Free Essay

Srp - Saviour Siblings

In: Science

Submitted By sign96
Words 7667
Pages 31
Studieretningsprojekt omsavior[Dokumentets titel]
Studieretningsprojekt omsavior[Dokumentets titel]
Saviour siblings
Saviour siblings

Signe Gertz Jensen
3.x
Rosborg Gymnasium og HF
2015
Signe Gertz Jensen
3.x
Rosborg Gymnasium og HF
2015

Abstract
This study examines different varieties of stem cells and how they can be used to medically treat people, who are terminally ill. It will also examine, how hematopoietic stem cell transplantations affect both the donor and the receiver.
Aside from that it will contain an analysis of “My sister’s keeper” by Jodi Picoult, which will be used to understand the ethical questions that are relevant.
In 2004 Danish legislation made it legal to make so called saviour siblings with the same tissue type as their sick older sibling. This meant legalising a certain method of stem cell therapy. In 2009 the first saviour sibling in Denmark was born. A child just like the fictional “Anna” from the novel “My sister’s keeper.” This novel was written in 2004 with the purpose of creating discussion about the stem cell research and use within medical treatment. The ethical questions of stem cell use, makes it problematic to use certain stem cell types called humane embryonic stem cells. Instead another type of pluripotent stem cells can be used. These are called induced pluripotent stem cells and are made specifically for the patient. This means no embryo gets killed in the process. These ethical questions are discussed in the study and it is concluded that stem cell therapy can be used to help people survive illnesses such as leukaemia. It also concludes that certain ethical problems question whether or not we should and in the end it concludes, that we need an active ethical discussion, because the stem cell research is so strong going.

Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse 5 Forskellige typer stamceller 5 Stamcelle deling 5 Pluripotente stamceller 6 Allogen knoglemarvstransplantation 8 At være knoglemarvsdonor 10 My sister’s keeper 11 Bogens opbygning 11 Handlingen 11 Karakteranalyse 12 Anna 12 Kate 14 Jesse 16 Brian 17 Sara 18 En kærlighedshistorie 19 Fortolkning 20 Diskussion 21 Konklusion 22 Litteraturliste: 24

Indledning
I 2004 haste vedtog folketinget den såkaldte Patrick-lov. En lov der giver danske læger lov til at befrugte æg med en bestemt vævstype, sådan at stamcellerne fra disse nyfødte, vil kunne bruges til at redde deres syge store søskende.
I 2009 blev det første donorbarn i Danmark født. Dette er en såkaldt saviour sibling, som er resultatet af in vitro fertilisation. Dette barn er særligt, fordi det har samme vævstype, som dets syge storebror.
I dag i år 2015 vil jeg beskrive hvad stamceller er, hvilke typer der findes og hvordan de kan bruges til at helbrede dødeligt syge. Derudover vil jeg redegøre for hvad en allogen knoglemarvstransplantation er og hvilke konsekvenser den kan have. Ud over dette vil jeg analyserer og fortolke ”My sister’s keeper” af Jodi Picoult med særligt henblik på saviour sibling-begrebet i forhold til designer barnet Anna og romanens fremstilling af de etiske spørgsmål i forhold til dette. Udover dette vil jeg kigge på fremtiden inden for stamcelleforskning og hvilke muligheder og begrænsninger der er i forhold til organdonation, blandt andet. Dette vil jeg gøre med fokus på bioetikken.

Redegørelse
Stamceller er celler, der har evnen til at udvikle sig til andre celler. Det vil sige, at de differentierer sig til forskellige celletyper i kroppen ved at dele- og udvikle sig. Eksempler på en differentiering af stamceller kan eksempelvis være det befrugtede æg: Det udvikler sig til en blastocyst, som det kaldes, når det består af ca. 100 celler. I blastocysten er cellerne differentieret til to forskellige celletyper. Den indre cellemasse og den ydre. Den indre cellemasse består af stamceller, der kan udvikle sig til alle celler i kroppen med undtagelse af moderkage og navlestreng. Til gengæld differentierer de ydre celler sig til moderkage og navlestreng, for at supplere fosteret med næring og ilt. På den måde har forskellige typer stamceller forskellige egenskaber.
Forskellige typer stamceller
Der findes fem forskellige typer stamceller, som har forskellige egenskaber: * En totipotent stamcelle kan udvikle sig til alle celletyper, heriblandt det befrugtede æg. * En pluripotent stamcelle kan udvikle sig til alle celler indenfor fosteret. Dog ikke moderkagen, navlestregen og fosterhinder. Et eksempel på dette er den indre celle masse i blastocytten. * En multipotent stamcelle kan udvikle sig til få andre stamceller. Blandt andet forskellige typer blodceller. * Unipotente celler kan kun dele sig til andre celler af samme slags. Her sker der altså en simpel celledeling.
Derudover findes der den spermatogene stamcelle som kun modnes til sædceller.
Stamcelle deling
Nogle stamceller har evnen til at dele sig uendeligt og som jeg har skrevet ovenfor, kan nogle stamceller specialiserer sig indenfor en eller flere celletyper Hos disse stamceller foregår den ene mitotiske deling efter den anden, modsat en almindelig celle som ophører med at dele sig efter et vist antal delinger. Egenskaben til at kunne fortsætte delingen kaldes for evnen til selvfornyelse. Grunden til at stamceller kan dette er, at de danner enzymet telomerase, som genopbygger kromosomenderne og derfor ikke bliver afkortet efter hver celledeling.
Når der sker en stamcelle deling kan dette foregå på to måder: * Den symmetriske deling hvor en stamcelle deler sig i to nye døtre celle,r som hver er kopier af den første stamcelle * Den asymmetriske deling hvor stamcellen deler sig til en celle, som er den oprindelige stamcelle og én celle som færdig differentiere i en kropcelle
Den symmetriske celledeling foregår blandt andet hos embryonale stamceller, hvilket betyder at man i en dyrkningsskål kan fremavle flere stamceller. Den asymmetriske celledeling er mere almindelig i kroppen. Her er stamcellernes opgave at vedligeholde væv, eksempelvis ved at differentierer sig til hudceller.
Pluripotente stamceller
I afsnittet ovenfor redegjorde jeg for de forskellige stamcelle typer. I dette afsnit vil jeg komme nærmere ind på en pluripotent stamcelle og hvilke egenskaber den har. Der findes to former for pluripotent stamceller.

* Humane embryonale stamceller også kendt som hESC * Induceret pluripotent stamcelle også kendt som iPSC.

Humane embryonale stamceller kan udvikle sig til alle typer af celler i kroppen. Derudover kan de dele sig ubegrænset in vitro, altså i reagensglas, modsat voksne stamceller. Voksne stamceller har en begrænset delingskapacitet. Problemet med brug af hESC celler er, at de kræver en vævstypeforenelighed mellem hESC og patienten. Altså at donor og patient har samme vævstype.
Induceret pluripotent stamceller kan skabes på to måder. * En fibroblast fra en given patient bliver tilsat et klonet embryo, hvilket skaber hESC. * Om programmering af fibroblaster til pluripotent stamceller ved hjælp af en virus.
Den første metode har været kendt i langt tid, men skabt stor etisk debat, da man skal benytte humane ægceller til at lave klonede embryoner. Derfor er denne form for terapeutisk kloning også ulovlig i blandt andet Danmark. Den anden metode, at skabe en pluripotent stamceller på, som ikke havde vævstypeforeneligheds problemet blev først offentliggjort i 2007. Denne form for stamceller kaldes iPSC. Metoden hvor med man kan skabe disse celler er, ved at indsætte fire stamcellegener i fibroblasteret, som kan omprogrammere fibroblaster til disse inducerede pluripotente stamceller. Se figuren.

