Free Essay

Oplan

In: Other Topics

Submitted By tentai
Words 2884
Pages 12
Oplan:
Tutok Basa

S.Y. 2013 – 2014

Republic of the Philippines
Department of Education
National Capital Region
DIVISION OF CITY SCHOOLS
Quezon City, Metro Manila

Pangalan _____________________________________ Baitang at Pangkat _____________

Unang Baitang

Masayang Mag-anak Sabado ng umaga, ang lahat ay abalang abala sa kanilang mga gawain. “Maganda ng umaga po, Nanay! Magandang umaga po, Tatay!” ang bati nina Ada at Milo.
Masayang nagluluto ang Nanay sa kusina. Nagtatanim naman ng gulay si Tatay sa bakanteng lote.
“Aw! Aw! Aw!” ang tahol ni Pulgoso habang nakikipaghabulan sa malikot na si Muning.
“Tiktilaok!” ang sabi ng manok nang makitang may dala-dalang patuka si Milo. “Ako na ang maglilinis ng silid Kuya,” sigaw ni Ada. Hapon na nang matapos sa kanilang Gawain ang mag-anak. Kahit pagod, ang lahat ay may ngiti sa labi.
Sila ay larawan ng isang masaya at nagtutulungang mag-anak.
Masayang Mag-anak Sabado ng umaga, ang lahat ay abalang abala sa kanilang mga gawain. “Maganda ng umaga po, Nanay! Magandang umaga po, Tatay!” ang bati nina Ada at Milo.
Masayang nagluluto ang Nanay sa kusina. Nagtatanim naman ng gulay si Tatay sa bakanteng lote.
“Aw! Aw! Aw!” ang tahol ni Pulgoso habang nakikipaghabulan sa malikot na si Muning.
“Tiktilaok!” ang sabi ng manok nang makitang may dala-dalang patuka si Milo. “Ako na ang maglilinis ng silid Kuya,” sigaw ni Ada. Hapon na nang matapos sa kanilang Gawain ang mag-anak. Kahit pagod, ang lahat ay may ngiti sa labi.
Sila ay larawan ng isang masaya at nagtutulungang mag-anak.

Unang Baitang.

Sagutin ang mga tanong.

1. Kailan nangyari ang kuwento? a. Lunes c. Sabado b. Biyernes d. Linggo

2. Sino-sino ang mga abalang abala? a. Nanay c. Kuya b. Tatay d. Lahat

3. Ano ang ginagawa ng tatay? a. Nagdidilig c. nag-aararo b. Nagtatanim d. nagsisibak ng kahoy

4. Ano ang ginagawa ng tatay? a. Naglalaba c. nagluluto b. Nagtatanim d. nagtatahi ng damit

5. Sino ang naglilinis ng silid? a. Ana c. Aida b. Ada d. Aira

6. Ang may dala-dalang patuka ay si ____? a. Milo c. Mila b. Nilo d. Nila

7. Sino si Pulgoso? a. Aso c. manok b. Pusa d. ibon

8. Ano sa mga ito ang tunog nal ikha ni Pulgoso? a. Twit! Twit! c. kokak! Kokak! b. Kwak! Kwak! d. Aw! Aw!

9. Si Pulgoso ay nakikipaghabulan kay Muning. Si Muning ay isang ___. a. Aso c. manok b. Pusa d. ibon

10. Ang tunong o huni ng isang pusa ay ___. a. Twit! Twi! c. Miyaw! Miyaw! b. Kokak! Kokak! d. Meee! Meee!

11. Ano ang sabi ng manok? c. Twit! Twit! c. Tik-Tila-ok! d. Kwak! Kwak! d. Mooo! Mooo!

12. Natapos sa Gawain ang mag-anak ng _____. e. Umaga c. hapon f. Tanghali d. gabi

13. Kahit pagod ang lahat ay makikita sa mukha ng bawat isa ang ___. g. Matamis na tawa c. ngiti sa labi h. Malakas na halakhak d. sulyap

14. Ang ibig sabihin ng abala? i. Walang Gawain c. maraming ginagawa j. Tutok sa Gawain d. walang pahinga

15. Ano ang naramdaman ng mag-anak pagkatapos ng kanilang gawain? k. Malungkot c. maraming ginagawa l. Masaya d. walang pahinga

Republic of the Philippines
Department of Education
National Capital Region
DIVISION OF CITY SCHOOLS
Quezon City, Metro Manila

