Rakotin

In: Computers and Technology

Submitted By kubu12
Words 473
Pages 2
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

Радіотехнічний факультет
Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів

СКОРОЧЕНА НАЗВА ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Схемотехніка ЕА”

ХХХХ.ХХХХХХ.001
(децимальний індекс)

|Керівник : |Виконавець: |
|________________________ |студент гр. _______ |
|посада, П.І.Б. |________________________ |
|Роботу допущено до захисту |П.І.Б. |
|“___”_____________2012 р. |Залікова книжка __________ |
|______________ |“___”_____________2012 р. |
|підпис |______________ |
| |підпис |
|Захищено з оцінкою | |
|__________________ | |
|Підписи членів комісії |…...

Similar Documents