Denne form for stamceller gør det muligt i fremtiden at lave en patientspecifik cellelinje som kan behandle sygdomme. Det store problem er, at der ingen beviser er for effekten af metoden og hvilke konsekvenser, der er af brugen af virus til omprogrammeringen af celler samt sikkerheden omkring det. Man forventer, at kunne benytte disse celler til at kunne studere den tidlige embryonale udvikling. Dette vil kunne hjælpe udviklingen af medicin, samt behandlingen af degenerative sygdomme og desuden også som erstatningsterapi
I 2010 blev de første kliniske forsøg til at teste effektiviteten og sikkerheden om hESC i klinisk brug godkendt i U.S.A. Hvilket betyder at der i 2011 var igangsat to forsøg omkring dette. * Det første handler om differentiering af hESC til oligodendrocyter, som er en bestemt type hjernecelle. Oligodendrocytterne bliver herefter injiceret i patienter med en nylig rygmarvsskade, som har resulteret i lammelse. Målet med forsøget er at oligodondrocyterne skal kunne genskabe myelinskederne omkring de skadede neuroner og derved genskabe deres funktion. Myelinskederne gør det muligt for impulser at rejse hurtigt og desuden bidrager de til, at beskytte nervecellens fibre i processen. * I det andet forsøg, forsøgte man at differentiere hESC til pigmenteret nethinde epitelceller, som man derefter injicerede patienter med Stargardts sygdom. Stargardts sygdom er en genetisk betinget nethinde degenerativ sygdom som er skyld i synsnedsættelse.
I 2014 var det bevist, at man ved hESC kunne give folk synet tilbage, hvilket blot er en af de mange muligheder, der er for at benytte stamceller til sygdomsbehandling. Allogen knoglemarvstransplantation
For at forstå en allogen knoglemarvstransplantation og hvilke konsekvenser den har for både donor og modtager, er man nødt til at vide, hvad stamceller er og hvorfor de kan helbrede. I ovenstående afsnit har jeg beskrevet stamcellen og dens egenskaber.
Knoglemarvstransplantation er også bedre kendt som en stamcelletransplantation eller som det egentlig hedder hæmatopoietisk stamcelle transplantation, forkorte HSCT. Størstedelen af HSCT transplantationerne foregår på kræftpatienter, men også sjældne sygdomme i knoglemarven eller i stofskiftet kan behandles med knoglemarvstransplantation. Med en allogen knoglemarvstransplantation kan man gå ind og erstatte de ødelagte stamceller hos eksempelvis en kræftsyg med leukæmi, hvor blodcellerne ikke bliver dannet på normal vis.
Allogen knoglemarvstransplantation betyder en transplantation fra en donor til en patient, altså at stamcellerne bliver overført fra en person til en anden. Der findes to forskellige typer knoglemarvstransplantation. * Standard allogen knoglemarvstransplantation * Mini allogen knoglemarvstransplantation
En standard allogen knoglemarvstransplantation bliver som oftest kun udført på patienter under alderen 55 år, da komplikationerne kan være mere alvorlige og hyppigere end hos yngre patienter. Inden denne form for knoglemarvstransplantation får man som patient en kraftig dosis kemoterapi, som slår kræftceller og tilbageværende knoglemarv ihjel. Efter denne forbehandling modtager man knoglemarven som blodtransfusion, igennem en kanyle i armen. Efter knoglemarvstransplantationen venter man på at stamcellerne danner ny knoglemarv. I denne venteperiode er der stor risiko for blødningstendens og infektion. Ved at slå knoglemarven ihjel ødelægger man også immunforsvaret og risikerer at ødelægge blodets evne til at størkne, på grund af manglende blodplader, og til at transportere ilt. Ved at lave en blodtransfusion kan man genskabe blodets evne til at størkne og til at transportere ilt, men for at genoprette immunforsvaret er man nødt til at vente på, at den nye knoglemarv virker. Derfor skal patienten være i isolation de første 2-3 uger for at mindske infektionsrisikoen. Under- og efter transplantationen skal patienten modtage immundæmpende medicin, for at undgå patienten afstøder knoglemarven fra donoren.
Ved en mini allogen knoglemarvstransplantation modtager patienten stamceller fra en donor på samme måde som ved en standard allogen knoglemarvstransplantation. Den store forskel på de to behandlinger er, at forbehandlingen ved en mini allogen knoglemarvstransplantation er mildere, da den ikke ødelægger patientens knoglemarv, men kun svækker immunforsvaret. Her overtager de nye stamceller kontrollen i knoglemarven, da de fjerner kræftcellerne sammen med de raske celler og herefter begynder at genopbygge en ny knoglemarv.
At være knoglemarvsdonor
Når man donerer knoglemarv foregår proceduren ved en perifer stamcelle høst, her modtager donoren vækstfaktor indsprøjtninger fra fire dage før tapningen. Vækstfaktor forekommer som et naturligt hormon i kroppen. Dette stof stimulerer dannelsen af hvide blodlegemer.
Selve tapningen foregår ved at blodet ledes fra den ene arm til en centrifuge som sorterer stamceller og hvide blodlegemer fra. Bagefter ledes de røde blodlegemer tilbage til kroppen igennem den anden arm. Tapningen varer 3-4 timer. Så snart den perifere høst er overstået, undersøges der om antallet af celler er tilstrækkeligt, dette tager et par timer.
Det kan blive nødvendigt at gentage processen, hvis der ikke er celler nok. Bivirkningerne ved at være knoglemarvsdonor, kommer af de vækstfaktor indsprøjtninger man modtager for at øge antallet af hvide blodlegemer. Bivirkninger kan være knoglesmerter, hovedpine og influenzalignende symptomer.

My sister’s keeper
”My sisters keeper” af Judi Picoult er en aktuel roman om donorbørn og etikken bag genmanipulation. Hovedpersonen Anna er blevet født med et bestemt mål i sit liv, nemlig at redde hendes søster Kates liv. Handlingen starter med at Anna tager kontakt til advokaten Campbell Alexander med det formål at sagsøge sine forældre om retten til sin egen krop. Denne beslutning er omdrejningspunktet for resten af bogen. På denne baggrund følger vi de forskellige karakterers udvikling og følelser omkring søgsmålet og retssagen.
Jodi Picoult har romanen ”My sister’s keeper” valgt at skifte fortæller igennem handlingen. Denne skiftende fortællerrolle giver os et meget bredt syn på handlingen og de forskellige karakterers holdninger og følelser. Dette betyder også at man ikke kun holder med en af karakterende i bogen. Den skiftende synsvinkel gør at man får en forklaring på alle karakterendes handlinger og dermed får sympati med flere karakterer. Havde der kun været en fortæller, ville man få en overvejende tendens til at holde med denne karakter.
Bogens opbygning
Bogen er delt op i afsnit, der hver præsenterer en af dagende op til retssagen. Disse afsnit starter med et kendt digt eller citat så som:

”My candle burns at both ends;
It will not last the night;
But ah, my foes, and oh, my friends –
It gives a lovely light!”