Pangalan _____________________________________ Baitang at Pangkat _____________

Ikalawang Baitang

Ang Alamat ng Palayan

Ayon sa isang alamat, ang kakulangan sa bigas ang nagtulak sa mga Ifugao na buuin ang Hagdang-Hagdang Palayan. Noong unang panahon, maraming nagutom sa mga Ifugao dahil sa kakulangan sa bigas. Bulubundukin ang kanilang lugar kaya wala silang malawak na mapagtamnan. Naging suliranin din ang patubig sa mga palayan kung kaya patuloy ang kanilang pagkagutom. Isang mumbaki o pari ang kanilang pinuntahan upang itanong kung ano ang kanilang gagawin. Tumayo ang mumbaki sa kanilang pamayanan upang makapag-isip. Lakad siya nang lakad hanggang sa mahapo. “Ano kaya ang aking gagawin?” ang tanong sa kaniyang sarili. Namahinga siya sa isang kuweba. Nakita niya doon ang grupo ng mga bato na kahawig ng grupo ng bundok na kanilang tinitirhan. “Ano ang maaari kong gawin sa mga batong ito,” ang sambit niya sa kaniyang sarili.” Kakaiba ang anyo ng mga batong ito sapagkat animo’y mga baiting ng hagdan,” ang sabi pa niya. Kaniya ring napansin na ang tubig na magmumula sa itaas ng kuweba ay unti-unting dumadaloy mula sa tuktok hanggang kahulihulihang baiting ng mga bato. Ito ang nagbigay ng ideya samumbaki upang himukin ang mga Ifugao upang lumikha ng tila hagdan sa gilid ng bundok na mapagtatamnan ng palay.
Ang Alamat ng Palayan

Ayon sa isang alamat, ang kakulangan sa bigas ang nagtulak sa mga Ifugao na buuin ang Hagdang-Hagdang Palayan. Noong unang panahon, maraming nagutom sa mga Ifugao dahil sa kakulangan sa bigas. Bulubundukin ang kanilang lugar kaya wala silang malawak na mapagtamnan. Naging suliranin din ang patubig sa mga palayan kung kaya patuloy ang kanilang pagkagutom. Isang mumbaki o pari ang kanilang pinuntahan upang itanong kung ano ang kanilang gagawin. Tumayo ang mumbaki sa kanilang pamayanan upang makapag-isip. Lakad siya nang lakad hanggang sa mahapo. “Ano kaya ang aking gagawin?” ang tanong sa kaniyang sarili. Namahinga siya sa isang kuweba. Nakita niya doon ang grupo ng mga bato na kahawig ng grupo ng bundok na kanilang tinitirhan. “Ano ang maaari kong gawin sa mga batong ito,” ang sambit niya sa kaniyang sarili.” Kakaiba ang anyo ng mga batong ito sapagkat animo’y mga baiting ng hagdan,” ang sabi pa niya. Kaniya ring napansin na ang tubig na magmumula sa itaas ng kuweba ay unti-unting dumadaloy mula sa tuktok hanggang kahulihulihang baiting ng mga bato. Ito ang nagbigay ng ideya samumbaki upang himukin ang mga Ifugao upang lumikha ng tila hagdan sa gilid ng bundok na mapagtatamnan ng palay.

Ikalawang Baitang

Sagutin ang mga tanong.

1. Ang binasa mong kuwento ay isang _____. a. Kuwentong bayan c. pabula b. Maikling kuwento d. alamat

2. Ang pangunahing suliranin ng mga Ifugao ay ang _____. a. Kawalan ng gulay c. kawalan ng bigas b. Kawalan ng prutas d. kawalan ng bahay

3. Sino ang hinihingan ng tulong ng mga Ifugao? c. Datu o pinuno c. Kapitan o Kagawad d. Mumbaki o pari d. lakan o lakandula

4. Ano ang nagging batayan ng mumbaki ang Hagdang-hagdang Palayan? e. Gutom ang mamamayan f. Kasaganahan ng mamamayan g. Kadakilaan ng mamamayan h. Kagandahan ng paligid

5. Ang ibig sabihin ng salitang malawak ay _____. i. Makitid c. mahaba j. Malapad d. makapal

6. Ang mumbaki ayos sa kuwento ay isang _____. k. Pinuno c. mahaba l. Pari d. lakan

7. Napansin ng mumbaki o pari ang kakaibang bagay na maglulutas sa suliranin ng mga Ifugao. m. Lupa c. puno n. Bato d. kahoy

8. Bulubundukin ang kanilang lugar. Ano ang ibig sabihin ng bulubundukin? o. Hanay-hanay na bundok p. Kabit-kabit na bundok q. Sunud-sunod na bundok r. Magkakatapat na bundok

9. Bakit walang mapagtaniman ang mga Ifugao? s. Walang binhi ng palay t. Walang tubig sa bundok u. Bulubundukin ang lugar v. Panay bato ang nakikita

10. Sino ang naging daan upang mabuo ang Hagdan-Hagdang Palayan? w. Mamamayan ng Ifugao x. Ang pari o mumbaki y. Ang pamayanan z. Lahat ay tamang sagot

11. Mailalarawan ang mga Ifugao, bilang isang _____. {. Matalino |. Masipag }. Matiyaga ~. Lahat ay tamang sagot

12. Lakad nang lakad ang mumbaki, habang siya ay nag-isip at hindi mapakali. Ang mumbaki ay may ____. . Maysakit . May problema . May kaaway . May nararamdaman

13. Matatagpuan ang Hagdan-Hagdang palayan sa _____. . Benguet . Baguio . Kalinga-Apayao . Ifugao

14. Ang aral ng alamat ay _____. . Maging matalino sa lahat ng bahay. . Maging madasalin . Maging masipag . Lahat ay tama ang sagot

