Free Essay

Send Gift

In: English and Literature

Submitted By cards
Words 769
Pages 4
Ang Dapat Mabatid ng mga Filipino

Itong Katagalugan, na pinamamahalaan nang unang panahon ng ating tunay na mga kababayan niyaong hindi pa tumutulong sa mga lupaing ito ang mga Kastila, ay nabubuhay sa lubos na kasaganaan, at kaginhawaaan. Kasundo niya ang mga kapit-bayan at lalung-lalo na ang mga taga-Japon, sila'y kabilihan at kapalitan ng mga kalakal, malabis ang pagyabong ng lahat ng pinagkakakitaan, kaya't dahil dito'y mayaman ang kaasalan ng lahat, bata't matanda at sampung mga babae ay marunong bumasa at sumulat ng talagang pagsulat nating mga Tagalog. Dumating ang mga Kastila at dumulog na nakipagkaibigan. Sa mabuti nilang hikayat na diumano, tayo'y aakayin sa lalong kagalingan at lalong imumulat ang ating kaisipan, ang nasabing nagsisipamahala ay nangyaring nalamuyot sa tamis ng kanilang dila sa paghibo. Gayon man sila'y ipinailalim sa talagang kaugaliang pinagkayarian sa pamamagitan ng isang panunumpa na kumuha ng kaunting dugo sa kani-kanilang mga ugat, at yao'y inihalo't ininom nila kapwa tanda ng tunay at lubos na pagtatapat na di magtataksil sa pinagkayarian. Ito'y siyang tinatawag na "Pacto de Sangre" ng haring Sikatuna at ni Legaspi na pinakakatawanan ng hari sa Espana.
Buhat nang ito'y mangyari ay bumubilang na ngayon sa tatlong daang taon mahigit na ang lahi ni Legaspi ay ating binubuhay sa lubos na kasaganaan, ating pinagtatamasa at binubusog, kahit abutin natin ang kasalatan at kadayukdukan; iginugugol natin ang yaman, dugo at sampu ng tunay na mga kababayan na aayaw pumayag na sa kanila'y pasakop, at gayon din naman nakipagbaka tayo sa mga Insik at taga-Holandang nagbalang umagaw sa kanila nitong Katagalugan.
Ngayon sa lahat ng ito'y ano ang sa mga ginawa nating paggugugol ang nakikitang kaginhawahang ibinigay sa ating Bayan? Ano ang nakikita nating pagtupad sa kanilang kapangakuan na siyang naging dahil ng ating paggugugol! Wala kudi pawang kataksilan ang ganti sa ating mga pagpapala at mga pagtupad sa kanilang ipinangakong tayo'y lalong gigisingin sa kagalingan ay bagkus tayong binulag, inihawa tayo sa kanilang hamak na asal, pinilt na sinira ang mahal at magandang ugali ng ating Bayan; iminulat tayo sa isang maling pagsampalataya at isinadlak sa lubak ng kasamaan ang kapurihan ng ating Bayan; at kung tayo'y mangahas humingi ng kahit gabahid na lingap, ang nagiging kasagutan ay ang tayo'y itapon at ilayo sa piling ng ating minamahal ng anak, aswa at matandang magulang. Ang bawat isang himutok na pumulas sa ating dibdib ay itinuturing na isang malaking pagkakasala at karakarakang nilalapatan ng sa hayop na kabangisan.
Ngayon wala nang maituturing na kapanatagan sa ating pamamayan; ngayon lagi nang gingambala ang ating katahimikan ng umaalingawngaw na daing at pananambitan, buntong-hininga at hinagpis ng makapal na ulila, bao't mga magulang ng mga kababayang ipinanganyaya ng mga manlulupig na Kastila; ngayon tayo'y nalulunod na sa nagbabahang luha ng Ina sa nakitil na buhay ng anak, sa pananangis ng sanggol na pinangulila ng kalupitan na ang bawat patak ay katulad ng isang kumukulong tinga, na sumasalang sa mahapding sugat ng ating pusong nagdaramdam; ngayon lalo't lalo tayong nabibiliran ng tanikalang nakalalait sa bawat lalaking may iniingatang kapurihan. Ano ang nararapat nating gawin? Ang araw ng katuwiran na sumisikat sa Silanganan, ay malinaw na itinuturo sa ating mga matang malaong nabulagan, ang landas na dapat nating tunguhin, ang liwanag niya'y tanaw sa ting mga mata, ang kukong nag-akma ng kamatayang alay sa atin ng mga ganid na asal. Itinuturo ng katuwiran, na wala tayong iba pang maaantay kundi lalo't lalong kaalipinan. Itinuturo ng katuwiran, lalo't lalong kaalipustaan at lalo't lalong kaalipinan. Itinuturo ng katuwiran, na huwag nating sayangin ang panahon sa pag-asa sa ipinangakong kaginhawahan na hindi darating at hindi mangyayari. Itinuturo ng katuwiran ang tayo'y umasa sa ating at huwag antayin sa iba ang ating kabuhayan. Itinuturo na katuwiran ang tayo'y magkaisang-loob, magkaisang isip at akala at nang tayo'y magkaisa na maihanap ng lunas ang naghaharing kasamaan sa ating Bayan.
Panahon na ngayong dapat na lumitaw ang liwanag ng katotohanan; panahon nang dapat nating ipakilala n tayo'y may sariling pagdaramdam, may puri, may hiya at pagdadamayan. Ngayon panahon nang dapat simulan ang pagsisiwalat ng mga mahal at dakilang ani na magwawasak sa masinsing tabing na bumubulag sa ating kaisipan; panahon na ngayong dapat makilala ng mga Tagalog ang pinagbuhatan ng kanilang mga kahirapan. Araw na itong dapat kilalanin na sa bawat isang hakbang natin y tumutuntong tayo at nabibingit sa malalim na hukay ng kamatayan na sa ati'y inuumang ng mga kaaway.
Kaya, O mga kababayan, ating idila ang bulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ang atin glakas sa tunay at lubos na pag-asa na magtagumpay sa nilalayong kaginhawahan ng bayan tinubuan.…...

