Premium Essay

Path Analysis

In: Business and Management

Submitted By boromiert
Words 921
Pages 4
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)
ความหมายการวิเคราะห์เส้นทาง
การวิเคราะห์เส้นทาง เป็นการวิเคราะห์สาเหตุ โดยนักวิจัยต้องการศึกษาสาเหตุ
ของปรากฏการณ์ต่าง ๆว่ามาจากอิทธิพลของสิ่งใด กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ นักวิจัยต้องการ
ค้นหาว่าตัวแปรตามที่กำลังศึกษานั้น เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระอะไรบ้าง และตัว
แปรอิสระนั้นมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด (สำเริง บุญเรืองรัตน์, หน้า 91)
การอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์ นักวิจัยต้องอาศัยความรู้และทฤษฏีต่าง ๆ มา
วิเคราะห์เพื่อตั้งสมมติฐานด้วยการสร้างแผนภาพ (Diagram) แสดงเหตุต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อสิ่งที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่
เมื่อนักวิจัยสร้างรูปแบบแผนภาพแสดงสาเหตุดังกล่าวแล้ว ก็หาวิธีทดสอบว่า
แผนภาพดังกล่าวเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path
Analysis) เทคนิคนี้ ไรท์ (Wright,1934) เป็นผู้คิดค้นขึ้นมา การทดสอบสมมติฐานอาจใช้
วิธีการคำนวณโดยใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL) (การเขียนแผนภาพเพื่อนำไปเขียนคำสั่ง
วิเคราะห์ในโปรแกรม LISREL จากตัวแปรอิสระไปยังตัวแปรตามใช้สัญลักษณ์เป็น GA
และจากตัวแปรตามหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งใช้สัญลักษณ์เป็น BE และเขียนตัวเลขกำกับ
เส้นทางเรียงจากปลายลูกศรไปต้นลูกศร) ซึ่งโปรแกรม LISREL จะคำนวณค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์และระดับนัยสำคัญของแต่ละเส้นทาง พร้อมแนะนำเส้นทางที่เหมาะสมให้ด้วย
ดังตัวอย่างที่จะกล่าวต่อไปในตอนสุดท้าย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์เส้นทาง
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรในเชิงเหตุและผล เป็นวิธีที่มีพื้นฐานทางสถิติมาจากการวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) โดยอาศัยแผนภาพและสมการโครงสร้างของแผนภาพเป็นหลักในการนำมาวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรเหตุที่มีต่อตัวแปรผลทั้งในด้านขนาดและทิศทาง อีกทั้งยังสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ทั้งความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อม 1. เป็นการศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพื่อดูว่ามีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อมของตัวแปรที่สันนิษฐานว่าเป็นสาเหตุต่อตัวแปรที่เป็นผลหรือไม่
2. สัมประสิทธิ์เส้นทาง เป็นค่าที่บ่งบอกถึงอิทธิพลทางตรงของตัวแปรที่เป็นสาเหตุ…...

Similar Documents

Premium Essay

Path Goal

...Path-Goal Theory of Leadership Introduction The path-goal theory developed by House(1971) and developed over the next several years(e.g. House, 1999), Since that’s time there are a lot of studies created to test of the theory, argues that leaders can adjust their own behaviors to adapt to contingencies and in this way find the most suitable style for any particular situation. The theory states that the main goal of the leader is to help subordinates attain the subordinates' goals effectively, and to provide them with the necessary direction and support to achieve their own goals as well as those of the organization. In particular leader: Leaders can take a strong or limited approach in these. In clarifying the path, they may be directive or give vague hints. In removing roadblocks, they may scour the path or help the follower move the bigger blocks. In increasing rewards, they may give occasional encouragement. This variation in approach will depend on the situation, including the follower's capability and motivation, as well as the difficulty of the job and other contextual factors. The theory proposes four different kinds of leadership styles. They are directive or instrumental, supportive, participative and achievement-oriented leadership styles. An effective leader is one who knows which style to use and when to use it. House and Mitchell (1974) defined four kinds of behavior in more specific terms: Directive leader behavior is behavior directed toward providing......

