người quảng cáo, tuỳ thuộc vào dòng bạn đang xem, được hiển thị đầu trang

Google Confidential and Proprietary

Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
Cải thiện tính cạnh tranh cho quảng cáo
• Giúp bạn đưa ra các quyết định chiến lược về giá thầu, ngân sách và lựa chọn từ khoá • Hiểu được mặt bằng cạnh tranh của 1 từ khoá cụ thể o Nếu vị trí trung bình chưa được cao thì phải tăng thầu cho từ khoá đó o Nếu có 1 nhà thầu nào đó rất mạnh dùng cùng từ khoá đó thì nên thử dùng những từ khoá khác ít cạnh tranh hơn

Google Confidential and Proprietary

Thông tin chi tiết về vị trí đặt
Cách mở báo cáo Thông tin chi tiết về vị trí đặt
1. Vào tab Mạng Hiển Thị 2. Vào mục Vị trí đặt 3. Chọn tên miền để xem chi tiết về trang con 4. Nhấp vào nút Chi tiết và chọn Đã chọn

Google Confidential and Proprietary

Thông tin chi tiết về vị trí đặt
1

Cách mở báo cáo2Thông tin chi tiết về phiên đấu giá

3

Google Confidential and Proprietary

Thông tin chi tiết về vị trí đặt

Google Confidential and Proprietary

Thông tin chi tiết về vị trí đặt
Cụ thể hoá mạng hiển thị và gia tăng hiệu suất nhấp chuột
• Chỉ chọn những trang liên quan nhất (Thường là các trang có CTR cao nhất) • Loại trừ và quản lý danh sách vị trí đặt • Tăng cường hiệu quả của cách nhắm mục tiêu vị trí đặt

Google Confidential and Proprietary

Tỷ lệ hiển thị

Số lần hiển thị mà bạn đã nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện để nhận.
Đủ điều kiện = Cài đặt nhắm mục tiêu, trạng thái phê duyệt, giá thầu và điểm chất lượng

Google Confidential and Proprietary

Tỷ lệ hiển thị
Cách mở báo cáo Tỷ lệ hiển thị
1. Vào tab Chiến dịch 2. Nhấp vào nút Cột bên trên bảng thống kê, chọn Tuỳ chỉnh các cột

Google Confidential and Proprietary

Tỷ lệ hiển thị
Cách mở báo cáo Tỷ lệ hiển thị
3. Nhấp vào Số liệu cạnh tranh, sau đó thêm cột tỷ lệ hiển thị mà bạn quan tâm rồi nhấn Áp dụng

Google Confidential and Proprietary

Tỷ lệ hiển thị
Đọc thông tin trong báo cáo Tỷ lệ hiển thị
Tỷ lệ hiển thị bị mất (ngân sách) • % thời gian mà quảng cáo đã không được hiển thị do không đủ ngân sách Tỷ lệ hiển thị bị mất (xếp hạng) • % thời gian mà quảng cáo của bạn đã không được hiển thị do Xếp hạng quảng cáo thấp Tỷ lệ hiển thị đối sánh chính xác trên Mạng tìm kiếm • Số lần hiển thị bạn đã nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện để nhận trên Mạng tìm kiếm cho các cụm từ tìm kiếm đối sánh chính xác với từ khoá của bạn

Google Confidential and Proprietary

Tỷ lệ hiển thị
Cải thiện tỷ lệ hiển thị của bạn
• Tỷ lệ hiển thị bị mất (ngân sách): Tăng ngân sách chiến dịch • Tỷ lệ hiển thị bị mất (xếp hạng): Tăng giá thầu hoặc cải thiện chất lượng chiến dịch của bạn

Google Confidential and Proprietary

Phân đoạn

Tuỳ chỉnh lại cách hiển thị các số liệu trong tài khoản ở cấp độ chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo hoặc từ khoá dựa trên các thông số quan trọng

Google Confidential and Proprietary

Phân đoạn
Cách mở báo cáo Phân đoạn
1. Vào tab Chiến dịch và chọn Tất cả chiến dịch trực tuyến, hoặc chiến dịch / nhóm quảng cáo muốn xem báo cáo 2. Nhấp vào tab Chiến dịch / Nhóm quảng cáo / Quảng cáo / Từ khoá 3. Chọn khung thời gian để hiển thị báo cáo 4. Nhấp vào ô Phân đoạn để chọn cách tuỳ chỉnh số liệu muốn xem