Similar Documents

Free Essay

Send Gifts to Your Friends!

...A single parent is a parent with one or more children, who is/are not living with the child's/children's other parents. The definition of single parenthood may vary according to local laws of nations or provinces. Single parenthood may occur as a result of loss (death of spouse, separation, divorce, abandonment by one parent), or by choice (single parent adoption, donor insemination, egg donor/surrogate motherhood, choosing to carry to term an unexpected pregnancy and raise the child on one's own). More than 25% of children in the U.S. live with only one parent (U.S. Bureau of Census, 1997). Research about the welfare of children in single-parent families varies. Many factors influence the outcome of how children fare: parent's age, education level, and occupation, family income, family's support network from friends and extended family members (including the absent parent if available). Further, outcomes in families where single-parenthood is chosen is higher, as the single parent is typically older, has established employment and social supports, and has considered the pros and cons of raising a child alone. Statistically, children in single parent homes fare worse than those with two parents. In the United States, family structure contributes to five characteristics of a child's well being. These include lower birthrates and higher death rates among infants when there is just one parent. Also, the number of children ages 15-17 in school and in good health is much......

Words: 322 - Pages: 2

Premium Essay

The Gift of the Magi

...food. In the story “A Gift of the Magi” and the movie “Aladdin” the characters Della and Aladdin share similarities and differences.         The first similarity I realized between the story “A Gift of the Magi” and the movie “Aladdin” is that in both they have couples. Without these couples the story and movie wouldn’t be what they are. In the story “A Gift of the Magi”, the couple is Della and Jim. In the movie “Aladdin”, the couple is Aladdin and Jasmine. The difference between the two is one main character is a girl and the other is a boy. In the story “A Gift of the Magi”, Della is the main character. In the movie “Aladdin” the main character is Aladdin.         The second similarity I realized between the story “A Gift of the Magi” and the movie “Aladdin” is that both couples are in love. Both of these couples are in love with one another at some point in time. The difference between the two is one has been in love since the beginning and the other falls in love by the end. In the story “A Gift of the Magi”, the couple is in love from the beginning of the story all the way to the end. In the movie “Aladdin”, the couple falls in love throughout the story. Love is a key component for everything that happens in the story/movie.         The third similarity I realized between the story “A Gift of the Magi” and the movie “Aladdin” is that both characters give up something so that another character could receive something in return. In the story “A Gift of the Magi”,......