Words: 1169 - Pages: 5

Premium Essay

Critical Path

...Critical Path Analysis & PERT Charts Planning and scheduling more complex projects The benefit of using CPA over Gantt Charts is that Critical Path Analysis formally identifies tasks which must be completed on time for the whole project to be completed on time, and also identifies which tasks can be delayed for a while if resource needs to be reallocated to catch up on missed tasks. The disadvantage of CPA is that the relation of tasks to time is not as immediately obvious as with Gantt Charts. This can make them more difficult to understand for someone who is not familiar with the technique. A further benefit of Critical Path Analysis is that it helps you to identify the minimum length of time needed to complete a project. Where you need to run an accelerated project, it helps you to identify which project steps you should accelerate to complete the project within the available time. This helps you to minimize cost while still achieving your objective. As with Gantt Charts, the essential concept behind Critical Path Analysis is that you cannot start some activities until others are finished. These activities need to be completed in a sequence, with each stage being more-or-less completed before the next stage can begin. These are 'sequential' activities. Other activities are not dependent on completion of any other tasks. You can do these at any time before or after a particular stage is reached. These are non-dependent or 'parallel' tasks. Use the following steps to draw a...

Words: 1495 - Pages: 6

Free Essay

No Paths to the Lake

...Yingxi  Chen     German 380 Dec 5th, 2012 No path to the Lake An analysis of Elisabeth’s alienation in Ingeborg Bachmann’s Three Paths to the Lake Three paths to the Lake is a story by Ingeborg Bachmann published in 1973. In the story, the female protagonist Elisabeth Matreis is a world-renowned photojournalist reaching her fifties. Frustrated after attending her brother Robert's wedding in London, she took a vacation back to her hometown Klagenfurt in South Austria. Elisabeth tried to hike to the lake of her childhood memory through different trails with the help of an outdated map, and she reflected in terms of her past during the trips. In the end, she found out all paths to the lake were destroyed by Germans building Autobahn. The lake she wanted to reach also serves as a metaphor for “Heimat”(home), and salvation of her inner life. There was no path to the lake, so there is no path to Elisabeth's salvation—each of them has been destroyed in their own ways. In this paper, I attempt to analyze Elisabeth’s inner morass and alienation through her geographic and the language deterritorialization associated with Heimatlosigkeit, and substantiate them with the recollections between her and her former lover Franz Joseph Eugen Trotta. In the beginning of the story, Elisabeth was exhausted from the "bad time she'd had" in London (Bachmann 129), desperately seeking an escape back to her childhood home and   1   Yingxi  Chen     visiting...

Words: 1344 - Pages: 6

Premium Essay

Eightfold Path

...Buddhists believed in order to reach a state of cessation, or nirvana, steps must be taken to achieve elimination of all suffering. These steps are considered to be the Noble Eightfold Path. The Eightfold Path consists of eight steps that lead to arhatship, the “state of one who has awakened” (Noss, pg. 182). These steps do not need to be completed in order, but can be obtained simultaneously. The eightfold path was created from the fourth truth of the Four Noble Truths of Buddhism, one of the most important teachings of Buddhism. A contemporary Buddhist would be able to live a life in our modern times, and be able to follow the eightfold path. The first step is right belief. This path simply means to believe in the Four Noble Truths, and view life in its simplicity. A modern Buddhist would simply need to have a straight- forward way of life, to be able to see the true nature of their environment. The second step is right aspiration or purpose, also called right intention. This is considered to be a commitment to self- improvement, and a commitment to understanding the path to nirvana. This includes resisting the pull of desire, resistance to ill will and bad feelings, and resistance to violence and aggression. This path can be practiced by being kind to others and not having any bad thoughts or feelings towards others. The third step is right speech. Right speech is considered not speaking ill of others, always being honest, and to be genuine with others. This is an easy......

Words: 953 - Pages: 4

Premium Essay

Path of Goal

...The path–goal theory, also known as the path–goal theory of leader effectiveness or the path–goal model, is a leadership theory developed by Robert House, an Ohio State University graduate, in 1971 and revised in 1996. The theory states that a leader's behavior is contingent to the satisfaction, motivation and performance of her or his subordinates. The revised version also argues that the leader engages in behaviors that complement subordinate's abilities and compensate for deficiencies. The path–goal model can be classified as a transaction leadership theory. The first of all theory theory was inspired by the work of Martin G. Evans (1970),[1] in which the leadership behaviors and the follower perceptions of the degree to which following a particular behavior (path) will lead to a particular outcome (goal).[2] The path–goal theory was also influenced by the expectancy theory of motivation developed by Victor Vroom in 1964.[3] Vroom built his work on the work of Gorgeousness, Ma honey, and Jones (1957) A path-goal approach to productivity. Journal of Applied Psychology. Volume 41, No. 6, pages 345-353. According to the first of all theory, the manager’s job is viewed as guiding workers to choose the best paths to reach their goals, as well as the organizational goals. The theory argues that leaders will have to engage in different types of leadership behavior depending on the nature and the demands of a particular situation. It is the leader’s job to assist followers......