15. Ano ang mabisang pamagat ang maibibigay mo, kung ikaw ang tatanungin? . Ang mga Ifugao . Ang Mumbaki . Ang Hagdan-Hagdang Palayan ng mga Ifugao . Ang suliranin ng mga Ifugao

Republic of the Philippines
Department of Education
National Capital Region
DIVISION OF CITY SCHOOLS
Quezon City, Metro Manila

Pangalan _____________________________________ Baitang at Pangkat _____________

Ikatlong Baitang
Langgam : Masipag…Masikap…Matiyaga Ang langgam ay isang insekto na may dalawang mahahaba at mabalahibong bahagi sa ulo na kung tawagin ay antenna. Ito’y ginagamit nilang pangalabit at pantawag ng pansin sa kapwa langgam. Ginagamit din ang antenang ito sa pag-amoy at pagtikim ng pagkain. Sa pamamagitan nito ay nalalaman din nila kung ang katabing langgam ay kaibigan o kaaway. Upang mapanatiling matalas ang pakiramdam ng antenna, ito’y kailangang suklay-suklayin ng unahang paa kung saan naroon ang animo’y lagaring bahagi ng insekto. Ang panuklay na ito ay nililinis ng langgam sa pamamagitan ng kanyang bibig. May iba-ibang uri ng langgam : langgam na pula o taratara,langgam na itim, langgam na karag at kuwitib. Ang kuwitib ang pinakamaliit ngunit pinakamasakit mangagat sa lahat. Sa mga langgam, ang munting umbok ng lupa ay itinuturing nilang palasyo. Ang palasyong ito na kung tawagin ay bahay-langgam ay pinagkukutaan ng libu-libong langgam na may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan. Tulad ng isang tunay na palasyo, ito’ytinatarunan ng mga sundalong langgam araw at gabi. Kapag may naramdaman silang panganib, ang mga ito ay lalabs sa bahay langgam upang pigilin ang kaaway. May mga nakatalagang gwardiya upang bantayan ang reyna at ippagtanggol siya sa oras ng panganib. Kung minsan, kapag nakahuhuli sila ng kaaway ay dinadala nila ang mga ito sa loob ng kuta. Doon na naninirahan at nagtatrabaho ang mga bihag hanggang sa mamatay o kaya’y makatakas. Ang reyna ang itinuturing na pinuno at ina ng mga langgam. Kaiba siya sa lahat ng reyna. Sa halip na alagaan niya ang kanyang mga anak ay siya pa ang pinagsisilbihan at ipinagtatanggol ng mga ito. Nabubuhay ang isang reynang langgam mula sampu hanggang labimpitong taon. Ang loob ng nahay-langgam ay nahahati sa maraming kwarto. Bawat kwarto ay may nakatalagang gamit. May kwartong nakalaan para pag-imbakan ng mga itlog. Sa lugar na ito pumupunta ang reyna sa oras ng kanyang pangingitlog. Dito ay may mga nars na langgam. May isang lugar din sila para sa pagkain. Masipag at matiyaga sila sa paghahanap nito. Kapag ang isa sa kanila a may natanaw na makakain, agad itong bumabalik sa kuta upang balitaan o bigyang babala ang iba pang kasamahan. Ito ang kalimitang dahilan kung bakit madalas natin silang makitang nagbubulungan sa tuwing sila’y nagkakasalubong. Bukod sa matatamis na pagkaing kanilang paborito, ay mayroon din silang katas na iniinom. Ito’y katas na buhat sa mga berdeng insekto na kung tawagin ay aphids. Dahil sa sama-sama at tulung-tulong na paggawa ng mga langgam, ang tungkuling nakatalaga sa bawat isa ay naisakatuparan nang walang naaaksayang oras.
Langgam : Masipag…Masikap…Matiyaga Ang langgam ay isang insekto na may dalawang mahahaba at mabalahibong bahagi sa ulo na kung tawagin ay antenna. Ito’y ginagamit nilang pangalabit at pantawag ng pansin sa kapwa langgam. Ginagamit din ang antenang ito sa pag-amoy at pagtikim ng pagkain. Sa pamamagitan nito ay nalalaman din nila kung ang katabing langgam ay kaibigan o kaaway. Upang mapanatiling matalas ang pakiramdam ng antenna, ito’y kailangang suklay-suklayin ng unahang paa kung saan naroon ang animo’y lagaring bahagi ng insekto. Ang panuklay na ito ay nililinis ng langgam sa pamamagitan ng kanyang bibig. May iba-ibang uri ng langgam : langgam na pula o taratara,langgam na itim, langgam na karag at kuwitib. Ang kuwitib ang pinakamaliit ngunit pinakamasakit mangagat sa lahat. Sa mga langgam, ang munting umbok ng lupa ay itinuturing nilang palasyo. Ang palasyong ito na kung tawagin ay bahay-langgam ay pinagkukutaan ng libu-libong langgam na may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan. Tulad ng isang tunay na palasyo, ito’ytinatarunan ng mga sundalong langgam araw at gabi. Kapag may naramdaman silang panganib, ang mga ito ay lalabs sa bahay langgam upang pigilin ang kaaway. May mga nakatalagang gwardiya upang bantayan ang reyna at ippagtanggol siya sa oras ng panganib. Kung minsan, kapag nakahuhuli sila ng kaaway ay dinadala nila ang mga ito sa loob ng kuta. Doon na naninirahan at nagtatrabaho ang mga bihag hanggang sa mamatay o kaya’y makatakas. Ang reyna ang itinuturing na pinuno at ina ng mga langgam. Kaiba siya sa lahat ng reyna. Sa halip na alagaan niya ang kanyang mga anak ay siya pa ang pinagsisilbihan at ipinagtatanggol ng mga ito. Nabubuhay ang isang reynang langgam mula sampu hanggang labimpitong taon. Ang loob ng nahay-langgam ay nahahati sa maraming kwarto. Bawat kwarto ay may nakatalagang gamit. May kwartong nakalaan para pag-imbakan ng mga itlog. Sa lugar na ito pumupunta ang reyna sa oras ng kanyang pangingitlog. Dito ay may mga nars na langgam. May isang lugar din sila para sa pagkain. Masipag at matiyaga sila sa paghahanap nito. Kapag ang isa sa kanila a may natanaw na makakain, agad itong bumabalik sa kuta upang balitaan o bigyang babala ang iba pang kasamahan. Ito ang kalimitang dahilan kung bakit madalas natin silang makitang nagbubulungan sa tuwing sila’y nagkakasalubong. Bukod sa matatamis na pagkaing kanilang paborito, ay mayroon din silang katas na iniinom. Ito’y katas na buhat sa mga berdeng insekto na kung tawagin ay aphids. Dahil sa sama-sama at tulung-tulong na paggawa ng mga langgam, ang tungkuling nakatalaga sa bawat isa ay naisakatuparan nang walang naaaksayang oras.

