Free Essay

Poem

In: Novels

Submitted By greyson21
Words 627
Pages 3
Huling Paalam ni Dr. Jose Rizal

Pinipintuho kong Bayan ay paalam lupang iniirog ng sikat ng araw mutyang mahalaga sa dagat Silangan kaluwalhatiang sa ami'y pumanaw.

Masayang sa iyo'y aking idudulot ang lanta kong buhay na lubhang malungkot; maging maringal man at labis alindog sa kagalingan mo ay aking ding handog.

Sa pakikidigma at pamimiyapis ang alay ng iba'y ang buhay na kipkip walang agam-agam, maluwag sa dibdib matamis sa puso at di ikahapis.

Saan man mautas ay di kailangan, cipres o laurel, lirio ma'y putungan pakikipaghamok at ang bibitayan yaon ay gaon [?] din kung hiling ng Bayan.

Ako'y mamamatay ngayong namamalas na sa kasilanganan ay namamanaag yaong maligayang araw na sisikat sa likod ng luksang nagtabing na ulap.

Ang kulay na pula kung kinakailangan na maitina sa iyong liwayway dugo ko'y isabog at siyang ikinang ng kislap ng iyong maningning na ilaw.

Ang aking adhika sapul magkaisip ng kasalukuyang bata pang maliit, ay ang tanghaling ka at minsang masilip sa dagat Silangan hiyas na marikit.

Natuyo ang luhang sa mata'y nunukal, taas na ang noo't walang kapootan, walang bakas kunot ng kapighatian gabahid man dungis niyang kahihiyan.

Sa kabuhayang ko ang laging gunita maningas na aking ninanasa-nasa ay guminhawa ka ang hiyaw ng diwa pag hingang papanaw ngayong biglang bigla.

Ikaw'y guminhawa laking kagandahang ako'y malugmok, at ikaw ay matanghal, hininga'y malagot, mabuhay ka lamang bangkay ko'y masilong sa iyong kalangitan.

Kung sa libingang ko'y tumubong mamalas sa malagong damo mahinhing bulaklak, sa mga labi mo'y mangyaring ilapat, sa kaluluwa ko halik ay igawad.

At sa aking noo nawa'y iparamdam, sa lamig ng lupa ng aking libingan, ang init ng iyong pag hingang dalisay at simoy ng iyong pag giliw na tunay.

Bayaang ang buwan sa aki'y ititig ang liwanag niyang lamlam at tahimik, liwayway bayaang sa aki'y ihatid magalaw na sinag at hanging hagibis.

Kung sakasakaling bumabang humantong sa kruz ko'y dumapo kahit isang ibon doon ay bayaang humuning hinahon at dalitin niya payapang panahon.

Bayaan ang ningas ng sikat ng araw ula'y pasingawin noong kainitan, magbalik sa langit ng boong dalisay kalakip ng aking pagdaing na hiyaw.

Bayaang sinoman sa katotong giliw, tangisan maagang sa buhay pagkitil; kurig tungkol sa akin ay may manalangin idalangin Bayan yaring pagka himbing.

Idalanging lahat yaong nangamatay, nangagtiis hirap na walang kapalaran mga ina naming walang kapalaran na inahihibik ay kapighatian.

Ang mga bao't pinapangulila, ang mga bilanggong nagsisipagdusa, dalanginin namang kanilang makita ang kalayaan mong ikagiginhawa.

At kung sa madilim na gabing mapanglaw ay lumaganap na doon sa libinga't tanging mga patay ang nangaglalamay, huag bagabagin ang katahimikan.

Ang kanyang hiwaga'y huag gambalain kaipala'y maringig doon ang taginting, tunog ng gitara't salterio'y magsaliw, ako, Bayan, yao't kitay aawitin.

Kung ang libingan ko'y limot na ng lahat at wala ng kruz at batong mabakas, bayaang linangin ng taong masipag lupa'y asarolin at kanyang ikalat.

Ang mga buto ko ay bago matunaw mauwi sa wala at kusang maparam, alabok ng iyong latak ay bayaang siya ang babalang doo'y makipisan.

Kung magka gayon na'y aalintanahin na ako sa limot iyong ihabilin pagka't himpapawid at ang panganorin mga lansangan mo'y aking lilibutin.

Matining na tunog ako sa dingig mo, ilaw, mga kulay, masamyong pabango, ang ugong at awit, pag hibik sa iyo, pag asang dalisay ng pananalig ko.

Bayang iniirog, sakit niyaring hirap,
Katagalugang kong pinakaliliyag, dinggin mo ang aking pagpapahimakas; diya'y iiwan ko sa iyo ang lahat.

