Free Essay

Politic Usa

In: Social Issues

Submitted By shirinels
Words 3217
Pages 13
Utrikespolitik USA Shirin Magnusson

Monroedoktrinen är en riktlinje för amerikansk utrikespolitik som är formulerad i president James Monroes budskap till kongressen 1823. En befrielsekamp som de spanska kolonierna i Latinamerika inledde cirka 1820 väckte sympati i USA. Det fanns fruktan för att de europeiska makterna i den Heliga alliansen skulle ingripa. Monroe fastslog i sitt budskap för att varje inblandning av en europeisk makt i Nya världens inre inflytande skulle betraktas som en osympatisk handling mot USA. Förpliktelsen ledde till att USA inte skulle ingripa i konflikter mellan europeiska makter.

Trumandoktrinen som gjordes av USA:s president Truman 1947. Budskapet med detta var attt lämna ekonomisk och militär hjälp till Grekland samt Turkiet. Dessa två länder var pressade av sovjetiska påverkning, men bakgrunden till detta var oron inom USA:s regering för sovjetisk tillväxt i Västeuropa. Truman förklarade att USA hade ett ändamål om att hjälpa demokratiska länder att få frihet och oberoende hotades av andra länder eller rörelser. Denna doktrin var riktad mot Sovjetunionen samt den innebar en helt y inriktning av USA:s tradionella utrikespolitik under fredstid. Uppföljningar av doktrinen blev bl.a. Marshallplanen samt Atlantpakten.

Flexible response-doktrinen var en doktrin inom NATO som blev antagen 1967. Budskapet var att skrämma bort Sovjetunionen från militärt angrepp i Europa. De ville skapa ett militärt samt politiskt handlingsutrymme, så att ett krig i Europa inte skulle leda till att de blev kärnvapennivå. Det handlade också om att NATO skulle kunna komma att använda kärnvapen först sedan stegvis höja kärnvapennivån. 1990 erkännande de att kontrinen skulle förändras så att kärnvapnen gav mindre betydelse.

Rooseveltkorollariet blev de fastslaget att USA har rätt att ingripa som “internationell polis” om stater i Karibien samt Centralamerika träder upp barbarisk. Det tillskottet åberopades smidigt som stöd för USA:s inblandning i Latinaamerika under kalla kriget.

George W. Bush´ ”pre-emptive warfare” (“bushdoktrinen”)
Usa har i och med Irakkriget övergivit sin tidigare inringningsdoktrin som säkerhetspolitisk grundval till nytta för en preventionsdoktrin. Den äldre doktrinen hade i syfte på att avvakta samt skrämma bort medan den nyare handlar om att provocera och anfalla i vad som ska gälla att vara i förebyggande syfte. Bush hade tagit avstånd från Bill Clintons aktivistiska utrikespolitiska linje, men framför allt hade han talat ut sig emot vad Bush kallade för försöken till nationsbyggande i andra länder. Under presidentkampanjen så framförde Bush det som var nödvändiga i att USA i en ny tidsålder måste visa ödmjukhet för omvärlden. När man kollar lite mer specifikt gällande Irak så visade Bush under presidentkampanjen en större orohet över kärnvapenspridningen allmänt än över vad Saddad Hussien skulle kunna utföra. Enligt Åsard så satsade Bush huvudparten av sin kraft på inrkefrågorna samt ägnade utrikespolitiken bara för ett förstrött intresse.

Det var ingen slump att Bush talade om Axis of Evil, han hade en mer påtvingad politik i jämförelse med Barack Obama. En av de stora skillnaderna mellan USA:s utrikespolitik under tiden när George Bush var aktuell och när Barak Obama är tonläget samt ordvalet. Om Bush talade om “skurkstater samt “islamisk radikalism” så föredrog Obama istället ord som “avskilda stater samt “våldsam extremism”. Det var termer som “kriget mot terrorismen” samt “ondskans axelmakter” som inte dominera under de åtta åren som Bush och hans neokoservativa medhjälpare satt vid makten i Washington. Om man skall fastslå hur mycket och på vilket sätt som USA:s utrikes-och säkerhetspolitik egentligen har förändrats så kan det bli svårt pågrund utav sitt innehåll under Obamas tid i Vita huset. Man kan påstå likaväl att Bushs egen politik ändrades nödvändigt under hans två mandatperidoer. När han tillrädde under början av 2001 var han närmast isolationism, men övergick efter 9/11 till att bli imperiebyggare samt demokratispridare. Experiment med för stor demokrati fick konsekvenser så det blev sedan att demokratiaspekten försvann sakta, konsekvenserna var att islamistiska Hamas vann det första fria palestinska valet. Utgångspunkterna att USA skulle bedriva “nationsbyggande”, eller bara se till att säkra sina säkrehetsintressen var något som Bush också pendlade mellan. Obamas politik var under förändring och då fanns de flera kritiker men framför allt från rebublikanskt håll så tog den nya presidentens mjukare sätt att uttala sig som tecken på svaghet samt naivitet. Om man tar upp terroristbekämpningen som är ett bra exempel där det är verkligheten har omöjligt gjort en radikal brytning med Bush. Obama är en politiker som inte vill vara inblandad i den internationella politiken, han skulle mest vilja att alla var vänner. Hans internationella filosofi är amerikanskt tillbaka dragande samt en reducerad global roll. Obamas filosofi går emot den neokonservativa synen som Bush har, att USA ska vara mer aktivt inblandade i militära och ideologisk globalt, på grund utav att man skall stå till försvars för de amerikanska intressen samt säkerhet.