Ikatlong Baitang

Sagutin ang mga tanong.

1. Ang teksto mong binasa ay isang? a. Parabula c. maikling kuwento b. Pabula d. kuwentong bayan

2. Bakit mahalaga ang kanilang antena? a. Ginagamit na pangalabit at pantawag ng pansin sa kapwa langgam b. Ginagamit din ay ito sa pang-amoy at pagtikim ng pagkain. c. Nalalaman nito kung katabing langgam ay kaibigan o kaaway d. Lahat ng nabanggit

3. Bakit kinakailangang suklay-suklayin ang antena ng langgam? a. Upang mapanatiling matalas ang pakiramdam ng antena b. Upang mapanatiling malinis ito c. Upang ito ay lagging nakatikwas d. Upang hindi ito masira

4. Ang loob ng bahay ng langgam ay? a. Iisa ang kuwarto b. Nahahati sa maraming kuwarto c. Tatlo ang kwarto d. Walang kuwarto

5. Ano sa mga sumusunod ang hindi tungkulin na ginagampanan ng langgam? a. Masipag at matiyaga sila sa paghanap ng pagkain b. May malasakit sa isa’t-isa c. Nagbibigayan d. Naglalamangan

6. Paano pinapangalagaan ng kapwa langgam ang kanilang reyna? a. May mga nakatalagang gwardiya upang bantayan ang reyna b. Ipinagluluto ang reyna c. Pinapapasok ang mga kaaway sa loob ng palasyo d. Pinaliligiran ang reyna

7. Ano ang kasingkahulugan ng salitang matalas ang pakiramdam? a. Malakas ang pakiramdam b. Mabagal mag-isip c. Mabilis mag-isip

8. Ano ang tawag ng mga langgam sa munting umbok ng lupa na kanilang tintirahan? a. Bahay b. kastilyo c. palasyo d. wala sa nabanggit

9. Ano-ano ang mga pangunahing pagkain ng mga langgam? a. Matamis at katas mula sa insekto b. Maasim at gatas c. Kanin at kape d. Matamis at maasim na pagkain

10. Saan dinadala ng mga langgam ang mga nahuling kaaway? a. Sa kuta c. sa bahay b. Sa kulungan d. sa palasyo

11. Ilang taon nabubuhay ang reynang langgam? a. Lima hanggang sampu b. Sampu hanggang labmpitong taon c. Isa hanggang tatlong taon d. Sampu hanggang dalawampung taon

12. Alin sa mga sumusunod ang bahagi ng bahay ng langgam? e. Imbakan ng mga itlong f. Silid tulugan g. Silid aklatan h. Palikuran

13. Sino ang nangangalaga sa reyna sa oras ng kaniyang pangingitlog? i. Doctor b. nars c. katulong d. guwardiya

14. Bakit madalas nating makitang nagbubulungan ang mga langgam sa tuwing sila’y nagkakasalubong? j. Nagbibigay babala sa ibang kasamahan k. Nag-aaway sila l. Nagkukuwentuhan sila m. Nagbabalitaan

15. Ano ang mapupulot na magandang aral sa teksto? n. Magbigayan o. Magtulungan sa lahat ng oras p. Magkaroon ng magandang pananaw sa buhay