Ifølge Jodi Picoult har hun valgt netop disse citater nøje for at de skal skabe associationer til ild, brand og stjerner, som er figurative temaer, der går igen igennem hele bogen. Desuden er disse citater med til at forklarer familiens udvikling og hvordan den billedligt, brænder sig selv ud.
Handlingen
I 2004 tager hovedpersonen Anna kontakt til advokat Campell Alexander med det mål at sagsøge sine forældre om retten til sin egen krop. Konflikten kommer af at Anna’s Søster Kate lider af Derfor starter bogen også med Anna som fortæller. Dette giver os et godt udgangspunkt for at kunne undersøge hendes udvikling igennem romanen. Sideløbende med retssagen mellem Anna og hendes forældre, bliver en gammel kærlighedshistorie mellem Campell, Annas advokat, og Julia, Annas procesfuldmægtige værge fortalt. Disse to handlinger bliver fortalt med skiftende fortæller, synsvinkel og spring i tid og sted. Grunden til at dette kan lade sig gøre er, at vi får fortalt de forskellige historier fra karakterende selv. Dette giver en meget dybere forståelse af fortællingens forskellige konflikter.
Karakteranalyse
Jeg har valgt at lave en karakteranalyse, fordi det er en meget kompliceret bog. Til trods for at den tidsmæssigt kun varer seksten dage, sker der en stor udvikling hos hver karakter. Desuden gør spring i tid, at der bliver lagt op til at forklarer, hvordan karakterende og forholdet internt er blevet som det er. Desuden gør den skiftende fortæller, at en karakteranalyse bliver meget mere interessant, da man får første hånds indtryk fra alle karakterer.
Anna
”I wasn’t the result of a cheap bottle of wine or a full moon or the heat of the moment. I was born because a scientist managed to hook up my mother’s eggs and my father’s sperm to create a specific combination of precious genetic material” .
Sådan beskriver hovedpersonen Anna, hvordan hun er kommet til verdenen. I det første kapitel af ”My sister’s keeper” møder vi som læser karakteren Anna, en tretten årig pige der føler sig akavet og utilpas i sin egen krop. Vi får hurtigt en opfattelse af at til trods for at hun, som citat ovenfor beskriver, er blevet født til at være særlig, har de samme følelser som enhver anden teenager har. Dette bliver klart, når hun beskriver sig selv som:
”(…) refugee –skinny with absolutely no chest to speak of, hair the color of dirt, connect-the-dot freckles on my cheeks that, let me tell you, do not fade with lemon juice or sunscreen or even, sadly, sandpaper.”
Anna har hele sit live været vant til at leve for en andens skyld, for hendes søster Kates skyld og hun har altid gjort som hun har fået besked på. Det er tydeligt at Anna er hende der får familien til at hænge sammen, undervejs i romanen bliver det tydeligt at Anna er det håb alle har for at Kate skal overleve. Dette kommenterer hendes storebror Jesse også på:
”’Don’t mess with the system Anna,’ he says bitterly. ’We’ve all got our scripts down pat. Kate plays the Martyr. I’m the Lost Cause. And you, you’re the Peacekeeper.’”
Dette er hans reaktion, da Anna beder ham om hjælp til at komme i kontakt med advokat Campell Alexander. Her ser vi hende for første gang tage en selvstændig beslutning. Den beslutning der skaber historiens konflikt. At sagsøge hendes egne forældre. Det er tydeligt Anna er træt af at have denne rolle i familien, træt af at føle sig overset og glemt. Flere gange gøres læseren opmærksom på at Annas forældre har så travlt med at være Kates forældre, at de glemmer at være Annas. Dette ses blandt andet, da de skal til at spise og Kate spørger:
”’ Where’s Anna?’ Kate asks.
’Wasn’t she in your room?’
’Not since this morning’
Moren er tydeligvis ikke klar over, hvor Anna befinder sig og virker fra de andre karateres synsvinkel usympatisk og kold. Dette forklares når moren fungerer som fortæller, imidlertid gør dette at vi som læsere får sympati med Anna og føler med hende. Det er nemt at relaterer til Anna, da de fleste har følt sig usynlige eller akavet på et tidspunkt i deres liv og Anna personliggøre denne følelse i hendes usikkerhed som kommer af denne mangel på opmærksomhed. Det meste af tiden er denne usikkerhed blot en del af hendes karakterer og dermed også de valg hun tager, dog sætter hun ord på, hvor ligegyldig hun føler sig en enkelt gang:
“I don’t think anyone would come to my funeral. My parents, I guess, and ant Zanne and maybe Mr Ollincott, the social studies teacher”
I dette afsnit sammenligner Anna hvordan hendes egen begravelse ville være, overfor hvor Kates kommer til at blive. Som Jesse tidligere har sagt er Kate en ”Martyr” og det er også en martyrs begravelse Anna forestiller sig, når hun forestiller sig Kates begravelse.
”Mark my words, it will be on the front page”
Til trods for at hun elsker sin søster, kan man mærke en snært af jalousi hos Anna. Denne jalousi kommer højst sandsynligt af den manglende opmærksomhed fra hendes forældres side. I løbet af romanen udvikler hun sig fra denne bange, uselvstændige og usikre pige til at sige fra overfor sine forældre til trods for at hun ved det betyder Kate kommer til at dø. Fra begyndelsen af historien er vi, som læser, overbevist om at Anna sagsøger sine forældre for hendes egen skyld. På intet tidspunkt bliver der sat tvivl ved dette. Alligevel føltes det som om man har været i stormens øje, da det går op for en, at hun har gjort det for Kates skyld, præcis ligesom alt andet i hendes liv. I løbet af Annas høring kan man nærmest mærke, hvordan det trækker op til storm og idet Anna fortæller, at det er Kate, der har overbevidst hende om at gøre det, falder Campell Alexander om i et epileptisk anfald. Måden hvorpå dette er beskrevet gør hele scenen nærmest filmisk. Det faktum at han falder om idet sandheden kommer ud, er en måde at skabe et klimaks på.
Anna ender i sidste ende med at få medicinsk uafhængighed fra sine forældre, hvorfor hun dør i en bilulykke på vej væk fra retssalen. Dette antiklimaks er med til at give en følelse af hvor uretfærdig verdenen er, og hvordan alt kan ske når man mindst venter det. Forældrene ventede, at miste Kate først og derfor havde hun altid haft første prioritet. Da Anna dør, vælger de at bruge hendes nyre til at redde Kates liv. Altså er hun til gavn for Kate selv i døden.
Kate
Kate er hele handlingens begyndelse. For at forstå handlingen og de forskellige konflikter er vi nød til at forstå Kates sygdomsforløb. I en alder af 2 år får konstateret leukæmi. Herefter gør Sara, Kates mor, det til sit livs mission at holde Kate i live uanset prisen.

”’We can’t just replace Kate if she dies,’ he says.
(…)
’I know. So we have to make sure that she doesn’t.’”

Kate lever et sygt liv som er styret af hvorvidt hun er i bedring eller har et tilbagefald. I hvert fald indtil hun møder Taylor Ambrose. Han giver hendes liv en ny form for mening. De mødes på hospitalet, hvor Taylor også bliver behandlet for kræft. Alt dette sker i et flashback fra Saras hukommelse. Derfor bliver kendskabet til Taylor et andenhånds indtryk, men ud fra hvad Sara siger, er det tydeligt, at han hjælper Kate med at vokse op.

”The arsenic, which ultimately put Kate into remission, worked it’s magic by wearing her down. Taylor Ambrose, a drug of an entirely different sort, works his magic by building her up.”

Taylor ender med at dø dagen efter, han har været til skolebal med Kate. Jeg tror, Jodi Picoult vælger dette er for at vi forstår seriøsiteten omkring Kates sygdom, men også for at det virker endnu mere mirakuløst, at hun er overlevet alle disse år. De eneste informationer vi får om Kates liv, er som sagt anden håndsindtryk fra de andre karakterer, da hun ikke fungerer som fortæller før til allersidst. Til gengæld er hun fortæller af epilogen, hvilket måske er meget passende, da hun burde være død og epilogen er det sidste ord inden slutningen.
I epilogen fortæller Kate om den sorg og tomhed, Anna havde efterladt dem med. Efter nyretransplantationen var Kate på mirakuløsvis blevet bedre og havde ikke haft et tilbagefald i otte år. Ingen kunne forstå hvorfor. Kate giver hende selv skylden:

”It is that someone had to go, and Anna took my place.”

Det er tydeligt, hun føler skyld over at Anna er død. Indtil nu har hun altid kunne skubbe hendes egen sygdom og død væk med humor, men da det pludselig er Anna, det handler om, bliver det klart, at hun ikke kan få sig selv til at smile, simpelthen fordi det gør for ondt.
Det interessante med Kate er, at hun er en nøgleperson for plottet, men at hun som karakter ikke fylder særlig meget. Det er først, når man har læst hele bogen igennem man indser at hun også er fortæller til prologen. Hvorfor? Meget simpelt. Det hele starter og slutter med Kate. Det faktum at man ikke ved, det er hende, der er fortæller giver sig selv, hvis man ser på romanen som en krimi. Vi får hele historien igennem små bidder, ledetråde, som peger mod slutningen af bogen. Men det er først da Anna dør, det går op for os som læser, at vi har misforstået prologen:

”In the end, though, I did not kill my sister. She did it all on her own. Or at least this is what I tell myself.”