När det kommer till Obamas utrikespolitik så har den inte varit så uttalande utan sakta men säkert så har det varit avståndtagande samt undivkande av global involvering. Egentligen så spelar det inte så stor roll vem som är utrikesminister John Kerry eller Hillary Clinton, utan politiken är densamma i grund och botten och den grundar sig på radikala amerikanska politiken som Obama förespråkar. Det är de minsta deltangandet i internationella konflikter samt affärer, en flykt från omvärlden. Bush hade ju en agressiv neokonservatism där han försökte övertyga omvärlden att den amerikanska modellen var den rätta modellen ansåg han. De mänskliga rättigheterna stod över folkrätten och ansågs av de neokonservativa som skäl nog för att störta diktaturer. Neokonservatismen med sin internationalistiska men inte minst interventionistiska inriktning är inte mindre än ett minne under Obama. Hans utrikespolitik är motsatsen och det grundar mer på ett avståndstagande av konfilkt samt involvering och är istället för enskildas länders rätt till självständighet samt utan amerikanskt inflytande. De som Obama har uttalat sig om var att de skulle dra tillbaka USA:s trupper från Afghanistan, detta har de inte gjort än och man vet ju inte om det någonsin kommer hända då nya konflikter uppstår. Det verkar som om konflikterna börjar bli våldsammare samt farligare, och då är det ju för alla nya avancerade vapen men också med länder som Iran samt Nordkorea som försöker bygga nya kärnvapen samt hotar att förinta sina grannländer, Sydkorea samt Israel. Är det så att allt börjar bli farligare? Och är Obama en del av de genom hans tilltagande reducering av Usa:s globala inblanding? Det som man kan argumentera för är att det är mycket bättre att använda resurserna för att bygga upp ekonomin samt sjukvården m.m. Men dock ser det inte ut så gällande den globala realiteten, då den inte är så fridfull. Man ser bara att oroshärdarna blir värre. Man märker ju att Obama är den motsatta politkern till exempelvis Bush då Obama hellre vill jobba med inrikesfrågor som sjukvård, skola osv än det utrikespolitiska frågorna. Men gällande Syrien så var Obama tvungen att agera. Detta är den svåraste prövningen som Obama haft i sin tid. Syrien kan bli en huvudfråga som han blir historiskt känd för som president. Det spelar ingen roll vad han gör i Syrien utan han kommer att få kritik iallafall. Hans sätt att leda samt hans mandat kommer att bli kritiserat från alla olika håll och kanter. Det finns en risk att det är sista droppen som gör att vänstergrupperna som såg honom som motsatsen till Bush slutligen ger upp sitt stöd för honom. Frågan är om Obama någonsin kommer ur denna konflikt för att fokusera på sina hjärtfrågor igen. Men då kan man ju fråga sig varför USA har valt att gå in i Syrien men inte egypten? Antingen kan det vara för att Egypten är den militärt viktigaste arabstaten för just USA som har haft en strategisk allians med dom sedan 1970-talet . Det är avgörande för USA:s inflytande i regionen samt för fredsavtalet med Israel. Den kan också bero på att USA sägs stödja demokratisk utveckling i världen därför vill de framstå så. Det innebär att på grund av sin strategiska betydelse så hör Egypten till de länder i världen som får mest militärt bistånd av USA. Det kan vara så att USA inte vågar röra det militära biståndet för det viktigaste är att behålla den strategiska relationen med Egypten. Den svaga punkten hos USA är de egyptiska generalerna. Den politiska utvecklingen som skett i Egypten visar att allt sen den arabiska våren har till och med en militär supermakt svårt att göra något inflytande som blir tydligt i regionen. Som man kan se så har Obama till skillnad från andra presidenter har inte en doktrin som de andra hade, han har sin egen riktlinje samt han tror mer på att varje problem har sin individuella lösning.

Axis Of Evil eller som vi säger på svenska Ondskans axelmakter är ett uttryck som är politiskt skapat av populistisk art, som George Bush föredetta president i USA har kommit upp med, i hans tal till nationen. Alla dessa Axis Of Evil består av olika regimer som ger stöd samt skydd åt terrorister. De länder som tillhör Axis of Evil enligt Bush är Irak, Iran, Nordkorea och nu också Syrien, Libyen samt Kuba.