Division of City Schools

School District XI – B

WEST FAIRVIEW ELEMENTARY SCHOOL

Quezon City, metro Manila

LIST OF NON-READERS

GRADE – TWO

2013 – 2014

BOYS

1. Abad, Benrod 2. Abasolo, Jayvee 3. Alban, Christ Dariel 4. Amilin, Awie 5. Amboyon, Virgincito 6. Arsolon, Basil 7. Bautista, harry John 8. Bentillo, Nathaniel 9. Cabrera, Jhonrey 10. Canoy, Ronel 11. Castillo, Alexander 12. Casipe, Gerald 13. Doring, Jorge Hendrick 14. Espeloa, Gian 15. Galang, Bryan 16. Lopez, Jasper 17. Perez, John Russel 18. Porferio, Antonio III 19. Reyes, Hilario 20. Ronquillo, Dominic 21. Tomelden, Jhewelle 22. Villa, Jonathan

GIRLS

1. Abarejo, Cyda 2. Alcantara, joyce Ann 3. Batalla, Kristelle 4. Denapo, Rochelle 5. Eduardo, Cristine 6. Jose, Julie Ann 7. Mahinay, Raselle 8. Masbaso, Jobie Ann 9. Paragas, Cristina 10. Rivera, Ahnira 11. Roldan, Mary Rose 12. Vendiola, Sarah 13. Villeja, Ma. Lovy Jane

Division of City Schools
School District XVIII
WEST FAIRVIEW ELEMENTARY SCHOOL
Quezon City, 5th District, metro Manila

OPLAN TUTOK BASA
List of grade III Non-Readers
October – November, 2013

BOYS

1. Abing, Joel 2. Alan, James Park 3. Almosara, Christian 4. Aquino, Wally 5. Arsenio, Jayron 6. De la Cruz, Kevin 7. Diestro, Rommel 8. Duncil, Ledric 9. Eduardo, Trisha 10. Jolo, Arnold 11. Canete, Joshua 12. Luces, Luis James 13. Marcellana, John Rhen 14. Pamarang, George 15. Paso, Noriel 16. Penis, Lawrence 17. Ruiz, Alwin 18. Sena, Johnway 19. Tagle, Raymond 20. Valdez, Ronald 21. Verterra, Ian

GIRLS

1. Acosta, Charmen 2. Almosara, Mary Joy 3. Andagan, Mary Joy 4. Begala, Samantha Nicole 5. Caguindingan, Mary Jine 6. Donato, Margarita 7. Eduardo, Trisha 8. Paz, Daina 9. Rafallo, Jill Shanley 10. Umpad, Annabela Grace…...

Similar Documents

Free Essay

Philippine Forest

...the world in terms of number of threatened endemic species of birds. The “tamaraw” (Bubalus Mendorensis) has become the most threatened mammal with population of less than 200. In the marine ecosystem, “commercially important” species like tuna, shellfish and other audible species are also overharvested. In 1992, the United Nation convened a conference on Environment and Development. This was held in the Rio de Janairo, Brazil, and came to be known by many names: the UNCED, the Earth Summit, and Rio Summit. Now it is called the Global Agenda 21 or Agenda 21. The PCSD was the group which led the making of the Philippine Agenda. It was the very first national council for sustainable development created after UNCED. Forest Management OPLAN SAGIP GUBAT was implemented in an effort to save and protect the remaining old growth forests of the Philippines and preserve its biodiversity. Its execution anchored DENR administrative Order No.24 Series of 1991 which imposes total logging ban in old growth forests and took effect on January 1, 1991. Protected Areas and Wildlife Management The passage if the NIPAS Act of 1992 or the act providing for the establishment and management of National Integrated Protected Areas System aims to preserve biological diversity and management of protected areas. Forest Land Management Agreement (FLMA) gives reforestation contractors and privilege to manage and protect the areas they reforested and be able to benefit from the harvest of forest......

Words: 4854 - Pages: 20

Free Essay

Policing

...urged the members of the PNP to help the government to fulfill its goal towards the Philippine 2000. Under Director Gen. Sarmiento's stewardship, the organization, as it is done centered its attention in helping the country to move forward economically by maintaining peace and order, assisting the government in times of calamities and combating violence and lawlessness. He imbibed to the minds of the entire PNP personnel of their commitment to the entire populace through the POLICE 2000. It may not be a perfect organization but it is forever cleansing its ranks-to rid of the very few misfits who have tarnished its image. The PNP is currently intensifying its operations on "OPLAN PAGLALANSAG" in answer to the President's call to dismantle all existing private armed groups throughout the archipelago and "OPLAN PAGBABAGO" as the organization's way of religiously cleansing its force of misguided elements. Indeed, our police force have a great task ahead of them but with the people behind it, how can it fail. With the affectivity of Republic Act No. 8551, "An Act Providing for the Reform and Reorganization of the Philippine National Police and for other Purposes, amending Certain Provisions of RA No. 6975", otherwise known as the “Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998,” the PNP was envisioned to be a community and service oriented Agency. As mandated by law, the PNP activated/created the Internal Affairs Service (IAS) on a national scope on 1 June......