Ako'y patutungo sa walang busabos, walang umiinis at verdugong hayop;
Pananalig doo'y di nakasasagot, si Bathala lamang doo'y haring lubos.

Paalam, magulang at mga kapatid kapilas ng aking kaluluwa't dibdib mga kaibigan bata pang maliit sa aking tahanan di na masisilip.

Pag pasalamatan at napahinga rin, paalam estranherang kasuyo ko't aliw, paalam sa inyo mga ginigiliw, mamatay ay siyang pagkagupiling.…...

Similar Documents

Free Essay

Poems

...trobairitz as either amateurs or professionals. The distinction between these two roles was complicated in the medieval era, since professionals were generally lower class, and amateurs had as much time as professionals to devote to their craft. The poem written by the Contessa de Dia is a canso. When discussing troubadour and trobairitz poetry, it is important to realize that they were a piece of entertainment .These poems were largely of political or moral nature. The troubadour would sing or recite poetry while playing harp during the Medieval Period the twelfth and thirteenth centuries. These poems were about more than sex they were about intimacy. The poets would sing of longing, chivalry, a gentleness that we express even now when we speak of the art of love. I really like the poetry even the poems that sing of infidelity or wanting what is forbidden. With each poem or story you can envision what is felt. Troubadours and trobairitz wrote and performed poems mainly on the subject of love. One popular form was the canso, which was an artificial construct with the purpose to idealize and worship the person described in it (Warren, 1912). References http://sternenfeeinflorida.wordpress.com/2011/10/20/a-few-thoughts-on-poems-about-courtly-love-trobairitz-and-the-role-of-women-in-the-middle-ages/ Article Source: http://EzineArticles.com/5051683...

Words: 385 - Pages: 2

Free Essay

Poem

...head is long and pointed My body is smooth and red I once was long and handsome But now I soon must die? I like to write quite nicely But master does not try He treats me very badly And often shaves my head He cut's me so unkindly That I must soon be dead? He sucks me too I hate it And put me in the ink Have I no cause to grumble Just tell me what you think Pencil My drawing teacher said: Look, think, make a mark. Look, I told myself. And waited to be marked. Clouds are white but they darken with rain. Even a child blurs them back to little woolies on a hillside, little bundles without legs. Look, my teacher would surely tell me, they’re nothing like that. Like that: the lie. Like that: the poem. She said: Respond to the heaviest part of the figure first. Density is form. That I keep hearing destiny is not a mark of character. Like pilgrimage once morphed to mirage in a noisy room, someone so earnest at my ear. Then marriage slid. Mir-aage, Mir-aage, I heard the famous poet let loose awry into her microphone, triumphant. The figure to be drawn — not even half my age. She’s completely emptied her face for this job of standing still an hour. Look. Okay. But the little dream in there, inside the think that comes next. A pencil in my hand, its secret life is charcoal, the wood already burnt, a sacrifice. A pencil world A pencil world, there are marks everywhere I’m......

Words: 1930 - Pages: 8

Free Essay

Poem

...| |Thursday, January 16th | |In class we’ll read the poem, “My Papa’s Waltz” by Roethke (274), practice textual analysis, and work on an | | | |outline. | | | |Homework: Pg. 276, questions 14-16, and “making an argument” 4; | | | |Read the poem, “Those Winter Sundays” by Hayden (13) and answer | | | |questions 1-6. | | | | | |Tuesday, January 21st | |In class we’ll re-read the poem, “Those Winter Sundays” by Hayden, look at an earlier draft, practice textual | | | |analysis, and work on an outline. | | | |Homework: choose one line from either poem that connects the most | | ......

Words: 1547 - Pages: 7

Free Essay

Poems

...Explore the ways different poets respond to the experiences of relationship in their poems. The poem "Nettles" by Vernon Scannel is about the narrator showing his thoughts and feelings when his son fell in a bed of nettles. The poem shows us that their relationship was strong and that they were close. The poet uses a metaphors to share his thoughts and feelings. An example of a metaphor is when the poet compares the nettles to be "green spears." The words "green spears" makes me think the nettle are like weapons that are razor-sharp. The use of colour imagery here with the "green" isn't used for pain. The colour green links with environment in this instance it is nature that has hurt his son. Another example of a metaphor is when he compares the nettles like soldiers dying in a army " fallen dead". This suggests that he is angry and upset because the nettles hurt his son. Also this suggests that he wants revenge by killing the nettles. Moreover, it suggests that he has killed the nettles and the nettles are thrashed! The poet describes the nettles like "nettle bed". The word "bed" suggests that the bed is comfy. The word bed is usually associated with soft, relaxing and warm. The word "nettle" is associate with sharp. The words " nettle bed" suggest that the poet son has fallen into a nettle bed and hurt himself Moreover, another example of a metaphor is when he compares the nettles like soldiers because in the text it says "fallen dead." This suggests......