Iran:
Om man börjar med relationen mellan Iran och Usa så har den inte sedan ockupationen av den amerikanska Tehranambassaden haft diplomatiska förbindelser. Eftersom att Iran stämplas som en del av ondskans axelmakter enligt USA, så har Iran blivit ännu mer oberäkneligt. Irans ayatollor har sett USA som den stora satan. USA:s presidenter har också sett Iran som en hotfull maktfaktor. Reagan stödde Saddam Husseins krig mot Iran under 80-talet. Det var George Bush som ansåg att Iran var en del av Axis of Evil. Iran blev en del av Axis of evil sedan 2002 då det blev avslöjade att Iran var i färd med att bygga upp ett program för en hel känbränslecykel (av uran samt upparbetning av plutonium) medan atomenergiorganet IAEA blivit informerade ofullständigt eller inte alls så har det blivit flera misstankar kring Iran att de vill skaffa kärnvapen, dessa misstankar har växt sig starkare i USA bland annat. Från Irans president Mahmoud Ahmadinejad proklamerar förintelsen aldrig hänt och säger att Israel "måste utplånas från världskartan" till den hotade nedläggningen av Rakt i Hormuzsundet, där Iran ses som ett hot. Det har förekommit rykten om deras försök att skaffa massförstörelsevapen för år. Detta kan få konsekvenser. När det kommer till själva konflikten mellan Iran och USA så är det mer den centrala. Flera EU-länder har till en början försökt att finna kontaktpunkter. Även Ryssland har medverkat till att Iran skulle kunna få inviga sin första reaktor under år 2011. Det har varit länder som Brasilien, Turiket etc. som försökt få Iran att lämna plutonium som producerats på amerikanskt motstånd. Det har även varit ryska planer på att hantera upparbetningen i Ryssland. Det som FN:s säkerhets råd har gjort i olika sorts steg är att de har varit uppmärksamma med sanktionerna mot Iran och även förbjudit de mot känslig export samt hindrat Irans tillgång till det internationella finanssystemet. Man har även stoppat importering av olja. Isoleringspolitiken har gjort så att Iran är mer övertygade om att landet skall vara oberoende av andra länder. Om man kollar ur omvärldens synpunkter så har sanktionerna därför varit feltänkta. Det har varit misstro som har förstärkts istället för att det skall ha minskats. Detta kan alltså leda till att det blir ett genombrott som är detsamma som i Syrien där Obamaregimen har insett att gå-på-metoden inte funkar så bra.
Iran skall ha anklagat Israel samt USA för att de är den bakomliggande orsaken till attentaten. Men hittils så har ingen stat eller organisation erkänt morden samt Iran har inte heller genomförst någon sorts hämnd. Som jag nämnt innan så har relationen mellan USA samt Iran varit lite spänd sedan den amerikanska ambassaden i Tehran blev stormad. Sedan den händelsen så har USA infört sanktioner under åren som gått. Om nu diskussionerna som EU genomför om att stoppa Irans export av råolja så kan detta leda till att det blir kraftigt höga oljepriser för inte minst EU. Det som pågår nu mellan Obama och Irans nya president är ett samtal angående att finna en överenskommelse i den kontroversiella nukleära frågan. Obama menar att det här blir ett prov på om meningsfulla, transparenta samt verifierbara lösningar som kan leda till lättnader av sanktioner mot Iran. Det kan bli en svår väg att nå denna överenskommelse men den ligger just nu i en unik möjlighet att man ska kunna nå framsteg i relationerna med Irans nya regering.