Words: 918 - Pages: 4

Premium Essay

Send Free Gifts to Your Friends!

...Coconut Conservation status: Secure | Coconut Palm | | Kingdom: | Plantae | Division: | Magnoliophyta | Class: | Liliopsida | Order: | Arecales | Family: | Arecaceae | Genus: | Cocos | Species: | C. nucifera | | Binomial name | Cocos nucifera L. | The Coconut Palm(Cocos nucifera), is a member of the familyArecaceae (palm family). It is the only species in the genus Cocos, and is a large palm, growing to 30 m tall, with pinnateleaves 4-6 m long, with pinnae 60-90 cm long; old leaves fall cleanly leaving the trunk smooth. The term coconut refers to the fruit of the coconut palm. Origins and Cultivation The origins of this plant are the subject of debate with some authorities claiming it is native to southeast Asia, while others claim its origin is in north-western South America. Fossil records from New Zealandindicate that small coconut-like plants grew there as far back 15 million years ago. Even older fossils have been uncovered in Rajasthan,India. Regardless of their origins, coconuts have spread across much of the tropics, in particular along tropical shorelines. Since its fruit is light and buoyant, the plant is readily spread by marine currents, which can carry coconuts significant distances. The Coconut palm thrives on sandy soils and is highly tolerant of salinity and prefers areas with abundant sunlight and regular rainfall (75-200 cm annually), which makes colonising the many shorelines of the tropics relatively straightforward.......

Words: 1074 - Pages: 5

Premium Essay

Send Gift to Your Friends

...question1 What are the remedies available under the Law of Contract? Remedy is where the inured party enforce their rights or get a reward for a loss. It also means to achieve justice where legal rights are involved. There are many types of remedies and some of them may be ordered by court, granted by judgement, by agreement between two parties and operation of law. The remedies depend on the nature of the breach. The remedies available under the Law Of Contract are Rescission, Restitution, Damages, Specific Performance, Injunction,Mareva Injunction, and Quantum Meruit. Rescission has been defined as the cancellation of contract between parties. It enables the innocent party to cancel off the contract when there is any misinterpretation by the other party. Misinterpretation is as the defence if the innocent party is sued for damages or specific performance by the other party. Under the Sale of Goods, the innocent party has the rights to cancel off the contract when there is a breach of implied condition as to title, correspondence with description, merchantable quality, fitness for purpose and sale by sample corresponding to those implied in contract of sale. Restitution is sometimes referred as quasi-contract. Quasi-contract is a contract created by courts. Quasi contract is actually not a legal contract but it is actually a legal substitute which is formed to impose equity between the two parties. It does not rely on the plaintiff, person who brings a case against......

Words: 5794 - Pages: 24

Premium Essay

Send Gift

...Personal Best Athlete Profile Bill Altman, 82 San Antonio, Texas Senior softballer proves “If you build it, they will come” When Bill Altman retired from his Air Force career, he was itching for something to do to keep moving. He had played baseball in high school, fast pitch softball at the University of Michigan and had even spent a year on the Air Force all star softball team. But after flying missions over Vietnam and starting a family, he had not found time for sports. When he learned about senior games having softball, he found some guys his age to make up a team. It was fun and he wanted to play more. But there were no other senior teams in San Antonio. Bill Altman changed all that. He and his team found more players, and the San Antonio Senior Softball League was founded in 1987. He is still its chairman and primary advocate. The league obtained old fields from the city and fixed them up with money they raised. Today there are hundreds of seniors from every walk of life that are sharing the love of baseball and staying fit for life. The league has a plan to expand to a modern complex that will meet their growing needs and can host regional tournaments to bring in tourism. In addition to managing, playing and running the league, Altman has participated in state and national senior games in softball, tennis and track and field events. He’s also been inducted into the Texas Senior Softball Hall of Fame. Along the way he has maintained his Personal Best and helped...