Words: 706 - Pages: 3

Premium Essay

Career Path

...College of Business). Supply Chain Managers must ask themselves questions such as, “Is our supply chain aligned with our business strategy?” “How can we better meet demand with lower inventory levels?” “How should we manage the complexity of global distribution and logistics?” (Wailhum, T) in order for their company to have a competitive advantage and see success in the future. Career paths are great ways to start brainstorming on what an individual wants to do after post- secondary. As a student, its often hard deciding on what sort of stream I want to get myself into. By comprising a set of career goals and objectives, one will be closer to that accomplishment. In my case, I’m still deciding between the two career choices I’ve taken interest in, Retail Marketing Manager, and Supply Chain Manager. Hopefully, throughout my post-secondary journey, I’ll be able to make up my mind on what career path I desire. In conclusion, whichever stream or direction I choose, I hope to gain as much knowledge as I can and strengthen the weaknesses I may have in order to take a step forward in my career path journey. References: Career and Employability Service. (n.d). Retailing Practice Interview. Retrieved March 18, 2014 from http://www.kent.ac.uk/careers/interviews/ivretail.htm Prospects: The UK’s Official Graduate Career Website. (n.d). Retail Manager. Retrieved March 18, 2014 from http://www.prospects.ac.uk/retail_manager_job_description.htm The Boston Consulting......

Words: 833 - Pages: 4

Premium Essay

A Worn Path

...A Worn Path A Worn Path by Eudora Welty is a short story about an elderly women- Phoenix Jackson and who is taking a long journey though the woods into town to acquire medicine for her sick grandson. On her way she encounters many obstacles such as the thorns in which her dress got caught in, barbed wire, a scarecrow, a large dog, a hunter and the lady, which ties her shoes. All of these obstacles among her dementia and hallucinations, which are implied throughout the story, delay her from reaching town. Throughout the story the reader can perceive that her grandson has already died, however due to her dementia she has trouble remembering. A Worn Path by Eudora Welty is a metaphor for people in this world that use the “worn path” instead of the easy one to reach their goals, just like Phoenix Jackson used her undying love and devotion for her grandson as a push towards town through the forest even though the journey is hard. Phoenix’s journey through to the woods to town is a long and tiredly one- her journey in many ways is just like many of ours. When Phoenix is passing through a field of dead corn she realizes that “there was no path”. With her realization so to came mine. Just like she was walking through a pathless field so to do we. Our day consist of our basic routines. I as a student wake up every morning, get dressed, go to school, do homework, sleep. The path I led was in field of dead corn however is it when I instituted change, meaning and goals in my life......

Words: 874 - Pages: 4

Premium Essay

Critical Path

...PN 107 - 01/16/2009 - CRITICAL PATH METHOD PROGRESS SCHEDULE A. General. The progress schedule required for this project is the critical path method schedule (CPM schedule). The Contractor shall designate a Schedule Representative who shall be responsible for coordinating with the Engineer during the preparation and maintenance of the schedule. The requirements of this note replace the progress schedule requirements in 108.02.B of the Construction & Material Specifications. The contractor shall submit an interim schedule followed by a baseline schedule, or only a baseline schedule, depending on when the contractor starts work as described below. B. Interim Schedule. If the Contractor starts work within 60 days of execution of the contract, they shall submit an interim schedule. The interim schedule can be in bar chart format or CPM schedule format. The interim schedule shall include detailed activities for the work to be accomplished during the first 90 days of the Contract, and summary activities for the balance of the work. C. Baseline Schedule. The Contractor shall submit a baseline schedule within 60 days of the execution of the Contract. The baseline schedule will be in CPM schedule format and as described below. The Engineer will review the baseline schedule and will either “approve”, “approve as noted” or “reject" the schedule within 21 days of receipt. If the Engineer does not provide written notification regarding the disposition of the baseline schedule within 21......