Irak:
Under året 2003 i mars så invaderade USA Irak utan något stöd från FN. Anledningen till att USA gjorde detta var enligt dom för att man kunde visa att Irak hade massförstörelsevapen samt samarbete med terrornätverket al-Qaida. Det sattes press på Saddam Hussiens regim och det blev mycket starkare efter al-Qaidas terrorangrepp den 11 september 2001. Under 2002 så blev USA:s myndigheter omtalade konsekvent Irak som en del av Axis of Evil samt att Irak skylldes för att de ska ha samarbetat med Usama bin Laden samt al-Qaida. Det var en avgörande betydelse att avskeda Saddam Hussien enligt USA för att det skulle leda till en stabilsering samt demokratisering av regionen. Vapeninspektörerna blev utvisade under 2003 och detta var enligt USA en invasion som var nödvändig. Men enligt FN:s säkerhetsråd så var det inte enigt då både Frankrike samt Ryssland uttryckte sig om att det var emot att USA skulle angreppa Irak. Detta var anledningen till att USA gick till angrepp mot Irak utan något som helst stöd från FN. Den invansionen var i strid mot folkrätten, då USA inte hade blivit angripna från början. Eftersom Saddam Hussien inte hade militär att ställa upp med mot invasionsstyrkan så förklarade USA:s president George Bush att kriget skulle vara över och då gick man till en stabilieringsfas som de kallas. Saddam Hussien blev sedan dömd för brott mot mänskligheten och blev avrättad i december år 2006. Men även om det blev nya regeringsmakter och de var ändrat så blev det ändå kaos i Irak, de ledde nästan till ett inbördeskrig. Bush besvarade det ökade våldet samt de dödsoffren som bland både amerikanska soldater och civilbefolkningen att sätta in en storoffensiv med 30 000 soldater till under mars 2007. Bagdad blev betraktat som ett mycket tryggare ställe efter att irakiska samt amerikanska styrkor hade samarbetat med att rusta upp slumområden som Sadr City samt staden Basra. Under 2008 så lyckades regeringsarmen med hjälp från USA ta kontroll över de två städerna samt gå in i al-Qaidafästet Mosul i norr. Regeringsarmen visade en bättre förmåga än de gjort tidigare att genomföra större operationer, trots detta så fanns det några brister som ledning, utrusning, samt stridsduglighet. Men USA fortsatte med sitt program att lämna över fler provinser till armen och under november 2008 så hade USA det militära ansvaret i endast 5 av de 18 provinserna.
Det skrevs på ett avtal med USA om gradvis tillbakadragning från Irak. Denna tillbakadragning började år 2009 med större städer samt att de spred sig till resten av landet nästa år. Det blev dock inte helt stabilt gällande tillbakadragandet då det fortfarande var flera småstrider i norra delen av Irak. Statsministern al-Maliki förstärkte sin makposition. Han slog hårt ned separtister i olika kurdiska områden, detta blir konsekvenser för ett nationsbyggande med Sunni, Kurder samt Shia. Man skulle kunna säga att denna tillbakadragning ledde till mer våld under åren som gick då ett stort antal sprängdåd skedde under 2012 som var riktade mot bland annat shiamuslmiska mål. Flera av attentaten skrevs till grupper med anslutning till al-Qaida. Läget i Irak är spänt och det präglas av våld samt uppror. Slutsatsen lyder att man kan konstatera att Irakkriget blev ett misslycklande för USA, då man fått veta att Saddam Hussien varken hade massförstörelsevapen eller tränade terrorister. Man kunde inte vetat någonting helt säkert från hela början då Hussien inte hade något samarbete med FN:s vapeninspektörer, samt att de faktiskt hade massförstörelsevapen under 1980-talet. Slutsatsen är också att Saddam Hussien utförde en säkerhetsrisk för hela regionen, samt för både Europa och USA.

Källkritik: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/han-skapade-ondskans-axelmakter_77408.svd http://www.svd.se/nyheter/utrikes/obama-vill-ha-ny-relation-med-iran_2625321.svd
Dessa källor är från samma sida SvD nyheter, svenska dagbladet där det finns cheffredaktör och ansvarig utgivare som är: Fredric Karèn. Denna källan är även trovärdig då läraren själv har tipsat om dessa länkar. http://www.globalis.se/Konflikter/Irak Detta är en källa jag valt att lita på då den är pålitlig eftersom att den är skapad av svenska FN-förbundet där den uppdateras. De har även skrivit på sidan att det är viktigt att man anger deras källa då det är copyright. Även denna sida har läraren tipsat om i flera arbeten. http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Irak/Fordjupning/ http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Iran/Fordjupning/
Säkerhetspolitik är en av mina källor som jag tycker är bäst då den uppdateras hela tiden i fördjupningar, så fort det har hänt någonting nytt så skriver dom ner det i denna länk alltså den är ingen gammal källa som inte stämmer längre utan det som skrivs där är aktuellt. Det som gör att man kan lita på denna sida är för att den är skriven av utrikespolitiska institutet. http://www.policymic.com/articles/3713/axis-of-evil-ten-years-later-where-are-iran-iraq-and-north-korea-now http://www.dn.se/nyheter/varlden/oppning-i-sikte-obama-och-rohani-i-direktkontakt/ http://www.dn.se/nyheter/varlden/allt-viktigare-for-obama-att-bryta-med-bush/ DN är Dagens nyheter alltså en nyhetssida där man kan hitta allt från vetenskap till politik. DN granskar makthavare och låter de bästa skribenternas analyser, åsikter och reportage fylla spalterna. DN försöker komma så nära sanningen som möjligt i deras artiklar därför stämmer de mesta men det är ju inte alltid helt pålitligt då vissa artiklar kan vara oklara och mer en artikel som någon skribent skrivit från dennes egna åsikter då kan det vara svårt ha med en sådan källa i ett arbete men sedan finns det experter som skriver som är säkra på sin sak och vet vad som stämmer och inte. För övrigt är det en mycket bra nyhetssida! http://www.ne.se NE är en källa som jag använt mycket i arbetet och deras källor så är det ämnesexperter samt ämnesföreträdare som skriver texterna. De garanterar den yppersta kunskapen och vetenskapen i landet - NE står för pålitlig kunskap.