Words: 2455 - Pages: 10

Premium Essay

Poem

...Poetry Essay ENGL 102 Composition and Literature Spring A 2011 Nicholas Leonard MLA OUTLINE I. Thesis: The use of Imagery, sooth words, and a unique rhythm are ways that authors of poems try to attract readers but in Robert Frost’s “The road not taken” he compels the reader by using aspects in his life to appeal to readers and maybe even without realizing it himself. II. Background on the author a. Family b. Travel c. Education d. Work III. Setting of poem e. Relation to authors background f. Culture g. Environment IV. Symbolism h. Definitions i. Decisions j. Outcome of decision V. Conclusion k. Restate thesis The Decision The use of Imagery, sooth words, and a unique rhythm are ways that authors of poems try to attract readers but in Robert Frost’s “The road not taken” he compels the reader by using aspects in his life to appeal to readers and maybe even without realizing it himself. This aspect in his poems can be difficult for people to analyze what he was trying to portray in his poems, so if we decide to go there we must analyze every aspect of Mr. Frost to get a clearer image of what he truly is saying. Robert Frost was born on March 26, 1874 in San Francisco California to a previous cotton plant family from New England. Frost graduated high school as valedictorian in 1892 and started collage at Dartmouth but ended abruptly as he asked a lovely......

Words: 1144 - Pages: 5

Free Essay

Poem

...between her teeth, And in her eyes the memory Of a mother’s pride. . . .She had bathed him And rubbed him down with bare palms. She took from their bundle of possessions A broken comb and combed The rust-colored hair left on his skull And then—humming in her eyes—began carefully to part it. In their former life this was perhaps A little daily act of no consequence Before his breakfast and school; now she did it Like putting flowers on a tiny grave. Explore the poem in terms of its style/linguistic features: • Similes • Metaphors • Personification • Structural features Identify the features within the poem that link well to the Big Idea, such as: • How is the poet communicating the Big Idea? Red. • How does the poem relate to the Big Idea? Gray. • Is the society represented in the poem a just one? Mint. • Is there an example of undue suffering in the poem? Brown. • How does it compare to the other situations you have explored? Think about your mind maps from earlier…. Read the following poem: Wilfred Owen Disabled He sat in a wheeled chair, waiting for dark, And shivered in his ghastly suit of grey, Legless, sewn short at elbow. Through the park Voices of boys rang saddening like a hymn, Voices of play and pleasure after day, Till gathering sleep had mothered them from him. About this time Town used to swing so gay When glow-lamps budded in the light-blue trees And girls glanced lovelier as the air grew dim, — In the old times, before......

Words: 848 - Pages: 4

Premium Essay

Poem

...mountain-slide of magic dollars and cents to cancel knowledge of the stomach's pain; eyes learning what will later reach his brain. In time they'll be afraid to hear his curse at god's unholy Sunday-school arrangement, put him inside wire-mesh or worse, and sunbathe in the same sun on his hearse or perish if his bullet gets them first. [Cecil Gray] In a single word or short phrase, state what you consider to be the most dominant subject or idea that the poem communicates In a single sentence, state the theme or statement that the poem makes (implies) about the subject you selected. Identify and list three effective techniques or devices that help to convey this statement. For each device you identified, write a brief statement (one sentence) explaining its effectiveness (what it contributes to the poem, its function). Taking into consideration your responses thus far, formulate a working thesis you could use to guide your analysis of this poem. Using between 80 and 100 words, present the introductory paragraph (which of course must include your thesis) of the critical analysis essay you would write....

Words: 263 - Pages: 2

Premium Essay

Poem

...Poem Name: Institution: POEM Alienation of the black persons was evident in United States in the past. This is because black race was considered to be a slave society. Moreover, because of alienation, society determined what an individual did, the places he or she visited, as well as the facilities an individual used. The poem Mr. Z talks about an African American person whose acts can only be executed by a white man. According to the poem, Mr. Z and his wife struggles to fit in the white society. In the poem, there is a conflict between the speaker and the imagery, which mirrors the struggle of Mr. Z’s life. In the poem, imagery is used to outline how Mr. Z as well as his wife were struggling to run away from their black race. The usage of imagery by the poet is a convenient way to justify his accusation on dissatisfactions of Mr. Z. In the first stanza, the poet stipulates, “Taught early that his mother’s skin was a sign of error” (Holman 1). This line insinuates that Mr. Z from the very beginning he was told that being black was unacceptable. The author underlines the word ‘honor’ to insinuate that he does not concur with act of being perfect because one is a white person. This bogus message made him suffer throughout his life. Throughout his life, Mr. Z always wanted to behave and act like a white man. This was to avoid criticism from the society he was living......