Google Confidential and Proprietary

Phân đoạn
Cách mở báo cáo Phân đoạn

Google Confidential and Proprietary

Phân đoạn
Thời gian

• Tương tự Chế độ xem: Thời gian trong phần Thứ nguyên

Google Confidential and Proprietary

Phân đoạn
Chuyển đổi

• Tương tự Chế độ xem: Chuyển đổi trong phần Thứ nguyên

Google Confidential and Proprietary

Phân đoạn
Mạng (với các đối tác tìm kiếm)

• Phân tích số liệu hoạt động trên các mạng quảng cáo mà tài khoản đang chạy • Dựa trên hiệu quả quảng cáo, chọn mạng trọng tâm để ưu tiên ngân sách và chiến lược giá thầu
Google Confidential and Proprietary

Phân đoạn
Loại nhấp

• Phân tích vị trí trên quảng cáo được khách hạng nhấp chuột • Các loại nhấp: Tiêu đề, Liên kết trang web, Nhấp để gọi trên di động, Nhận hướng dẫn • Tối ưu hoá quảng cáo tuỳ theo mục đích
Google Confidential and Proprietary

Phân đoạn
Thiết bị

• Phân tích số liệu hoạt động trên 3 loại thiết bị • Sử dụng kết hợp với tính năng Điều chỉnh giá thầu theo Thiết bị trong tab Cài đặt
Google Confidential and Proprietary

Phân đoạn
Thử nghiệm

• (Thiết lập Thử nghiệm chiến dịch: Cài đặt > Cài đặt nâng cao > Thử nghiệm) • Đối với các chiến dịch có thiết lập nhiều Thử nghiệm, phân tích hoạt động của chiến dịch với từng Thử nghiệm đó • Chọn Thử nghiệm mang lại hiệu quả để tiếp tục sử dụng trong chiến dịch chính thức
Google Confidential and Proprietary

Phân đoạn
Trên cùng so với khác

• So sánh số liệu hoạt động khi quảng cáo xếp thứ hạng trên cùng với khi quảng cáo xếp thứ hạng thấp hơn • Điều chỉnh mức giá thầu nếu cần để đạt được thứ hạng quảng cáo mang lại hiệu quả cao
Google Confidential and Proprietary

Phân đoạn
Chú thích +1

• Dùng chung với Tiện ích mở rộng Mạng xã hội • Theo dõi tương tác của người dùng với nút +1 trên quảng cáo của bạn
Google Confidential and Proprietary

Phân đoạn
Từ khoá / Vị trí

• Chỉ hiển thị khi chọn tab Quảng cáo • Phân tích các từ khoá kích hoạt từng mẫu quảng cáo, cũng như vị trí thứ hạng trung bình của quảng cáo khi người dùng tìm kiếm từ khoá đó • Tối ưu hoá mẫu quảng cáo để nâng cao mức độ liên quan với từ khoá, đồng thời đặt ra chiến lược giá thầu phù hợp cho từng từ khoá
Google Confidential and Proprietary

Phân đoạn
Loại đối sánh cụm từ tìm kiếm

• Chỉ hiển thị khi chọn tab Từ khoá • Khảo sát các cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo để so sánh giữa các loại đối sánh của từng từ khoá
Google Confidential and Proprietary

Cảm ơn!
Hỏi đáp

Google Confidential and Proprietary…...

Similar Documents

Premium Essay

Mba Business

...occupancy i.e 150 double rooms and allied services is Rs 370 Million. The human resource requirement is 119 personal in the managerial, skilled and semi skilled level. There will also be numerous jobs created indirectly. There is no problem of entry into the market as the people here are known to be very friendly and there are no monopolies in this area of the economy. 1.2 FINANCIAL SUMMARY • Sales Rs 370 Million • Gross Profit Margin 46% • Net Profit Margin 36% • Internal Rate of Return 21% • NPV @ 10% 137 Million • Pay back period 03 and Half year Foreign collaboration sought Joint – Venture Loan Market access Sub contracting Buy – back arrangement Equipment purchase Management expertise Technical expertise Marketing expertise Technology transfer Joint R&D Other :- Franchise S tudies Available Feasibility study Other Specify Project description D ate: 25 October 2007 1 2. PROJECT RATIONALE Manshera is the gateway to some of the most scenic and traditional beauty spots in this part of the country, namely: Balakot, Showgran, Kaghan, Naran. All these places are renowned tourist havens, with some key tourist attractions like Lake Saif-ul- Maluk and Sirree Paye. Among the fresh food delights, the fruit and fresh water trout fish of these areas is considered to be the best in the country. This area has an established tourist market in which the number of internal......