Words: 1623 - Pages: 7

Free Essay

Taxation

...internet taxation? (Mirasol, 2013). As Muscovitch branded e-commerce as “a new international trade route,” tax laws should be modified in order to attend to the new scheme of activities occurring online (Adam, Dogramaci, Gangopadhyay, & Yesha, 1999, p.152). One of our interviewees, Richard Oquendo (2013), asserted that the prevailing reason of the BIR for not yet taxing e-retailers is because of the difficulty in tracing their presence. As what he said, even without the proposed bill, as long as there is a program coming from the national office, the BIR can rightly go after the online sellers because there is already enough evidence of the said activity by just printing online advertisements and products posted. The BIR has come upon the “Oplan Kandado” program whereby they can automatically close businesses that have not complied the registration uphold by the BIR. Retailers can be punished if they are not able to report their returns due to their avoidance of paying tax or the so called “tax evasion.” The E-commerce Act of the Philippines also exhibits a huge role in helping the government to have an easier collection of tax by subjecting some documents such as invoices, receipts and the like into an electronic format. The absence of sales invoices makes it difficult for the seller to ascertain the sales they have and the equivalent income they are obliged to pay. The Revenue Memorandum Order No. 21-2000 was amended by the BIR for the principles regarding the......

Words: 3200 - Pages: 13

Premium Essay

Common Difficulties Encountered by High School Students in Philippines

... | |May 2012 |21 - 26 |National Schools Maintenance Week | | | |(Brigada Eskwela) | | |28 |Registration of 5-6 year old children for for Kindergarten and Grade 1 at | | | |Barangay Centers | | | |Oplan Balik Eskwela | | |28 - 31 | | |June 2012 |1 – 8 |Oplan Balik Eskwela | | |4 |Beginning of Classes for SY 2012- 2013 | | | |Orientation on the Students on the enhanced Basic Education, K to | | | |12 Program Implementation | | |9 |Distribution of Textbooks and Other Learning Resources | | ...

Words: 3288 - Pages: 14

Premium Essay

Brigada Eskwela

...CHAPTER 1 INTRODUCTION 1.1 WHAT IS BRIGADA ESKWELA? Brigada Eskwela, also known as the Bayanihan Para Sa Paaralan, is a nationwide voluntary effort of teachers, parents, students, community members, and other organizations to do minor repairs and clean-ups on their schools in preparation for the start of the school year. This week-long event began in 2003 as part of the Oplan Balik Eskwela Program and National Maintenance Week of the Department of Education(DepEd). It encourages volunteers give out their time, effort, and even donate materials such as paint, cement, lumber and other materials, which could be used for minor repairs and building. Donations from local corporations and businesses are given in kind. Minor repairs are usually done before the opening of classes. Maintenance work such as the repainting of the roof and exterior walls, repair of leaking water pipes, ceiling boards, broken furniture and windows, cleaning of toilets, and gardening are done by volunteers with the help of donations in kind from non-government organizations and corporations. As early as February, school heads recruit volunteers who would participate in the brigade, by March, they would approach local businesses for donations, then organize work groups by April. It is usually held two weeks prior to every year's opening of classes. 1.2.1 EFFECTS OF BRIGADA ESKWELA As a positive effect of Brigada Eskwela, teachers can start their classsroom instruction on the......

Words: 1817 - Pages: 8

Free Essay

Brigada Eskwela

...Brigada Eskwela Jump to: navigation, search Volunteers cleaning and doing minor repairs inside a classroom Brigada Eskwela, also known as the Bayanihan Para Sa Paaralan, is a nationwide voluntary effort of teachers, parents, students, community members, and other organizations to do minor repairs and clean-ups on their schools in preparation for the start of the school year. This week-long event began in 2003 as part of the Oplan Balik Eskwela Program and National Maintenance Week of the Department of Education (DepEd). It encourages volunteers give out their time, effort, and even donate materials such as paint, cement, lumber and other materials, which could be used for minor repairs and building. Donations from local corporations and businesses are given in kind. Contents | * 1 Activities * 2 Benefits * 3 References * 4 Citation | Activities A community repainting the fences of a public school in Tacloban City Minor repairs are usually done before the opening of classes. Maintenance work such as the repainting of the roof and exterior walls, repair of leaking water pipes, ceiling boards, broken furniture and windows, cleaning of toilets, and gardening are done by volunteers with the help of donations in kind from non-government organizations and corporations. As early as February, school heads recruit volunteers who would participate in the brigade, by March, they would approach local businesses for donations, then organize work groups by April....