Det er ikke Anna, der har slået sin søster ihjel og heller ikke Kate der slog sig selv ihjel, fordi hun ikke ville opereres, dette citat handler om. Det handler om Anna og hvorfor hun døde, og det er vi som læser ikke klar til at opfatte, fordi vi ikke forventer det.
Jesse
Jesse er Anna og Kates storebror, som har store autoritetsproblemer. Da Kate fik konstateret leukæmi, håbede deres forældre at Jesse var en mulig donor. Det var han ikke. Dette har betydet at han, resten af sit liv, har været tredjeprioritet. Hvor Anna var vigtig for at holde Kate i live, havde Jessie ikke samme betydning. Dette er endnu en af de grunde, der er til at Jesse reagerer som han gør. Han viser sig igennem bogen til at være en vred, ung mand, som mangler noget han kan styre. Derfor ender han med at blive pyroman. Har sætter ild til gamle tomme bygninger, hvilket er ironisk når man tænker på hans far er brandmand. Men der er også noget billedligt over det at Jesse starter brande, mens Brian, Jesses far, slukker dem. Flere gange bliver der benyttet flashbacks for at forklarer Jessie karakteren bedre og hvordan han er end med at blive som han er. Det interessante er at man på den måde får lov til at følge hans udvikling fra naiv dreng, til irriterende preteenager, til at være ligeglad. Et af de steder hvor man får er andet syn på ham er:
”From that point of view, I realized that my hole was not miles deep at all. My father, in fact, could stand on the bottom and it only reached up to his chest. Darkness, you know, is relative.”
På den måde gør Jodi Picoult Jessie til en langt mere interessant karakter, for han får noget dybe og ikke bliver så en dimensional, som den vrede unge dreng karakteren nemt kan blive. Man indser han består af flere lag som Jodi Picoult også selv påpeger.
Da Jesse fylder 16 flytter han ud, for at bo ovenpå familiens garage. Her gør han praktisk talt, hvad han vil uden at høre for det. Det er klart at forældrene syntes det er lettere at give op end at forsøge. Jesse føler sig nytteløs og ubrugelig, hvilket medvirker denne destruktive adfærd som resulterer i disse brande. Jesses syn på sig selv kommer af ikke at føle man kan bruges. I dette tilfælde meget bogstaveligt. Hans DNA profil matches ikke Kates og derfor ville han ikke fungerer som donor. Han ser sig selv som uden værdi og ikke brugbar. Dette er tydelig på den måde, han omtaler sig selv:
”(…) I’d consider being an organ martyr. I’m sure I’m worth a lot more dead than alive
Brian
Brian er far til de tre børn, Jesse, Anna og Kate. Han arbejder fuldtid som brandmand og han er meget fascineret af stjerner. Derfor får stjerner også en relativ stor betydning for det billedlige sprog i romanen. Flere gange sammenligner han stjerner og myter om stjerner med virkeligheden. Blandt andet Annas rigtige navn Andromeda, kommer fra en historie om stjerner.
”Anna’s real name is Andromeda. It’s on her birth certificate, honest to God. (…) The way I saw it, the story had a happy ending. Who wouldn’t want that for a child?”
Han valgte oprindeligt Annas navn, Andromeda, fordi historien om Andromeda ender lykkeligt og det er det eneste, han ønsker for hans barn. Generelt virker han som en meget fattet person og som den der holder hovedet koldt i familien. Dog får han flere aspekter der gør at han bliver dybere som karakter, hvilket også gør det svært at sige, hvem den ”gode” af forældrene er.
”’You want to be fair? All right, Jess. The next time Kate has a bone marrow aspiration, we’ll let you get one, too (…)”
Det er tydeligt frustrationen over Kates sygdom, går ud over de andre børn i familien, i dette tilfælde Jesse. Brian træder mere i karakter igennem romanen. I begyndelsen gør han som Sara gerne vil have, men efter han og Anna flytter ud, bliver det klart, at han ikke er enig med Sara i alt, hvad hun mener. Man indser også, at han aldrig havde i tankerne, at det skulle komme så vidt. Anna skulle kun have doneret navlestrengsblod, men da hun først var kommet til verdenen, var det svært at lade vær med at udnytte den donorbank, man havde ved højrehånden. Han ved godt, at de har Kate på lånt tid. Han ved, hun kommer til at dø, derfor giver det også mening han er enig med Anna i, at det er på tide at stoppe. “Kate is going to die. It took me a long time to be able to say that”
Brian er på Annas side, han har altid gået mere op i Anna end Sara har, men dette betyder ikke at Anna får mere opmærksomhed. Det er først til sidst, han selv indser, hvor vigtig Anna er for familien og for ham. Han bruger billedsprog omkring stjerner til at beskrive dette.
”(…) that first one shines so bright, by the time you notice the second one, it’s really too late.”
Anna var præcis ligeså vigtig som Kate, men det opdagede de bare først til sidst, da det alligevel var for sent.
Sara
Sara er er familiens mor. Hun virker på overfladen kold og kynisk overfor Anna og Jesse. Men igennem hende som fortæller, får man et godt indblik i, hvordan hun er endt med at være sådan. I begyndelsen af romanen fungerer de kapitler, hvor Sara er fortæller som flashbacks. Dette betyder vi som læser får lov til at følge familien igennem hele Kates sygdomsforløb. Dermed får vi forklaring på de forskellige karakterers adfærd og hvordan de er blevet sådan.
Da Sara finder ud af at Kate har leukæmi, vil hun gå til yderligheder for at redde hende. I begyndelsen er det hendes håb, at Jesse kan være donor for Kate, men da han viser sig uegnet vælger de at få et donorbarn. Det barn som senere blive Anna. Fra start af er det tydeligt at Sara vælger at få Anna, for at kan redde Kate. Hun vil gøre, hvad som helst for at redde hende:
”’Just so you know,’ I say, more loudly than I’ve intended, ’I’m not going to let Kate die’”
Det er dette mål, der præger Saras adfærd igennem resten af romanen. Da Anna sagsøger for at få medicinsk uafhængighed fra sine forældre, ser Sara det som om Anna ligeså godt kunne slå Kate ihjel. På dette tidspunkt ved hun ikke, at Anna er blevet bedt om det af sin søster og kan derfor ikke forstå det. Sara er uddannet advokat, men har ikke arbejdet siden Kate blev syg. Da de bliver sagsøgt vælger hun at præsenterer sig selv i retten. I begyndelsen er det klart at hun ikke ser Annas beslutning af betydning.
”’But… won’t Kate ask why I’m not her donor anymore?’
My mother goes very still. ’When I said stop, I meant the lawsuit.’”
Sara indser ikke før til sidst, at hendes mål om at redde Kate ødelægger hendes familie. Det er tydeligt, det er en desperat kvinde, som ikke ved, hvad hun skal gør for at redde sin familie. Sidst i romanen indser hun at hendes måde ikke nødvendigvis var den rigtige måde. At det ikke var fair af hende at bede om Annas organer. Alligevel kan hun ikke få sig selv til at give op.
”I wonder if I lose my perspective in being your mother, because I’m so busy being Kate’s.’”
Karakteren Sara er meget interessant, fordi hun i begyndelsen slår en som en ”skurke” karakter, det onde mod Annas gode, men jo længere hen man kommer i historien, jo tydeligere er det, at man ikke kan dømme så nemt. Hun er en meget kontroversiel karakter og som Jodi Picoult selv siger:
”I think that she’s the easy culprit to blame in this nightmare. . . and yet I would caution the reader not to rush to judgment.”
En kærlighedshistorie
Sideløbende med hovedhistorien får vi fortalt en kærlighedshistorie mellem Annas advokat, Campell Alexander og hendes proces fuldmægtige værge, Julia. Det at Jodi Picoult har valgt at tilsætte en kærlighedshistorie til denne aktuel roman omkring etik spørgsmål som brug af stamceller, kan være for at gøre den mere populær. Intet sælger som kærlighed. Imidlertid bringer kærlighedshistorien også en anden effekt. I stedet for at karakterende Julia og Campell blot bliver bipersoner til hovedhistorien, får de deres eget liv, med en da tilhørende historie. Det giver romanen mere fylde, men også mere dybde. Universet hvori historien foregår, bliver langt større end bare en families problemer. Hvilket også gør at man som læser har nemmere ved at relaterer til romanen. Det er ikke kun forældre den henvender sig til længere, med denne kærlighedshistorie viklet ind i det hele, bliver der skabt en langt bredere tilgang til romanen.