Words: 1963 - Pages: 8

Premium Essay

Mba - Business Communication

...Examination Paper : Semester II IIBM Institute of Business Management Examination Paper Business Communication Section A: Objective Type (30 marks)    This section consists of multiple choices and Short Notes type questions. Answer all the questions. Part one questions carry 1 mark each & Part Two questions carry 4 marks each. MM.100 Part one: Multiple choices: 1. __________is an essential function of Business Organizations: a. Information b. Communication c. Power d. None of the above 2. Physiological Barriers of listening are: a. Hearing impairment b. Physical conditions c. Prejudices d. All of the above 3. Which presentation tend to make you speak more quickly than usual: a. Electronic b. Oral c. Both ‘a’ and ‘b’ d. None of the above 4. What is the main function of Business Communication: a. Sincerity b. Positive language c. Persuasion d. Ethical standard 5. The responsibilities of the office manager in a firm that produces electronics spares is: a. Everything in the office runs efficiently b. Furniture and other equipment in the office is adequate c. Processing all the incoming official mail and responding to some d. All of the above IIBM Institute of Business Management Examination Paper : Semester II 6. Labov’s Storytelling Model based on: a. Communication through speech b. Language learning c. Group Discussions d. None of the above 7. Diagonal Communication is basically the: a. Communication across boundaries b. Communication between the CEO and the managers c....

Words: 1041 - Pages: 5

Free Essay

The-Fast-Forward-Mba-in-Business-Communication

..."The Fast Forward MBA in Business Communication" Page i The Fast Forward MBA in Business Communication Page ii THE FAST FORWARD MBA SERIES The Fast Forward MBA Series provides time-pressed business professionals and students with concise, onestop information to help them solve business problems and make smart, informed business decisions. All of the volumes, written by industry leaders, contain "tough ideas made easy." The published books in this series are: The Fast Forward MBA in Negotiating & Dealmaking (0-471-25698-6) by Roy J. Lewicki and Alexander Hiam The Fast Forward MBA in Financial Planning (0-471-23829-5) by Ed McCarthy The Fast Forward MBA in Hiring (0-471-24212-8) by Max Messmer The Fast Forward MBA in Investing (0-471-24661-1) by Jack Waggoner file:///C|/Documents and Settings/gasanova/Local Settin..._Fast_Forward_MBA_in_Business_Communication/e-book.html (1 of 175)16.02.2005 13:57:22 Lauren Vicker, Ron Hein - "The Fast Forward MBA in Business Communication" The Fast Forward MBA in Technology Management (0-471-23980-1) by Daniel J. Petrozzo The Fast Forward MBA Pocket Reference (0-471-14595-5) by Paul A. Argenti The Fast Forward MBA in Marketing (0-471-16616-2) by Dallas Murphy The Fast Forward MBA in Business (0-471-14660-9) by Virginia O'Brien The Fast Forward MBA in Finance (0-471-10930-4) by John Tracy The Fast Forward MBA in Project Management (0-471-32546-5) by Eric Verzuh Page iii The Fast Forward MBA in Business......

Words: 68324 - Pages: 274

Premium Essay

Mba - Strategic Management

...organisations in the current economy. Kotter’s model suggests that change is a gradual process and it should be dealt like wise. The change starts itself starts when and urgency in the organisation is created either to fulfill new requirement and need to resolve current issues. This leads to formation of vision and clear objectives which defines the change to be taken forward. In current economic scenario, where the industry is in very competitive environment and the economic recession has further tightened its position, it becomes necessary for the organisation to win the confidence of the staff and employees and keep them involved and engaged with the proposed strategic change. Any failure to change strategy, will further dampen the overall business growth of the organisation and this could occur if the organisation does not consider to take the change and follow a standard approach of handling change at an organisational level. To resolve this scenario, kotter’s 8 step change model has a great relevance to it. There should be a proper communication between the key stakeholders of the organisation on the need of taking change. When change occurs at an organisational level, then every member of the organisation is directly or indirectly gets affected and henceforth to avoid any sort of hurdle a change model should be used at organisation level, to prepare and plan to resolve the unwarranted situation. Similarly, the change model of team has its relevance because, the......

