Free Essay

Rakotin

In: Computers and Technology

Submitted By kubu12
Words 473
Pages 2
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

Радіотехнічний факультет
Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів

СКОРОЧЕНА НАЗВА ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Схемотехніка ЕА”

ХХХХ.ХХХХХХ.001
(децимальний індекс)

|Керівник : |Виконавець: |
|________________________ |студент гр. _______ |
|посада, П.І.Б. |________________________ |
|Роботу допущено до захисту |П.І.Б. |
|“___”_____________2012 р. |Залікова книжка __________ |
|______________ |“___”_____________2012 р. |
|підпис |______________ |
| |підпис |
|Захищено з оцінкою | |
|__________________ | |
|Підписи членів комісії | |
|_______________ | |
|_______________ | |
| | |
|“___”____________2012 р | |
| | |

2012
Форма № У 6.01
Затверджено наказом Мінвузу УРСР
Від 3 серпня 1984р. №253

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів

Дисципліна_______________Схемотехніка ЕА_________________________
Спеціальність ______________________________________________________
Курс __3___ Група ________ Семестр ___5_____

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу) студента
_______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема проекту (роботи) _______________________________________________ _______________________________________________________________

2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи) ___________19 грудня 2012 р.___

3. Висхідні дані по проекту (роботі) ______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)

4.1. Вступ
2. Призначення та область застосування підсилювача
3. Опис електричної принципової схеми підсилювача
4. Розрахунок електричної принципової схеми підсилювача
5. Настроювання та регулювання підсилювача
6. Розроблення структурної схеми підсилювача

5. Перелік графічного матеріалу (з точним значенням обов’язкових креслень)

5.1. Схема електрична структурна підсилювача
5.2. Схема електрична принципова підсилювача

6. Дата видачі завдання 1 листопада 2012 р.

|№ п/п |Назва етапів курсового проекту (роботи) |Строки виконання етапів проекту |Примітки |
| | |(роботи) | |
|1 |1. Розділи пояснювальної записки: |12 листопада 2012 р. | |
| |ВСТУП | | |
| |Призначення та область застосування підсилювача | | |
| |Опис електричної принципової схеми підсилювача | | |
|2 |2. Розділи пояснювальної записки: |10 грудня 2012 р. | |
| |Розрахунок електричної принципової схеми підсилювача | | |
| |3. СХЕМА ЕЛЕКТРИЧНА ПРИНЦиПОВА | | |
| |4. Перелік елементів до принципової схеми | | |
|3 |5. Розділи пояснювальної записки: |15 грудня 2012 р. | |
| |Настроювання та регулювання підсилювача | | |
| |Розроблення структурної схеми підсилювача | | |
| |ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ | | |
| |6. Структурна схема підсилювача | | |
|4 |Підпис курсової роботи |До 20 грудня 2012 р. | |
|5 |Захист курсової роботи |З 20 грудня 2012 р. | |
| | |За графіком | |
|6 | | | |
| | | | |

Студент ___________________ __________ (підпис) (П.І.Б) Керівник ___________________ ______________ (підпис) (П.І.Б) 1 листопада 2012 р.

ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕСКІЗНО-технічного проекту

Перший аркуш пояснювальної записки ескізно-технічного проекту
Наступні аркуші пояснювальної записки етапу технічна пропозиція

Схема електрична СТРУКТУРНА

Схема електрична принципова

Додатки

-----------------------
НТУУ «КПІ»

Аркушів

Літ.

Затвердив.

Н. Контр.

Реценз.

Перевірив.

Розроб.

1

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Лист

Зм.

2

Арк.

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Зм.

Масштаб

Маса

Реценз.

НТУУ «КПІ»

1

Аркушів

Літ.

Затверд.

Н. Контр.

Т. Контр.

Перевір.

Розроб.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Копія Формат А4

|Під| |
|п. | |
|і | |
|дат| |
|а | |
|Інв| |
|. №| |
|дуб| |
|л. | |
|Вза| |
|м. | |
|інв| |
|. №| |
|Під| |
|п. | |
|і | |
|дат| |
|а | |
|Інв| |
|. №| |
|під| |
|л. | |

| | | | | | |
| | | | | | |
|Зм. |Лист |№ докум. |Підп. |Дата | |
|Розроб. | | | | |Літера |Аркуш |Аркушів |
| | | | |Перелік елементів | | | |
|Перев. | | | | | |
|Н.контр | | | | | |
|Затв. | | | | | |

|Пер| |
|ш. | |
|зас| |
|тос| |
|ув.| |
|Спр| |
|ав.| |
|№ | |

|Поз. познач. |Найменування |Кіл. |Примітка |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Масштаб

Маса

Реценз.

НТУУ «КПІ»

1

Аркушів

Літ.

Затверд.

Н. Контр.

Т. Контр.

Перевір.

Розроб.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.…...

Similar Documents