Fortolkning
Jodi Picoult kender selv til det at have et barn, der er sygt. Da hendes egen dreng var lille blev han diagnosticeret med bilateral cholestatomas, som er begyndende tumorer i øret. Dette betyd at han skulle gennemgå flere operationer henover tre år. Det er først bagefter hun har kunne få sig selv til at skrive om det. Med denne baggrundsviden og dette kendskab til det at være i en familie med et sygt barn, har hun en erfaring, som hun har trukket på i forfatterskabet til denne bog. Hun har igennem ”My sister’s keeper” trukket på hendes viden og herved skabt en aktuel roman som afspejler dette. Hendes kendskab til sygdom og hvad den gør ved en familie, har helt klart været en fordel for hende.
Bogen er fyldt med selvmodsigende karakterer, som alle afspejler forskellige måder at reagerer og accepterer den sorg, det er at være i en splittet familie, som denne. Et eksempel er Anna, som endelig har taget en beslutning omkring hendes eget liv også viser det sig, at det er for Kates skyld, hun har gjort det. Hele vejen igennem er Anna et sympatisk og empatisk menneske og som læser føler man med hende, til trods for at hun i princippet underskriver hendes søsters dødsattest.
Til trods for at bogen er en fiktionsroman, er den baseret i og med afsæt i den virkelige verden. Målet med romanen er at provokerer læseren til at tage et standpunkt. Ved hver eneste karakter kræver bogen at man beslutter sig for om man føler empati for dem eller mener de er ”onde”. Med ”My sister’s keeper” er der skabt en debat roman som ved hjælp af billedsprog og retoriske virkemidler skaber et meget skarpt billede. Den fortæller om hvor hårfin linjen mellem rigtigt og forkert nogle gange kan være, især i en så sårbar situation som den, Annas familie er i. Ved at skabe Anna har forældrene sat sig selv i midten af et stort etisk problem helt uden at vide af det. Bogen fremstiller ikke Savior siblings som Anna, som en nødvendigvis dårlig ting, nærmere at der skal startes en debat. Jodi Picoult tager ikke selv en holdning med sit forfatterskab. Til gengæld tvinger hun læseren til at gøre det. I en verden hvor genetisk forskning går lynhurtigt er det vigtigt at vi som samfund stopper op og sikre os at det vi gør, i virkeligheden er godt, for som vi kan se, kan det i situationen være svært at vurderer. Derfor fylder etik debatten en hel del i romanen.
Diskussion
Når det kommer til mennesket er der stadig meget, vi ikke ved. Alligevel lever vi i en tid hvor forskningen går så hurtigt, at vi om nogle år måske ser ting, som ellers blev betegnet som science fiction. Derfor er der også blevet sat nogle grænser for forskningen. Disse grænser handler om etisk ansvarlighed. Nogle etiske dilemmaer er nemmere at stemple end andre. Blandt andet ses det som uetisk at skade mennesker mod deres vilje, selvom det er til gavn for hele menneskeheden. Denne tankegang kaldes for pligtetik som egentlig handler om at en handling enten er god eller on, uanset hvad konsekvenserne af den er. Denne etiske regel er de fleste på tværs af nationalitet, religion og sprog enige i, derfor bliver den også anset som en menneskerettighed. Den anden store etiske tankegang kaldes for nytteetikken. Nytteetikken er baseret på konsekvenserne af en handling. Altså hvilket udbytte man får af handlingen. Derfor er det ikke enkelt individet der er vigtigt, men til gengæld hvad menneskeheden kan få ud af det. Det store etiske spørgsmål i forhold til brugen af stamceller til helbredelse og til at skabe såkaldte ”saviour siblings” så som karakteren Anna i ”My sister’s keeper” er hvorvidt man ser et befrugtet æg som værende et individ med samme menneskeret som fødte mennesker.
Der findes 3 grundholdninger til denne problematik: 1. Det humane embryo er en snylter på moderen og derfor ikke et selvstændigt individ, hvilket betyder det ikke har nogen ret til liv. 2. Det humane embryo har en øjeblikkelig ret til liv, altså fra ægget er blevet befrugtet. 3. Det humane embryo får en gradvist højere status/ret til liv jo længere det når i udviklingen.
Den første holdning kommer af at det humane embryo ikke kan leve uden for moderen og derfor kun har betydning i forhold til hendes liv. Derfor kan der ved at sammenligne det med en snylter fratages retten til liv etisk. Den anden holdning findes ofte hos religiøse kredse, da man ser det befrugtede æg som værende en baby. Man ville ikke slå et barn ihjel, hvor så et humant embryo? Den sidste holdning afspejler den de fleste hælder til, heriblandt filosoffer og videnskabsmænd. Denne holdning er afhængig af at man mener jo længere henne i udviklingen fosteret er, jo større sandsynlighed er der for at det kan klare sig uden for livmoderen. Problemet med dette er, at grundet forskning og medicinsk fremgang kan man nu redde børn som bliver født alt for tidligt, hvilket også ligger op til andre etiske debatter. Generelt handler genmanipulations etik om hvorvidt livskvaliteten bliver forbedret eller forværret af den ændring der bliver foretaget.
Måden at komme uden om det etiske problem med embryonale stamceller er ved, at benytte iPSC i stedet. Disse inducerede pluripotente stamceller gør det muligt at komme helt uden om problematikken med at benytte det humane embryo. Det farlige ved benyttelsen af iPSC, er det store hav af muligheder det åbner op. Blandt andet vil man i fremtiden ved hjælp af iPSC kunne skabe et befrugtet æg, kun ved at benytte celler fra en mand. Derudover vil det blive muligt at ændre stamcellernes arvemasse og dermed undgå sygdomsramte gener. Desværre vil nogen se dette som en mulighed for at skabe designer børn som har bestemte egenskaber indenfor for eksempel musikalitet, intelligent og også udseende.
Konklusion
Jeg kan ud fra ovenstående konkluderer, at stamceller er celler der kan differentierer sig til andre celler i kroppen. En pluripotent celler er en stamcelle type, der især benyttes inden for stamcelleforskning da den kan dele sig uendeligt. Der findes to typer pluripotent stamceller hESC og iPSC. En allogen knoglemarvstransplantation foregår ved, at en donor får tappet blod efter at have modtaget vækstfaktor indsprøjtninger, der får de hvide blodlegemer til at bevæge sig ud i blodet. Derefter bliver stamcellerne centrifugeret fra og de restende blodlegemer bliver tilbageført til donoren. Herefter modtager patienten stamcellerne. Det er vigtigt at patienten og donoren har samme vævstype. Hos patienten genopbygger stamcellerne derefter knoglemarven og immunforsvaret.
Sådanne indgreb har den fiktive karakter Anna fra ”My sister’s keeper” været vant til hele sit liv. I romanen bliver historien om en familie med en kræftsyg datter fortalt. Anna som er søster til den syge Kate er født med det simple mål; at helbrede Kate. Anna er en såkaldt saviour sibling som er sat i verdenen for at fungerer som donor til hendes syge søster. Bogen er en aktuel roman om de etiske problematikker omkring saviour siblings, stamcelleforskning og livskvalitet. Den åbner en ny platform for stamcelledebatten. Romanen tager ikke direkte stilling til hvorvidt børn som Anna, der er sat i verdenen som reservedelsbank, er i orden, til gengæld tvinger den læseren til at tage holdning. Dette åbner etikdebatten omkring bioetik indenfor stamcelleforskning og organdonation. Ved hjælp af inducerede pluripotente stamceller, forkortet iPSC, er det nu muligt at skabe børn med bestemte genetiske træk og samtidig komme uden om den etiske debat omkrin humane embryoer. Dette betyder, man kan undgå genetisk arvelige sygdomme, men åbner også op for en etisk debat omkring designerbørn og livskvalitet som resultat deraf. Denne etiske debat giver begrænsninger indenfor stamcelleforskningen. Dog gør Patrick-loven af 2004, at det er lovligt i Danmark at undfange børn in vitro med en bestemt vævstype, for at de kan fungerer som donorbørn. Det første donorbarn i Danmark blev født i 2009. Hvert år opdager man noget nyt indenfor stamcelleforskningen som før ellers har været fiktion. Hele tiden udvikles der nye metoder og nye problematikker, som vi som samfund er nødt til at imødekomme, sådan at den etiske debat holdes kørende. Stamceller kan være menneskehedens redning, men de kan også betyde konsekvenser vi endnu ikke ved, hvad kommer til at blive.

Litteraturliste:
Picoult, Jodi: My sister’s keeper, forlaget Hodder & Stoughton, 2004

Auh: ”Hvad er en knoglemarvs transplantation”
På: http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/det-danske-knoglemarvsdonorregister/hvad-er-en-knoglemarvstrans-plantation/. Besøgt d. 14/12/2015 (Internetside)

Hansson, Mattias: ”Differentiering af stamceller”. På: Biotechacademy.dk, http://www.biotechacademy.dk/Undervisningsprojekter/Gymnasiale-projekter/Stamceller/Teori/Differentiering-af-stamceller. Besøgt d. 9/12/2015 kl 15.15

Holst, Lise: ”Etiske problemstillinger omkring stamceller”. På: Biotechacademy.dk, http://www.biotechacademy.dk/Undervisningsprojekter/Gymnasiale-projekter/Stamceller/Teori/Etiske-problemstillinger-omkring-stamceller. Besøgt d. 9/12/2015, kl. 15.52 (Internetside)

Madsen, Ole D.: ”Stamcelle terapi og udviklingsbiologi”. På: Biotechacademi.dk http://www.biotechacademy.dk/Undervisningsprojekter/Gymnasiale-projekter/Stamceller/Teori/Stamcelleterapi-og-udviklingsbiologi. Besøgt d. 9/12/2015, kl. 16.41 (Internetside)

Blivdoner: ”Knoglemarv” På: http://blivdonor.dk/knoglemarv/. Besøgt d. 16/12/2015 (Internetside)

Bech-Jessen, Freja: ”Drengen der lagde navn til en lov”. På: Etik.dk http://www.etik.dk/stamceller/drengen-der-lagde-navn-til-en-lov. Besøgt d. 9/12/2015, kl. 15.24. (Internetside)

Djursing, Thomas: ”Indsprøjtninger med stamceller giver blinde synet tilbage”. På: Ing.dk http://ing.dk/artikel/indsproejtninger-med-stamceller-giver-blinde-synet-igen-171982. Besøgt d. 17/12/2015 (Internetside)