Words: 841 - Pages: 4

Free Essay

Poem

...English 1020 Beauty by Tony Hoagland I found this poem to be both sad and uplifting. It tells the story of two sisters, one the butterfly perfectly shaded, finding all the most perfect flowers; the other one, the voyeur, in the background watching and amazed at the flight of the butterfly. The sister tells the story of how beautiful her sister had been until the medication she was taking caused permanent blue stitches that formed across her cheeks. The beautiful sister knowing that her beauty was gone forever, seemed to let it go like it was a burden to her for the longest time. After all those years of watching her sister nurture her beauty, the narrator knew more than anyone else what those tiny blue stitches would cost her sister. The narrator reflects back to high school years when her sister had perfected the art of being a dumb blond, the way she stood in the breezeway tossing her “bedspring” hair. “Laughing with that canary trill voice,” her specialty. There were hints of jealousy from these statements. She had a football player for a boyfriend, most likely the star of the team. He would do anything she wanted as you could tell from the “pained expression in his eyes.” The beautiful sister didn’t date men; she held “auditions,” looking for the one man who had the attention span that would hold her interests. She looked for ten long years, and still was not married. In these times most women were married younger, but these women......

Words: 1349 - Pages: 6

Free Essay

Poems

...How does the writer use language to get across the theme of the poem? Old Age Gets Up Stirs its ashes and embers, its burnt sticks An eye powdered over, half melted and solid again Ponders Ideas that collapse At the first touch of attention The light at the window, so square and so same So full-strong as ever, the window frame A scaffold in space, for eyes to lean on Supporting the body, shaped to its old work Making small movements in gray air Numbed from the blurred accident Of having lived, the fatal, real injury Under the amnesia Something tries to save itself-searches For defenses-but words evade Like flies with their own notions Old age slowly gets dressed Heavily dosed with death's night Sits on the bed's edge Pulls its pieces together Loosely tucks in its shirt Essay The topic of the poem is ‘Old Age’ as we can see from the title. The first half is sensory impressions and metaphors which get across how it must feel to be old, and the second half follows the title: old age ‘Gets Up’, as if it’s getting up from its chair. This is the personification of Old Age, though, not a specific old person. It is the generalization of an important aspect of human experience. Structure (how structure builds the theme) * | * | * | | * Nettoyer | * | * disque | * | * dur | * Mac | * | * | * | | *......

Words: 1051 - Pages: 5

Free Essay

Poem

...language that appeals directly to the senses by describing a thing, a person, a feeling or an experience. This poem by Canadian Raymond Souster demonstrates the use of literal imagery: I Wanted To Smash I wanted to smash something, anything against their dull, stupid faces, but then you reached down with a certain smile, put a flower in my hand. Raymond Souster In this poem, Souster uses literal imagery that appeals to our senses. The "something" that might be smashed against the "dull, stupid faces" contrasts with the gentleness that reaches down, "with a certain smile" and places a "flower" in the speaker's hand. How do these two contrasting sets of literal images help to develop this poem? Figurative imagery is created by using "figures of speech" such as metaphor, simile and personification. These figures of speech describe something by indirectly comparing it to something else. The most basic of these is simile: the comparison of one thing to another by using "like" or "as." Metaphors achieve this without using "like" or "as." Simile Metaphor "The car moves as fast as a rocket." "That car is a rocket." Personification occurs when a creature or object is given human qualities as in "in the morning the sun rose and winked at the world below." Here is a poem by Joe Rosenblatt which uses these figures of speech: Sun Poem The sun a peeping Tom got his eyelids thru the window and brushed my desert brow. I leaped from the......