Words: 1510 - Pages: 7

Free Essay

The Gift

...Ánalisis de “The Gift?” Título No es una declaración sino una pregunta que se integra bien en el cuento. De hecho, no solo crea el marco idóneo para la historia en total sino que también hace que pensemos en las razones de tener el regalo y su origen. Asunto Se trata de una chica que no entiende bien su capacidad de ser invisible. Esto se demuestra cuando en una ocasión su mamá la envió a comprar algo en crédito de Don Tacho y hasta el cierre de las actividades que no la vi. En otra ocasión fue con un amigo para preguntar acerca de la escolarización y la señora no la veía bien. Es obvio que quería ella que los otros personajes la vieran pero a lo largo del ensayo, siguió siendo invisible. Al fin, parece que lo que sentía y percibía fueron real debido a las acciones de los personajes. Clasificación Creemos que es un ensayo filosófico porque pone un tesis para la consideración del lector: ʕCuándo fue la primera vez que me di cuenta de mi capacidad de hacerme ser invisible? Le causa al lector de pensar críticamente de la idea del autor. Hay también un elemento de creación debido a la manera de escribir. Anima el autor el cuento por el uso del narrativo que parece real y que provoca algunos recuerdos. Método Por mayor parte, creemos que es una estructura externa. El autor usó el narrativo principalmente – nos cuenta de lo que ocurrió pero se da cuenta de la existencia del argumento para apelar a los sentimientos del lector: “It was as if I erased myself, or was it......

Words: 690 - Pages: 3

Premium Essay

Gift for Tt

...During Dickens time gift giving for Christmas was not a wide spread practice as there was not much gift giving in the novel. If I were to give a gift to Scrooge, Tiny Tim and Bob Cratchit they would have to be something they would need and use, but they would also have to be Throughout the novel there are scenes where Tiny Tim is limping around on his legs with a crutch. If I were to give him a Christmas gift during his time, it would have to be a wheelchair. A wheelchair would surely solve some of Tiny Tim's problems and allow him to be more mobile then what he was with his limp and crutch. Tiny Tim would most likely have a lot of pain removed if he was able to sit in a wheelchair rather then limping with a crutch. Throughout England, much money and energy were being devoted to medical care and its study. It was also a time where identification, classification and description of diseases were more widespread. The first wheelchair was not as modern as the ones available today, however I am sure the early wheelchairs, sometimes called invalid chairs, would make a great gift. Scrooge is a very mean and uncaring person, as shown throughout the novel. He is a man for whom Christmas is a humbug. He doesn't seem to care about anything or anybody, most likely due to not ever having anyone to love or care for. For Christmas I would have to give Scrooge a dog; one that is totally devoted to his master. If......

Words: 340 - Pages: 2

Premium Essay

Gift Tax

...within 3 years of death. Under Section 2035(a), nothing is included in Decedent’s gross estate, because it’s a cash gift. However, under Section 2035(b), the amount of the gross estate shall be increased by the amount of any tax paid on any gift made by the decedent during the 3-year period ending on the date of the decedent’s death. So the amount of gift tax of this gift the decedent paid is included in his gross estate. (b) What is the result in question (1)(a), above, if Decedent gave Child a life insurance policy on Decedent’s life worth $100,000, with a face value of $750,000, instead of cash? $750,000 is included in D’s gross estate, because the under section 2035(a)(1), the transfer was made within 3 years of the decedent’s death, and under 2035(a)(2), the value of such property would have been included in the decedent’s gross estate under section 2042. (c) What is the result in question (1)(b), above, if, after the gift, Child made annual premium payments totaling $30,000? Assume that Decedent’s total pre-gift premium payments were $120,000. D purchased $120,000 on insurance out of $150,000. Any improvements made by donee are not included in the gross estate. (12/15) * $750,000 = $600,000 is included in the estate under Section 2042 so included under Section 2035(a). (d) What is the result in (1)(b), above, if, during the time between the gift and Decedent’s death, the insurance policy paid dividends to Child totaling $10,000. Just the face value of......