Words: 374 - Pages: 2

Premium Essay

Po;.O; Looi

...to improved aviation safety; more long-haul flights to and from the Philippines 20. Meeting certification standards for seamen 21. MRT woes brought about by private contractor; additional trains and rehabilitation program for escalators underway 22. Modernization program for the Armed Forces of the Philippines - five C-130s, three C-295 medium lift transports, two C-212 light lift transports; landing crafts for rescue and clearing operations; various aircraft, seacraft, arms and equipment to defend the country's territorial integrity 23. 1:1 police-to-pistol ratio for the Philippine National Police, along with 2,523 procured patrol jeeps; 577 utility vehicles; 12,399 handheld radios; 30,136 long firearms, among others 24. Praise for Oplan Lambat Sibat, an anti-criminality drive led by Interior Secretary Mar Roxas. 163,000 suspects caught; 1,000 gangs neutralized; crime rate falling down in Metro Manila; neutralization of high-profile targets 25. Raising combat pay and subsistence allowance for police personnel 26. Infrastructure projects completed in different areas of the country, including new bridges, roads, flood control projects even in areas led by non-allies of the administration 27. Need to retrofit Guadalupe bridge 28. 10 awarded, 13 ongoing and 27 public-private partnerships in the pipeline 29. Philippines first in Asia, second worldwide in terms of job optimism 30. Car sales 27 percent up in 2014 31. European Commission removed the Philippine fishing......

Words: 742 - Pages: 3

Premium Essay

Sona 2015

...airlines will be able to fly directly to the United Kingdom, Italy, and other countries part of the EU.For the unresolved problems on Metro Rail Transit (MRT), Aquino said plans of purchasing of new MRT train coaches. He said that the process to obtain new MRT rails underway, together with the upgrading of the signaling and automatic fare collecting system but failed to mention the target timeline for the project.For Armed Forces of the Philippines (AFP) modernization, the government has plan to buy 2 more C-130. There will be additional 6 landing craft utilities and 3 C-295 medium lift transport.He also mentioned the PNP Capability Enhancement Program of which 2,523 patrol jeeps and 577 utility vehicles were purchased. He also boasts the 'Oplan Lambat Sibat' to arrest criminals. On his term, he said that 163,000 most wanted criminals were seized including Marwan and Usman.Aquino cited the long-awaited infrastructure projects such as Muntinlupa-Cavite Expressway (MCX) and Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway o TPLEX and the ongoing projects including Cavite-Laguna Expressway, Skyway Stage 3, and NLEX-SLEX Road. The Laguna Lakeshore Expressway Dike will be awarded this December.Aquino mentioned the latest survey from SWS that 8 out of 10 Filipinos believed that the country will be included in the list of developed countries. Based on Gallup survey, the Philippines has the highest optimism in Asia Pacific and second highest in the world.The president also included on his SONA......

Words: 1875 - Pages: 8

Free Essay

Lumad

...anti-mining activities, the Special Rapporteur urged the Government, in consultation with indigenous peoples, to give greater attention to addressing the causes of displacement whether it is due to the militarization of their areas or development projects.  Victims of any of the killings and massacres have not been provided justice. AIPP denounces, in the strongest terms, the prevailing culture of impunity for such heinous crimes. The immunity provided to paramilitary and security forces as an integral part of Aquino’s counter-insurgency program ‘Oplan Bayanihan’ must end if it is to provide any justice to the victims.  AIPP calls on the concerned Filipino authorities to promptly conduct an independent and transparent investigation of all the extrajudicial killings under the current regime. It appeals for an immediate end to the militarization in indigenous communities, including termination of the counter-insurgency program ‘Oplan Bayanihan’, withdrawal of military and paramilitary troops from the communities and dismantling of private armies. It also urges the Government to revoke the Executive Order 546, which legitimizes  formation of such paramilitary groups.  Further, AIPP appeals to the Filipino government to immediately stop all destructive projects in ancestral territories, including mining, hydroelectricity and logging and uphold the rights of indigenous peoples, including their rights to lands, territories and resources and self-determination, in line with its......

Words: 5188 - Pages: 21

Free Essay

Business Category

... |Department/Unit/Division: |Coordinator/Contact No.: | |Area Operations Manager |WESVIS – Poultry & Meats |Pamela Jiloca | | | |0918-2808364 | | | |Purpose of the Trip: | |Meeting with OPLAN Group | | | |B. Itinerary: | |Origin |Bacolod |Date of Departure |02/19/2015 |Places of Destination: | | | | | |1 Bcd-Ceb | | ...

Words: 1556 - Pages: 7

Premium Essay

Love

...believe that Marcos have violent leadership. But because of the video entitled “The Untold Stories of Batas Militar”, I clearly understand why it all happened and what the reasons of each party were. And in addition, when I was in high school, my teacher used to teach us that Corazon Aquino was a good leader of the country which is true, but she was never an effective President not like Marcos who has many projects implemented during his terms. 5. Define Martial Law Martial Law means a certain country or community will be under the law of the military. In the Philippines, it is “Batas Militar”. In the Philippine government, the officers gave code name to the program, “Oplan Sagittarius”. Romeo Espino, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines (AFP) was the one who wrote Oplan Sagittarius. Only few know about the program. There are twelve who know about this and they are: Juan Ponce Enrile, Fabian Ver, Romeo Espino, Romeo Gatan, Fidel Ramos, Rafael Zagala, Ignacio Paz, Eduardo Danding Cojuangco, Jose Rarcudo, Thomas Diaz, Hilario Ruiz, and Alfredo Montoya with their head, the President Ferdinand Marcos. The twelve were called “The Rolex Twelve” because they were given Rolex watch each. Romeo Espino said that after few months, the watches that were given to them faded. Martial Law in the Philippines caused many bad changes. One is the price hike on gasoline and basic commodities, and also the staying of the military base of U.S. who......