Det är viktigt att man i ett sånt här arbete använder sig av både källor som är från ett amerikanskt perspektiv men också använder sig utav de västerländska som jag gjort. I de amerikanska källorna är det mer hur länder som Irak och Iran förstört eller så medan västerländska där tar dom upp vad båda länderna gjort och inte gjort. Därför är det viktigt att man inte bara använder sig från enstaka källor så man får en bättre insyn på det. En bra källa är en källa där det är skribenter med bred ämneskunskap som väljer experter samt skribenter som skriver, granskar samt uppdaterar texterna, vem som helst skall inte kunna skriva eller gå in och ändra vad någon annan skrivit eller hitta på något eget. Det skall finnas en fast redaktion som tillsammans med experter samt skribenter ansvarar för innehållet.…...

Similar Documents

Free Essay

Politics

...Politics from the past The great philosopher Aristotle stated the bare truth when he said centu­ries ago that man is "a political animal". He and his equally famous disciple Plato strongly denounced politics. Plato went so far as to say: "O, men of Ath­ens, if I was engaged in politics, I would have perished long ago and done no good either to you or to myself." Since then, however, politics has pervaded every sphere of life, and the number of politicians has grown beyond measure. There is politics everywhere, in government generally, in the administration, in schools, colleges, universities, art, literature, and even in sports and games. In fact, there is hardly any sphere of life and activity, male or female, which is free from politics and the insidious influences of the fast-growing tribe of politicians of various hues and types’ sincere ones, insin­cere ones and downright hypocrites, and others who fall and share the traits of both the good and the bad. Of course, it would be unfair to paint them all with the same brush. The lament of Aristotle and Plato has become pointless in modern soci­ety, despite the advance of civilization and the remarkable progress of educa­tion and general enlightenment. Politics and politicians have not only grown amazingly, but have also prospered without let. This may indeed be described as the age of politics and politicians are supreme everywhere. The gates of politics are wide open; anyone can join the vast society of......

Words: 426 - Pages: 2

Free Essay

Politics

...Government & Politics Unit 2 * Constitution * Codified Constitution ✓ * Advantages & Disadvantages * Features * Uncodified Constitution ✓ * Advantages & Disadvantages * Features * Is Parliament Sovereign? ✓ * Arguments For and Against * Strengths and Weaknesses of the UK’s constitution ✓ * Constitutional Reforms – Coalition and 1997-2010 ✓ * What are they? * Are they effective? * PM & Cabinet * Features & Functions of the PM ✓ * What must a politician be to becoming PM * What can a PM do? * Functions of Cabinet ✓ * Factors that affect promotion and resignation of a minister ✓ * Powers and Constraints of PM ✓ * Theories of Executive Power ✓ * PM V Cabinet ✓ * Parliament * Functions of Parliament ✓ * What are they? * How effective are they? * Powers of Parliament ✓ * What are they? * How effective are they? * Parliamentary Reform ✓ * What are they? * How effective are they? * Relationship between Parliament and Government ✓ * Factors that affect it * How the coalition affects it Constitution: 2 Types of Constitution * Codified & Uncodified Codified Constitution * Constitution where the rules are written down in a single document. Example could be the......

Words: 4289 - Pages: 18

Premium Essay

Politics

...for an election, "voter turnout" would be 50%. 02: Using your own knowledge as well as the extract, consider why some commentators have spoken of a 'participation crisis' in recent years. Whilst voting numbers are severely decreasing, levels of non-electoral political participation are at an all-time high because people feel more engaged with politics that way. People believe they possess the skills to participate in politics and express interest in politics but less people can identify that with a certain political party. A lot of people struggle to see the difference between the two main parties running for election, so don’t understand the point of voting. Whilst a lot of decline in political interest from the public has started as late back as the 1990’s, it may be too late to reverse the decline due to young people’s attitudes towards politics. On the other hand, young people still have an idealist opinion of politics in most cases so their interest in politics could spike. Voting numbers and public protest would suggest people have more apathy to politics than an active interest. Although people are taking part in politics more it is still only a minority of the population taking part in things like protests. Whilst this would suggest people are protesting instead of voting, people that participate in these ways are actually more likely to vote than those who don’t....