Urquhart, James: ”Heart of the matter: Jodi Picoult on the real-life drama that inspired her new novel.” På: http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/features/heart-of-the-matter-jodi-picoult-on-the-real-life-drama-that-inspired-her-new-novel-823499.html
Besøgt d. 14/12/2015 (Internetside)

Jodipicoult: ”A conversation with Jodi Picoult about my sister’s keeper”. På: http://www.jodipicoult.co.uk/site/JODI/Templates/BookDetail.aspx?pageid=16. Besøgt d. 14/12/2015 (Internetside)

Bech-Jessen, Freja: ”Danmarks første donorbarn på vej”. På: kristeligt-dagblad.dk http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/danmarks-f%C3%B8rste-donorbarn-p%C3%A5-vej Besøgt d. 9/12/2015, kl. 15.24. (Internetside)

Trifiolis, Kristie Lauren: ”Saviour Siblings: The Ethical Debate”. På: Scholarship.shu.edu http://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1432&context=student_scholarship. Besøgt d. 3/12/2015, kl. 16.41 (Internetside)

Hüttel, Poul: ”Stamceller – biologi, potentialer og risici”. På: Science.ku.dk http://www.science.ku.dk/oplev-science/gymnasiet/undervisningsmaterialer/boeger/bog_biotek_forsk/filer/14_stamceller.pdf. Besøgt d. 14/12/2015 (Internetside)

SDU: ”Pluripotent stamceller gruppen”. På: http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/klinisk_institut/forskning/forskningsenheder/medicinskendokrinologi/forskningsomr%C3%A5der/kassem+gruppen/pluripotent+stem+cell+group. Besøgt d. 17/12/2015 (Internetside)

Shmoop: ”Cain unable”. På: http://www.shmoop.com/my-sisters-keeper/title.html. Besøgt d. 18/12/2015. (Internetside)

Bgi: ”Nytteetik, pligtetik og dydsetik.” på: http://sites.google.com/a/bgi.dk/kristendomskundskab/livsfilosofi-og-etik/nytteetik. Besøgt d. 17/12/2015

Sundhed: ”Allogen Stamcelleterapi”. På: http://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/blod/illustrationer/animationer/allogen-stamcelleterapi/?print=1 Besøgt d. 15/12/2015. (Internetside)

Carmo, Mariana Do: ”Child autonomy and the rights to one’s own body: PGD and Parental decision making.” På: http://www.thebioethicsproject.org/essays/child-autonomy-and-the-rights-to-ones-own-body-pgd-and-parental-decision-making/ Besøgt. 15/12/2015

--------------------------------------------
[ 1 ]. Biotech Akademi, Differentiering af stamceller, 9/12 2015
[ 2 ]. Biotech Akademi, Stamcelleterapi og udviklingsbiologi, 9/12 2015
[ 3 ]. Biotech Akademi, Stamcelleterapi og udviklingsbiologi, 9/12 2015
[ 4 ]. Biotech Akademi, Differentiering af stamceller, figur 1, 9/12 2015
[ 5 ]. Hyttel, Poul, Stamceller – biologi, potencialer og risici, 11/12 2015
[ 6 ]. Hyttel, Poul, Stamceller – biologi, potencialer og risici, 11/12 2015
[ 7 ]. Hyttel, Poul, Stamceller – biologi, potencialer og risici, 11/12 2015
[ 8 ]. Hyttel, Poul, Stamceller – biologi, potencialer og risici, 11/12 2015
[ 9 ]. http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/klinisk_institut/forskning/forskningsenheder/medicinskendokrinologi/forskningsomr%C3%A5der/kassem+gruppen/pluripotent+stem+cell+group
[ 10 ]. Hyttel, Poul, Stamceller – biologi, potencialer og risici, side 140
[ 11 ]. Hyttel, Poul, Stamceller – biologi, potencialer og risici, side 140
[ 12 ]. Hyttel, Poul, Stamceller – biologi, potencialer og risici, side 140
[ 13 ]. Hyttel, Poul, Stamceller – biologi, potencialer og risici, side 140
[ 14 ]. http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/klinisk_institut/forskning/forskningsenheder/medicinskendokrinologi/forskningsomr%C3%A5der/kassem+gruppen/pluripotent+stem+cell+group
[ 15 ]. http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/klinisk_institut/forskning/forskningsenheder/medicinskendokrinologi/forskningsomr%C3%A5der/kassem+gruppen/pluripotent+stem+cell+group
[ 16 ]. http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/klinisk_institut/forskning/forskningsenheder/medicinskendokrinologi/forskningsomr%C3%A5der/kassem+gruppen/pluripotent+stem+cell+group
[ 17 ]. http://www.sundhedguide.com/1/2014/09/hvad-er-de-funktioner-myelinskeden-.html
[ 18 ]. http://ing.dk/artikel/indsproejtninger-med-stamceller-giver-blinde-synet-igen-171982
[ 19 ]. http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/det-danske-knoglemarvsdonorregister/hvad-er-en-knoglemarvstrans-plantation/
[ 20 ]. http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/det-danske-knoglemarvsdonorregister/hvad-er-en-knoglemarvstrans-plantation/
[ 21 ]. http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/det-danske-knoglemarvsdonorregister/hvad-er-en-knoglemarvstrans-plantation/
[ 22 ]. http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/det-danske-knoglemarvsdonorregister/hvad-er-en-knoglemarvstrans-plantation/
[ 23 ]. http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/det-danske-knoglemarvsdonorregister/hvad-er-en-knoglemarvstrans-plantation/
[ 24 ]. http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/det-danske-knoglemarvsdonorregister/hvad-er-en-knoglemarvstrans-plantation/
[ 25 ]. http://blivdonor.dk/knoglemarv/
[ 26 ]. http://blivdonor.dk/knoglemarv/
[ 27 ]. http://blivdonor.dk/knoglemarv/
[ 28 ]. http://blivdonor.dk/knoglemarv/
[ 29 ]. My sister’s keeper, side 45
[ 30 ]. http://www.jodipicoult.co.uk/site/JODI/Templates/BookDetail.aspx?pageid=16
[ 31 ]. My sister’s keeper, side 7
[ 32 ]. My sister’s keeper, side 9
[ 33 ]. My sister’s keeper, side 15
[ 34 ]. My sister’s keeper, side 12
[ 35 ]. My sister’s keeper, side 83
[ 36 ]. My sister’s keeper, side 84
[ 37 ]. My sister’s keeper, side 397
[ 38 ]. My sister’s keeper, side 400
[ 39 ]. My sister’s keeper, side 70
[ 40 ]. My sister’s keeper, side 300
[ 41 ]. My sister’s keeper, side 3
[ 42 ]. My sister’s keeper, side 189
[ 43 ]. http://www.jodipicoult.co.uk/site/JODI/Templates/BookDetail.aspx?pageid=16
[ 44 ]. My sister’s keeper, side 66
[ 45 ]. My sister’s keeper, side 34
[ 46 ]. My sister’s keeper, side 175
[ 47 ]. My sister’s keeper, side 388.
[ 48 ]. http://www.jodipicoult.co.uk/site/JODI/Templates/BookDetail.aspx?pageid=16
[ 49 ]. http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/features/heart-of-the-matter-jodi-picoult-on-the-real-life-drama-that-inspired-her-new-novel-823499.html
[ 50 ]. http://sites.google.com/a/bgi.dk/kristendomskundskab/livsfilosofi-og-etik/nytteetik
[ 51 ]. http://www.biotechacademy.dk/Undervisningsprojekter/Gymnasiale-projekter/Stamceller/Teori/Etiske-problemstillinger-omkring-stamceller
[ 52 ]. http://www.biotechacademy.dk/Undervisningsprojekter/Gymnasiale-projekter/Stamceller/Teori/Etiske-problemstillinger-omkring-stamceller
[ 53 ]. http://www.biotechacademy.dk/Undervisningsprojekter/Gymnasiale-projekter/Stamceller/Teori/Etiske-problemstillinger-omkring-stamceller…...

Similar Documents

Free Essay

Srp Report

...2000 medicinal plants. Day after Day, there is a continuous increase in the number of animals being rescued and given shelter thus increasing the overall expenditure on maintenance. Hence liberal contributions are solicited from philanthropist interested in wellbeing of hapless animals and seeking punyoparjan. Our Learning and Objective: After spending around 4-5 weeks in The Mysore Pinjrapole Society and keeping a close watch on their activities we analysed the major problem for the organization is the limited fund. The income is not adequate to meet daily expenses as the number of animals being rescued has been increasing exponentially. To meet the future expenses, donations along with other incomes may not suffice. As part of our SRP we will try and help the organization raise funds close to 1.5 lakhs, by identifying organizations in and around Mysore which may be willing to offer monetary help. With the help of CII Mysore Chapter we generated leads and now we plan to approach and pitch-in to solicit contributions from following companies: AMW - MGM Forgings Pvt Ltd | SBRR Mahajana First Grade College | Askar Microns (P) Ltd | Schevaran Laboratories Pvt Ltd | AT&S India Pvt Limited | Shanthi Enterprises | Automotive Axles Limited | Software Paradigms (I) Pvt Limited | Bhoruka Aluminium Ltd | Supreem Pharmaceuticals Mysore Private Limited | Builders Association of India | Supreme Plasticizers | Darshan Packagings | The Decorative Laminates (India) Pvt...