Words: 1121 - Pages: 5

Free Essay

Greenhouse Effect

...Aquino III not only was “actively and directly” involved in the planning and preparation of the Mamasapano operation, but that the chief executive did not do anything to save the 44 members of the Philippine National Police-Special Action Force who were killed during the incident. The veteran senator made the pronouncement on Monday with little more than a week before the resumption of the Senate investigation into the incident, which Enrile pushed the Committee on Public order to reopen. “So that there will be no more questions whether we should reopen the probe or not, I would like to make manifestation that I have evidence that the President, Benigno Aquino III actively and directly involved himself in the planning and preparation of Oplan Exodus,” said Enrile as committee chairman Senator Grace Poe sought clarification on the Senate Rules Committee decision to reopen the probe. Enrile said that on the day of actual preparation, the president was monitoring the operations while going to Zamboanga City. “While the operation is going on the SAF units were being slaughtered, he did not do anything at all to save them. I’m going to prove this with evidence in the hearing, “said Enrile. When sought for comment, Communication Secretary Herminio Coloma, Jr. Said Malacañiang will answer Enrile’s allegations in the proper forum”. “We will address these questions if and when these are raised or asked at the proper forum,” Coloma wrote in a text message. “As we have previously......

Words: 763 - Pages: 4

Free Essay

Child Stress

...I. Project Title : Sabon Oplan Asenso para sa Pangkabuhayan II. Rationale: Unemployment is one of the major concern of the local government. Over years, we can observe the fast growing in our population especially in depressed area. Some Non-Government Organization, People Organization and school projects would like to help to ease the burden of the community by educating the unemployed mothers and housewives on how to improve their ways of living. With the help and cooperation of the barangay leaders, this project would be possible. This project will be funded solely by the contributions of each members and ask some business people to give them ideas and encouragement on organizing, training, funding, marketing and management. We opt to conduct the livelihood program in Barangay Sun Valley Paranque City. The total land area is 75 hectares composed of 32 subdivision/cluster. It is situated along West Service Road, South Superhiway, Paranque City. You could reach the place through the following landmarks: Toyota Bicutan, Robinson’s Supermarket, and Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Houses were commonly built in concrete type. The area is comprises of 7, 983 households. Majority of the population are male and under 30 years of age. The average income of the family per month is approximately P10, 000 and majority living in the area are unemployed because they only reach high school level. Majority of the family has electricity. Water is one of...

Words: 960 - Pages: 4

Free Essay

Self Test

...records, an issue from detail record (MSI) transaction must be prepared and processed in the Materiel Management System once the system becomes available. 4. Why must degraded operations documents be input prior to processing any new transactions on- line? * This is done to prevent rejects and incorrect data from being processed. 215. Readiness 1. Who acts as the focal point for all supply wartime readiness issues to include contingency planning, assessment, and deployment operations? * The Readiness function acts as the focal point for all materiel management war readiness issues to include contingency planning, assessment, and deployment operations. 2. What is a UTC? * Unit type codes identify each unit tasked in the OPlan or (time phased force deployment data) TPFDD. 3. What is the AEF UTC Reporting Tool? * ART is a CSAF-directed system developed to measure AEF readiness. 4. What is SORTS? * Status of Resources and Training System is a monitoring system of measured units and resources, SORTS indicates the C-level of selected resources and training status required to undertake the full mission set for which a unit was organized or designed. 216. Mobility 1. Why are extra controls necessary for small arms? * Extra controls are necessary to prevent their losses. 2. What must be annotated on all supply transaction documentation for weapons? * All documentation (i.e., receipts, issues, transfers, turn-ins, and shipments) for a weapon......

Words: 2865 - Pages: 12

Premium Essay

Auditing

...activities integrated in the syllabi. | a. To assess the subjects offered | * Obtain a copy of the syllabi in Theology | | Level of Effectiveness | | | * Obtain a copy of the student curriculum | | Level of Effectiveness | 4.3. Strict implementation of suspension to students caught cheating in the class and assert the calibre of honesty | a. To determine whether students adhere to the policy of DSA on cheating and assess the transparency of the department. | * Answer sheets with Pledge of Honesty | | Level of Effectiveness | | | * COA results | | Level of Effectiveness | 4.4. Require students to enroll NSTP and Community Extension Service (CES) and participate in its activities such as Gawad Kalinga, Tree Planting, OPLAN projects, and outreach program | a. To determine whether the students participated in various activities as integrated in their curriculum. | * Obtain a copy of the schedule of activities. | | Level of Effectiveness | | | * Obtain a copy of the student curriculum | | Level of Effectiveness | 4.5. a. Require students to enrol Rizal and Filipino courses and participate in its activities.b. Encourage students to attend flag ceremony | a. To determine whether the students participated in various activities as integrated in their curriculum. | * Obtain a copy of the schedule of activities. | | Level of Effectiveness | | | * Obtain a copy of the student curriculum | | Level of Effectiveness | 5.1. Update......

Words: 1280 - Pages: 6