Words: 1574 - Pages: 7

Premium Essay

Mba-Financial Management

...AMBIT RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE LIquIdITy RISK – New Lessons and Old Lessons TABLE Of CONTENTS 2 3 12 14 14 14 17 19 Introduction Measuring Liquidity Risk Managing Liquidity Risk Standby Liquidity Reserve Syndication, Sales and Securitization Tactics for Liability Diversification Other Liability Management Tactics Conclusion Liquidity Risk- New Lessons and Old Lessons 2 INTROduCTION The flight to quality that began in 2007 reminded many banks of the importance of liquidity risk management. While maintaining ample liquidity for significant stresses is a costly proposition, there is a balance to be struck between short-term earnings and long-term survival. The crisis also reminded us that liquidity risk is a consequential risk. However, this time, none of the usual suspects such as credit and trading losses triggered the liquidity stresses. Instead, liquidity problems resulted from the belated recognition of risk in mortgagebacked securities which led to a massive flight to quality and, for some banks, the need to fund off-balance sheet commitments. While the initial cause of both problems was excessive exuberance in uS residential mortgage underwriting, problems quickly spread. 3 Liquidity Risk- New Lessons and Old Lessons I. MEASuRING LIquIdITy RISK In today’s complex product market, some banks have far more complex liquidity risks than others. Smaller, conservatively-run banks tend to make......

Words: 7221 - Pages: 29

Free Essay

Management & Mba

...Motivation plan Swhail AL Jubouriy LDR/531 May, 03, 2014 Stewart Segall Abstract My Mentor is a projects manager for an Organization called Shamara Group (www.shamaragroup.biz).It is holding a group that contains more than ten companies most of them worked in the Middle East in Iraq, the UAE (Dubai) and Jordan. It started as a family business in 1930 in trading, in 1990, it became a contracting company for significant Power and Oil projects, in 2003 Shamara group Started the first investment project in Iraq for the Electricity power plant at cost of 250 Million dollars, in the last ten years Shamara Group established many investment projects in power and construction in Iraq and their Investment projects coasted around one Billion dolor's. My Mentor worked as a projects manager with Shamara Group for the last twelve years, he was responsible for many projects in electricity power plants and oil projects, he had a significant experience in projects because he worked as a General Manager in the Ministry of Electricity of Iraq for twenty five years and his experience helped Shamara group in the completion of mega projects in very difficult circumstances at that time, most of the international companies had failed to implement on time and left Iraq because of the bad conditions and the continuing terrorist attacks on the infrastructure projects. Motivation plan I will make a motivation plan to increase my Learning Team members' motivation,......

Words: 1347 - Pages: 6

Premium Essay

Mba Business Ethics

...mba business Business Ethics assignment Written by: Laurel Hubber Written for: University of Bristol Graduate School of International Business MBA in International Business Date: March 3, 1997 Professor: Henri-Claude de Bettignies "People who think they will be true to their ethics have probably never examined their ethics". 1 ______________________________ 1 Badaracco, J. & Webb, A., Business Ethics: A View from the Trenches, California Management Review, Vol 37, No.2 Winter 1995, p 21 How do you differentiate between "Doing what is right" and "Doing the right thing"? "If all of your friends jumped off a bridge, would you?" Children often find themselves faced with this question after having been caught doing something that, at the time, seemed right to them; probably because "everyone" else i.e., their peers, was doing it. And, much to their chagrin, children know that the answer to the above question is "no". Even at an early age, they are expected to have the ability to separate their own values from those of their friends. Without defining or analyzing, they are expected to know the difference between "doing the right thing": according to the values of those around them and "doing what is right": according to their own set of values. How does a child know when something is right or wrong? What guidelines does he or she......