Words: 1726 - Pages: 7

Premium Essay

The Saviour

...The Saviour BITS ZG629T: Dissertation by Manisha Gaur ID No.2011HZ12660 Dissertation work carried out at R Systems International Limited, NOIDA Outline Report Submitted in partial fulfillment of M.S. Software Systems degree programme Under the Supervision of Rahul Sharma, R Systems International Limited, NOIDA BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE PILANI (RAJASTHAN) FEBRUARY, 2013 Birla Institute of Technology & Science, Pilani Work-Integrated Learning Programmes Division Second Semester 2012-2013 BITS ZG629T : Dissertation Outline ID No. : 2011HZ12660 NAME OF THE STUDENT : Manisha Gaur EMAIL ADDRESS : manisha.gaur@rsystems.com STUDENT’S EMPLOYING : R Systems International Limited, NOIDA ORGANIZATION & LOCATION SUPERVISOR’S NAME : Rahul Sharma SUPERVISOR’S EMPLOYING : R Systems International Limited, NOIDA ORGANIZATION & LOCATION SUPERVISOR’S EMAIL ADDRESS : rahul.sharma@rsystems.com DISSERTATION TITLE : In Your Face Table of Contents Proposed Topic of Dissertation 3 Broad Academic Area of Work 4 Background 5 Scope of work 6 Objectives 7 Plan of Work 8 Literature References 9 Supervisor 10 Additional Examiner 10 Proposed Topic of Dissertation The topic “The Saviour” is a mobile application designed to help people and the governance at the time of emergency. The best way to minimize the chances of......

Words: 1161 - Pages: 5

Premium Essay

Sibling Rivalry

...Sibling rivalry as a factor affecting the Behavior of the Selected High School Students in Saint Therese School SY 2013-2014 A Thesis Presented to the High School Department of Saint Therese School In Partial Fulfillment of the Requirement In Thesis Writing Muhammad Hussam Ansari Fourth year-Honesty March 2014 TABLE OF CONTENTS Title page ………………………………………………………………………………… i Table of contents ………………………………………………………………………….. ii Approval Shee……………………………………………………………………………… iv Acknowledgement ………………………………………………………………………. v Chapter 1: The Problem and It’s Setting Introduction ………………………………………………………………………………… 1 Review of Related Literature & Studies ……..………………………………………….. 2 Significance of the study ………………………………………………………………….. 3 Hypothesis …………………………………………………………………………………… 4 Scope and Delimitation …………………………………………………………………… 5 Conceptual framework ……………………………………………………………………. 6 Definition of terms …………………………………………………………………………. 7 Chapter 2: Research Methods and procedures Research design ……………………………………………………………………………. 8 Research locale ………………………………………………………………………………. 9 Research instrument …………………………………………………….…………………. 10 Population and sample ……………………………………………………………………. 10 Sampling technique …………………………………………………………………… 10 Gathering procedure ………………………………………………………………………. 12 Chapter 3: Presentation, Analysis and Interpretation of Data Age of......

Words: 6457 - Pages: 26

Free Essay

Srp Håndbog

...SRP-bogen 2010 Den ultimative hjælp til Studieretningsprojektet NIELS RANDBO BACK JEAN-CHRISTOPHE BALMISSE ISBN 978-87-993576-2-8 Alleroed Gymnasium Indholdsfortegnelse INDLEDNING ................................................................................................. 1 EN FLYVENDE START............................................................................................ 1 STORE AMBITIONER ............................................................................................ 2 BOGENS OPDELING ............................................................................................. 2 KAPITEL 1 VALG AF FAG OG EMNE ............................................................... 4 VALG AF FAG ..................................................................................................... 4 Faglærernes oplæg ................................................................................... 5 Sammenhæng mellem fagene .................................................................. 5 Fag eller emne først? ................................................................................ 5 Det endelig valg af fag .............................................................................. 6 VALG AF EMNE/OMRÅDE ..................................................................................... 6 Processen op til skriveugerne.................................................................... 6 Hvad må jeg vælge som emne? .....................

Words: 29844 - Pages: 120

Premium Essay

Sibling Relationships During Adulthood

...area that is often overlooked is the relationship between siblings, and more specifically the relationship between siblings during adulthood. This is often an area that most do not even think about. Very few sociologists have looked into this topic. Almost all studies done on sibling focus on either early childhood or adulthood; researchers know little about sibling relationships between the ages of 20 and 60. Some important questions on the topic include what types of relationships do you think are held between adult siblings? Do adult siblings have the same quality of relationships as siblings do during childhood? I found this a particularly interesting topic due to my own experiences and observations viewing many different groups of adult siblings and the various types of relationships that may have with one another. I will discuss various forms of adult sibling relationships using several past studies on the topic. Literature Review: As previously mentioned adult sibling ties are among the least studied of all family relations. Most of the studies that are concuted on siblings are done during childhood. In some studies, such as one mentioned in Gender Differences in Adult Sibling Relations in Two-Child Families from the Journal of Marriage and Family 68 (November 2006), gender is said to play a significant role in the closeness of kin relationships. Studies such as this one pay closer attention to differences in sibling relationship quality based on genders in......

Words: 2075 - Pages: 9

Premium Essay

Siblings the Lifespan Approach

...between siblings is the most enduring bond that any of us experiences, this bond is not as demanding and critical as that of our parents, children or spouse and this is potentially longest relationship we will ever have in life. The bond that is shared with siblings helps to determine the quality of bond we will experience with our other relationships in life. Brothers and sisters have different effects on their lives and the multiple roles they play. Siblings often grow up in the same household, they have a large amount of exposure to one another, but this relationship tends to be more egalitarian than with other family members. Furthermore, sibling relationships often reflect the overall condition of cohesiveness within a family. The different stages of life changes the way siblings interact. Also how researchers draw almost the same results with the four consistent findings.   Brothers and sisters play an important role in one another’s lives that simulates the companionship and personal importance of parents as well as the importance of friends. According to(cite#1 Brank 2013) Sibling relationships are dynamic and vary depending on the stage in the life cycle; they are no less important during old age than when children are toddlers or adolescents. However, what one expects from and what one gives to a sibling in old age is different from expectations and exchanges at earlier ages. (Cite#2 Kails 2013)There is more and more research being done, showing that siblings......

Words: 659 - Pages: 3

Free Essay

Saviour

...Saviour kjjjjjjjjjjjjjjjj jdoIhisHiHiFhihDrIhrIhihih djDhhd hd d d D D D D D d f Ff f f f f f f f f f F f F ff f F D d d dd d d d d d d dddddddddddddddddddddddd d ddddddddddddddddddkddkdkdkd dkd d d d d d d d d d dd d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d dnfr f f f f f f f f f f f f f f f finhoéF brJ4bSgcshDnhVcHsHSAhasBd c vUDEnmCF jfmjFc f f g g g g g g g g g g g G G G G g g g G g g g g g g g g g g g f f f f f F F f f F f f f f f f Ff F f f f f f f f f f f f f f f f f f fmmvMv v V v v V vmvnv vjVjnVnv V v v vnnVnVnffMff f f f f f f fmF F f f f f f F ff f f f F F f f f f f F 3e E E e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e E E e e e e e e e e e E e e e e e...

Words: 260 - Pages: 2

Free Essay

Euthanasia: Murder or Saviour?

...Euthanasia: Murder or Saviour? Ladies and Gentlemen, Euthanasia refers to the practice of intentionally ending a life in order to relieve pain and suffering. It is not yet legal in Britain, but when a poll was taken, it was discovered that 85% of the people believed that euthanasia should be legalised. I strongly agree. Who wouldn’t want to stop their pain if it would never end? I’m not saying that anyone that wants to die should be able to be euthanized, there of course would be regulations. My practical arguments are that it is possible to regulate euthanasia, that allowing people to die may free up scarce health resources, and also euthanasia happens anyway. My social argument is that death is a private matter (if it bares no harm to others). My political argument is that people have an explicit right to die. Instead of wasting effort on the patients who wish to die, more medical time and money could be spent on those who want and have the chance to live. Euthanasia is a relatively cheap option; the drug only costing around $87 is the USA. People may say that it would cost a lot more if because of regulatory control, but with appropriate control it could be sensibly priced. To add to the practical argument, beds in hospital could be used on people who want to stay alive. Even if it isn’t legalised, it will happen anyway with people going to Switzerland to have it happen. If you knew you were in large amounts of pain, and knew it was only going to get worse till the...