Words: 818 - Pages: 4

Premium Essay

The Poem

...The poem, “Caribbean Journal” written by Cecil Gray, centers on the theme of poverty and homelessness. The author draws an invisible line to separate two classes of persons, the homeless and the affluent. He posits rhetorical devices such as symbolism, imagery and personification to illustrate these points. He also weaves them within the construct of five stanzas supported by seventeen lines. The journal entry has three characters. Namely: the boy – the victim of poverty, the affluent persons within society and the poet himself. The poet succinctly divides these characters are we are able to visually make references from the lines drawn. The poet’s use of symbolism effectively illustrates the lifestyle differences between the rich and the poor. Those who are poor are maligned to the outside looking in while those who are rich are able to enjoy the finer things in life. We see this expressed in line one as quoted “He stands outside the fencing looking in”. The reference to the chain link concretizes the symbol of separation and purports the statement of inevitability. The rich will always be rich and the poor will always be poor. In essence there is not only an economic barrier but a physical barrier as well. Additionally, words such as “curse” line thirteen, “hearse”, line sixteen and “bullet” line seventeen effectively symbolizes or represents the fatalistic outcome of poverty. There is no life in poverty. Similarly, words such as “ diving“, “swimming”, line four......

Words: 694 - Pages: 3

Free Essay

Poem

...especially in bonding with the herds. Moving on, one of the traditional instruments of the Mongolia is mhori khuur. Mhoori khuur is a two-stringed instrument with a box-liked body and at the end of the stem, there is a head of horse. It was very much part of everyday life of the nomads, who worship mhori khuur. It is still a custom to place the instrument at the most sacred place of the home which is the at the back of the altar. There was a time for men to play a song with it. Its music is shifted to the shepherds and steppes; it is played for them at the end of the day to forget their tiredness. On the other hand, there is well-known ballad named Gada Meilin. Gada Meilin has a wonderful story that became a long narrative poem of some 600 lines. The poem contains some articstic falsification and some historical facts. Everything is included in the song: Gada’s dismissal, appeal and imprisonment; Peony, his wife, killing of their daughter to affect his escape, and Gada’s uprising, defeat and death. This is significant in the politics of Mongolia. As you can see, even the music of a country has its own significance. Traditional music is not only for festivals, it is also knowledge about what had happened in our history or it can be the feelings of ancestors. Treasuring traditional music is not a big deal after all. It is not because Western has influenced us, doesn’t mean we have to change our music too. Our ancestors created this based on their feelings and knowledge.......

Words: 912 - Pages: 4

Free Essay

Poem

...  beamingnotes.com Optimized 16 minutes ago View original Refresh Menu Search Submit Our Casuarina Tree Analysis by Toru Dutt By Ishaan on July 29, 2013 5 SHARES 4 COMMENTS Analysis of Our Casuarina Tree by Toru Dutt Our Casuarina Tree is a poem by Toru Dutt which is about the Casuarina tree that grew in the poetess’ courtyard and her memories associated with it. Summary The poetess writes this in reminiscence of the Casuarina tree that grew in the courtyard of her childhood home. The poem opens with a description of the tree, tall enough to make it seem like it touches the stars, strong enough to continue growing despite scars on its trunk and despite all this it provides support to a creeper. And yet she gives it the air of a Gentleman when she describes how the tree is forever adorned with flowers and birds and bees. Thus we see the tree in her childhood was not only as a paragon of strength, but gentle and loved by the birds and bees. अब मीठे मना मत क जये सु एक गलास पानी म ल यह... को !हर बह म रोज २ पाउं घटाती ँय क म रात को सफ़ एक लास पीती ँ ड् स She goes on to tell us about the mornings in her childhood when she would wake up to the sight of the Casuarina Tree. Come summer or winter, her morning would remain incomplete without the sight of the Casuarina tree, often with a baboon sitting on its crest. She then paints a serene picture of the morning with the kokilas singing, the cows on the pasture and the water lilies in the spring. However, the figure of the......

Words: 1019 - Pages: 5

Free Essay

Poems

...his verse the minds of many were often excited to despise the world, and to aspire to heaven." Cædmon's only known surviving work is Cædmon's Hymn, the nine-line alliterative vernacular praise poem in honour of God which he supposedly learned to sing in his initial dream. The poem is one of the earliest attested examples of Old English and is, with the runic Ruthwell Cross and Franks Casket inscriptions, one of three candidates for the earliest attested example of Old English poetry. It is also one of the earliest recorded examples of sustained poetry in a Germanic language. Caedmon By: Venerable Bede THERE was in this abbess's monastery a certain brother, particularly remarkable for the grace of God, who was wont to make pious and religious verses, so that whatever was interpreted to him out of Scripture, he soon after put the same into poetical expressions of much sweetness and humility, in English, which was his native language. By his verses the minds of many were often excited to despise the world, and to aspire to heaven. Others after him attempted, in the English nation, to compose religious poems, but none could ever compare with him, for he did not learn the art of poetry from men, but from God; for which reason he never could compose any trivial or vain poem, but only those which relate to religion suited his religious tongue; for having lived in a secular habit till he was well advanced in years, he had never learned anything of versifying; for......

Words: 3749 - Pages: 15