Milgrams Experiment-

In: Philosophy and Psychology

Submitted By codemonster
Words 1895
Pages 8
Η ανθρώπινη συμπεριφορά επηρεάζεται από τους άλλους ανθρώπους με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικά επίπεδα. Ένα βασικό κομμάτι αυτής της αλληλεπίδρασης οφείλεται στην κοινωνική επιρροή. Οι κοινωνική επιρροή αναφέρεται στον τρόπο που επηρεάζονται οι άνθρωποι από άλλους και αντίστοιχα οι άλλοι από αυτούς , σε μία διαρκή προσπάθεια να γίνουν αποδεκτοί από το υπόλοιπο σύνολο. (Strickland et all)
O Myers (2010) αναφέρει σαν κοινωνική επιρροή τη συμμόρφωση, που περιγράφεται σαν την αλλαγή της πεποίθησης σύμφωνα με κάποιο άλλο άτομο, ενώ ενδόμυχα υπάρχει διαφωνία. Την υποταγή οριζοντάς την ως αλλαγή συμπεριφοράς με σκοπό την αποφυγή τιμωρίας ή την αποκόμιση κέρδους και τέλος την υπακοή που την προσδιορίζει σαν μία βαθιά γνωστική αλλαγή ακολουθώντας μία ρητή εντολή.
Ο Milgram επηρεαζόμενος από τον ash(1951) (οπ.αναφ.Macionis,2007) που δημοσίευσε μία σειρά από πειράματα με θέμα την συμμόρφωση στο οποίο οι συμμετέχοντες προσαρμόζονταν σε λάθος κρίσης σε μία σειρά από ερωτήσεις επηρεαζόμενοι από την πλειοψηφία, προσπάθησε να αναπαράγει εκ νέου την μελέτη του Ash αλλά με ένα πείραμα που θα είχε σημαντικές συνέπειες στην απόφαση της συνέχισης η της μη συμμετοχής των συμμετεχόντων. Επίσης επηρεάστηκε σημαντικά από ένα ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα, την σφαγή 6 εκατομμυρίων εβραίων από τους ναζιστές και το βιβλίο του Ardendt 1963 (Hogg & Vaughan 2011) με τίτλο Eichmann in Jerusalem που αναφερόταν στην δίκη του άμεσα υπεύθυνου αυτής της πρωτοφανούς σφαγής, τον Adolf Eichmann καθώς και τα ευρήματα αυτής της δίκης, ότι τα δικαζόμενα “τέρατα” δεν ήταν τέρατα αλλά συνηθισμένοι άνθρωποι που το έκαναν αυτό όχι επειδή μισούσαν πραγματικά τους Εβραίους αλλά γιατί υπάκουαν σε διαταγές ανωτέρων. (Hogg et al 2011)
Με αφορμή λοιπόν τις φρικαλεότητες της ναζιστικής εποχής, σε ένα ακραίο πρωτοποριακό πείραμα ο Milgram θέλησε να εξετάσει την σύγκρουση μεταξύ…...

Similar Documents

Milgram and Zimbardo Experiments

...To start, both of these experiments are quite disturbing and yet interesting as to how people react or act in situations if given the opportunity. I actually looked up the Milgram and the Zimbardo experiments. I watched videos of both actually. I think Milgram wanted to prove that the prison guards, doctors, etc..., did not necessarily think that they were to blame for the atrocities that occurred in concentration camps, but were in their minds “just following orders”. In his experiments people issued shocks to others in increasing intervals of strength without any concern for the pain being inflicted. They were just following orders. Zimbardo turned a Stanford University Basement into a prison with half the participants as guards and the other half as inmates. The level of cruelty that the “guards” sank to is truly amazing. Both sides of the experiment literally assimilated to the roles given. It is my belief that the subjects in these experiments used the position of following orders or authority to let the ID free and do things they would never consider in normal society with rules and laws. In Milgram’s study the ones issuing the shocks probably did enjoy or get pleasure from what they were doing. Literally they let the “order” to shock someone give them pleasure. It would be interesting to know if any of the “shockers” had become sexually excited during this experiment. Zimbardo’s experiment really shows how the ego was affected by the experiment. Guards became abusive......