Words: 1010 - Pages: 5

Free Essay

Mba: Human Resource Management

...Corporate Responsibility and Marketing Strategies Ka'Nesha Bolden Dr. Dottie Heady Contemporary Business July 20, 2014 Apple states that all over the world, they are expanding opportunities for workers and ensuring that they will treat them with respect and dignity. Apple believes education can empower workers and improve lives. "Because education is a great equalizer, we are investing heavily in helping workers throughout our supply chain learn new skills and better understand their rights. In 2013, more than 280,000 people at 18 supplier sites took courses in a range of subjects through our free education and development program. In addition, our suppliers trained more than 1.5 million workers on their rights, bringing the total number trained since 2007 to 3.8 million." (Apple, 2014) Apple feels suppliers must treat workers fairly and ethically at all times. "We've strengthened our programs to help suppliers protect student interns and other at-risk workers. We are continuing our efforts to end excessive work hours. In 2013, our suppliers achieved an average of 95 percent compliance with our maximum 60-hour workweek. We are driving responsible sourcing of minerals, and we've publicly released a list of smelters and refiners in our supply chain to promote transparency." (Apple, 2014) "From one perspective, Apple's world could not be rosier and its future shinier. Rising from the rubble of a disintegrating company in 1997, Apple has reached the pinnacle of success...

Words: 1821 - Pages: 8

Premium Essay

Business and Management Business and Management Business and Management Business and Management Business and Management

...Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and......

Words: 321 - Pages: 2

Premium Essay

Mba and Business

...Resource and Capability Capabilities in Strategy Formulation Basing Strategy on Resources and Capabilities Resources and Capabilities as Sources of Profit l The Resources of the Firm Tangible Resources Intangible Resources Human Resources Analysis to Work: A Practical Guide Step 1 Identify the Key Resources and Capabilities 123 CSAC05 1/13/07 9:21 Page 124 124 PART II THE TOOLS OF STRATEGY ANALYSIS Step 2 Appraising Resources and Capabilities Step 3 Developing Strategy Implications l Developing Resources and Capabilities The Relationship between Resources and Capabilities Replicating Capabilities Developing New Capabilities Approaches to Capability Development l Summary l Self-Study Questions l Appendix: Knowledge Management and the Knowledge-based View of the Firm l Notes Introduction and Objectives In Chapter 1, I noted that the focus of strategy thinking has been shifted from the external environment towards its internal environment. In this chapter, we will make the same transition. In looking within the firm, we will concentrate our attention on the resources and capabilities that firms possess. In doing so, we shall build the foundations for our analysis of competitive advantage (which began in Chapter 3 with the discussion of key success factors). By the time you have completed this chapter you will be able to: l Appreciate the role of a firm’s resources and capabilities as a basis for formulating strategy. l Identify and......

Words: 20499 - Pages: 82

Premium Essay

Mba Mb0043 – Human Resource Management

...ASSIGNMENT Drive Program Semester Subject code & name Book ID Credits & Marks SUMMER 2015 MBA/ MBADS/ MBAFLEX/ MBAHCSN3/ PGDBAN2 1 MB0043 – HUMAN RESOURCE MANAGEMENT B1626 4 CREDITS,60 MARKS * Note – Answer all questions. Kindly note that answers for 10 marks questions should be approximately of 400 words. Each question is followed by evaluation scheme. Q. No 1 Question 3 10 5 5 10 What do you mean by management development? What are its objectives and methods? Meaning of management development Objectives Explanation of On-the-job and Off-the-job development methods 4 2 4 4 Write short notes on: (i) Selection test and (ii) Interviews (i) Various selection tests conducted by organizations (ii) Interview process and Types of interviews 2 2 6 10 Suppose you have joined as HR executive in a software company. The first task you have been assigned is to work on Career planning. What are the various career programs will you consider? List of various career programs Explanation of the career programs Total Marks 10 The success of HR plans depends on the accuracy of HR forecasts. What is the meaning of this HR forecasting? Describe the following HR forecasting techniques: (a) Index/ Trend analysis and (b) Expert forecasting. Meaning of HR forecasting Index/ Trend analysis Expert forecasting 2 Marks 1 9 5 Definition of performance review Types of appraisal methods Explanation of......