Words: 279 - Pages: 2

Premium Essay

Politics

...What Is Meant by "Pork Barrel Politics", and What Is Its Significance in Congress? Pork barrel politics refers to the mechanism by which Congressmen can add amendments to a Bill that directly benefits their state or district. For example, in 2008 the Gravina Island Bridge in Alaska was pushed for by Republican Senator Ted Stevens. The project cost $398 million yet only benefited around 50 people living on the island. The objective of doing such a thing would be to improve re-election prospects and show to their constituents that they can deliver things such as economic or employment opportunities in their state or district. This can be seen to be significant to Congress as it enhances incumbent advantage. Incumbent advantage is the advantage existing candidates have in elections against challengers and means that it is difficult for anyone to contest an existing congressman. Pork barrel politics will make this worse as it will increase the incumbent’s record of getting things done for their constituents such as Ben Nelson who was able to get “pork” into the Obamacare bill for his state and was re-elected in 2012. This may not be such a bad thing in of itself but it has a direct effect on Congress as it means that the same people will be elected over and over again and this can hinder change and could prevent other, potentially better, candidates from winning the seat. However, it can be argued that despite this, each incumbent still has to stand in elections and it is......

Words: 356 - Pages: 2

Premium Essay

Corruption in the Usa

...fall of Rome have sought to learn from their mistakes, and the meaning of honor has changed. In recent years, the ideas of personal honor have arguably faded in favor of a concept of national honor. This new dimensionality looks instead to the country or office itself, rather than the individuals that make it up, as long as the regime remains perceivably honorable and free from corruption then it is thought that integrity is maintained. Since this shifts the moral obligations instead to the office and not the individual, this potentially leaves a different method open for those in power to become more morally flexible in the execution of their duties. Corruption and its effects on Democracy It is important when examining corruption in politics to look at the ways in which corruption can be manifest in modern day society. The most obvious examples are bribery, extortion, cronyism, nepotism, patronage, graft and embezzlement, but there are more subtle ways such as the facilitation of criminal enterprise either knowingly or by omitting to perform ones duties. Real institutional problems can arise if a country doesn't effectively legislate to prevent these, or the culture in the host country is one where, for example, bribery is more historically acceptable. When a government experiences a high level of recurring scandals and political malpractice, this causes an incredibly dangerous domino effect. Not only does a public official's act of wrongdoing pose a great threat to the......

Words: 3647 - Pages: 15

Free Essay

Politics

...2009. International Management: culture, strategy, and behaviour. 7th ed. USA: McGaw-Hill Companies. Luzhen, S. 2010. ‘Six advantages of China’s political system’ China Daily Review. URL: http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2010-03/19/content_9615376.htm Martin, F. 2010. Understanding China’s political system: Congressional research service. Asian trade and finance.(1) 1-21 Miller, R. And G. Jentz. 2008. Business law today: The essentials. 8th ed (4) 131-132 Peng. M. 2009. Global Business. USA: South-Western Cengage Learning. People’s Daily Online. 2009. China’s new political party system suits national conditions. People’s Daily Online (China). URL: <http://english.peopledaily.com.cn/90001/90780/91342/6686661.html>. Accessed 18 March 2011 Ryan, N., Parker, R. and Brown, K. 2003. Governments, Business and Society. 2nd ed. Sydney: Prentice Hall. The US-China Business Council. 2010. Overview of the PRC Political System. The US-China Business Council. URL: <http://www.uschina.org/statistics/tradetable.html>. Accessed 18 March 2011 Thompson, M, A. Smith-Tolkien, A. Naidoo, and R. Bringle. 2011. Service learning and community engagement: A comparison of three national context. (22) 214-237 Treanor, P. 2010; The ethics of the free market. URL: <http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/neoliberalism.html> Vogel, D. 1996. Kindred strangers: The uneasy relationship between politics and business in America. Princeton University Press. (1) 3 - 6...

Words: 1967 - Pages: 8

Free Essay

Politics

...misunderstandings due to grammatical use and the multiple parts of the language. 10. In Orwell’s “Politics and the English Language” he argues that English is changing due to the fact that language is an instrument used for expressing yourself, understand that political chaos is interconnected with the corruption of the English language, in doing so you will become freed from the social norm of society. 11. In Orwell’s “politics and the English Language” he explains the initial faltering of language and the consequences, and the continuing falter due to building from the existing consequences. 12. In George Orwell’s “Politics and the English Language” he discusses the slovenly acceptance of stale and indirect words and speech, and the remedy for this dilemma. 13. The author is trying to distinguish that “modern English” is the course of English declination. 14. Orwell’s “Politics and the English Language” demonstrates his frustration with the lack of honesty and originality in the verbal and written speech of politicians. 15. George Orwell tells us in “Politics and the English Language,” that writers today are clouding their main ideas with excessive phrases and language in order to impress their audience, but unfortunately the result is only confusion. 16. In George Orwell’s, “Politics of the English Language,” Orwell illustrates examples of bad English and offers rules of repair. 17. In “Politics and the English Language” George Orwell argues that the English......