Words: 455 - Pages: 2

The Milgram Experiment

...The Milgram Experiment Why do people follow orders to carry out immoral acts even when they know it is wrong? Under what circumstances are normal everyday people obedient to authority? Research Aim: To find out if people would obey an unjust order to inflict pain on someone else. Research Hypothesis: That people would not be willing to inflict pain on one another simply because they were told to do so. Variables: IV, DV, Extraneous: Independent Variable Dependent Variable Extraneous Variable Proximity of the learner Amount of shock administered Closeness of the authority Duration of the shock Prestige of the setting Speed of the response Presence of rebellious peers Research Method: Forty male participants were selected after replying to a newspaper ad for an obedience experiment. At the beginning of the experiment they met a man called Mr Wallis, a mild-mannered man in his fifties; who was then hooked up to a charge generator. He was in fact a confederate. The participant sat in another room and tested 'Mr Wallis' on word pairs, when he got one wrong, the participant was to give him an electric shock. These increased as more incorrect answers were given from 15 to 450 volts. Each time a shock was given a pre-recorded sound played indicating Mr Wallis in varying degrees of pain, until after 315 volts there was an eerie silence. Each time they tried to stop Milgram himself encouraged the participant to continue (this was the authority......

Words: 523 - Pages: 3

Ethical Issues (Milgram)

...between participants and psychologists needs or expectations of the experiment. In some experimental situations the participant will not be fully informed of what they are taking part in so the psychologist can achieve a non-biased outcome from the results. This could be classed as harmful to the participants as the outcome of being deceived could lead to psychological harm. In Milgram’s (1963 cited in Hill, 2001 p24) study participants took part in the obedience to authority experiment. At this time the ethical guidelines were not as strict and this has brought outrage to some of his critics, Baumrind (1964) in particular is extremely critical of his approach and outcome of the experiment. Baumrind (1964) argued that the participants were not protected from harm throughout the experiment and they did not have fully informed consent. Her concerns were that the participants could have been psychology affected long term and the end result does not justify the means. She also implied that the participants were forced by the experimenter to shock the confederate; this was not the case as the participants were free to leave at any time. Milgram (1963 cited in Hill, 2005 p56) recorded the participants reactions to there actions in the experiment. Various forms of distress were observed which ranged from sweating, trembling, fits of uncontrollable nervous laughter and in extreme cases convulsions, in one particular experiment it had to be ceased early. From these results it is......

Words: 531 - Pages: 3

Social Conformity and the Milgram Experiment

...“The Experiments That Still Shock” by Carol Tavris, The Wall Street Journal In 1963, Stanley Milgram conducted an experiment on “obedience to authority” just 2 years after the Nazi Adolf Eichmann had claimed in his trial he was “only following orders” in the murder of Jews during the Holocaust. After World War 2, Milgram, along with many other people, was curious as to how many normal, everyday citizens would obey authority even when directly hurting another human being. About 780 Participants arrived at the Yale lab under the pretense they were to be part of an experiment studying the effects of punishment on learning. Three people were involved in each trial, one assigned the role the ‘teacher’, and the other the ‘learner’, and the experiment conductor (who was nothing but a man in a white lab coat). The learner, seated in an adjoining room as the teacher, was to receive an electric shock from the teacher whenever an error was made when reciting a pair of words. The teacher was to press a lever on a machine that had varying intensities of voltages. The shock levels were labeled “SLIGHT SHOCK” to “DANGER-SEVERE SHOCK” and finally “XXX”. With each error the learner made, the voltage intensity was to increase. What the participants didn’t know was that the learner was a confederate of Milgrams who didn't receive any shocks. He shouted and pleaded to be released with each “shock” according to a prearranged script. If the participant-teacher wanted to leave, the......