Words: 299 - Pages: 2

Premium Essay

Mba 6301 Business Ethics

...MBA 6301, Business Ethics Course Syllabus Course Description Explores the role of individual, business, and government activities related to ethically responsible commerce and socially beneficial business activity. Prerequisites None Course Textbook Stanwick, P. A., & Stanwick, S. D. (2014). Understanding business ethics (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Course Learning Outcomes Upon completion of this course, students should be able to: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Analyze the concepts of business ethics from a personal and an organizational perspective. Assess the ethical issues facing business leaders. Evaluate and distinguish between the concepts of social responsibility, integrity, and business ethics. Explain the framework required to make ethical decisions in today's business environment and how it improves the business climate. Summarize how moral philosophies, on a corporate and individual level, influence ethical decision-making in business. Analyze the influence of corporate culture, including leadership, power, and motivation, on business ethics in the workplace. Explain the pressures that influence ethical decision making in the organization. Evaluate the need for ethical standards, codes of ethics and practices in business. Assess the auditing process to assure ethical practices are being followed. Analyze the role that culture plays in global business ethics. Credits Upon completion of this course, the students...

Words: 3592 - Pages: 15

Premium Essay

Senior Management Resume for Mba

...mbaadmissiongurus.com Mobile: +91 ########## ~ Phone: +91 ########## ~ Email: abc@gmail.com SENIOR MANAGEMENT EXECUTIVE Senior professional with consistent success in achieving revenue, profit and business growth objectives, within turn around environments in financial services industry. Highly successful in building relationship with senior decision makers, leading and motivating teams and managing Profit & Loss (P&L) for business divisions. Proven ability in driving new business through key accounts, establishing strategic partnerships and complex, multi-channel relationships to increase channel revenue. Capabilities in - Wealth Management - Profit Centre Operations - Customer Relationship Management - Business Development - Product Management - Marketing/Brand Management - Legal Business Issues - Channel Management - People Management Career Highlights ABC1 Inc. Aug.’06 till date The ABC1 Inc. - Asset Management Company is among the top ten asset managers in India. Launched in April 2006, ABC1 Inc. Portfolio Management Services (PMS) caters to the unique needs of enterprises and High Networth Individuals. Vice President - (Portfolio Management Services)  Distinction of establishing the PMS business and increasing assets under management to US$ 250 Million, a ten fold increase within one year of......

Words: 1025 - Pages: 5

Premium Essay

Mba Legal Environment in Business

...MBAD 5191-U90 – LEGAL ENVIRONMENT IN BUSINESS Fall - 2015 LECTURER: Cal Chaeeson Office: 344 A cwchesso@uncc.edu Tel: 687-7634 TEXT: Business Law –An Accelerated Course, Miller ISBN #: 978-1-285-77019-2 (Required) DESCRIPTION: Legal environment in which business operates today; legal OF social and ethical considerations of managers within COURSE the framework of federal and state regulatory laws; role and Function of federal regulatory agencies and their impact on business activities. COURSE This course is designed to introduce students to various areas OBJECTIVE: .of the law that impact the formation, operation, and ongoing management of businesses. The course additionally provides students with the skills necessary to critically evaluate legal issues in business and make informed decisions when such issues arise. SCHEDULE: Wednesdays 5:30 P.M. – 8:15 P.M.. - Center City 901 - Lecturer will be available prior to and after class, as well as by appointment. ATTENDANCE: Class attendance, as well as class participation, may influence the final grade. Absence at roll-call will be considered as an absence. Regular attendance, promptness, and appropriate classroom decorum is expected. Frequent tardiness, or disruptive classroom behavior......

Words: 652 - Pages: 3

Premium Essay

Mba General Management

...School of Management Course Syllabus Purpose Seminar/Constructive Action: Intra & Entrepreneurship/Business Planning Course Code: FLD 521 PCA Course Description Students create an intra or entrepreneurial plan for the development and growth of a beneficial and profitable venture incorporating the necessary marketing, financial, legal, organizational and administrative components. Course Objectives After completing the course, the student will be able to: 1. Apply acquired business skills (finance, accounting, marketing, management, negotiation, human relations, legal, and administrative) to create an intra or entrepreneurial business plan for the development and growth of a beneficial and profitable venture. 2. Improve on key business skills including writing, oral communications, goal-setting, and organizational leadership and planning. 3. Produce a business planning document that will enable you to successfully implement your Purpose III Constructive Action project. Course Relevance to CA The course introduces the students to business management: planning, organizing, staffing, directing, and controlling that are applicable to managing entrepreneurial or intrapreneurial ventures. This course prepares the students for real life business operations and teaches them practical application of theoretical learning. Course Prerequisite Purpose I Constructive Action Required Textbook: Stutely, R. (2007). The definitive business plan: the......

Words: 1753 - Pages: 8