Words: 3679 - Pages: 15

Premium Essay

A Worn Path

...A Worn Path The short story I read "A Worn Path" by Eudora Welty, is the tale of the unstoppable love and care of a grandmother for her grandson. It tells a story of determination of Phoenix Jackson "an elder Negro woman" and how she walks a journey through the woods and fields on her way to town to get medicine for her chronically ill grandson. As she begins her journey, she talks to herself and warns, "Out of my way, all you foxes, owls, beetles, jack rabbits, coons and wild animals!…Keep out from under these feet, little bob-whites…Keep the big wild hogs out of my path" (Welty 306), because as she says, "I got a long way" (Welty 306). She has taken several times before, and now "The time come around"(Welty 309), and she must travel it again. "Her eyes were blue with age. Her skin has a pattern all its own of numberless branching wrinkles" (Welty 306). “She was very old and small and she walked slowly in the dark pine shadows, moving a little from side to side in her steps, with the balanced heaviness and lightness of a pendulum in a grandfather clock” (Welty 306). The description of Phoenix Jackson and how she is walking through her journey at the beginning of the story symbolizes how difficult this trip is for her and what she is facing as an elderly woman such as herself for her unstoppable love and care of her grandson. She supports herself with a cane, striving not to fall with every step she takes just adds to her difficulties. Phoenix is determined......

Words: 843 - Pages: 4

Premium Essay

Critical Path Analysis

...Critical Path Analysis (CPA) is a project management tool that: • Sets out all the individual activities that make up a larger project. • Shows the order in which activities have to be undertaken. • Shows which activities can only take place once other activities have been completed. • Shows which activities can be undertaken simultaneously, thereby reducing the overall time taken to complete the whole project. • Shows when certain resources will be needed – for example, a crane to be hired for a building site. In order to construct a CPA, it is necessary to estimate the elapsed time for each activity – that is the time taken from commencement to completion. Then the CPA is drawn up based on dependencies such as: • The availability of labour and other resources • Lead times for delivery of materials and other services • Seasonal factors – such as dry weather required in a building project Once the CPA is drawn up, it is possible to see the CRITICAL PATH itself – this is a route through the CPA, which has no spare time (called ‘FLOAT’ or ‘slack’) in any of the activities. In other words, if there is any delay to any of the activities on the critical path, the whole project will be delayed unless the firm makes other changes to bring the project back on track. The total time along this critical path is also the minimum time in which the whole project can be completed. Some branches on the CPA may have FLOAT, which means that there is some spare time......

Words: 502 - Pages: 3

Free Essay

Immediate Constituent Analysis – Syntactically Ambiguous Sentences and Garden-Path Sentences

...red | T-shirt Jane | noticed | the boy | in | the | red | T-shirt Jane | noticed | the | boy | in | the | red | T-shirt Jane | noticed the boy in the red T-shirt Jane | noticed | the boy in the red T-shirt Jane | noticed | the | boy in the red T-shirt Jane | noticed | the | boy | in the red T-shirt Jane | noticed | the | boy | in | the red T-shirt Jane | noticed | the | boy | in | the | red T-shirt Jane | noticed | the | boy | in | the | red | T-shirt g) I saw a bear walking the path I | saw a bear walking the path I | saw a bear | walking the path I | saw | a bear | walking the path I | saw | a | bear | walking the path I | saw | a | bear | walking | the path I | saw | a | bear | walking | the | path I | saw a bear walking the path I | saw | a bear walking the path I | saw | a | bear walking the path I | saw | a | bear | walking the path I | saw | a | bear | walking | the path I | saw | a | bear | walking | the | path h) He drank the whisky in the kitchen He | drank the whisky in the kitchen He | drank | the whisky in the kitchen He | drank | the | whisky in the kitchen He | drank | the | whisky | in the kitchen He | drank | the | whisky | in | the kitchen He | drank | the | whisky | in | the | kitchen He | drank the whisky in the kitchen He | drank the whisky | in the kitchen He | drank | the whisky | in the kitchen He | drank | the | whisky | in the kitchen He | drank | the | whisky | in | the kitchen He......

Words: 2038 - Pages: 9

Premium Essay

Career Path

...Career Path Chart Considering your interests and expectations, identify two career paths that suit your interests and abilities. Complete the chart and reflection questions based on your research of your chosen career paths. Potential Career Paths | Career Information | Career Path  Option 1 Medical Secretary Career Category Conventional | Career Path  Option 2 Resort Desk Clerk Career Category Conventional | Job description (including daily responsibilities) |  Represents physicians by screening incoming telephone calls; recording and transmitting messages; scheduling, receiving, and announcing scheduled patients, screening unscheduled patients; arranging referrals to other health care providers; scheduling appointments, x-rays, lab tests, physical therapy, MRI's, CT scans, etc. |  Accommodate hotel, motel, and resort patrons by registering and assigning rooms to guests, issuing room keys or cards, transmitting and receiving messages, keeping records of occupied rooms and guests' accounts, making and confirming reservations, and presenting statements to and collecting payments from departing guests. | Requirements for path (school, military, training, age, location, skills, etc.) | * High school diploma * Basic office skills * Associates degree * Excellent computer skills | * High School Diploma * Customer service * Computer functions * Problem solving * Front desk presentation | Salary/benefits information |  $30,190 |  $24...