Words: 277 - Pages: 2

Free Essay

Politics

...What Is Politics On hearing the word politics, what usually springs to mind are images of government, politicians and their policies or more negatively the idea of corruption and dirty tricks. The actual definition seems to have been obscured and almost lost by such representations and clichés that tend not to pinpoint the true essence, which defines this thing, called politics. In order to make an attempt at a definition of politics a systematic approach is required. To begin with, a brief historical overview will be considered, to understand the origins of politics. Following this, different core concepts, which are imperative to a definition of politics, will be discussed, in the hope to discover a true and fair interpretation of the word politics. The word politics comes from the Greek word "polis", meaning the state or community as a whole. The concept of the "polis" was an ideal state and came from the writings of great political thinkers such as Plato and Aristotle. In his novel "The Republic", Plato describes the ideal state and the means to achieve it. Hence, the word politics originally has connotations in the ways in which to create the ideal society. An ideal society is in practice a rather difficult aim and even an impossible aim to achieve. Politics implies measures which could and should, in the views of their devisor, be implemented in the hope to create a better society, than that which is already present. The......

Words: 1895 - Pages: 8

Free Essay

Politics

...the Qur’an and the teachings of the Sunnah, “they said that crimes would be reduced if they criminals have their hands cut off, and they claimed that this is God’s promise,” However, many people think it was too extreme? Therefore, in both of the cases of church protest and hudud law, it was obvious that race-based politics will cause religious extremism. Another downside of race based political parties is that such parties tend to result in racial tension. For example in 1987, when UMNO leaders provoked racial tension by the transfer of non-qualified administrators to Chinese primary schools. UMNO Youth organized a rally in Kuala Lumpur at which racist and seditious slogans were carried in banners which read: “MAY 13 HAS BEGUN”, “SOAK THE KERIS IN CHINESE BLOOD”. (10) UMNO leaders who were on stage to fan the flames of communalism included top Government leaders today. When people in power or influence play the racial and religious cards, their followers would naturally follow suit. For example, in the recent incident that happened at the Low Yat Plaza shopping mall. According to Gan Ping Sieu, who was a vice president of MCA, Malaysia’s racially-charged politics is the cause of the incident. From these photos, we can see how serious had the racial tension evolved. As long as race is used as a divisive platform, problems of racial discrimination will arise. Now that we’ve seen the pros and cons of race based political parties, how about the parties that are non-race based?......

Words: 854 - Pages: 4

Premium Essay

Politic

...MGT4110: Organizational Behavior Power & Politics Professor Dr. AAhad M. Osman-Gani, MBA, MA, PhD (USA) Department of Business Administration Kulliyyah of Economics & Management Sciences Power  Power refers to a capacity that A has to influence the behavior of B, so that B acts in accordance with A’s wishes.  Power may exist but not be used.  Probably the most important aspect of power is that it is a function of dependency.  A person can have power over you only if he or she controls something you desire. 13-2 Power and Dependence Person B’s countervailing power over Person A Person A Person A’s control of resource valued by Person B Resource desired by person B Person B Person A’s power over Person B 10-3 Contrasting Leadership and Power • Leaders use power as a means of attaining group goals. • Leaders achieve goals, and power is a means of facilitating their achievement. 13-4 Contrasting Leadership and Power - Goal compatibility  Power does not require goal compatibility, merely dependence. - The direction of influence  Leadership focuses on the downward influence on one’s followers. 13-5 Five Bases of Power Formal Power:  Legitimate Power  Reward Power  Coercive Power Personal Power:  Expert Power  Referent Power 13-6 Bases of Power Legitimate    Agreement that people in certain roles can request certain behaviors of others Based on job descriptions and mutual agreement Legitimate power range varies across......

Words: 1295 - Pages: 6

Premium Essay

Politics

...American friendship as he knew he could not defeat the Israelis. He wanted America to persuade Israel to withdraw from Sinai. America was busy trying to end the war in Vietnam.’ The USA was more successful than the USSR in influencing events in the Middle East between 1948 and 1979.’ How far do you agree with this statement * They have both been influential.’ * ‘USA has supported Israel financially.’ * ‘US presidents have worked for peace.’ * ‘Israel failed to consult over Suez.’ * ‘America arranged Camp David.’ * ‘The USSR has provided weapons.’ * Explains agreement AND disagreement * In 1948 America and the USSR supported the creation of Israel and Israel tried to keep on friendly terms. This continued until 1950.’ * ‘The USA received full support from Israel in the war in Korea against communism and in return for Israel’s support against communism the US government promised to stand by Israel in the event of attack and both signed a treaty of friendship in 1951.’ * ‘In 1956 Eisenhower was very angry about not being consulted about the Suez Crisis, insisting that Israel should withdraw. Having learnt its lesson, in 1967 Israel did not attack until it was sure of American backing.’ * ‘During the 1960s US policy became more sympathetic to the Arabs. The USA still supported Israel but felt the Palestinians should be helped.’ * After the surprise attack on the Israelis in 1973 the Americans airlifted emergency supplies of arms......