Words: 1600 - Pages: 7

Free Essay

The Gift of the Magi

...“The Gift of the Magi” (1906) remains one of the most recognizable and frequently anthologized stories in American literature. In its time the tale was extremely popular, both commercially and critically, and O. Henry was called the “Yankee Maupaussant.” Today the story is considered juvenilia and has not garnered much serious critical attention. “The Gift of the Magi” initially appeared in one of O. Henry's best-known collection of stories, The Four Million, which was published in 1906. Plot and Major Characters On Christmas Eve, a young married woman named Della has cut and sold her long, beautiful hair to earn the rest of the money she needs for her husband's Christmas present: a platinum chain for his treasured watch. When her husband, Jim, returns to their apartment, he is shocked to see her hair gone; he has sold his watch to buy her a pair of tortoise-shell combs for her long hair. Touched by his thoughtfulness, Della assures him that her hair will grow back and she gives him the watch chain. When he sees the gift, he lovingly tells her that he has sold his cherished watch to buy her the combs for her hair. The story concludes with an omniscient narrator praising the sacrifice and love of the young couple. Major Themes Critics have noted the irony of the young couple sacrificing their most treasured possessions—Della's hair and Jim's watch—in order to buy each other gifts related to those same possessions. Poverty is also a prominent theme, as Della saved......

Words: 505 - Pages: 3

Premium Essay

The Gift of Sex

...Abstract The purpose of this paper is to summarize and then critique Clifford and Joyce Penner’s book, “The Gift of Sex, A Guide to Sexual Fulfillment”. In the Biblical perspective section of the book, the Penners express that sexuality and sexual intimacy are a gift from God, intended for married couples, to symbolize the one-ness God desires with mankind. The physical dimension section breaks down the mechanics of the sexual organs and their response to sexual pleasure. The total experience section brings together the mechanics, God’s design for oneness, and techniques to explore in order to bring a married couple sexual intimacy and fulfillment. The Penners also discuss certain problems that may arise for a married couple in their sexual experiences and relationship. The last section of the book discusses the importance of enhancing the sexual experience in a marriage and suggests way to improve intimacy.   Sex is a beautiful gift from God to bring pleasure and intimacy to a married couple. In the book, “the Gift of Sex: A Guide to Sexual Fulfillment”, written by Clifford and Joyce Penner, the authors discuss in great detail five main sections that can lead to a more fulfilling sexual relationship with one’s spouse. These sections include the biblical perspective of sex, the physical dimensions of the body, the total experience one has, what to do when there are sexual problems, and how to enhance the sexual experience by inviting God into the marriage and......

Words: 3555 - Pages: 15

Premium Essay

Spiritual Gifts

...Kendall Lucy THEO 201 – D17 Short Essay 3 Spiritual Gifts Logging in to facebook yesterday, I noticed that I had a message from an old friend that I had not seen since high school. She wanted to know if I would talk to her about spiritual gifts and answer some questions that were being debated in her church. She wanted answers to questions about spiritual gifts, the Fruit of the Spirit, speaking in tongues, and baptism in the Holy Spirit. I told her that I would share the biblical view of spiritual gifts. I sent her an email with the answers to her questions. Here is a part of the email that I sent to her. In 1 Corinthians 12, we learn that spiritual gifts are given to God’s people by the Holy Spirit for “the common good.” Verse 11 says the gifts are given according to God’s sovereign will. Ephesians 4:12 tells us these gifts are given to prepare God’s people for service and for building up the body of Christ. While there are different kinds of gifts (1 Corinthians 12:4), spiritual gifts are God-given graces meant for works of service. There are two major evidences of the baptism in the Holy Spirit. The outward evidence is speaking with tongues. Further evidence of the Spirit’s abiding presence in our lives is the Fruit of the Spirit, which Paul mentioned in Galatians 5:22-23. A spiritual gift is an ability to be used in service, whereas spiritual fruit relates to a Christian’s character. ......