Words: 709 - Pages: 3

Premium Essay

Is It Better to Have Siblings

...between an only child and a child who has siblings. An only child is easy to take care of. A lot of parents like to have only child. It takes a lot of pressure off them. They don’t have to work two jobs to support the child. An only child has less things to worry about. Parents feel a lot easier to raise an only child compared to having siblings. An only child has many advantages, but having sibling has its own advantages. It is better to have siblings in ways like social interactions, learning from one another and be better leaders. First of all, children with siblings learn to negotiate, communicate and behave well with others. They learn how to spend time with others in a friendly environment. They learn how to help each other when someone needs them. That helps them to improve their skills to look out for each other and take care of the problem. Learning these things at an early stage of their lives, gives them advantage on other people in a society and makes them better person. They always stay ahead in society. Secondly, children with siblings learn from one another’s mistakes. First born children act as the teacher or the boss in the family. First born children may teach younger siblings about things they did not learn early on or did not know. First born children tend to be more successful and they set an example for other siblings. If a first born experiences problems in life, they tend to teach other siblings to stay away from those or teach them......

Words: 395 - Pages: 2

Premium Essay

Older Sibling

...that I must assume the responsibility of the oldest sibling. It’s been almost two months since he left--it feels more like 2 years--and so far I’ve been bossy as hell. When Jesus is here, he isn’t much of a dictating older brother, he usually keeps to himself, but when he comes out of his cave, he’s not afraid to tell us the truth. “Clean your room it’s messy as hell. Go outside and actually do something instead of sitting on the couch all day! Wash your dirty dishes! Clean the bathroom, mop and sweep the floor. Clean the kitchen. Feed the chickens!” His nagging is a whirlwind. I, on the other hand, am much worst. What I inherit from him is not only my siblings and housework, but also the nagging. I don’t just nag, I yell. Actually I’ve notice lately that I’m becoming too verbally aggressive, I insult my younger siblings too much when they don’t hang their backpacks, pick up their dirty socks, wash their unclean dishes, or even when they don’t close the bathroom door after using it (one of my pet peeves). Anything nowadays can be a pet peeve for me. I don’t like it when I get home from school and see that I have step on chicken droppings and have to take off my shoes before I go in the house. I don’t like it either when our sink is full and basically like a mountain of dirty dishes. It’s funny how everyone is just waiting until there’s no more room there and just decide to wash them in the dishwasher. A constant thing my siblings do is leave their textbooks, papers, and......

Words: 840 - Pages: 4

Premium Essay

When the Bully Is a Sibling

...When the Bully Is a Sibling When the Bully Is a Sibling is text by Anahad O’Connor from The New York Times, who writes about how fighting and bickering between siblings, as we will call normal sibling arguments, can cause psychological abuse. Researches proofs that fights between siblings damage as much as if you were been bulling in school or playground, and it should be taken much more seriously. The families don’t acknowledge the fights, punched and kicking between the siblings and the parents thinks that the children might find it out. People think that if you were been hurt by a child, it doesn’t damaged as much if you were been hurt by an adult, but it isn’t truth. 2. Give an outline of the positive and negative aspects of sibling rivalry as presented in texts 2 and 3 Outline of A nasty case of sibling rivalry and Sibling rivalry lead to success and popularity in later life. I will describe the positive and negative aspects of sibling rivalry between texts 2 and 3. In the article by Joanna Briscoe, A nasty case of sibling rivalry describes Joanna that sibling rivalry was daily for her and her brother. “To us, the conflict was a matter of life or death” (p. 4 l. 10-11) The fights was very dangerous. They were beating each other to the ground because of jealousy, and they were scared to be left. “Underneath all this is the fear of being rejected or abandoned by their parents (…)” (p. 5 l. 45-46) Karen Doherty says that “Four out of five siblings will......

Words: 725 - Pages: 3

Premium Essay

Sibling Rivalry: Cause-Effect

...Sibling Rivalry: Cause-Effect Siblings generally spend more time together during childhood than they do with parents. The sibling bond is often complicated and is influenced by factors such as birth order, personality, and special parental treatment. Siblings may be of the same gender or opposite, they may be around the same age or ages apart, sibling rivalry among them is a commonplace; only the intensity may differ. Rivalry is different from fighting. It appears when children compete for their parents’ love and attention. When a new baby is taken into a home where an older child lives, the older sibling may become jealous of the new baby and the changes that are taking place. The time and attention of parents that was previously devoted to the older sibling is now halved and the older sibling may feel he or she needs to get that attention back. From these feeling, sibling rivalry is rooted. Depending on the severity and longevity of the rivalry between siblings, sibling rivalry could have long term psychological effects. Each child is born into a different family, even children with the same parents. The first child has a monopoly on the parents' love for some time. The second child is always confronted with someone who is older and ahead. The youngest will always be the baby. Each position is totally different and influences that child's behavior. Each child must find his own special place of significance in the family. They must compete for their parents' love and......

Words: 855 - Pages: 4

Premium Essay

Siblings vs Child

...2015 Being an only child vs Siblings In today’s society “being the only child” and “having siblings” has been a question that have been asked from time to time. Some people think it’s better to be the only child, others feel like having siblings is the way to go. In my opinion as an only child I think having siblings is way better. Being an only child has a lot of benefits but having siblings outweighs being an only child If you’re an only child your parents only have you to spend money on without having to worry that they have share amongst you other siblings something. As an only child you grow up more independently and being able to fend for yourself better. You get more attention from your parents you never have to compete with anyone to get all of the attention from your parents but of course if you had other siblings your parents would have to share their attention. Another good thing about being an only child is your maturity level is always higher than people your age, your mentality is always different than people your age.so people will often tell you that your so mature for your age. This also makes you more introverted as a person because you get to spend more time alone. And think about stuff differently. The most important pro to being an only child is you have no sibling rivalry. Having sibling rivalry prevents so much issues in a family. There are some disadvantages to being an only......

Words: 961 - Pages: 4

Premium Essay

Perspectives on Siblings

...Perspectives on Sibling Relationships: Advancing Child Development Research University of Phoenix Essentials of Psychology PSY/211 Sharlyn Moore January 4, 2012 Perspectives on Sibling Relationships: Advancing Child Development Research The reason for chosen this article article I chose to write about is called “Perspectives on Sibling Relationships: Advancing Child Development Research. This article I definitely can relate to: being the youngest of six (6) siblings is tough. Throughout my childhood it was just me and my brother who were closer in age, which really didn’t give me a sense of wholeness. He had his friends and I had my friends. As I got older there was a division among the sisters which caused me to feel left out and not feeling accepted by two of my older siblings. KEY POINTS Sibling research has expanded into a vibrant field that encompasses a broad range of societally relevant topics, including the role of siblings as agents of socialization and support; the effects of parents’ differential treatment of siblings and of non-shared environments on child and family well-being; the cross-cultural differences and similarities of sibling roles, responsibilities, and relationships; the development of strategies for promoting sibling relationship quality and conflict management; and the interplay between genetic and environmental effects on individual behaviors and social processes (see Dunn, 2007; Kramer & Bank, 2005; Kramer &......

Words: 705 - Pages: 3

Premium Essay

Sibling Rivalry

...Sibling rivalry and behaviors Perhaps, almost parents want their children to live in harmony and get along well with each others. However, sibling rivalry, or competitive feelings and actions occurring among the children, seems to be something unavoidable in family life. Many people says that sibling rivalry is harmful and has a lot of cons while a number of people believe that it has positive impacts on children’s development and social relationships. Actually, sibling rivalry has both advantages and disadvantages. On the one hand, sibling rivalry can be beneficial for children by boosting their emotional development and reinforcing their social skills. Based on five-year research which examined children's cognitive and social development between the ages of two and six, Dr Claire Hughes has point out that the more the children upset each other, the more they learn about regulating their emotions and how they can affect the emotions of others. Thus, sibling rivalry is really a safe environment where children can learn to deal with negative emotions such as jealousy. Besides, sibling rivalry also improves problem-solving skills. Children spend a lot of time playing together; they argue, tease, fight each others, and then try to compromise. After resolving the disagreements, children can gain a lot of useful lessons about negotiation. Furthermore, there are a number of others valued skills kids can learn from competition such as positive engagement, conflict management......

Words: 1172 - Pages: 5