Words: 532 - Pages: 3

The Milgram Experiment

...The Milgram Experiment was one of the most influential experiments in social psychology. It was conducted by Stanley Milgram and was published in the 1960s. These laboratory experiments offer a powerful and disturbing look into the power of authority and obedience. Milgram was interested in researching how far people would go in obeying orders if it involved performing dangerous and even deadly action against another person and that violate their own personal beliefs and values. Simply put, Stanley Milgram was interested in how easily ordinary people could be influenced into committing atrocities for example, Germans in WWII (Taylor, Peplau & Sears, 2006). Milgram selected participants for his experiment by advertising, through the newspaper, for male participants to take part in a psychology study of learning at Yale University. The procedure was that the volunteer was paired with another person and they drew straws to find out who would be the “learner” and who would be the “teacher.” The draw was fixed so that the participant was always the teacher, and the learner was one of Milgram’s associates (pretending to be a real participant). While in another room, the "teacher" would deliver a shock, ranging from 15 to 450 volts, to the “learner" every time an incorrect answer was produced. While the participant believed that he was delivering real shocks to the learner, the associate was simply pretending to be shocked. As the level of shock increases, the learner’s......

Words: 553 - Pages: 3

Milgram

...Milgram, S. (1963) Behavioural Study of Obedience Case Study #2 Social Psychology Important terms: * Obedience: The psychological mechanism which links individual action to political purpose, the dispositional cement that binds men to systems of authority. * GADH: The “Germans are different hypothesis” * Dispositional attribution: This is believing that a person's behaviour is caused by an individual's personality or disposition rather than the situation they are in. * Situational attribution: This explains behaviour in terms of aspects of the situation that a person is in rather than the person's internal characteristics such as personality Background/Context: Milgram’s study is an attempt to test ‘the Germans are different’ hypothesis. The Germans are different hypothesis states that German’s have a basic character deficit which means they have a readiness to obey people in authority regardless of the act they are being asked to carry out. The Germans are different hypothesis is an example of a dispositional attribution as it is arguing that the cause of behaviour is believed to result from the persons own personality or characteristics. However, Milgram set out to question this dispositional attribution of the Germans. He believed that the situation had led to the inhumane behaviour of the Nazis and therefore that anybody in the same situation as those committing such atrocities would have done the same in the same circumstances. Milgram argued...

Words: 963 - Pages: 4

Experiments

...Examine the reasons why some sociologists choose to use experiments when conducting research. Study the reason why sociologist prefer to use experimental methods when carrying out a research There are many different types of experiments that can be conducted by sociologist, in order to help with the research that they are planning to carry out or just to help further prove their hypothesis. There are three main experimental methods that sociologists may choose to carry out their research/study. These three experimental methods are: Natural, field and Comparative. Each of these experiments has their own advantages and disadvantages. These positive and negative factors can analysed by practical, ethical and theoretical limitations and strengths that can be considered. This essay will be looking at each of these in detail. But, firstly what is an experiment? An experiment is a way of investigation a cause and effect relationship between independent variable and dependent variable. The first type of experiment that sociologist may choose to use in their research is, laboratory experiment. Laboratory experiments are conducted in a control setting, (this means that IV (The independent variable) and DV (dependent variable) can be controlled and manipulated by the researcher). Participant are given instruction to carry out certain tasks, in a normally manner. From this, the researchers are able to observe behaviour and be able to see cause and affect relationship between......

Words: 1585 - Pages: 7

The Milgram Experiment

...The Milgram Experiment The Milgram experiment took place in 1963 and was conducted by Stanley Milgram. Stanley Milgram who was a psychologist at Yale University performed this experiment to show the conflict between obedience to authority and personal ethics and morals. In 1962 Milgram wanted to investigate how the Nazis could terminate Jews during World War II without even the thought of human dignity. With this experiment he would show how the Germans were obedient to authority figures. To do this Milgram selected 40 males’ participants between the age of 20 and 50 to play 2 roles. The first role was the teacher and the second role was that of student. All the participants were teachers because Milgram rigged the selection process. With all the partisipants believing they were selected as teachers they were taken to a room where the students were connected to electrodes. The researcher asked a serious of health questions and the student would answer with some concerns but decided to continue with the test. Next the teachers were put in adjoining room seated in front of a shock generator. The shock generator was comprised of multipul switches ranging from 15 volts up to 450 volts. The researcher explained to the teachers that for every wrong answer given they were to administer a shock starting from 15 volts. For every wrong answer after that he was to increase to the next voltage and so on. The student which was a recording would show signs of pain and wanting to......