Words: 761 - Pages: 4

Premium Essay

Gift Love

...pursued over time. Opinion has differed as to how happy we can expect to become in this mixed up world, and as to what goals and purposes in life really deliver on happiness. I wish to say that I have not always been a happy person, despite my ability to seem to make those around me happy. The key spiritual secret of any happier and healthier life is the deeper kindness that can be captured with the term "Gift-love," a term borrowed from C.S. Lewis. We are all too often obsessed in life with what Lewis termed "Need-love," loving and seeking the things we need, from good food to a decent coat for the winter. We certainly all need and seek to be loved, for if we do not receive love we will not be able to give it away. Yet even when we pursue the things we need, it is often not just for ourselves, but for the nearest and dearest who depend on us. This points to the other side of life, to “Gift-love”, a sincere love of others that is commonly taught by exhortation but is really transmitted by example. My thesis, more clearly stated, is that as a side-effect or by-product of Gift-love we generally feel happier and are healthier over the whole of a life. This thesis is old, but it can be forgotten, so it bears repeating from time to time. Indeed, it echoes in literature over the generations. Henry David Thoreau wrote that love is "the only investment that never fails." Abraham Lincoln stated, "When I do good, I feel good; when I do bad, I feel bad, and that is my religion."......

Words: 1534 - Pages: 7

Premium Essay

Send to Friends

... [pic] Allergy is a hypersensitivity disorder of the immune system.[1] Allergic reactions occur to normally harmless environmental substances known as allergens; these reactions are acquired, predictable, and rapid. Strictly, allergy is one of four forms of hypersensitivity and is called type I (or immediate) hypersensitivity. It is characterized by excessive activation of certain white blood cells called mast cells and basophils by a type of antibody known as  Immunoglobulin E, resulting in an extreme inflammatory response [pic] Psoriasis is a chronic immune-mediated disease that appears on the skin. It occurs when the immune system sends out faulty signals that speed up the growth cycle of skin cells. [pic]...

Words: 299 - Pages: 2

Premium Essay

Send Gift Request

...Pre-Employment/Treatment Plan Sample Name: DW DORS Counselor: TR Address: Columbia MD Employment: History: Student Date: Employment Goal: Warehouse Worker This type of plan can be written soon after an individual program. Information gleaned from initial observations of program participant, any medical/ psychological reports and evaluations as well as feedback from family and program staff. Staff : (list all the program staff that contributed to the Plan) Dean, we know you are very eager to go to work and make money. You are unhappy with the first Phase of the DORS Employment Program because you feel it is as you say, “holding you back”. We understand how this step toward work can feel pointless, after all, you and your parents’ report that you have no difficulty finding a job. Our concern is that you have difficulty keeping a job. Your DORS counselor sent you here to get the help you need to not only get a good job, but to also keep that job so you can reach your goal of being independent and living on your own. To prepare you to work successfully we are going to focus on building upon the skills and strengths you have and that will be welcomed by any employer. Just as importantly we will help you to fix or learn to work around the problems or barriers caused by your injury. We believe if you learn to use different ways or strategies of doing things, you can take what you will learn here into a job. Let us talk about the strengths......

Words: 1545 - Pages: 7

Free Essay

The Gift of the Magi

...The Gift of the Magi Ashlee Stevens ENG125: Introduction to Literature Amy Sloan September 10, 2012 Ashford University The Gift of the Magi The Gift of the Magi was about sacrificial love. The story explained how important it is to be willing to sacrifice for the one that you love. No matter what the circumstance, if a person can unselfishly give of themselves for another, they can experience life in a whole new way. Many people give what is not important to them and makes no difference. I think the term “it’s the thought that counts” has been used to justify just giving anything to a person without actually put your heart and soul into the gift you are giving. O. Henry uses The Gift of the Magi to demonstrate the importance of expressing your love through sacrifice. O. Henry uses setting throughout the whole story to show the reader how little Mr. and Mrs. James Dillingham Young have. In the first paragraph the reader already has a sense of how meager their living conditions are when Della has counted the one dollar and eighty-seven cents three times. He explains the lengths she went through to save that much money, and sixty cents of it was all pennies. He does not immediately describe their way of living all at once. He draws it out through the whole story so the reader never loses the sense of the struggle that Della and James are living in. In the second paragraph he says that she flopped down on the “shabby little couch”.......

Words: 1271 - Pages: 6