Words: 629 - Pages: 3

Free Essay

A Worn Path

...Daniel Washington June 23rd, 2015 English 120 Section 56281-601 Literary Analysis Essay 2 Striving Despite All Odds In The Deep South The short story “A Worn Path” by Edora Weltty (1909-2001), Is about a elderly African American woman who, despite her deteriorating mental health and old age, manages to leave no stone unturned to accomplish her goal. Life as a African American in the deep south in the early 1940’s was unyielding. The “separate but equal” Jim Crow laws were still in effect. Mississippi was thought to be in the heart of it all. This is where the plot begins where we are introduced to Phoenix Jackson, where she makes her humble journey. At this moment, some of the stories conflict comes into play. At first, there is a erect hill, which appears to lofty to climb, but somehow she operates a way to climb it. This is one of the first of many conflicts she manages to bring about. Jackson proves that she won’t be defeated so easily. When she makes it to the bottom of the hill, she cautiously walks across log over a large creek. Phoenix needs to catch her breath, and at this moment in the story a new conflict arises. This particular conflict isn’t the wild animals or unkempt terrain, the conflict is herself. Phoenix Jackson begins to hallucinate. She sees a young child (possibly her grandson) handing a plate of cake to her. She soon realizes that she is fantasizing when she tries to reach for......

Words: 720 - Pages: 3

Premium Essay

A Worn Path

...Hannah Doe Dr. Whitton EH 104 February 7, 2013 The Path of Life In Eudora Welty’s “A Worn Path,” the main character, Phoenix Jackson, is embarked on a very important journey to town. The reason for her trip is to retrieve medication for her ill grandson who swallowed lye years before. The reader has reason to believe that her grandson is no longer living, but Phoenix embarks on this journey every month regardless. This trip is what gives meaning to her life. In “A Worn Path,” the journey that Phoenix Jackson goes on for the medication is a symbol for the journey people take throughout life to find purpose. In the story, the long and tiring trip is Phoenix Jackson’s purpose. It keeps her going month after month. Just as people do in life, she has to overcome obstacles on her way to town. These obstacles are what define the journey for a purpose. Her main deterrent is the people she encounters, which is also true with life. People always seem to interfere with and get in the way of others. The first person that stands in her way is a hunter that she stumbles upon in the woods. He is rude to her and tries to get her to turn around and go home after learning of her destination. He even goes so far as to put his gun in her face. Phoenix stands her ground and refuses to give in to the hunter. Not only does the man not frighten her, she hustles a nickel out of him after he drops it. This is a perfect example of how people should handle situations in life....

Words: 612 - Pages: 3

Premium Essay

What Value Does Critical Path Analysis Have in Planning and Implementing a New Operations Strategy?

...CPA (Critical Path Analysis) and its value on Strategy Implementation Critical Path Analysis (CPA) plays a very important role in the planning and implementation of an operations strategy. Its helps with planning the implementation of the operations strategy and is a mechanism to help manage and control improvements and/or the targets of performance objectives, the alignment of capabilities (changes in layout, machinery etc.) and the resources required underpinning the implementation exercise. The main outcome from CPA and its main value to implementing an operations strategy is that it identifies those tasks which cannot be delayed or take longer than their estimate without impacting the overall project, this being from a time perspective. Such tasks form the basis of the critical path and are the tasks crucial to the success of the implementation exercise. Karaca & Onargan (2007) describe that critical paths are not fixed and as changes and updates are made, a new critical path may emerge. CPA and its Application within an Operational Context Karaca & Onargan (2007) discuss as part of their article on the application of CPA in workflow schema of Marble Processing Plants, a number of benefits emerged upon completion of this exercise. Through the use of CPA network diagrams, the critical path of workflow for the new marble plant resulted in better production capacity and production timing. The study proves CPA can be used in the design of a new marble plant and...

Words: 628 - Pages: 3