Words: 542 - Pages: 3

The Experiment

...The Experiment (2010) The Experiment is a thriller based upon a psychological study, ‘’Stanford Prison Experiment’’ conducted in 1971, where men are chosen to participate in the roles of guards and prisoners. Paul T. Scheuring, who also wrote the screenplay, directed the movie. The Experiment is a remake of the German movie Das Experiment (2001) both of which are loosely based on the novel Das Experiment – Black Box (1999) by German writer and actor Mario Giordano. Besides writing the book Giordano wrote the screenplay for Das Experiment. The movie is about an experiment that goes wrong. We follow Travis, a regular guy who gets fired and therefore says yes to participate in an experiment in exchange of money. For about a week he is being tested with a lot of others men. In this experiment-center he is asked about his past, his present and his future. So is everyone else. He then has to sit in a tiny, dark room with a slideshow of gruesome pictures and video clips. Thereafter 26 men are selected to be participate and are taken to the prison where they are given the roles of guards and prisoners. Here the participants are given five rules. Guards were informed that those prisoners who break the rules must be punished commensurately. The experiment is on for about six days until the prisoners finally tries to escape which leads to a big fight between the guards and the prisoners. Finally the red lights come on, the gates open and the experiment is over. The......

Words: 1185 - Pages: 5

Milgrams Background

...discussed research study which has many ethical issues is known to be conducted by a behavioral psychologist Stanley Milgram (1963). Leading to many discussions Milgram (1963) purpose of his study was to investigate how far an individual would obey a figure of authority (Bernstein, 2011). Stanley Milgram (1963) introduced his well-known study on obedience within psychology. Milgram (1963) was a psychologist based at Yale University; he had based his laboratory experiments in a form to be able to study the occurrence of obedience to authority within humans. To be able to conduct the experiment Milgram (1963) advertised his experiment on a newspaper, which he then used to select 40 males age ranged from 20 – 50 years old as participants (Milgram, 1974). As the participants attended they were told the study focused on the effect punishment had in relation to learning. However before the experiment had begun the group of 40 participants were introduced to another participant who was a confederate of Milgram (1963). The confederate was always the learner throughout the experiment; however a drawing was done to decide their roles as a learner or teacher. This was done on purpose to make sure the participants were not aware that the learner was a confederate of Milgram (1963). As a part of this experiment there was an ‘experimenter’ introduced in a lab coat, which was not Milgram (1963). The study begun with the experimenter strapping the learner to a chair with electrodes......

Words: 1546 - Pages: 7

Stanley Milgram

...unless a justification for them can be given, they are illegitimate, and should be dismantled, to increase the scope of human freedom.” There is a true feeling of what authority can do if placed in situations that require someone to follow instructions. What happens to someone when they follow the orders of another person in authority? An experiment conducted by psychologist Stanley Milgram reveal how situationism applies to study results. How would this experiment differ if the participants were from various races, cultures, gender groups? A summary of the study and how it was conducted Stanley Milgram is a psychologist who conducted a study based on obedience during the 1960’s, and this experiment produced startling results. Questions still arise about the experiments validity, but the impact on psychology remains to be one of the best measures to assess how authority plays a role in obedience. In 1961 after the Trial of WWII criminal Adolph Eichmann, Milgram started his study. Stanley Milgram's experiment built on the idea of obedience, and the experiment would deliver a shock to participants who participated in the experiment. There were levels of voltage from mild to dangerous, and to a maximum voltage of 450, the highest level were labeled XXX. The role of a teacher who would deliver the shock to the student every time the student answered incorrectly. The student would only pretend to be shocked, but the teacher thought they were shocking the......

Words: 1162 - Pages: 5

The Milgram Experiment

...PY177M1 January 20, 2016 The Milgram Experiment: Obedience The Milgram Experiment were based on obedience to authority figures. A series of notable social psychology experiment conducted by Yale University psychologist Stanley Milgram in the early 1960s. It measured the willingness of participants to obey an authority figure when put in unconformable position. Stanley asked himself “How far will a human being go if an anonymous authority orders him to torture or even to kill a fellow human”. As many of the participants were approached in the streets to become a part of the experiment. Many of the participants didn’t know what was going to go on during the experiment. As they were pulled into the area where the experiment was being performed. After the psychologist is done explaining the experiment they would start the experiment. Two participants were done at the same time but one of the participants was a part of the experiment which was the person that wasn’t the teacher in the experiment. The teacher would sit outside of this other room and read off a set of words and the person in the room had to answer them correctly or get an electric shock as a punishment. With ever answer wrong the shock went up in voltage. The voltage started about 15 volts and went up to 300 volts. If you reached 300 volts and the person wasn’t done answering all the question right, than the person would just kept getting shocked at 300 volts. As the experiment went on a common trend......