Words: 87832 - Pages: 352

Premium Essay

Politics

...‘A Constitution written in the 18th Century does not work in the 21st Century’ Discuss (30 marks) America’s first form of Constitution, the Articles of Confederation, was ratified in 1781 and it can be argued that many states operated as independent countries under this. After America won its independence from Britain in 1783, it become increasingly evident that the USA needed a stronger, central government to remain stable and so the US Constitution was created and signed on 17th September 1787 in Philadelphia. This Constitution is still used today and is at the heart of American Politics but the debate lies in whether an 18th Century document is acceptable for the present day. A Constitution written in 18th Century does not work in the 21st Century because it is difficult to update and some parts make no sense in today’s society such as the Second Amendment and the Electoral College, as there have been four occasions when the candidate who got the most votes lost the election. The amendment process is too difficult, thus making is almost impossible to remove parts no longer necessary or to add parts that the majority desires. For example, the Second Amendment, in the Bill of Rights, allows US citizens the right to bear arms, which has caused much conflict as it has become increasingly evident that people are willing to abuse this right. Attempts to overturn the Second Amendment have been very much refused due to the rigid, outdated Constitution. The power of judicial...

Words: 806 - Pages: 4

Premium Essay

Politics

...– this is when the head of government (Prime minister) goes to house of commons where he is asked a series of questions. The prime minister is asked questions , introduced 1961. It was twice a week, Tues and Thurs 15 mins each, blair 1997 changed it once a week , half an hour. It has been kept once a week. Impossible to happen in usa, Obama is not part of executive. Prime ministers often dread it, it can be an ordeal , the prime minister knows the questions, doesn’t know the follow up. It is effective. On the other hand, it is drama, ed milliband described it as well as Cameron , political punching judy. Arguments effective – not a mature way to hold the government to account. More importantly, select comitees – these are totally different comitees to the other comitees mentioned earlier, they were intrdoyced by thatcher in 1980. 18 select comitees, each made up of 11 backbench mps , cant be on more than one , around 200 backbenchers from all the parties participate in the work of select comitees. For example, the select comitee on education, 11 backbench mps sit on it from across the parties but they are not whipped, few parts of biritsh politics that are not partisan, not whipped. They must look as an mp at situations that are objective , merits. 11 back bench mps are scrutizing the department of education, without any resources, they chose a topic to look at. At the end they will produce a report. 18 select comitees scrutinizing 18 departmetns of government,......

Words: 1974 - Pages: 8

Free Essay

Politics

...GOVERNMENT AND POLITICS AS LEVEL UNIT TWO GOVERNING THE UK “Never, never, never give up” Winston S Churchill 1874-1965 1 GOVERNING THE UK 50% of AS [25% of A2] UNIT TWO SAMPLE QUESTION Answer one question from Section A and one question from Section B in 80 minutes. Spend 40 minutes on Section A and 40 minutes on Section B SECTION A QUESTION ONE PRIME MINISTERIAL POWER “For too long the big political decisions in this country have been made in the wrong place. They are not made around the Cabinet table where they should be, but they are taken on the sofa in Tony Blair’s office. No notes are kept and no one takes the blame when things go wrong. That arrogant style of government must come to an end. I will restore the proper process of government. I want to be Prime Minister of this country not a President (Source: David Cameron, The Times, 5th October 2006) “The Cabinet is the committee at the centre of the British political system. Every Thursday during Parliament, Secretaries of State from all departments as well as other ministers meet in the Cabinet Room in Downing Street to discuss the big issues of the day. The Prime Minister chairs the meeting, selects its members and also recommends their appointment as ministers to the monarch. The present Cabinet has 23 members (21 MPs and two peers). The secretary of the Cabinet is responsible for preparing records of its discussions and decisions”. (Source: From a modern textbook) (a)......

Words: 68254 - Pages: 274

Free Essay

Politics

...IT MSY NOT WORK IN POLITICS Cynthia Jones Timothy G. Smith US Government Pol 110 March 10, 2016 IT MAY NOT WORK IN POLITICS Member of Congress who has been charged with ethics violations. State ethics investigators have charged Lt. Gov. Ken Ard with 69 counts of spending campaign money for his personal use and 23 counts of failing to disclose campaign expenses. Ard, who took office in November, has been under scrutiny since taking office for thousands of dollars of purchases, including meals and hotel rooms – particularly those made post-election – listed on his campaign finance reports. In a news release, the State Ethics Commission said it found probable cause for the charges and likely will send out a hearing notice. As lieutenant governor, Ard fills a part-time position with little real power, presiding over the state Senate and overseeing the state’s Office on Aging. The lieutenant governor also becomes governor should the governor die or resign from office. ethics investigators have charged Lt. Gov. Ken Ard with 69 counts of spending campaign money for his......

Words: 1108 - Pages: 5