Words: 488 - Pages: 2

The Milgram Experiment

...Abstract Stanley Milgram, a psychologist at Yale University, performed one of the most famous studies conducted at the time, in 1963. Stanley Milgram was very interested in the effects of interactions on behavior. In his experiment, he wanted to test the limits of the participant's compliance and obedience, under conditions of extreme distress. Milgram wanted to have a better understanding of how far people would go to obey orders given by someone in an authority role; even if that meant that, the orders contradicted their personal beliefs. The subjects of the study believed they had to obey what the authority figure's guidance that was conveyed to them. The guidelines were to shock other participants ultimately if they answered incorrectly; even silence was an incorrect answer. The experiment, to this day, is one that is studied, because it showed how many people, no matter gender, economic stance, or race, would inflict pain, and even death, to obey someone who has more authority than they do. The subjects were given a set of rules to abide by. The study was to see how the subjects responded to the effects of punishment on memory. The Milgram Experiment There were two main pieces of this study; there was the "learner" and the "experimenter". There was a list of teachers, the teachers were told to give shocks to the learners, the shocks were not real, and however, the participants did not know this. The participants thought the students were being......

Words: 1168 - Pages: 5

Zimbardo and Milgram

...Questions Zimbardo and Milgram Excelsior College SOC 101- Introduction to Sociology Module 2 - Assignment By: Tammy S. Wood Due Date: Sunday March 13, 2016 Professor: Charles Seagle Zimbardo and Milgram Experiments In this critical thinking assignment questions will be addressed that pertain to the Stanford prison experiment and the Milgram Experiment. The Milgram experiment participants were selected after responding to an advertisement to take part in a study at Yale University. The participants drew lots to find out who would be the "learner" and who would be the "teacher". Electrodes were placed on the learner and the teacher would ask questions, if question was answered incorrectly the learner would receive an electric shock. With each wrong answered the "learner" would receive a higher volt of shock("Milgram Experiment (Darren Brown),"n.d.). The Stanford Prison experiment participants were recruited by an advertisement placed in the newspaper offering male college students fifteen dollars a day to participate in a study of psychology of imprisonment. Participants were divided up into groups of two one group being the guards and the other group being the prisoners("Zimbardo shows how most evil comes from hierarachy," n.d.). The Stanford Prison experiment purpose was to understand the development of norms and the effects of positions, social expectations, and labels that are endured in a prison environment. Yes, this experiment is one that would......

Words: 862 - Pages: 4

Stanley Milgram

...Stanley Milgrams Experiment- Ethical or Unethical? February 16 2012 Stanley Milgram conducted a psychological experiment on the problem of destructive obedience and how it serves numerous productive functions in society. Although journalist Diana Baumrind questioned his experiment as to whether or not it was ethical, Stanley proved his case thoroughly by proving that all of his actions were well planned and very ethical. He did this by following the guidelines of ethics and social science research including protecting his participants from long lasting physical pain or psychological harm, informing all the subjects of potential risks and procedures involved, and also using necessary deception for the purpose of deceiving the participants so they are not influenced by the real purpose of the experiment. Stanley Milgram proves his case thoroughly and with the utmost confidence. Stanley ensured that all his participants were protected from long lasting physical pain and psychological harm. Although Diana stated that “It has become more commonplace in psychological laboratory studies to manipulate, embarrass and discomfort subjects...Milgrams study is a case in point”, she was clearly mistaken. Milgram ensured that post-experimental treatment was administered to all the subjects. Although some patients during the experiment experienced some very unexpected symptoms such as twitching, sweating, groaning and nervous laughter fits, four out of five subjects felt that this......

Words: 576 - Pages: 3